Lectoraat Diversiteit en Orthopedagogisch Handelen

Diversiteit en Orthopedagogisch Handelen

Instellingen voor jeugdzorg en jeugdhulpverlening zijn nog niet voldoende in staat om ouders en jeugdigen met een migrantenachtergrond de zorg te bieden waaraan behoefte is. Professionals beschikken veelal niet over interculturele competenties. Methodieken en interventies zijn niet afgestemd op culturele diversiteit.

Het lectoraat doet onderzoek naar werkzame factoren van professionals en hun handelen in een interculturele orthopedagogische context. Samen met beroepskrachten wil het lectoraat werkwijzen en methodieken ontwikkelen die bijdragen aan een positieve ontwikkeling van kinderen en jongeren met een niet-westerse achtergrond binnen het brede veld van de jeugdzorg en jeugdhulpverlening: opvoedingsondersteuning, ambulante jeugdzorg en begeleiding van jongeren in de residentiele jeugdzorg.

Ook wordt gezocht naar krachten en ervaringsdeskundigheid in het eigen netwerk van gezinnen. En ook wordt aandacht besteed aan de organisatorische context van de jeugdhulpverlening.

 • Lector
  Sfeerafbeelding Fontys

  Yolanda te Poel studeerde sociale en cultuurpsychologie in Nijmegen. Zij promoveerde op een onderzoek naar de professionalisering van het jeugdwerk in Nederland. Zij was 24 jaar verbonden aan de subfaculteit Pedagogiek van de Universiteit Leiden en deed daar onder meer onderzoek naar moderniseringsprocessen in de levens van jongeren met een migrantenachtergrond en naar de professionalisering van jeugdprofessionals. Zij ziet het als een uitdaging om bij te dragen aan een samenleving waarin alle kinderen, ongeacht afkomst en/of beperkingen, voldoende ontwikkelingskansen krijgen om te participeren. Sinds 2002 is zij als lector aan Fontys Hogescholen verbonden. In september 2010 werd zij lector Diversiteit en Orthopedagogisch Handelen (DOH) bij Fontys Hogeschool Pedagogiek (FHP). In 2011 sprak zij haar lectorale rede uit, getiteld ’Vertrouwen herstellen. Diversiteit en innovatie in de zorg voor jeugd.’ Ze ziet het als een uitdaging om Fontys Hogeschool Pedagogiek op de kaart te zetten als een kennisinstelling, waarin studenten, docenten en werkveld samenwerken aan praktijkgericht onderzoek met impact voor het werkveld en onderwijs van FHP. Zij geeft leiding aan onderzoek in de kenniskring en in Centra voor Pedagogische Innovatie (CPI’s), is medebegeleider van promotie-onderzoek en superviseert onderzoek van de associate lectoren (hogeschooldocenten).

 • Medewerkers lectoraat

  De kenniskring van het lectoraat bestaat uit acht docent-onderzoekers. Frank van de Schans, Annemieke Hoppenbrouwers en Kors Perdijk participeren in onderzoek naar (re)radicalisering en opvoeding. Andrea Schrauwen en Gerben van Eeuwijk doen onderzoek naar ontwikkelingskansen van kinderen van arbeidsmigranten. Jan Vrielink onderzoekt de  normatieve professionalisering van medewerkers in de jeugdhulp. Anouschka Eijk-Heitlager werkt aan een promotie-onderzoek over gezinsprocessen en de veerkracht van kinderen met een depressieve moeder. Jeanine Strobbe is (voor de regio Noord-Brabant) projectleider van een Zon-Mw onderzoek naar duurzame integratie van diversiteitsgevoelig werken in jeugdteams.

  Het lectoraat wordt inhoudelijke en organisatorisch ondersteund door Leonie Steenis, programmamanager onderzoek en door Liesbeth Faas, beleidsmedewerker interactie werkveld bij Fontys Hogeschool Pedagogiek.

