Projecten

 • Bijzonder Domein Jeugd

  Informatie over project

  DoelSamen met diverse partners in de jeugdhulpverlening leren van ontwikkelingen op het gebied van de transitie en transformatie in de jeugdzorg.
  Looptijd2014-2022
  Betrokken onderzoekersDrs. Floor Peels, Drs. Jitske van der Sanden, Dr. Dana Feringa, Drs. Annemarie de Veen, Iris Middendorp MSc. en Neeltje Spit MA
  OmschrijvingHet Bijzonder Domein Jeugd betreft een langlopend onderzoeksproject naar de transitie en transformatie in de jeugdzorg in de regio Zuidoost-Brabant. Het project is gestart op initiatief van diverse partners uit de jeugdzorg, de jeugdgezondheidszorg en het jeugdwelzijn. De eerste twee tranches van het onderzoek (2014-2018) waren verkennend en beschrijvend van aard en vooral gericht op het in kaart brengen van de wijze waarop de transitie vorm krijgt in de regio. We concludeerden onder andere dat het nog moeilijk is om in een veranderende context het kind en het gezin centraal te stellen. Regelmatig verdwijnen ze naar de achtergrond, omdat professionals worden afgeleid door zaken als rolverwarring en onderling wantrouwen. In de derde tranche van het onderzoek (2018-2022) verleggen we de focus naar ‘hoe het dan wel kan’ en gaan we samen met social designers op zoek naar manieren om de vindingen te vertalen naar sociale innovaties.
  ResultaatZie 'Diverse publicaties'

  Diverse publicaties

  Recente presentaties tranche 3

  • Sanden, J. van der & Peels, F. (2018). Interdisciplinary work in youth care: how do children benefit? Key note Summer School Master of Social Work, June 5. Amsterdam: Amsterdam University of Applied Sciences.
  • Sanden, J. van der & Peels, F. (2018). Interdisciplinary work in youth care: how do children benefit? Paper presentation at the Fontys International week, March 21. Eindhoven: Fontys University of Applied Sciences.
  • Sanden, J. van der & Peels, F. (2019). Interdisciplinary work in youth care: how do children benefit? Paper presentation at the European conference for social work research, April 11, Leuven.
  • Sanden, J. van der & Peels, F. (2019). Interdisciplinaire samenwerking in de jeugdhulpverlening; wat leren we van succesverhalen uit de praktijk? Workshop gegeven tijdens de conferentie Social Work Future Proof, 6 juni, Eindhoven, Fontys Hogeschool Sociale Studies.
  Sfeerafbeelding Fontys

  Samenwerkingspartners

  Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys
 •   Pedagogische civil society

  De kanteling vraagt van burgers (jeugdigen, hun gezin, het sociaal netwerk, vrijwilligers, mantelzorgers, etc) om hun deelname aan de samenleving te herzien vanuit het perspectief waarin een gezonde en veilige opvoeding van jeugdigen en hun gezin niet langer vooral een privéaangelegenheid is. De burger vormt een nieuwe pijler in dit samenspel, naast de professional (en bijbehorende organisaties) en de jeugdige (en zijn gezin).

  Maar wie is die burger eigenlijk? En, wat drijft hem om al dan niet een actieve bijdrage te leveren aan het creëren en borgen van een gezonde en veilige opvoeding van een jeugdige? Met welke verwachtingen wil een burger een bijdrage leveren? Wat maakt dat deze daarmee door blijft gaan en wanneer haakt deze af? Hoe doen burgers dat eigenlijk, het leveren van een actieven bijdrage?

  Hanteren of hunkeren zij daarbij naar een vorm van sociale betrokkenheid die we ten tijden van de verzuiling kenden en die zich laat kenmerken als langdurig van aard, levensbeschouwelijk, verticaal, gesloten, loyaal, dwangmatig, plaatsgebonden en een moreel kader gevend (Feringa, 2014; Wutnow, 2002)? Of geven zij hier op een meer hedendaagse wijze invulling aan en kunnen betekenisvolle relaties met anderen om hen heen worden omschreven als kortdurend, pragmatisch, doelgericht, bijdragend aan verlicht eigenbelang, ontplooiing en keuzevrijheid, weinig demografisch gebonden en ruimte biedend aan een zoektocht naar een moreel kader (Feringa, 2014; Wutnow, 2002; Duyvendak & Hurenkamp, 2004)? Een ding weten we wel, de burger laat zich niet sturen (bijvoorbeeld via scholing), maar of die ook volledige regie wil hebben of regie met anderen wil delen en op welke manier is tot op heden nog niet bekend.

  Tot nog toe weten we nog maar weinig over wie de burger is, waar de burger gevonden kan worden, welke ervaringen, verwachtingen en vooronderstellingen de burger heeft en wat de burger drijft om al dan niet een actieve bijdrage te leveren aan het creëren en borgen van een veilige en gezonde opvoeding en ontwikkeling van jeugdigen.

 •   Professionele verantwoordelijkheid

  De kanteling vraagt van professionals om hun professionele verantwoordelijkheid in een nieuw licht te bekijken. Dit brengt een aantal vraagstukken met zich mee, die van invloed zijn op de betekenisverlening aan de eigen professionele verantwoordelijkheid, de (professionele) verantwoordelijkheid van anderen en de wijze waarop een professionals zich tot deze uiteenlopende verantwoordelijkheden verhoudt.

  De beoogde kanteling maakt bijvoorbeeld een aantal continuüms zichtbaar, waarvoor nog niet is uitgekristalliseerd hoe een professional zich daar in de praktijk toe kan verhouden. Tegelijkertijd wordt vanuit de lokale overheid een beoogde richting ingegeven via geformuleerd beleid.

