Lectoraat Opvoeden voor de toekomst

Maike Kooijmans is lector van het lectoraat ‘Opvoeden voor de toekomst’. Het lectoraat verricht onderzoek naar opvoedingswaarden en opvoedingsdilemma's waarvoor ouders en professionele opvoeders zich in de huidige samenleving gesteld zien. Het lectoraat vervult een voortrekkersrol in het genereren van nieuwe perspectieven en professionele handelingsmodellen.

Maike is ruim 25 jaar werkzaam in het Hoger Agogisch Onderwijs (nu Hogere Sociale Studies). Een rode draad in haar loopbaan is het werken met kwetsbare jongeren. Vanaf 1987 heeft ze hierin verschillende functies vervuld.

In mei 2016 promoveerde zij aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift: ‘Talent van de straat, hoe je jongeren kunt verleiden uit de criminaliteit te blijven’. In haar onderzoekswerk ligt het accent op de impact van onze veranderende samenleving op kwetsbare jongeren, en hoe we als (professionele) opvoeders jongeren optimale ontwikkelkansen kunnen bieden en met hen kunnen werken aan weerbaarheid. Zij bestudeert opvoedingsvraagstukken vanuit meerdere perspectieven, zoals het jongere/kind-perspectief en het opvoedersperspectief.

Lectoraat Opvoeden voor de toekomst

Het Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst richt zich op nieuwe opvoedingsvraagstukken die te maken hebben met onze snel veranderende samenleving. Het lectoraat wil met haar onderzoek bijdragen aan een veerkrachtig opvoedingsklimaat, zodat kinderen, jongeren, ouders én professionele opvoeders kunnen meebewegen in deze dynamiek van voortdurende veranderingen.