Centra voor Pedagogische Innovatie (CPI)

Wat is een CPI?

Een Centrum voor Pedagogische Innovatie (ook wel: CPI) is een speciale vorm van een PW: dit is een samenwerkingsverband tussen FHP en een publieke organisatie waarin studenten met professionals, docenten en andere betrokkenen samenwerken in de zorg voor jeugdigen en rondom complexe praktijkvraagstukken gerelateerd aan deze zorg. Hierbij speelt praktijkgericht onderzoek een belangrijke rol.

Wat doe je als student in een CPI?

Als student krijg je veel mogelijkheden om taken op te pakken die bij jouw expertise en behoeftes passen zoals het uitpluizen van literatuur ten behoeve van een praktijkvraagstuk, het organiseren van focusgroepen om aan innovaties te werken of het voorbereiden van intervisiebijeenkomsten. Studenten geven zelf aan veel (extra’s) te leren binnen een CPI, door de nauwe samenwerking met andere betrokkenen en het gemak waarmee je als student lijntjes kunt leggen met andere partijen binnen de instelling, ook met hen met wie je anders niet zomaar in aanraking komt.

Momenteel zijn er vijf CPI’s met elk hun eigen onderzoeksvraag.

CPI Amarant

In het CPI werken studenten, samen met de professionals van Amarant, de kinderen en hun ouders, en docent-onderzoekers van Fontys Hogeschool Pedagogiek, aan actuele pedagogische kwesties die spelen in de dagelijkse praktijk. Dit zijn kwesties als de samenwerking met ouders, het bespreekbaar maken van seksualiteit met jongeren en het op maat implementeren van nieuwe werkwijzen.

Meer informatie? Neem contact op met projectleider Jeanine Strobbe

CPI Lunet zorg

Binnen het CPI Lunet zorg werken studenten en professionals samen aan de ondersteuning van jongere kinderen met een ontwikkelingsachterstand en hun ouders. Door gezamenlijk aan de slag te gaan met actuele vraagstukken zijn deze studenten en professionals, maar ook docent-onderzoekers vanuit Fontys, voortdurend bezig met het
optimaliseren van de ondersteuning van kinderen en ouders en met hun eigen ontwikkeling. Voorbeelden van actuele vraagstukken zijn de samenwerking met ouders, het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling en de samenwerking tussen professionals. Binnen het CPI Lunet zorg krijg je de kans om de samenwerking tussen student, professionals, docent-onderzoeker en stagedocent mee vorm te geven.

Meer informatie? Neem contact op met projectleider Laura Mulder.

CPI Gastenhof (onderdeel van Koraal)

Gastenhof (Koraal) is een orthopedagogisch behandelcentrum voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- en psychische problematiek. Sinds 2020 richt het CPI zich op deze centrale vraag: Op welke wijze kan het partnerschap tussen professionals, ouders en jeugdigen met een licht verstandelijke beperking verbeterd worden?

Meer informatie? Neem contact op met projectleider Linda Zijlmans.

CPI Surplus VVE Spel Thuis

Studenten binnen dit CPI worden ingezet op ambulante thuisbegeleiding met speciale aandacht voor spel en ontwikkelingsstimulerende activiteiten. Het overkoepelende thema voor alle afstudeeropdrachten is (het verbeteren van) de kwaliteit van deze thuisbegeleiding. Jaarlijks bepalen wij in goed onderling overleg met de praktijkpartner onze specifieke focus.

Meer informatie? Neem contact op met projectleider Judith Reincke.

CPI Combinatie Jeugdzorg: beroepsidentiteit

Binnen dit CPI wordt gewerkt aan het vraagstuk 'Hoe kunnen jeugdzorgprofessionals hun motivatie en inspiratie behouden en vergroten door samen te werken en met elkaar stil te staan bij de professionele waarden van hun vak?'

Meer informatie? Neem contact op met projectleider Jan Vrielink.

Meer informatie over samenwerking en/ of onderzoekswerkzaamheden?

Wil je meer weten over samenwerking met en/ of onderzoekswerkzaamheden bij Fontys Hogeschool Pedagogiek? Neem dan contact op met: Susanne Sinninge