 • Onderzoek

  Binnen het lectoraat Diversiteit en Orthopedagogisch handelen (DOH) wordt onderzoek gedaan naar verbetering van het pedagogisch handelen van jeugdprofessionals die werken met jeugd en hun ouders met een migrantenachtergrond. Dit handelen wordt geanalyseerd en (methodisch) ontwikkeld in de context van relevante maatschappelijke ontwikkelingen en culturele diversiteit.

  Belangrijke aandachtspunten:
  - De relatie tussen westers-liberale opvoedingswaarden, gericht op het bereiken van individuele autonomie en de op (familiale) verbinding gerichte waarden.
  - De verhouding tussen werken vanuit protocollen en richtlijnen en normatief handelen van jeugdprofessionals in verschillende werkvelden.

  Thema's en vraagstellingen

  - Diversiteit en partnerschap van ouders en professionals in de jeugdhulp
  Hoe kunnen professionals in de jeugdhulp voor kinderen met een verstandelijke beperking verbinding en partnerschap met migrantenouders bereiken, met het oog op overeenstemming over doel en aanpak van opvoeding en begeleiding? In hoeverre en hoe werken jeugdprofessionals aan het bereiken van democratisch partnerschap in de jeugdhulp?

  - Radicalisering en opvoeding
  Hoe kan extremisme bij radicaliserende jongeren met een moslim achtergrond voorkomen en aangepakt worden? Hoe kan de presentie-aanpak van het jongerenwerk succesvol gedeeld worden met het onderwijs? Hoe kunnen partners in de opvoeding van jongeren samenwerken aan een inclusief opvoedingsklimaat?

  - Ontwikkelingskansen van kinderen van arbeidsmigranten
  Hoe kunnen de ontwikkelingskansen vergroot worden van kinderen van arbeidsmigranten uit MOE-landen? Wat verstaan we onder succesvolle integratie? Wat valt te leren van succesvolle opvoedingstrajecten? Welke methodes en interventies zijn voorhanden voor kinderen die opgroeien onder slechte opvoedingsomstandigheden en hoe kunnen deze worden geïmplementeerd door ggd-professionals, vrijwilligers van weekend scholen en onderwijsprofessionals?

  - Normatieve professionalisering in de jeugdhulp
  De nieuwe Jeugdwet (2015) vraagt van professionals dat zij (individueel) verantwoording kunnen afleggen voor hun handelen. Dit vraagt van hen naast methodisch handelen ook een normatieve profesionaliteit: wat is juist en goed handelen? Met welke dilemma’s worden professionals in de hulp voor jeugd (met en zonder een migrantenachtergrond) geconfronteerd en wat betekenen deze voor de morele oordeelsvorming en keuzes die zij kunnen maken?

  - Gezinsprocessen die veerkracht vergroten van kinderen die opgroeien met een depressieve moeder
  Welke processen van zorggedragingen en veerkracht van de gezinsleden zijn te onderscheiden in gezinnen met een depressieve moeder? (promotie-onderzoek)

  - Diversiteit in transformatie: Duurzame integratie van diversiteitgevoelig werken in jeugdteams
  Hoe kunnen jeugdteams in het voorveld van de jeugdhulp geprofessionaliseerd worden in diversiteitgevoelig werken en kan de reeds ontwikkelde expertise gebruikt worden in de leidende werkprincipes en in systemen van lerend werken van de teams? (Zon-Mw onderzoek)

       • RAAK-project Educatief partnerschap

        RAAK-project: ‘Verschillende ouders, verschillende leerkrachten. Educatief partnerschap en oudergesprekken in het primair onderwijs’ (RAAK publiek 2015-02-39P)

        Binnen Fontys Hogeschool Pedagogiek loopt van maart 2016 tot maart 2018 een door RAAK-SiA gesubsidieerd praktijkonderzoek waarin basisscholen met verschillende ouderpopulaties centraal staan.