  Een van deze continuüms is het generalistisch versus het specialistisch werken. Naast de meer traditionele specialistische professionals is sinds een aantal jaren de generalistisch werkende professional in opkomst. De achterliggende gedachte is dat de generalist het eerste aanspreekpunt is voor de jeugdige en zijn gezin, zoveel mogelijk vragen (al dan niet in teamverband) oppakt en bij vraagstukken waar zijn professionaliteit ontoereikend is een jeugdige en zijn gezin doorverwijst naar specialistische zorg.

  Naast de vraag wat nu precies het kantelpunt is voor doorverwijzen en hoe zo’n kantelpunt kan worden geconcretiseerd, heerst onduidelijkheid over wie regie voert na een doorverwijzing; de generalist die dit oorspronkelijk al deed of de professional met zijn specialistische competenties. Daarnaast zijn er situaties waarin specialisten reeds aanwezig waren alvorens generalisten betrokken raakten. Hoe verhouden verschillende professionals zich tot elkaar in een dergelijke situaties? En wat doe je met je professionele achtergrond als deze is gevormd vanuit een specialistisch vakmanschap en de specialistische werkervaring die je tijdens je loopbaan hebt opgedaan? Tegelijkertijd klinkt de wens van de overheid duidelijk door in beleid, deze beoogt via het generalistisch werken het aantal doorverwijzingen naar de specialistische zorg te reduceren.

  Een vergelijkbaar dilemma doet zich voor bij het continuüm preventieve versus curatieve zorg. Ook hier is het de vraag hoe professionals optimaal gebruik kunnen maken van elkaars expertise, terwijl vanuit de overheid in beleid een tendens zichtbaar is waarbij zij streeft naar een samenleving waarin zoveel mogelijk situaties ambulant worden afgevangen. Hoewel multidisciplinaire samenwerking op zichzelf geen nieuw thema is, was dit voorheen vooral sectoraal georganiseerd, terwijl de kanteling van professionals vraagt om samenwerking sector-overstijgend aan te gaan.

  Binnen deze onderzoeklijn staat daarmee het kijken naar de professionele verantwoordelijkheid van de professional zelf en de (professionele) verantwoordelijkheid van andere betrokkenen centraal evenals de vraag hoe optimaal gebruik kan worden gemaakt van elkaars expertise in situaties waarin het creëren en borgen van een gezonde en veilige opvoeding en ontwikkeling van jeugdigen centraal staat.

 •   Vrijwilligheid versus onvrijwilligheid

  Binnen deze onderzoeklijn ligt de focus op het spanningsveld tussen het op vrijwillige of onvrijwillige basis gebruikmaken en aanbieden van ondersteuning en zorg met als doel het creëren en borgen van een gezonde en veilige opvoeding en ontwikkeling van jeugdigen. Eveneens een dilemma dat een andere invulling krijgt in het licht van de beoogde kanteling, waarin wij als samenleving gezamenlijk verantwoordelijk zijn (geworden) voor bijvoorbeeld het welzijn van jeugdigen. Essentieel binnen dit dilemma is het vraagstuk wie het recht heeft om te bepalen en op grond waarvan iets of iemand dit recht krijgt toebedeeld.

  Een vraagstuk dat is gerelateerd aan dit dilemma is hoe om te gaan met zogenaamde ‘zorgmijders’ en/of mensen die een bepaalde mate van vraagverlegenheid (Linders, 2010) ervaren. Mensen die geen gebruik willen, kunnen en soms ook niet mogen maken van de binnen de samenleving geboden zorg en ondersteuning. Is dit een groep om met rust te laten, vanuit een liberale gedachte dat iedereen zijn eigen gang kan gaan zolang deze daarbij het welzijn van anderen niet schaadt? En denken wij hier als sociaal professionals of als samenleving ook zo over op het moment dat een bepaalde manier van handelen het welzijn van een jeugdige schaadt of dreigt te schaden? Of hebben we een pedagogische opdracht (vanuit een meer communitaristisch burgerschapsperspectief) waarmee we allemaal verantwoordelijk zijn voor het eigen welzijn én het welzijn van anderen? Een pedagogische opdracht die in sommige gevallen maakt dat we ‘achter de voordeur stappen’ als een vorm van bemoeizorg. En als we die pedagogische opdracht hebben met elkaar, wie zijn dan deze zogenaamde ‘zorgmijders’, waar vinden we hen, wat hebben ze ‘nodig’ en hoe zorg je er voor dat zij op tijd passende zorg of ondersteuning ontvangen?

  Het dilemma resulteert in een spagaat voor professionals wanneer zij tussen het recht van een individu en de opdracht vanuit de overheid komen te staan. Een onderzoeklijn waarbij een filosofische invulling evenzeer op zijn plaats is als een empirische invulling. In het verlengde van dit Bijzonder Domein Jeugd steken we echter empirisch in.

  Samenwerkingsverbanden

  Naast dat dit Bijzonder Domein Jeugd is geïnitieerd en gefinancierd door zeven werkveldpartners en het Lectoraat Beroepsinnovatie of Social Work en intensieve samenwerking plaatsvindt tussen deze acht partners, wordt vanuit dit Bijzonder Domein Jeugd ook samenwerking aangegaan met andere verbanden en instituten:

  • Overkoepelend overleg Wmo Werkplaatsen thema ‘Jeugd’
  • Overkoepelend overleg Wmo Werkplaatsen thema ‘Informele ondersteuning’
  • Academische werkplaats Jeugd
  • Fontys Hogeschool Verpleegkunde
  • Fontys Hogeschool Pedagogiek
 • Afgeronde Projecten (2014-2019)

