Plan van aanpak

Het consortium beoogt gedurende 4 jaar (start najaar 2017) een breed scala aan activiteiten op te pakken. Een belangrijke pijler voor het vormgeven van de ambities vormt de inzet van zogenaamde Implementation Practitioners. Zij fungeren als aanjagers, verbinders en facilitatoren voor transmurale initiatieven tussen onderwijs en zorginstellingen, waaronder praktische begeleiding van innovatieve leerafdelingen.

Daarnaast wordt ingezet op:

  • Opzetten samenwerking tussen bestaande Zorg Innovatie Centra (ZIC) en opzetten en testen nieuwe transmurale ZIC’s (TIC’s) b.v. met praktijkgericht onderwijs in de wijk en met nauwe samenwerking tussen MBO- en HBO-studenten;
  • Ontwikkelen en testen onderwijsmodules rondom transmurale zorg en positieve gezondheid;
  • Ontwikkeling van transmurale stages en leerwegen voor studenten;
  • Afspraken over regionale opleiding- en stagecapaciteit met name voor Verzorgenden MBO niveau 3 en Verpleegkundigen MBO niveau 4 en HBO niveau 6;
  • Masterclasses gedragsverandering opzetten voor en door docenten VMBO-MBO-HBO;
  • Vertalen van wetenschappelijke kennis naar onderwijs op MBO-niveau om te komen tot evidence-based beroepsonderwijs;
  • Meer docenten in deeltijd plaatsen bij innovatieve leerafdelingen en transmurale proeftuinen;
  • Gastdocentschappen van deskundigen uit zorginstellingen in MBO en HBO zorgonderwijs uitbreiden;
  • Regionale arbeidsmarktmonitor opzetten;
  • Imagoverbetering werken in de zorg: marketing activiteiten opzetten samen met Transvorm.