Partners in zorg en welzijn

Professionele Werkplaatsen

Professionele Werkplaatsen (PW) zijn duurzame samenwerkingsverbanden tussen een hoger onderwijsinstelling en een publieke of private organisatie. PW's zijn fysiek gesitueerd in de beroepspraktijk. Binnen deze authentieke omgevingen leren en werken studenten, professionals, docenten, cliënten en andere betrokkenen nauw samen, zodat alle partijen, de omgeving en de dienstverlening zich voortdurend blijven ontwikkelen. Dit lerend- en onderzoekend samenwerken wordt zo gefaciliteerd dat de belangen van alle betrokkenen gelijkwaardig worden uitgelijnd en vertegenwoordigd in gezamenlijke doelstellingen.


Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

Toekomstscenario

Professionele Werkplaatsen zijn voortdurend in ontwikkeling. Aansluitend bij maatschappelijke ontwikkelingen binnen de zorg- en welzijnssector, zal het accent de komende jaren liggen op:

  • Het versterken van het interprofessionele karakter

Meerdere disciplines zijn betrokken bij de zorg- of dienstverlening. Zij werken op holistische wijze samen vanuit een gemeenschappelijke visie en één interprofessioneel plan. Er bestaat gelijkwaardigheid tussen disciplines, er worden afspraken gemaakt over de taakverdeling en er bestaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het plan.

  • Het vergroten van de transmurale samenwerking en inrichting van Professionele Werkplaatsen

Om de cliënt te kunnen volgen in diens veranderende behoefte aan ondersteuning in zijn gezondheid, is het nodig om ondersteuningsprocessen ‘ketengericht’ in te richten. Dit vraagt om nauwe samenwerking over grenzen van afdelingen en organisaties heen op gebied van preventie, behandeling en begeleiding. Cliënten en naasten zijn als gelijkwaardig partner betrokken in het lerend en onderzoekend samenwerken binnen Professionele Werkplaatsen. Ook heeft het gebruik van (zorg)technologie aandacht in deze ontwikkelingen.


Projecten binnen Professionele Werkplaatsen


Nieuwsberichten

{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.publicationDate }}

{{ feed.properties.description }}

Lees verder

Klik hier voor oudere nieuwsberichten