Onderzoeksprogramma's


Persoonsgerichte praktijkvoering draait wat betreft het lectoraat om relaties die groeibevorderend zijn. Dat geldt niet alleen voor relaties tussen professionals, cliënten en naasten, maar ook voor relaties tussen collega’s, leidinggevenden en stagiaires. Deze groei kan optreden door mensen de regie te geven die ze willen, waarmee recht wordt gedaan aan de waardigheid als persoon. Waardigheid die tot uiting komt door respectvol om te gaan met mensen die door hun kwetsbaarheid niet meer de mogelijkheid hebben om regie te voeren over hun leven.

Rondom het centrale thema ‘persoonsgerichte praktijkvoering’ willen we antwoord geven op de volgende vragen:

 • Wat zijn momenten van persoonsgerichte zorg volgens cliënten, naasten en professionals en wat kan daaruit geleerd worden?
 • In hoeverre verschilt de mate van persoonsgerichtheid tussen zorginnovatie-afdelingen en reguliere afdelingen?

Om focus aan te brengen en kennis te ontwikkelen binnen het lectoraat, hebben wij drie thema’s geformuleerd. Samen met het werkveld willen we in langlopende trajecten kennis ontwikkelen. Hierbij is technologie als een aparte onderzoekslijn ingericht in relatie tot persoonsgerichte praktijkvoering vanwege de steeds grotere rol die aan technologie wordt toegeschreven. Ben je geïnteresseerd in een samenwerking op een van onderstaande thema’s? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Theo Niessen (t.niessen@fontys.nl) of Guus Munten (a.munten@fontys.nl).

 • Thema 1. Eigen regie en waardigheid van de cliënt en zijn naasten

  Het is voor veel cliënten en hun naasten van belang dat ze kunnen meepraten en meebeslissen over wat ze willen. Hierbij past een professional die deze mogelijkheden actief biedt zodat er samen gekeken kan worden naar welke zorg er geboden gaat worden en op welke manier dit gebeurt. Het motto voor de zorgverlener is dan ook niet ‘voor de ander’, maar 'met de ander'.  De zorgverlener houdt daarbij rekening met de kwetsbaarheid van de cliënt.

  Binnen dit thema onderzoeken we hoe de regie en waardigheid van de cliënt en zijn naasten kan worden bevorderd.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Relevante vraagstukken binnen dit thema:

  1. Op welke wijze vindt er in het zorgproces gedeelde en gezamenlijke besluitvorming plaats en hoe kan die worden bevorderd?
  2. Hoe werken professionals actief samen met naasten van de cliënt en hoe kan daarbij de eigen regie en waardigheid van zowel de cliënt als zijn naasten worden bevorderd?
  3. Waar in het zorgproces kan technologie worden ingezet om daarmee de regie van de cliënt of zijn naasten te bevorderen?  

 • Thema 2. Eigen regie en waardigheid van de professional

  In de relatie tussen cliënt en zorgprofessional waarbij gezondheid, ziekte, leven en lijden centraal staan leert de professional voortdurend. De confrontatie met lijden en vreugde in de zorg is mooi, maar kan de professional ook uit het lood slaan. De eigen regie en waardigheid van de zorgverlener komt hierbij onder druk te staan. Ook de zorgprofessional moet onder dergelijke omstandigheden leren regie te voeren en goed voor zichzelf te zorgen.

  Daarnaast heeft de professional te maken met collega’s en is hij werkzaam in een organisatie die gekenmerkt worden door regels en structuren. Bijvoorbeeld met beleid en procedures die primair efficiency, eenduidigheid en verantwoording nastreven. Hierin is weinig professionele ruimte zodat de persoonsgerichtheid onder druk komt te staan. Binnen dit thema hebben we aandacht voor de waardigheid en eigen regie van de hulpverlener en onderzoeken we hoe deze kunnen worden bevorderd.

  Relevante vraagstukken binnen dit thema:

  1. Wat betekent eigen regie en waardigheid voor een professional en welke dillema’s ervaart deze bij het verlenen van persoonsgerichte zorg?
  2. Op welke wijze kan de eigen regie door zorgprofessionals worden bevorderd?
  3. Welke factoren hebben invloed op het ervaren van eigen regie en waardigheid in een (interdisciplinair) team?
  4. Hoe kunnen leidinggevenden en coaches van zelfsturende teams de eigen regie van medewerkers bevorderen?
  Sfeerafbeelding Fontys

 • Thema 3. Bevorderen van leren en kennisontwikkeling
  Sfeerafbeelding Fontys

  In het huidige onderwijsdebat is er veel aandacht voor het continu blijven ontwikkelen van jezelf. In het debat worden vragen gesteld als: hoe kunnen we (ook als we gediplomeerd zijn) blijven leren, nieuwe kennis ontwikkelen of blijven groeien?

  Het lectoraat heeft als uitgangspunt dat zorgmedewerkers en studenten op de werkplek in dialoog met en van elkaar leren. Wij faciliteren deze vorm van leren binnen leergemeenschappen, genaamd zorginnovatiecentra en –netwerken.  In dit thema staat de vraag centraal hoe binnen deze gemeenschappen leren bevorderd kan worden.

  Relevante vraagstukken binnen dit thema:

  1. Hoe kan een (virtuele) leeromgeving bijdragen aan kennisontwikkeling over persoonsgerichtheid bij deelnemers in deze leergemeenschappen?
  2. Wat is de rol van leernetwerken in de ontwikkeling van eigen regie van professionals?
  3. Hoe kan een leergemeenschap bijdragen aan persoonsgerichte zorg of persoonsgericht onderwijs?