Lectoraat Diversiteit en (Ortho)pedagogisch Handelen

Vanaf 1 juli 2018 is dr. Paul Mutsaers aangesteld als lector bij Fontys Hogeschool Pedagogiek. Hij gaat het lectoraat ‘Diversiteit en (ortho)pedagogisch handelen‘ vormgeven en zal dr. Yolanda te Poel opvolgen, die met pensioen gaat. Vanuit een pedagogisch-antropologische invalshoek zal hij invulling geven aan praktijkgericht onderzoek naar diversiteitsgevoelig werken door jeugdprofessionals in een toenemende diverse samenleving en de borging van kennis daarover in de transformerende (ortho)pedagogische werkvelden.

De culturele diversiteit in de samenleving leidt tot nieuwe vraagstukken in de jeugdhulp en het onderwijs. Het lectoraat ‘Diversiteit en (ortho)pedagogisch handelen’ zal in samenwerking met studenten, docenten, onderzoekers en professionals invulling geven aan praktijkgericht onderzoek naar diversiteitsgevoelig werken door jeugdprofessionals en de borging van kennis daarover in de transformerende (ortho)pedagogische werkvelden. Daarin staat onderzoek naar opvoedsituaties en opvoedondersteuning in diverse sociaal-culturele contexten centraal. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan normatieve professionaliteit en vraagstukken van inclusie. Paul zal de komende tijd verder invulling gaan geven aan zijn onderzoeksprogramma.

 • Lector
  Sfeerafbeelding Fontys

  Vanaf 1 juli 2018 is dr. Paul Mutsaers aangesteld als lector bij Fontys Hogeschool Pedagogiek. Hij gaat het lectoraat ‘Diversiteit en (ortho)pedagogisch handelen‘ vormgeven.

  Paul is cultureel antropoloog en gespecialiseerd in onderzoek naar jongeren en diversiteit. De afgelopen tien jaar is hij als docent en onderzoeker verbonden geweest aan de Politieacademie en het Departement Cultuurstudies van Tilburg University, waar hij in 2015 promoveerde. Tevens is hij als extern onderzoeker geaffilieerd aan Oxford University en lid van de onderzoeksnetwerken Anthropoliteia (Verenigde Staten) en Urban Border Work (Europa). Hij is betrokken geweest bij de uitvoering en begeleiding van vele onderzoekprojecten met thema’s zoals de talige superdiversiteit van jongeren op middelbare scholen, de hospitalisering van (met name) jongeren in azc’s, etnische diversiteit op de hogeschool en de verhouding tussen politie en migrantenjongeren.

  Paul zal de komende tijd het onderzoeksprogramma voor het lectoraat 'Diversiteit en (ortho)pedagogisch handelen' verder gaan vormgeven.

 • Medewerkers lectoraat

  De kenniskring van het lectoraat bestaat uit acht docent-onderzoekers. Frank van de Schans, Annemieke Hoppenbrouwers en Kors Perdijk participeren in onderzoek naar (re)radicalisering en opvoeding. Jan Vrielink onderzoekt de  normatieve professionalisering van medewerkers in de jeugdhulp. Anouschka Eijk-Heitlager werkt aan een promotie-onderzoek over gezinsprocessen en de veerkracht van kinderen met een depressieve moeder. Jeanine Strobbe is (voor de regio Noord-Brabant) projectleider van een Zon-Mw onderzoek naar duurzame integratie van diversiteitsgevoelig werken in jeugdteams.

  Het lectoraat wordt inhoudelijke en organisatorisch ondersteund door Leonie Steenis, programmamanager onderzoek en door Liesbeth Faas, beleidsmedewerker interactie werkveld bij Fontys Hogeschool Pedagogiek.

 • Onderzoek

  Thema's en vraagstellingen

  - Normatieve professionalisering in de jeugdhulp
  De nieuwe Jeugdwet (2015) vraagt van professionals dat zij (individueel) verantwoording kunnen afleggen voor hun handelen. Dit vraagt van hen naast methodisch handelen ook een normatieve profesionaliteit: wat is juist en goed handelen? Met welke dilemma’s worden professionals in de hulp voor jeugd (met en zonder een migrantenachtergrond) geconfronteerd en wat betekenen deze voor de morele oordeelsvorming en keuzes die zij kunnen maken?

  - Gezinsprocessen die veerkracht vergroten van kinderen die opgroeien met een depressieve moeder
  Welke processen van zorggedragingen en veerkracht van de gezinsleden zijn te onderscheiden in gezinnen met een depressieve moeder? (promotie-onderzoek)
  We willen met dit onderzoek de ondersteuning voor gezinnen met een psychisch kwetsbare ouder verbeteren, zodat deze nog beter aansluit bij de eigen kracht van het gezin.