  Implementatietraject WMO: Naastenparticipatie in de GGZ

  DoelKennis en inzichten opgedaan uit het onderzoek naar naastenparticipatie in de GGz implementeren binnen zes afdelingen/teams van GGZ-Oost Brabant met als doel de samenwerking tussen formele zorg en informele zorg te verbeteren.
  Looptijd2 jaar (2015-2016)
  OnderzoekerHanneke Claassens
  Deelnemende partnerGGz Oost Brabant
  OmschrijvingBij naastenparticipatie gaat het om het betrekken van het informele steunsysteem van de cliënt bij de behandeling. Het belang en de positieve effecten hiervan zijn aangetoond, maar tegelijkertijd blijkt dat de samenwerking tussen de cliënt, de professional en het informele steunsysteem momenteel onvoldoende wordt gerealiseerd. Binnen dit implementatietraject is de kennis opgedaan uit onderzoek (o.a. dat van de Wmo-werkplaats) geïmplementeerd in de praktijk. Om dit te bewerkstelligen zijn door GGz-Oost Brabant zes afdelingen aangewezen die deel zouden nemen aan het traject. Het traject betreft: trainingen, scholing/coaching-on-the-job, intervisie en onderzoek.
  Resultaat(1) Twee geschoolde aandachtfunctionarissen ‘naastenparticipatie’ per deelnemende afdeling. ; (2) Drie geïmplementeerde verbeterpunten per afdeling. ; (3) Factsheet en rapport

  Implementatietraject WMO: De rol van professionals bij Eigen Kracht Groepen

  DoelVanuit een meervoudig perspectief verhelderen van de rol van sociale professionals bij Eigen Kracht Groepen (EKG). Het traject was gericht op het verbeteren van het (oude) denk- en handelingsrepertoire ten aanzien van deze rol, het vergroten van ‘awareness’, inzicht en handelingskennis en concrete aanknopingspunten voor het vormgeven van deze (nieuwe) rol.
  Looptijd2015-2016
  Betrokken onderzoekersJoyce Mols
  Samenwerkingspartners(1) Werkplaats Social Domein Noord-Brabant Fontys ; (2) Instituut voor Maatschappelijk Werk
  OmschrijvingGericht op een duurzame borging van de implementatie van Eigen Kracht Groepen (EKG) had deze organisatie behoefte aan meer inzicht in de wijze waarop medewerkers invulling geven aan hun rol bij EKG en hoe zij een vertaalslag maken van de ‘eigen kracht-mindset’ naar ‘eigen kracht-handelen’. In dit praktijkverbetertraject hebben we samen met professionals gewerkt aan dit vraagstuk en aan het antwoord hierop. Hoe vertaalt de nieuwe werkwijze zich in de denkwijze en de handelswijze van professionals? Welke invulling geven zij aan hun rol nu de eigen kracht en regie van de burger en diens netwerk de uitgangspunten zijn? Welke factoren zijn hiervoor, vanuit het perspectief van deze professionals, meer of minder bepalend?
  ResultaatZie 'publicaties / eindrapporten' (onderaan de pagina)

  Belastingdienst (2017)

  DoelHet doel is het uitvoeren van een literatuurstudie.
  Looptijd2017
  Betrokken onderzoekersDr. Lilian Linders en Dr. Dana Feringa
  SamenwerkingspartnersBelastingdienst
  OmschrijvingEen onderzoek in opdracht van de Belastingdienst waarin we het concept sociale reflexiviteit toe hebben gepast op de strategische koers die de Belastingdienst heeft ingezet
  ResultaatDit heeft geresulteerd in een intern adviesdocument en een ronde tafel die we hebben georganiseerd voor de directeuren van de Belastingdienst.

  Opvoedondersteuning: Gemeente Eindhoven (2017)

  DoelHet doel is het uitvoeren van een doelmatigheidsstudie.
  Looptijd2017
  Betrokken onderzoekersDr. Lilian Linders, Miep van der Doelen MSc en Hettie Meussen MSc
  SamenwerkingspartnersGemeente Eindhoven
  OmschrijvingEen onderzoek in de opdracht van de gemeente Eindhoven waarin een doelmatigheidsstudie is uitgevoerd naar het programma ‘Versterken Opvoedondersteuning Sociale Basis’.
  ResultaatDit heeft geresulteerd in een intern adviesrapport.

  Samenlevingsopbouw: Gemeente Eindhoven (2018)

  DoelHet doel is het uitvoeren van een doelmatigheidsstudie.
  Looptijd2018
  Betrokken onderzoekersDr. Lilian Linders en Hettie Meussen MSc
  SamenwerkingspartnersGemeente Eindhoven
  Omschrijving(1) Een beschrijving van de werkzame ingrediënten bij professionals die Samenlevingsopbouw binnen de transformatie van het sociaal domein vorm geven ("bij wie het in het bloed zit"); (2) Een beschrijving van de randvoorwaarden die nodig zijn om Samenlevingsopbouw binnen de transformatie een impuls te geven; (3) De do's en don'ts voor de generalist binnen het kader van dit onderzoek.
  Resultaateen intern adviesrapport

