RAAK-project Educatief partnerschap

RAAK-project: ‘Verschillende ouders, verschillende leerkrachten. Educatief partnerschap en oudergesprekken in het primair onderwijs’ (RAAK publiek 2015-02-39P)

Binnen Fontys Hogeschool Pedagogiek loopt van maart 2016 tot maart 2018 een door RAAK-SiA gesubsidieerd praktijkonderzoek waarin basisscholen met verschillende ouderpopulaties centraal staan.

Educatief partnerschap staat hoog op de agenda van de landelijke overheid. De afgelopen jaren is de overtuiging gegroeid dat ouders via hun betrokkenheid bij het onderwijs een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de onderwijskansen van hun kinderen. Echter, ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs stagneert, zo blijkt uit landelijk trendonderzoek. Leerkrachten hebben behoefte aan ondersteuning om moeilijk bereikbare ouders ‘mee’ te krijgen, of om veeleisende ouders aan te kunnen. Vooral beginnende leerkrachten vinden gesprekken lastig met ouders met andere ambities/overtuigingen of een andere cultureel-etnische achtergrond dan zijzelf hebben. Uit onderzoek blijkt dat er bij de ontwikkeling van beroepskwaliteiten van leraren en andere professionals in het onderwijs nog onvoldoende aandacht geschonken aan diversiteit en intercultureel vakmanschap.

Over het project

Het onderzoek wordt uitgevoerd bij een honderdtal scholen in Zuid-Limburg: reguliere basisscholen, achterstandsscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs.

Het doel van het project is om:

  • De aanwezige praktijkkennis van leerkrachten over het voeren van oudergesprekken met diverse ouders te onderzoeken en na te gaan hoe leerkrachten invulling geven aan educatief partnerschap;
  • Deze kennis en praktijkvoorbeelden te delen met leerkrachten;
  • Onderwijs te genereren over hoe cultuursensitieve competenties van (aankomende) professionals bevorderd kunnen worden.

Het project bestaat uit: (1) Vragenlijstonderzoek onder leerkrachten; (2) Leerkrachtinterviews; (3) training cultuursensitieve gespreksvaardigheden; (4) Digitaal handboek met best practices.

Partners en projectteam

In dit project werken Fontys Hogeschool Pedagogiek (penvoerder), de Universiteit Maastricht en de Nieuwste Pabo samen met leerkrachten van INNOVO en Kindante.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Voor meer informatie over specifieke onderdelen van het project kunt u contact opnemen met:

Online kennisplatform www.educatief-partnerschap.nl

De website www.educatief-partnerschap.nl biedt ondersteuning aan basisschoolleerkrachten. Op de website wordt praktijkkennis over educatief partnerschap gedeeld. De eerste invulling bevat tips, tools en praktijkvoorbeelden uit interviews met ouders en leerkrachten van basisscholen in Zuid-Limburg, die uitgevoerd zijn door studenten. De bedoeling is dat de website maandelijks wordt geüpdatet met nieuw onderzoeksmateriaal en de input die (aankomende) professionals zelf inbrengen.