  Hiervoor zijn we op zoek naar gezinnen die mee willen werken en professionals die hierin willen ondersteunen. Meer informatie: oproep voor ouders en oproep voor professionals

  Meld je aan via a.heitlager@fontys.nl

  - Diversiteit in transformatie: Duurzame integratie van diversiteitgevoelig werken in jeugdteams
  Hoe kunnen jeugdteams in het voorveld van de jeugdhulp geprofessionaliseerd worden in diversiteitgevoelig werken en kan de reeds ontwikkelde expertise gebruikt worden in de leidende werkprincipes en in systemen van lerend werken van de teams? (Zon-Mw onderzoek)

       • RAAK-project Educatief partnerschap

        RAAK-project: ‘Verschillende ouders, verschillende leerkrachten. Educatief partnerschap en oudergesprekken in het primair onderwijs’ (RAAK publiek 2015-02-39P)

        Binnen Fontys Hogeschool Pedagogiek loopt van maart 2016 tot maart 2018 een door RAAK-SiA gesubsidieerd praktijkonderzoek waarin basisscholen met verschillende ouderpopulaties centraal staan.

        Educatief partnerschap staat hoog op de agenda van de landelijke overheid. De afgelopen jaren is de overtuiging gegroeid dat ouders via hun betrokkenheid bij het onderwijs een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de onderwijskansen van hun kinderen. Echter, ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs stagneert, zo blijkt uit landelijk trendonderzoek. Leerkrachten hebben behoefte aan ondersteuning om moeilijk bereikbare ouders ‘mee’ te krijgen, of om veeleisende ouders aan te kunnen. Vooral beginnende leerkrachten vinden gesprekken lastig met ouders met andere ambities/overtuigingen of een andere cultureel-etnische achtergrond dan zijzelf hebben. Uit onderzoek blijkt dat er bij de ontwikkeling van beroepskwaliteiten van leraren en andere professionals in het onderwijs nog onvoldoende aandacht geschonken aan diversiteit en intercultureel vakmanschap.

        Over het project

        Het onderzoek wordt uitgevoerd bij een honderdtal scholen in Zuid-Limburg: reguliere basisscholen, achterstandsscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs.

        Het doel van het project is om:

        • De aanwezige praktijkkennis van leerkrachten over het voeren van oudergesprekken met diverse ouders te onderzoeken en na te gaan hoe leerkrachten invulling geven aan educatief partnerschap;
        • Deze kennis en praktijkvoorbeelden te delen met leerkrachten;
        • Onderwijs te genereren over hoe cultuursensitieve competenties van (aankomende) professionals bevorderd kunnen worden.

        Het project bestaat uit: (1) Vragenlijstonderzoek onder leerkrachten; (2) Leerkrachtinterviews; (3) training cultuursensitieve gespreksvaardigheden; (4) Digitaal handboek met best practices.

        Partners en projectteam

        In dit project werken Fontys Hogeschool Pedagogiek (penvoerder), de Universiteit Maastricht en de Nieuwste Pabo samen met leerkrachten van INNOVO en Kindante.

        Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

        Voor meer informatie over specifieke onderdelen van het project kunt u contact opnemen met:

        Online kennisplatform www.educatief-partnerschap.nl

        De website www.educatief-partnerschap.nl biedt ondersteuning aan basisschoolleerkrachten. Op de website wordt praktijkkennis over educatief partnerschap gedeeld. De eerste invulling bevat tips, tools en praktijkvoorbeelden uit interviews met ouders en leerkrachten van basisscholen in Zuid-Limburg, die uitgevoerd zijn door studenten. De bedoeling is dat de website maandelijks wordt geüpdatet met nieuw onderzoeksmateriaal en de input die (aankomende) professionals zelf inbrengen.

        • Netwerk

         Het lectoraat werkt samen met diverse instellingen voor jeugdhulp in de regio Noord-Brabant en Limburg. Onder meer met Combinatie Jeugdzorg, Lunetzorg, Amarant, Surplus Spel Thuis en Gastenhof. Binnen deze organisaties, allen Centra voor Pedagogische Innovatie (CPI), werken docenten en studenten samen met professionals aan onderzoeksprojecten. Het lectoraat werkt ook samen met Surplus Avicenna, Contour & de Twern, Kompaan & de Bocht, de Combinatie Jeugdzorg, de Hondsberg, Just, de Mutsaersstichting, de Mondriaan Stichting. Het onderhoudt daarnaast contacten met onderzoekers van FORUM, Pharos en het Verwey Jonker Instituut, Tilburg University, de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Groningen, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Gent, de Hogeschool Arnhem Nijmegen en Avans Hogescholen. Het lectoraat is vertegenwoordigd in de Academische Werkplaats ‘Jeugd Noord-Brabant’ en in het landelijk lectoren platform ‘Zorg & Welzijn‘.