Pedagogische civil society

De kanteling vraagt van burgers (jeugdigen, hun gezin, het sociaal netwerk, vrijwilligers, mantelzorgers, etc) om hun deelname aan de samenleving te herzien vanuit het perspectief waarin een gezonde en veilige opvoeding van jeugdigen en hun gezin niet langer vooral een privéaangelegenheid is. De burger vormt een nieuwe pijler in dit samenspel, naast de professional (en bijbehorende organisaties) en de jeugdige (en zijn gezin).

Maar wie is die burger eigenlijk? En, wat drijft hem om al dan niet een actieve bijdrage te leveren aan het creëren en borgen van een gezonde en veilige opvoeding van een jeugdige? Met welke verwachtingen wil een burger een bijdrage leveren? Wat maakt dat deze daarmee door blijft gaan en wanneer haakt deze af? Hoe doen burgers dat eigenlijk, het leveren van een actieven bijdrage?

Hanteren of hunkeren zij daarbij naar een vorm van sociale betrokkenheid die we ten tijden van de verzuiling kenden en die zich laat kenmerken als langdurig van aard, levensbeschouwelijk, verticaal, gesloten, loyaal, dwangmatig, plaatsgebonden en een moreel kader gevend (Feringa, 2014; Wutnow, 2002)? Of geven zij hier op een meer hedendaagse wijze invulling aan en kunnen betekenisvolle relaties met anderen om hen heen worden omschreven als kortdurend, pragmatisch, doelgericht, bijdragend aan verlicht eigenbelang, ontplooiing en keuzevrijheid, weinig demografisch gebonden en ruimte biedend aan een zoektocht naar een moreel kader (Feringa, 2014; Wutnow, 2002; Duyvendak & Hurenkamp, 2004)? Een ding weten we wel, de burger laat zich niet sturen (bijvoorbeeld via scholing), maar of die ook volledige regie wil hebben of regie met anderen wil delen en op welke manier is tot op heden nog niet bekend.

Tot nog toe weten we nog maar weinig over wie de burger is, waar de burger gevonden kan worden, welke ervaringen, verwachtingen en vooronderstellingen de burger heeft en wat de burger drijft om al dan niet een actieve bijdrage te leveren aan het creëren en borgen van een veilige en gezonde opvoeding en ontwikkeling van jeugdigen.