Onderzoek

Thema's en vraagstellingen

- Normatieve professionalisering in de jeugdhulp
De nieuwe Jeugdwet (2015) vraagt van professionals dat zij (individueel) verantwoording kunnen afleggen voor hun handelen. Dit vraagt van hen naast methodisch handelen ook een normatieve profesionaliteit: wat is juist en goed handelen? Met welke dilemma’s worden professionals in de hulp voor jeugd (met en zonder een migrantenachtergrond) geconfronteerd en wat betekenen deze voor de morele oordeelsvorming en keuzes die zij kunnen maken?

- Gezinsprocessen die veerkracht vergroten van kinderen die opgroeien met een depressieve moeder
Welke processen van zorggedragingen en veerkracht van de gezinsleden zijn te onderscheiden in gezinnen met een depressieve moeder? (promotie-onderzoek)

- Diversiteit in transformatie: Duurzame integratie van diversiteitgevoelig werken in jeugdteams
Hoe kunnen jeugdteams in het voorveld van de jeugdhulp geprofessionaliseerd worden in diversiteitgevoelig werken en kan de reeds ontwikkelde expertise gebruikt worden in de leidende werkprincipes en in systemen van lerend werken van de teams? (Zon-Mw onderzoek)