        Educatief partnerschap staat hoog op de agenda van de landelijke overheid. De afgelopen jaren is de overtuiging gegroeid dat ouders via hun betrokkenheid bij het onderwijs een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de onderwijskansen van hun kinderen. Echter, ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs stagneert, zo blijkt uit landelijk trendonderzoek. Leerkrachten hebben behoefte aan ondersteuning om moeilijk bereikbare ouders ‘mee’ te krijgen, of om veeleisende ouders aan te kunnen. Vooral beginnende leerkrachten vinden gesprekken lastig met ouders met andere ambities/overtuigingen of een andere cultureel-etnische achtergrond dan zijzelf hebben. Uit onderzoek blijkt dat er bij de ontwikkeling van beroepskwaliteiten van leraren en andere professionals in het onderwijs nog onvoldoende aandacht geschonken aan diversiteit en intercultureel vakmanschap.

        Over het project

        Het onderzoek wordt uitgevoerd bij een honderdtal scholen in Zuid-Limburg: reguliere basisscholen, achterstandsscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs.

        Het doel van het project is om:

        • De aanwezige praktijkkennis van leerkrachten over het voeren van oudergesprekken met diverse ouders te onderzoeken en na te gaan hoe leerkrachten invulling geven aan educatief partnerschap;
        • Deze kennis en praktijkvoorbeelden te delen met leerkrachten;
        • Onderwijs te genereren over hoe cultuursensitieve competenties van (aankomende) professionals bevorderd kunnen worden.

        Het project bestaat uit: (1) Vragenlijstonderzoek onder leerkrachten; (2) Leerkrachtinterviews; (3) training cultuursensitieve gespreksvaardigheden; (4) Digitaal handboek met best practices.

        Partners en projectteam

        In dit project werken Fontys Hogeschool Pedagogiek (penvoerder), de Universiteit Maastricht en de Nieuwste Pabo samen met leerkrachten van INNOVO en Kindante.

        Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

        Voor meer informatie over specifieke onderdelen van het project kunt u contact opnemen met:

        Online kennisplatform www.educatief-partnerschap.nl

        De website www.educatief-partnerschap.nl biedt ondersteuning aan basisschoolleerkrachten. Op de website wordt praktijkkennis over educatief partnerschap gedeeld. De eerste invulling bevat tips, tools en praktijkvoorbeelden uit interviews met ouders en leerkrachten van basisscholen in Zuid-Limburg, die uitgevoerd zijn door studenten. De bedoeling is dat de website maandelijks wordt geüpdatet met nieuw onderzoeksmateriaal en de input die (aankomende) professionals zelf inbrengen.

        • Netwerk

         Het lectoraat werkt samen met diverse instellingen voor jeugdhulp in de regio Noord-Brabant en Limburg. Onder meer met Combinatie Jeugdzorg, Lunetzorg, Amarant, Surplus Spel Thuis en Gastenhof. Binnen deze organisaties, allen Centra voor Pedagogische Innovatie (CPI), werken docenten en studenten samen met professionals aan onderzoeksprojecten. Het lectoraat werkt ook samen met Surplus Avicenna, Contour & de Twern, Kompaan & de Bocht, de Combinatie Jeugdzorg, de Hondsberg, Just, de Mutsaersstichting, de Mondriaan Stichting. Het onderhoudt daarnaast contacten met onderzoekers van FORUM, Pharos en het Verwey Jonker Instituut, Tilburg University, de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Groningen, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Gent, de Hogeschool Arnhem Nijmegen en Avans Hogescholen. Het lectoraat is vertegenwoordigd in de Academische Werkplaats ‘Jeugd Noord-Brabant’ en in het landelijk lectoren platform ‘Zorg & Welzijn‘.

        • Publicaties en presentaties

         Medewerkers van het lectoraat verzorgen regelmatig kennislunches voor docenten van Fontys Hogeschool Pedagogiek en voor medewerkers uit het werkveld over de lopende onderzoeken. Jaarlijks worden in een leesclub drie à vier actuele boeken gelezen en besproken die relevant zijn voor het onderwijs en/of het onderzoek van de opleiding. Meestal is (een van de) auteur(s) aanwezig. Medewerkers en relaties uit het werkveld kunnen zich hiervoor aanmelden. Ook presenteren zij hun onderzoeksresultaten op symposia en conferenties.

