Over het lectoraat

Meerwaarde

Technologische innovaties, gebruikt door de verschillende disciplines, helpen bij het doelmatiger worden van de zorg. Ze maken het mogelijk dat de patiënt real time gemonitord wordt en dat de kwaliteit van patiëntendata wordt verhoogd, wat het nemen van beslissingen ondersteunt en waardoor beleid en zorg adequater worden. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat een patiënt zo tevreden en vitaal mogelijk is, wat bijdraagt aan het complete zorgproces. Hoe kunnen technologieën meerwaarde bieden en hoe kunnen zorgprofessionals een bijdrage leveren? Dát is de focus van dit lectoraat.

Decision Support: Who CAREs? gaat dus over een aantal facetten:

  • Hoe zorgen we ervoor, dat datgene wat ontwikkeld wordt, zodanig wordt gebruikt dat het een meerwaarde heeft voor de zorg en voor de patiënten?
  • Hoe zorgen we ervoor dat decision support bijdraagt aan een effectieve communicatie en samenwerking tussen de zorgprofessionals en tussen diverse disciplines in het zorgproces?
  • Hoe zorgt het onderwijs er voor, dat beginnende zorgprofessionals zijn voorbereid op de toekomst?
  • Wie maakt zich hard voor deze innovatie? Hoe kunnen zorginstellingen, kennisinstellingen en het bedrijfsleven optimaal samenwerken?

Pijlers lectoraat

  1. Kennisontwikkeling over het gebruik van slimme monitortechnologie en beslissingsondersteuning, waardoor patiënten tevreden en zo kort mogelijk in het ziekenhuis opgenomen zijn, met een minimale kans op complicaties, dus ‘doelmatig, veilig en efficiënt’.
  2. Het ontwikkelen van het interdisciplinair handelen en competenties van zorgprofessionals, die essentieel zijn om optimaal gebruik te maken van nieuwe technologie in het zorgproces. Deze factoren worden ook als belangrijke onafhankelijke variabelen beschouwd, die de doelmatigheid van zorg beïnvloeden.
  3. Het betrekken van zorgprofessionals bij de visie- en ontwerpfase van nieuwe technologie. Dit wordt als een belangrijke onafhankelijke variabele beschouwd, die de doelmatigheid van zorg beïnvloedt.
  4. Afstemming van deze ontwikkelingen in het werkveld enerzijds en de opleidingen ten behoeve van curriculumontwikkeling van zorgprofessionals anderzijds.
  5. Intensivering van de wisselwerking of afstemming tussen praktijkgericht onderzoek (Fontys), toegepast wetenschappelijk onderzoek (TU/e), klinische vraagstelling (Catharina Ziekenhuis) en productontwikkeling (Industrie).

Samenwerking

Het Lectoraat is verbonden aan de Fontys Paramedische Hogeschool en de Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid. Het vormt een samenwerkingsverband tussen Fontys Hogescholen en het Catharina Ziekenhuis en werkt intensief samen met Expertisecentrum Gezondheid en Technologie bij Fontys (EGT), TU/e en de industrie in het Impuls-programma. Een directe samenwerking tussen ziekenhuis en opleidingen is van cruciaal belang. Hierdoor kunnen opleidingen ingaan op vraagstukken die geformuleerd zijn door het ziekenhuis: vragen die dus écht relevant zijn voor de praktijk. Anderzijds ontstaat hierdoor een netwerk, waarin mensen elkaar gaan vinden in gezamenlijke kennisontwikkeling. En dat is weer bevorderlijk voor de verbetering van de zorg en verbetering van het onderwijs voor de zorgprofessionals van de toekomst.

Een directe samenwerking tussen ziekenhuis en opleidingen is van cruciaal belang. Door de perspectieven vanuit het werkveld en het onderwijs aan elkaar te verbinden, kan vastgesteld worden waar de gezamenlijke behoefte ligt daar waar het gaat om vernieuwing, verbetering en innovatie. Het betekent ook dat er krachten worden gebundeld. In een zorginstelling zijn er legio praktijkvoorbeelden te benoemen die opgepakt moeten worden, maar die vaak terug op de stapel belanden, door andere prioriteiten. Studenten en het onderwijs daarentegen zijn naarstig op zoek naar opdrachten die het verschil gaan maken, juist in die praktijk.

Een gezamenlijk lectoraat maakt dat aan beide kanten de deurbellen zichtbaar worden, en dat deuren dan ook daadwerkelijk open gaan. Een lectoraat is daarmee ook een soort navigatiesysteem waardoor mensen ook met de juiste mensen in contact komen. En dit geeft een exponentieel effect. Als mensen elkaar eenmaal kennen en weten te vinden op het vlak van innovatie, zullen er steeds meer verbindingen gaan komen.

Cookieverklaring Privacyverklaring Fontys Hogescholen

Cookieverklaring Privacyverklaring Fontys Hogescholen

Doelmatige zorg

De rol van professionals bij de visie, het ontwerp en de toepassing van nieuwe technologieën, bepalen voor een groot deel de doelmatigheid in het zorgproces. Hierbij wordt input geleverd door de eindgebruiker, die vanuit een behoefte of probleem redeneert. Door dit in een vroeg stadium mee te nemen, kan technologie ook in die richting ontwikkeld worden. Daardoor kan de zorg ook effectiever en efficiënter worden. Maar hoe betrek je zorgprofessionals in deze diverse fase en welke competenties zijn daarvoor nodig? Een belangrijke vraag binnen dit lectoraat. Daarnaast kunnen innovaties een belangrijke rol spelen in de ondersteuning in het interprofessioneel handelen tussen medici, paramedici en verpleegkundigen.