  Zelfhulp & Ervaringsdeskundigheid voor kwetsbare burgers in de gemeente Helmond

  Maatschappelijk doelHet bevorderen van draagvlak en erkenning voor zelfhulp en ervaringsdeskundigheid in Helmond, zowel bij haar inwoners als bij zorg- en welzijnspartners. Het streven is dat de inzet van zelfhulp en ervaringsdeskundigheid, naast de reeds aanwezige ondersteuning, een natuurlijk onderdeel wordt van de basisvoorzieningen in Helmond.
  Looptijd2017-2018
  Betrokken onderzoekersJoyce Mols MSW
  Samenwerkingspartners(1) Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Fontys; (2) Gemeente Helmond; (3) Stichting Nei Skoen
  OmschrijvingParticipatief onderzoeksproject, longitudinale studie (2017-2018). De onderzoeksbevindingen laten zien dat Nei Skoen, vanuit het gedachtengoed van de herstelvisie, draagvlak en erkenning voor zelfhulp en ervaringsdeskundigheid in Helmond bevordert, zowel bij burgers als bij netwerkpartners in zorg en welzijn. Bij Nei Skoen werk je aan je herstel onder meer door bezig zijn met de dingen die je graag wilt doen, die je leuk vindt, waar je warm voor loopt, waar je goed in bent. Niks moet, alles mag en heel veel kan. Individuele en groepsprocessen én de resultaten hiervan komen tot leven bij Nei Skoen. De wijze waarop Nei Skoen dit vormgeeft en zichzelf profileert in het regionale landschap van zorg en welzijn werkt als een olievlek. Nei Skoen creëert als het ware een herstelbeweging in Helmond, gebaseerd op zowel de kracht van zelfhulp en ervaringsdeskundigheid als op de basisprincipes van de SRH (Steunend Relationeel Handelen, Wilken & Den Hollander, 2019).
  ResultaatZie 'Publicaties/Eindrapporten' (onderaan de pagina)

  Mantelzorg: Gemeente Tilburg

  DoelHet doel is het uitvoeren van een doelmatigheidsstudie
  Looptijd2017
  Betrokken onderzoekersDr. Lilian Linders
  SamenwerkingspartnersGemeente Tilburg
  Omschrijving Een onderzoek in opdracht van de gemeente Tilburg waarin inzichten zijn opgeleverd met betrekking tot de wijze waarop het huidige aanbod aan ondersteuning voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers aansluit bij behoeften van de doelgroep
  ResultaatDit heeft geresulteerd in een intern adviesrapport.

  ZonMW Jongeren met LVB niet louter client (2018)

  DoelHet doel is het ontwikkelen van een tool op basis van praktijkgericht onderzoek.
  Looptijd2018
  Betrokken onderzoekersLisanne Rintjema MSc en Floor Peels MSc
  Samenwerkingspartners15 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant
  Omschrijving15 Gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant zoeken naar manieren hoe ze de zorg voor LVB jongeren als ze 18 worden kunnen laten aansluiten op de zorg vanuit de Jeugdwet zodat hun vragen in beeld blijven. Jongeren met LVB hebben passende zorg nodig, maar het is ook belangrijk dat anderen zien dat ze niet alleen cliënt zijn maar bijvoorbeeld ook kind of vriend van iemand anders. Fontys Hogeschool Sociale Studies ontwikkelde een hulpmiddel waarmee al deze rollen van jongeren aan bod komen tijdens gesprekken met professionals. Binnen dit onderzoek ontwikkelen we samen met de LVB jongeren en professionals het instrument door zodat het voor hun een laagdrempelig en bruikbaar instrument is op basis waarvan zij een gesprek kunnen voeren over alle rollen die LVB jongeren in het leven vervullen.
  ResultaatDit heeft geresulteerd in een adviesrapport en een symposium waar de voornaamste bevindingen met werkveld en onderwijs zijn gedeeld.

  Attitudeprofiel Social Worker, essentieel handelen/ houding van de sociaal professional

  DoelDe studenten Bachelor Social Work bewust maken van en feedback geven op de essentiële houdingsaspecten van de Social Worker, die nodig zijn in het complexe en veranderende werkveld (transitie en transformatie) in het Sociaal Domein.
  LooptijdGestart in cohort 2016 – 2017. Wordt elk jaar aangescherpt op basis van nieuwe inzichten uit onderzoeken van het lectoraat.
  Betrokken onderzoekersDana Feringa, Miep van der Doelen, Floor Peels, Stefan Timmers, Hanneke Claassens, Hanneke van Lieshout.
  SamenwerkingspartnersAlle werkveldpartners uit onderwijs en lectoraat die aanwezig zijn geweest bij studiemiddagen FHSS rondom thema onderwijs.
  OmschrijvingHet attitudeprofiel is een groeidocument, dat we elk jaar aanscherpen op basis van actuele inzichten. Het profiel is gebaseerd op input van docenten, werkveldcommissie en onderzoeken van lectoraat Sociale Veerkracht. Dit attitudeprofiel kent vier kernwaarden, namelijk sociaal ondernemend, dienstbaar, nieuwsgierig en verbindend. Het is een verdieping van de eindkwalificaties van de bachelor Social Work. We hanteren dit profiel binnen de opleiding in het nieuwe curriculum, omdat attitude het gedrag stuurt van de afgestudeerde social worker en succesvol en effectief gedrag is wat het verschil gaat maken in het beroep.
  ResultaatEen matrix waarin visueel zichtbaar wordt gemaakt welke vier kwadranten belangrijk zijn voor de houding van een sociaal werker. In elk kwadrant staan kernwoorden en een korte toelichting, zodat duidelijk is welke aspecten per kwadrant een rol spelen

  Reflexielab deelproject: Bewonersplatform Kilimanjaro

  DoelHet stimuleren van zorgzaamheid en nabuurschap in wijken
  Looptijd2016-2018
  Betrokken onderzoekersJitske van der Sanden en Evie Heinrichs-Segers
  SamenwerkingspartnersKilimanjaroWonen, FHSS, Werkplaats Sociaal Domein.
  OmschrijvingIn dit project stonden burgerinitiatieven centraal die zichzelf tot doel hadden gesteld de informele zorg in de wijk te versterken. De initiatieven waren gericht op het stimuleren van nabuurschap en ontplooien van zorg tussen buurtbewoners, zodat de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van buurtbewoners toenam en mensen langer in hun eigen huis konden blijven wonen. De initiatiefnemers vroegen zich af hoe om te gaan met vraagverlegenheid en acceptatieschroom van burgers in de wijk. Daarnaast wilden zij graag weten hoe ze het beste konden samenwerken met andere formele en informele partners in de wijk.
  ResultaatZie 'Publicaties/Eindrapporten' (onderaan de pagina)
  Sfeerafbeelding Fontys

