Onderzoek

Binnen het lectoraat Diversiteit en Orthopedagogisch handelen (DOH) wordt onderzoek gedaan naar verbetering van het pedagogisch handelen van jeugdprofessionals die werken met jeugd en hun ouders met een migrantenachtergrond. Dit handelen wordt geanalyseerd en (methodisch) ontwikkeld in de context van relevante maatschappelijke ontwikkelingen en culturele diversiteit.

Belangrijke aandachtspunten:
- De relatie tussen westers-liberale opvoedingswaarden, gericht op het bereiken van individuele autonomie en de op (familiale) verbinding gerichte waarden.
- De verhouding tussen werken vanuit protocollen en richtlijnen en normatief handelen van jeugdprofessionals in verschillende werkvelden.

Thema's en vraagstellingen

- Diversiteit en partnerschap van ouders en professionals in de jeugdhulp
Hoe kunnen professionals in de jeugdhulp voor kinderen met een verstandelijke beperking verbinding en partnerschap met migrantenouders bereiken, met het oog op overeenstemming over doel en aanpak van opvoeding en begeleiding? In hoeverre en hoe werken jeugdprofessionals aan het bereiken van democratisch partnerschap in de jeugdhulp?

- Radicalisering en opvoeding
Hoe kan extremisme bij radicaliserende jongeren met een moslim achtergrond voorkomen en aangepakt worden? Hoe kan de presentie-aanpak van het jongerenwerk succesvol gedeeld worden met het onderwijs? Hoe kunnen partners in de opvoeding van jongeren samenwerken aan een inclusief opvoedingsklimaat?

- Ontwikkelingskansen van kinderen van arbeidsmigranten
Hoe kunnen de ontwikkelingskansen vergroot worden van kinderen van arbeidsmigranten uit MOE-landen? Wat verstaan we onder succesvolle integratie? Wat valt te leren van succesvolle opvoedingstrajecten? Welke methodes en interventies zijn voorhanden voor kinderen die opgroeien onder slechte opvoedingsomstandigheden en hoe kunnen deze worden geïmplementeerd door ggd-professionals, vrijwilligers van weekend scholen en onderwijsprofessionals?

- Normatieve professionalisering in de jeugdhulp
De nieuwe Jeugdwet (2015) vraagt van professionals dat zij (individueel) verantwoording kunnen afleggen voor hun handelen. Dit vraagt van hen naast methodisch handelen ook een normatieve profesionaliteit: wat is juist en goed handelen? Met welke dilemma’s worden professionals in de hulp voor jeugd (met en zonder een migrantenachtergrond) geconfronteerd en wat betekenen deze voor de morele oordeelsvorming en keuzes die zij kunnen maken?

- Gezinsprocessen die veerkracht vergroten van kinderen die opgroeien met een depressieve moeder
Welke processen van zorggedragingen en veerkracht van de gezinsleden zijn te onderscheiden in gezinnen met een depressieve moeder? (promotie-onderzoek)

- Diversiteit in transformatie: Duurzame integratie van diversiteitgevoelig werken in jeugdteams
Hoe kunnen jeugdteams in het voorveld van de jeugdhulp geprofessionaliseerd worden in diversiteitgevoelig werken en kan de reeds ontwikkelde expertise gebruikt worden in de leidende werkprincipes en in systemen van lerend werken van de teams? (Zon-Mw onderzoek)