         Bijdragen aan conferenties en studiedagen

          -        Eijk-Heitlager, A. van, Hoof, L, van:  Het versterken van de alliantie tussen migrantenouders en professionals. Workshop ten behoeve van Voorlopers Conferentie Passend Onderwijs  ‘Zorg voor jeugd verbinden’. Helmond 16 mei 2013.

          -        Eijk-Heitlager, A. van ,  Reincke, J. :Onderzoek en onderwijs op dubbeldate. Workshop ten behoeve van het Fontys Docent Event 2013. Eindhoven, januari 2013.

          -        Elias, C & Swennenhuis, P.: Speltherapie bij traumabehandeling . Workshop ten behoeve van studiedag ‘Speltherapie en Life Events’, Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten (NVVS), Tilburg, april 2011

          -        Elias, C & Swennenhuis, P. : De Korte Interventie Methode (KIM) in het werken met migrantengezinnen. Workshop in samenwerking met professionals van Avicenna, tbv 9e HSAO conferentie, Utrecht, april  2012

          -        Elias, C. & Swennenhuis, P.: Herkenning jeugdigen met een licht verstandelijke beperking bij migrantengezinnen. Workshop ten behoeve van NJI Conferentie Jeugd in Onderzoek. Utrecht, maart 2013

          -        Groot, J. de: Workshop aan Indiase ouders in India over ontwikkeling van kleuters met spraak en taalproblematiek en autisme. Holy Cross Service Society, Trichy, India, maart 2011

          -        Groot, J. de : Workshop aan Indiase docenten op een school voor speciaal/inclusief basisonderwijs over empowerment en hoe dit te gebruiken in handelingsplannen. . Holy Cross Service Society, Trichy, India, maart 2011

          -        Groot, J. de: LVB problematiek in migrantengezinnen. Workshop ten behoeve van 10e HSAO conferentie, Amsterdam, april 2013

          -        Groot, J.: Experienced and needed parental support in non-western immigrant families with a child with MID in the Netherlands. Workshop ten behoeve van de 3e Internationale ENSACT Conferentie (European Network for Social Action) ‘Social Action in Europe towards inclusive policy and actions’. Istanbul , april 2013

          -        Hoof, L. van: Praktijkonderzoek kenniskring Diversiteit en Orthopedagogisch Handelen. Presentatie voor management en professionals van de Combinatie Jeugdzorg en voor beleidsmedewerkers gemeente Eindhoven. Eindhoven, september 2012.

          -        Hoof, L. van, ‘Migrantenjeugd in de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs’ Workshop ten behoeve van  Inspiratie-dag Educatieve Lectoraten Fontys (LEF), Tilburg, Oktober 2013

          -        Hoof, L. van & Eijk-Heitlager, A.: Moederschap en opvoeding bij jongeren in het voortgezet onderwijs. Inzet van krachten en kennis. Lezing op uitnodiging van de Afghaanse vrouwenvereniging Hambastagi, ter gelegenheid van Internationale vrouwendag. Eindhoven, maart 2013

          -        Poel, Y. te : Culturele Diversiteit in de Jeugdzorg’, workshop ten behoeve van  jeugdzorg professionals en hbo docenten project ‘Jeugdzorg en arbeidsmarkt’, Provincie Limburg, Sittard februari 2011

          -        Poel, Y. te: Inleiding ‘De lerende jonge pedagoog’, ten behoeve van themabespreking Werkveldcommissie Pedagogiek, Tilburg, februari 2011

          -        Poel, Y. te: Interculturele Competenties: valkuilen en uitdagingen. Workshop ten behoeve van studiedag Speltherapie en Life Events, Tilburg, Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten (NVVS). Tilburg, april 2011

          -        Poel, Y. te: Intercultureel online werken. Workshop ten behoeve van Studiedag Digitale kansen in de jeugdzorg, Sittard Project Jonge Professionals, Samenwerkingsproject Jeugdzorg Limburg, Provincie Limburg, FHP. Sittard, april 2011

          -        Poel, Y. te: De noodzaak van reflexiviteit in het orthopedagogisch werkveld. Lezing ter gelegenheid van uitgave/presentatie boek Liesbeth van Hoof, & Marleen de Vries ’Als opvoeden niet vanzelf gaat’. Tilburg, juni 2011.