  Kilimanjaro en 'nabuurschap'

  Reflexielab deelproject: Netwerkgericht werken in de maatschappelijke opvang

  Maatschappelijk doelEen van de doelstellingen van het ReflexieLab is duurzame regionale, landelijke en internationale kenniscirculatie op basis van praktijkgericht onderzoek. De onderzoeksresultaten worden teruggekoppeld aan de beroepspraktijk en vloeien terug naar het beroepsonderwijs. ‘Samen leren’ is het motto. Dit specifieke onderzoeksproject was gericht op het concretiseren van het denk- en handelingsrepertoire van professionals bij het aanboren van het netwerk van hun cliënten, specifiek gericht op transitiemomenten van een verblijf bij Neos naar terugkeer in de samenleving. De onderzoekresultaten geven inzicht in bevorderende en belemmerende factoren voor netwerkgericht werken vanuit het perspectief van de professionals.
  Looptijd2016-2019
  Betrokken onderzoekersJoyce Mols
  SamenwerkingspartnersWerkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Fontys, Neos
  Omschrijving Bij de meeste medewerkers is er absoluut de ‘awareness’ en de motivatie dat er meer aandacht moet zijn voor het opsporen, benutten en ondersteunen van informele hulpbronnen. Maar het ontbreekt vaak nog aan voldoende (handelings)kennis hierover. Specifieke intrinsieke houdings- en vaardigheidsaspecten zijn van belang, die maken dat netwerkgericht werken geen optie meer is, maar een vast onderdeel uitmaakt van het professioneel handelen. En dit moet verder gaan dan het invullen van een lijst met contactpersonen die ingeschakeld kunnen worden als er iets vervelends met de cliënt gebeurt of om mee te gaan naar een externe afspraak. Netwerkgericht werken en netwerkondersteuning moeten een vast onderdeel zijn van het dagelijkse denk- en handelingsrepertoire en moet tevens steviger ingebed worden in de werksystemen bij Neos in bredere zin.
  ResultaatZie 'Publicaties/eindrapporten' (onderaan de pagina)

  Reflexielab deelproject: Cordaad

  Maatschappelijk doelDoelstelling vanuit Cordaad is om kennis van en inzicht te krijgen in de wijze waarop Cordaad (binnen de wijkleerplaats) het samenspel tussen professionals, burgers, vrijwilligers, studenten, organisaties binnen het sociaal domein en gemeenten kan vormgeven zodanig dat de burgers/cliënten optimaal ondersteund worden en op welke manier sociale reflexiviteit hieraan een bijdrage leveren. Doelstelling vanuit WSD van Fontys Hogeschool Sociale Studies en Summa welzijn is om kennis en inzicht te krijgen in de wijze waarop hbo’ers en mbo’ers optimaal samen kunnen werken met oog voor de verschillende eindkwalificaties. De WSD wil daarbij inzichtelijk krijgen hoe sociale reflexiviteit een bijdrage kan leveren aan het samenspel binnen het sociaal domein en hoe zij de bij Cordaad opgedane kennis en inzichten kan vertalen naar andere contexten.
  Looptijd1 juli 2016 tot 1 januari 2019
  Betrokken onderzoekersLydia van Dinteren m.m.v. Peter van Zilfhout, Evie Heinrichs en Marielle Verhagen
  SamenwerkingspartnersCordaad, Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Fontys
  OmschrijvingBinnen de Werkplaats Sociaal Domein is het project ReflexieLab gepositioneerd. Binnen het project ReflexieLab vindt het ReflexieLab-Deelproject Cordaad plaats.
  ResultaatTussenrapportage augustus 2017 en eindrapportage juni 2018

  Reflexielab deelproject: Ontwikkeling Sociale Reflexiviteit

  DoelEen belangrijke startvraag was: is sociale reflexiviteit direct inzetbaar in een agogische context? Een andere startvraag was: hoe kan de theorie van sociale reflexiviteit worden opgenomen in de agogische theorie?
  LooptijdHet deelproject is gestart in september 2016 en beëindigd in juni 2017.
  Betrokken onderzoekersEvie Heinrichs, Dr. Peter van Zilfhout en Drs. Han Aalbers
  SamenwerkingspartnersCordaad
  OmschrijvingHet lectoraat FHSS onderzoekt hoe het handelen van sociaal werkers ondersteund en wellicht te versterkt kan worden. De rol die ‘sociale reflexiviteit’ hierbij kan spelen, krijgt specifieke aandacht. Het idee is:‘ Sociale reflexiviteit kan het kantelen binnen een veranderende context gemakkelijker maken.’(Linders, Feringa, 2014, p. 97). In het deelproject Verkenning van sociale reflexiviteit zijn theorie en praktijk van sociale reflexiviteit in kaart gebracht en aan een eerste test onderworpen. Het deelproject heeft zich gericht op drie invalshoeken: sociale reflexiviteit in een professionele context, de theorie van sociale reflexiviteit en de politiek-institutionele context waarbinnen sociale reflexiviteit aan bod komt. Deze drie invalshoeken zijn gekozen op grond van het gegeven dat Paul Lichterman in zijn veldonderzoek de nadruk legt op de communicatieve context van groepen, hij het concept sociale reflexiviteit ontwikkeld naar aanleiding van zijn veldonderzoek, en hij als vertrekpunt van zijn onderzoek de politiek-institutionele context neemt waarbinnen Amerikaanse, religieuze vrijwilligersgroepen hun activiteiten ontplooien. Deze benadering van het sociaal werk vanuit meerdere invalshoeken wordt ondersteund vanuit publicaties als Dynamiek en diagnose. Diagnostisch kijken in het sociaal werk (Geertsema, Kloppenburg, 2011)
  ResultaatHet deelproject kent drie uitkomsten: (1) De reflexieve verkenning heeft een format voor een reflexief leergesprek voortgebracht, gebaseerd op een bestaand intervisiemodel ; (2) De theoretische verkenning leidde tot een schematisch voorstel over de mogelijke inpassing van sociale reflexiviteit in de agogische context ; (3) De politiek-institutionele verkenning heeft een analyse voor de actuele situatie van het sociaal werk binnen de politiek-institutionele context opgeleverd

  Reflexielab deelproject: Wederzijdse Beeldvorming rondom Ervaringsdeskundigheid

  Maatschappelijk doelEen van de doelstellingen van het ReflexieLab is duurzame regionale, landelijke en internationale kenniscirculatie op basis van praktijkgericht onderzoek. De onderzoeksresultaten worden teruggekoppeld aan de beroepspraktijk en vloeien terug naar het beroepsonderwijs. ‘Samen leren’ is het motto. Met de resultaten van dit onderzoeksproject naar wederzijdse beeldvorming rondom ervaringsdeskundigheid wil het ReflexieLab een positieve bijdrage leveren aan de identiteit en de positionering van ervaringsdeskundigen, aan het samenspel tussen ervaringsdeskundigen en reguliere professionals in het sociaal domein en aan de integratie van ervaringsdeskundigheid in agogische beroepspraktijken en opleidingen.
  Looptijd2016-2019
  Betrokken onderzoekersJoyce Mols en Petra van Zon
  Samenwerkingspartners(1) Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Fonty ; (2) Markieza ; (3) Associate degree Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn (Ad-EdZW)
  Omschrijving Voor wat betreft de wederzijdse beeldvorming over de eigen rol en die van de ander in het sociaal domein lijkt er bij ervaringsdeskundigen en reguliere professionals sprake te zijn van herkenbare sociologische en groepsdynamische aspecten, voornamelijk op het gebied van wij-zij denken en systemen waarbinnen concurrentie ten aanzien van functie en taakverdeling een rol spelen. De reguliere professionals uit onze onderzoekspraktijk zien de inzet van ervaringsdeskundigen in het sociaal domein over het algemeen als een waardevolle toevoeging en de ervaringsdeskundigen die daadwerkelijk samenwerken met reguliere professionals ervaren beschrijven over het algemeen positieve ervaringen. Door samen op te trekken, met een duidelijke taakverdeling en met een gezamenlijk doel voor ogen, namelijk het herstel van de cliënt, ontstaat er waardering voor en vertrouwen in elkaar. Hier is sprake van een complementaire samenwerking. Maar er is nog werk aan de winkel. Veel organisaties in het sociaal domein moeten nog de cultuurverandering doormaken die hiervoor noodzakelijk is. Er is wederzijds nog altijd sprake van vooroordelen en stigmatisering en nog te vaak ontbreekt er in organisaties een helder beleid ten aanzien van functieprofielen en de bijbehoren taken van ervaringsdeskundigen. Dit heeft soms een ware rollenstrijd als gevolg. Daar waar men weinig ervaring of een eerdere negatieve ervaring heeft met de onderlinge samenwerking, zien we aarzeling of soms zelfs wantrouwen, zowel bij de ervaringsdeskundigen als bij de reguliere professionals. Onbekend maakt onbemind, lijkt hier het geval.
  ResultaatZie 'Publicaties/eindrapporten' (onderaan de pagina)

  Casestudy naar samenwerking tussen vrijwilligers en zorgprofessionals in een wijksteunpunt voor mensen met een beperking

  DoelMeer inzicht krijgen in invullingen en interpretaties van rollen van vrijwilligers en sociale professionals in een samenwerkingsverband binnen de zorg
  Looptijd2012-2015
  OnderzoekersMarielle Verhagen
  SamenwerkingspartnersLunet Zorg
  OmschrijvingEen kwalitatief onderzoek gericht op de samenwerking tussen vrijwilligers en zorgprofessionals binnen een wijksteunpunt voor mensen met een beperking. Uit 15 participatieve observaties en 30 diepte-interviews met vrijwilligers, sociale professionals en cliënten bleek met name het belang van erkenning en waardering in de onderlinge samenwerking.
  ResultaatZie 'Publicaties/eindrapporten' (onderaan de pagina)

  Casestudy naar een verzelfstandigingsproces van een buurthuis in een stadswijk met een sterk stedelijk karakter

  DoelMeer inzicht krijgen in welke zaken een rol spelen in een proces richting zelfbeheer van een buurthuis. Er is vooral gekeken naar hoe de door de gemeente ingezette beleidsthema’s van verzelfstandiging en actieve ontmoeting feitelijk uitpakten in deze praktijk, hoe deze thema’s door betrokkenen werden beleefd, hoe het proces verliep en welke factoren hierbij een essentiële rol leken te spelen.
  Looptijd2015-2017
  OnderzoekersMarielle Verhagen (senior onderzoeker) en Wouter Molenaar (4e jaars studentonderzoeker)
  SamenwerkingspartnersSociale onderneming Lumens
  OmschrijvingHet Lectoraat Beroepsinnovatie Social Work van Fontys Sociale Studies heeft zich in nauwe samenwerking met de lokaal actieve sociale onderneming Lumens verdiept in de situatie in en rondom een buurthuis waarin men de overgang naar zelfbeheer wil maken. De sociale professionals van de betreffende sociale onderneming hebben vanuit de gemeente de opdracht gekregen om samen met betrokken buurtorganisaties naar de maatschappelijke en economische zelfstandigheid van een aantal buurthuizen onder hun beheer te streven. Tijdens de onderzoeksfase zijn 15 observaties verricht en 15 diepte-interviews afgenomen bij betrokken gemeenteambtenaren, sociale professionals en actieve buurtbewoners. De empirie geeft zicht op belevingen rondom actief burgerschap in relatie tot een buurthuis, de rol van de fysieke uitstraling en huidige invulling van het buurthuis, huidige processen met betrekking tot de verzelfstandiging, rolverwachtingen en rolinvullingen.
  ResultaatZie 'Publicaties/eindrapporten' (onderaan de pagina)