          -        Poel, Y. te: ‘Aanpak gedragsproblemen kinderen in pleeggezinnen, een intercultureel perspectief’, presentatie ten behoeve van management en professionals pleegzorginstellingen (in samenwerking met P. Vedder & P. van den Bergh, Universiteit Leiden), Leiden, september 2011

          -        Poel, Y. te: Vertrouwen herstellen. Diversiteit en innovatie in de zorg voor jeugd’. Lectorale rede, in verkorte vorm uitgesproken, Tilburg,  9 december 2011

          -        Poel, Y. te: Intercultureel vakmanschap in jeugdzorg en jeugdhulpverlening: naar een effectieve ondersteuning van schapen met vijf poten. Lezing ten behoeve van landelijke conferentie Intercultureel Vakmanschap van pedagogen en psychologen. Driebergen-Zeist, april 2012

          -        Poel, Y. te: Intercultureel management van hogescholen. Workshop ten behoeve van het Fontys Docent Event 2013. Eindhoven, januari 2013.

          -        Poel, Y. te: De overheid als mede-opvoeder van je kind? Lezing ten behoeve van de Voorlopers Conferentie Passend Onderwijs ‘Zorg voor jeugd verbinden’. Helmond, mei 2013

          -        Poel, Y. te: Opvoedingsdilemma’s in de vloeibare samenleving. Workshop ten behoeve van het symposium ‘Opvoeden voor de Toekomst’, symposium voor FHP, werkveld en kennisinstellingen ter gelegenheid het 100-jarig bestaan van FHP. Tilburg, December 2013.

          -        Poel, Y. te: Linders, L.: De krachtige professional van morgen. Voordracht ten behoeve van de conferentie  (NJI en K2) ‘Wij(k) en onze kinderen’. Tilburg, april 2012.

          -        Swennenhuis, P:  Presentatie en discussieleider thema Kind en badwater ten behoeve van de netwerkbijeenkomst voor jeugdzorg-werkveld, HBO en beleidsmakers  ‘Ontbijten met de Jeugdzorg’ . Sittard, december 2013.

          -        Swennenhuis, P.: Experienced and needed parental support in non-western immigrant families with a child with mild intellectual disabilities (MID) in the Netherlands. Workshop ten behoeve van het vierde  IASSID (International Association for the Scientific Study of Intellectuals and Developmental disability) Europe Congres  ‘Pathways to inclusion’. Wenen, juli 2014.

          -        Vries, M. de & Hoof, L. van. Orthopedagogiek: een palet van kennis in dienst van de opvoeding. Lezing VBSP kennisfestival ‘Pedagoog, verklaar u nader’ Zeist, oktober 2011

          

         Kennisdisseminatie ten behoeve van docenten FHP buiten kenniskring (leergangen, kennislunches en dergelijke)

         -        Heitlager, A. C. van, Hoof, L, van:  Samenwerken met migrantenouders in de overgangsfase van het basis-naar het voortgezet onderwijs. Workshop ten behoeve van studiedag thema diversiteit FHP. Den Bosch, 8 november 2012

          -        Elias, C. : Leergang Praktijkgericht onderzoek voor docenten FHP Tilburg, november 2013- december 2014

          -        Elias, C., Poel, Y. te: : Versterken van de alliantie met (niet-westerse) migrantenouders. Presentatie ten behoeve van FHP kennislunch. Tilburg, april 2014

          -        Elias, C .,  Swennenhuis, P.: Do’s en donuts  van interviewen in een interculturele context, Masterclass voor studenten en professionals. Tilburg,  januari 2013

          -        Hoof, L. van : Tijdige signalering en begeleiding van gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij migrantenkinderen, een mogelijke rol voorouders en de school. Workshop ism Annet Hermans (FORUM) tbv FHP Studiedag over Interculturele diversiteit , Den Bosch,8 november 2012

          -        Hoof, L. van, Poel, Y. te: De orthopedagoog van de toekomst. Visieverkenning relatie pedagogiek-orthopedagogiek’. Voordracht ten behoeve van kennislunch FHP, Tilburg, maart 2011.

          -        Poel, Y. te: Intercultureel vakmanschap in Jeugdzorg en jeugdhulpverlening. Lezing ten behoeve van docenten FHP en genodigden uit werkveld en kennisinstellingen t.g.v. studiedag FHP over Intercultureel vakmanschap, Den Bosch, 8 november 2012

          -        Poel, Y. te: Interculturele competenties in de zorg voor- en opvoeding van migrantenjongeren. Workshop ten behoeve van studiedag  FHP, Den Haag, januari 2011

          -        Poel, Y. te , Reincke, J.: Praktijkgericht onderzoek, ten behoeven van docenten FHP.  Studiedag FHP, Eindhoven, april 2011

          -        Poel, Y. te : 8 kennislunches nav gelezen boek in aanwezigheid van auteur… Periode november 2010- juli 2014

          -        Swennenhuis, P.: Leergang Praktijkgericht onderzoek voor docenten FHP Sittard, april2013- december 2014

          -        Swennenhuis, P.: Leergang Praktijkgericht onderzoek voor docenten FHP Eindhoven, november 2013-december 2014.

          -        Swennenhuis, P. , Poel, Y. te:  Versterken van de alliantie met (niet-westerse) migrantenouders. Presentatie ten behoeve van FHP kennislunch. Sittard, juni 2014.

          

         Publicaties

         -        Brandenburg, M., Poel, Y. te, Swennenhuis, P. Termaat, P. (2013) De Korte Interventie Methode. Handleiding.  Venlo: Mutsaersstichting.

          -        Heitlager, A.C.  (2012).  De zorgzame school: samenwerking tussen migrantenouders en professionals Literatuurstudie. Tilburg: FHP

          -        Heitlager, A.C. (2014). Vroegtijdige ondersteuning van jeugdigen met een niet-westerse achtergrond in de leeftijd van 10-14 jaar en hun ouders in complexe opgroei- en opvoedingssituaties. Analyse van vier focusgroepen met professionals uit het basis- en voortgezet onderwijs in de regio Eindhoven over de samenwerking met migrantenouders. Tilburg, FHP In voorbereiding

          -        Heitlager, A.C.  (2014) literatuurstudie voor aanvraag NWO  promotiebeurs voor leraren (uitgebreid literatuuroverzicht): Gezinsdynamiek in gezinnen met een ouder met psychische problemen. Tilburg, FHP

          -        Elias, C., Cardol, G. Groot, J. Poel, Y. te, Swennenhuis, P. & Vries, M.de (2012) Naar een goede ondersteuning voor Jeugdigen met een Licht Verstandelijke Beperking in gezinnen met een niet-westerse achtergrond. Literatuurstudie. Tilburg: FHP.

          -        Elias, C., G. Groot, J. Poel, Y. te, Swennenhuis, P. & Vries, M.de (2014) Naar een goede ondersteuning voor Kinderen en Jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking in gezinnen met een niet-westerse achtergrond: samenwerking  tussen ouders en hulpverleners. Analyse van twee kenniswerkplaatsen. Tilburg, FHP.

          -        Elias, C., Groot, J., Swennenhuis, P. (2014). Rapportage perspectieven migrantenouders op zorg voor hun kind met lvb. In voorbereiding.

          -        Hoof, L. van (2014). Niet westerse migrantenjeugd in de overgang van basis – naar voortgezet onderwijs.  In E. Klatter & Q. Kools (red.) Artikelen Inspiratiedag LEF.  Tilburg, Fontys Hogescholen , pp

          -        Hoof, L. Onderzoeksrapport perspectief migrantenouders  op (aanpak van) problemen van kinderen in het onderwijs. In voorbereiding

          -        Hoof, L. van (2013). Matrix interculturalisatie - even voorstellen. Intercom. Interne uitgave voor medewerkers van Combinatie Jeugdzorg, september 2013, 1-2.