  Praktijk van Zelfhulp & Lotgenotencontact: Participatiefactoren voor allochtone burgers in lotgenotengroepen

  Maatschappelijk doel Het verkrijgen van inzicht in de dynamiek tussen formele en informele zorg, en in de manier waarop formele zorg als vliegwiel kan optreden voor informele zorg.  Het aangaan van samenwerking met werkveldpartners (gemeentes, welzijnsorganisaties, burgers) om in samenwerking te komen tot deze inzichten.  Het vertalen van deze inzichten naar handelingskennis over het samenspel tussen formele en informele zorg, bruikbaar voor gemeentes, welzijnsinstellingen, opleiding tot Social Worker, burgers.
  Looptijd2012-2015
  Betrokken onderzoekersJoyce Mols
  SamenwerkingspartnersWMO-werkplaats Noord-Brabant Fontys ; Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant
  OmschrijvingEen praktijkonderzoek naar de participatiefactoren voor allochtone burgers in lotgenotengroepen in Zuidoost-Brabant. Doelstelling: Inzicht in bevorderende en belemmerende participatiefactoren voor allochtone burgers bij lotgenotengroepen. De onderzoeksresultaten boden handreikingen aan relevante betrokken actoren bij lotgenotengroepen om hun voorlichting, facilitering en ondersteuning adequaat af te stemmen op de behoeften van deze burgers. Wat waren volgens allochtone burgers redenen om wel of niet deel te nemen aan een lotgenotengroep? Welke rol hadden informele steunpunten hierbij en hoe zagen sociale professionals hun rol bij lotgenotengroepen? De onderzoeksresultaten laten zien dat specifieke verschillen tussen individualistische ‘ik’ samenlevingen en collectivistische ‘wij’ samenlevingen een rol kunnen spelen bij de deelname aan lotgenotengroepen. Vooral wanneer het gaat om het basisprincipe ‘het delen van problemen en emoties’ kunnen culturele verschillen soms obstakels vormen voor de deelname aan een lotgenotengroep. Naast een taalbarrière vormen vooral belangrijke culturele waarden en normen zoals respect en loyaliteit naar de familie en taboes soms een belemmering. Deze kunnen ten grondslag liggen aan het niet willen, kunnen of mogen bespreken van bepaalde thema’s met anderen bijvoorbeeld uit schaamte, angst voor roddels of angst gezichtsverlies. De bevindingen laten zien dat wanneer burgers wel behoefte hebben aan het delen van ervaringen met lotgenoten, het bevorderend is dat ze hierbij aansluiting vinden bij vertrouwenspersonen of sleutelfiguren waarin ze (delen van) hun eigen sociale identiteit herkennen. Daarnaast is een goed functionerend samenspel tussen burgers, informele steunpunten en formele organisaties in het domein van zorg en welzijn van belang, zodat burgers de weg naar lotgenotengroepen weten te vinden wanneer zij hier belangstelling of behoefte aan hebben.
  ResultaatZie ''Publicaties/eindrapporten' (onderaan de pagina)

  Praktijk van Zelfhulp & Lotgenotencontact:De rol van de Sociale Professional bij Lotnotencontact tussen burgers

  Maatschappelijk doelIdentificatie van de rol van sociale professionals bij lotgenotencontact.
  Looptijd2012-2015
  Betrokken onderzoekersJoyce Mols
  SamenwerkingspartnersWMO-werkplaats Noord-Brabant Fontys ; Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant
  OmschrijvingNa de afronding van het praktijkonderzoek (2012-2014) verschoof in 2015 de inhoudelijke focus van het informele circuit (burgers en vrijwilligers) naar de rol en het beroepsmatig handelen in formele werkveldpraktijken (professionals, managers en beleidsmakers). In samenwerking met Stichting Neos (1e lijnsorganisatie maatschappelijke opvang en huiselijk geweld) ging een projectgroep van start gericht op de identificatie van het handelingsrepertoire van sociale professionals bij lotgenotencontact. In vier groepsbijeenkomsten gingen burgers, cliënten, ervaringsdeskundigen, professionals, beleidsmakers, onderzoekers en studenten met elkaar in dialoog over hun visies en ervaringen m.b.t. het handelen van professionals bij lotgenotencontact tussen burgers.
  ResultaatZie 'Publicaties/eindrapporten' (onderaan de pagina)

  Publicaties/eindrapporten

  WMO-implementatietraject: de rol van professionals bij Eigen Kracht Groepen
  • Mols, J., & Linders, L. (2016). Sociale Steunsystemen. De neerslag van drie Wmo-implementatietrajecten. Eindhoven: Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Fontys.
  • Mols, J. (2016). Eigen Kracht Groepen. Het Instituut voor Maatschappelijk Werk Tilburg. [Factsheet]. Fontys Hogeschool Sociale Studies / Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Fontys.
  • Mols, J. (2018). Versterking Krachtgericht Werken van Sociale Professionals in Eigen Kracht Groepen (Ontwerp en Plan voor Invoering en Monitoring Praktijkverbeterinterventie). Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Fontys, Eindhoven.
  • Mols, J. (2018). Transformatieleren. Werken aan rolverandering bij professionals in Eigen Kracht Groepen (ongepubliceerd artikel). Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Fontys, Eindhoven.