         -        Hoof, L. van (2014). Matrix diversiteit - Speerpunten 2014. Intercom. Interne uitgave voor medewerkers van Combinatie Jeugdzorg, september 2014, 12.

         -        Hoof, L. van. (2013). De casus: een spiegel.  Pedagogiek in Praktijk, december 2013, 25.

         -        Hoof, L. van. (2013). De casus: Bruggen slaan.  Pedagogiek in Praktijk, juni 2014, 29.

          -        Hoof, L., van & Vries, M., de (2011). Als opvoeden niet vanzelf gaat. Orthopedagogiek in de praktijk. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff.

          -        Hoof, L., van & Vries, M., de (2014). Als opvoeden niet vanzelf gaat. Orthopedagogiek in de praktijk.  Amersfoort: ThiemeMeulenhoff. Tweede  herziene druk.

           -        Poel, Y. te (2011) Vertrouwen herstellen. Diversiteit en innovatie in de zorg voor jeugd. Lectorale rede. Tilburg: Fontys Hogescholen

          -        Poel, Y. te, Driel, J. van, Geraci, D., Termaat, P (red.) (2012) Interculturele diagnostiek bij kinderen en jongeren. Intercultureel vakmanschap van pedagogen en psychologen. Utrecht: NVO, Zon-Mw, NIP.  www.intercultureelvakmanschap.nl

          -        Naber, P. , Poel, Y. te (2012). Leeftijdgenoten en lotgenoten. In A. Dieleman e.a. Leefwerelden van jongeren. Muiderberg: Coutinho. Pp. Tweede herziene druk.

          -        Swennenhuis, P. (2012). Korte Interventie Methode (KIM). In: Poel, Y. te, e.a. (red.) (2012) Interculturele diagnostiek bij kinderen en jongeren. Intercultureel vakmanschap van pedagogen en psychologen. Utrecht: NVO, Zon-Mw, NIP.  www.intercultureelvakmanschap.nl. Katern 3b. Pp. 94-11

          -        Swennenhuis, P. & Elias, C. (2011). Speltherapie als onderdeel van traumabehandeling. Spelenderwijs. Vakblad voor speltherapie, 16, 21-23.

          -        Vries, M. van & Hoof, L. van (2012). Orthopedagogiek: een palet van kennis in dienst van de opvoeding. In: Broer, N., Deckere, H. de, Meer, M., Schonewille, I. & Stakenborg, J. (Red.) Pedagoog, verklaar u nader!! Pedagogiek in de 21ste eeuw. VBSP.

         Participatie in het maatschappelijk debat

         -        Elias, C. Poel, Y. te, Swennenhuis (2012). Niet de hele jeugdzorg hoort in de beklaagdenbank. Artikel Brabants Dagblad 17-10-2012.

          -        Lumanauw, J. te Poel, Y. te (2013). Honderd jaar Pedagogiek. Interview met J. Lumanauw en Y. te Poel t.g.v het 100-jarig bestaan van FHP. Brabants Dagblad. 25-11-2013.

          -        Poel, Y. te  (2011). De troetelallochtoon is een idee-fixe. Interview met Yolanda te Poel over de jeugdzorg voor gezinnen met een migrantenachtergrond. Pedagogiek in Praktijk, december 2011.

          -        Poel, Y. te (2014). Ouders moeten voet bij stuk houden. Column over handhaving alcoholgebruik jongeren 16+. Column Brabants Dagblad 4-2-2014.

          -        Poel, Y. te,  Lumanauw, J.( 2014): Het kind als project. Interview met Yolanda te Poel en Jos Lumanauw over competenties voor moderne opvoeding. Limburgs Dagblad 1-2-2014.

          -        Poel, Y. te (2014). Van oma mag het wel. Interview met Yolanda te Poel over grootouders als mede-opvoeders. Limburgs Dagblad  7-7-2014.

          -        Poel, Y. te  (2013) Passend Onderwijs voor jonge hoogbegaafde kinderen . TV Interview RTL 4 15-5-2013.

          -        Poel, Y. te  (2013). Commentaar op de commotie rond de Zwarte Piet discussie. TV Interview  Omroep Brabant 22-10-2013.