  Lezingen/workshops/onderwijs

  • 2016 Workshop The Practice of Social Support Groups, Social Work Summer School ‘Participation and the Welfare State’ Amsterdam (7 juni 2016)
  • 2016 Symposium, Slotsymposium Sociale Steunsystemen, Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Fontys, Fontys Hogeschool Sociale Studies (1 december 2016)
  Zelfhulp & Ervaringsdeskundigheid voor kwetsbare burgers in de gemeente Helmond

  Lezingen / workshops / onderwijs

  • 2017-2018-2019 Onderwijsontwikkelaar & Uitvoering: Onderwijsmodule & Training Innoveren, Profileren en Kwartiermaken als Ervaringsdeskundige, Associate Degree Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn, tweede leerjaar, Fontys Hogeschool Sociale Studies, afstudeerprogramma periode 3 en 4
  • 2018 Workshop Nei Skoen: herstelbeweging in Helmond, Parade Praktijkvoorbeelden Sociaal Domein, Evoluon Eindhoven (1 oktober 2018), i.s.m. deelnemers van Nei Skoen.
  • 2019 Workshop New Shoes: recoverymovement, New Shoes Summit 2019, CARe Europe, Helmond (30 mei 2019).
  Netwerkgericht werken in de maatschappelijke opvang
  • Mols, J. (2018). Netwerkgericht werken bij Neos. [ Onderzoeksrapport]. Lectoraat Sociale Veerkracht / Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Fontys / Fontys Hogeschool Sociale Studies.

  Lezingen / workshops / onderwijs

  • 2017 Training Eigen Kracht, Onderdeel module ‘Thuis in Zicht’ voor cliënten maatschappelijke opvang Neos Eindhoven (8 juni 2017)
  • 2017-2018-2019 Onderwijsontwikkelaar & Uitvoering: Onderwijsmodule & Training Krachtgerichte Werkwijzen in Social Work, Associate degree Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn (Ad-EdZW), tweede leerjaar, Fontys Hogeschool Sociale Studies, onderwijsprogramma lesperiode 1
  • 2018 Intervisie aan sociale professionals: Netwerkgericht Werken in Maatschappelijke Opvang, Neos Eindhoven (januari, februari en maart 2018)
  Wederzijdse Beeldvorming rondom Ervaringsdeskundigheid
  • Mols, J. (2018). Complementaire samenwerking of rollenstrijd? [Onderzoeksrapport]. Lectoraat Sociale Veerkracht / Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Fontys / Fontys Hogeschool Sociale Studies
  • In: Ekkers, S. (2019). Unieke client wordt breed ingezette zorgprofessional (interview voor online magazine GGZtotaal) Online bekijken: https://m.ggztotaal.nl/#!/news/3725037

  Lezingen / workshops / onderwijs

  • 2017 Workshop Veranderende Rollen, Jaarconferentie 2017 Platform Lectoren Zorg en Welzijn Enschedé (12 mei 2017)
  • 2017 Workshop Veranderende Rollen, Associate degree Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn (Ad-EdZW) & bachelor studenten deeltijd, propedeusejaar, Fontys Hogeschool Sociale Studies (16 januari 2017)
  • 2017 Workshop Veranderende Rollen, Symposium ‘Samen vormgeven aan veranderingen in de hulpverlening’ Markieza / RINO Zuid Eindhoven (10 januari 2017)
  • 2018 Workshop Veranderende Rollen in het Sociaal Domein, Dag van het Sociaal Domein 2018 Transvorm, Tilburg (5 oktober 2018), i.s.m. Lonneke Gerrits
  Praktijk van Zelfhulp & Lotgenotencontact
  • Feringa, D., & Mols, J. (2014). Lotgenotengroepen: balanceren tussen bemoeienis en loslaten. Sociale Vraagstukken.nl.
  • Mols, J. (2014). Dilemma's in de Praktijk van Lotgenotencontact. In L. Linders & D. Feringa. (Reds.), De Kunst van het Laten. Doe-het-zelf-zorg en rolverwarring in tijden van transitie (pp. 33-48). Utrecht: Movisie.
  • Mols, J. (2015). De sociale professional in de Praktijk van Lotgenotencontact. In L. Linders & D. Feringa. (Reds.), Stilstaan om vooruit te komen. Casuïstiekbundel rond het thema informele ondersteuning (pp. 80-84). Utrecht: Movisie.
  • Mols, J. (2017). Delen van Cultuur. Een onderzoek naar het bevorderen van de participatie van allochtone burgers in lotgenotengroepen (Onderzoeksrapport). Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Fontys. Eindhoven.
  ReflexieLab deelproject Bewonersplatform Kilimanjaro

  Presentaties:

  • Sanden, J van der (2017). Onderzoek naar Zorgsamenbuurten. Presentatie gegeven tijdens een bijeenkomst van bewonersinitiatief Oude Gracht Oost, 10 juni, Eindhoven.
  • Sanden, J. van der (2018). Wat leren we van twee jaar onderzoek naar zorgsamenbuurten? Presentatie gegeven tijdens de platformbijeenkomst van KilimanjaroWonen, 6 november, Eindhoven.
  • Verhagen, M. & Sanden, J. van der (2019). Citizen’ initiatives: the shadow sides of a strong focus on active citizenship. Paper presentation at the European conference for social work research, April 10, Leuven

   Lezingen / workshops / onderwijs

   • 2013 Workshop De Praktijk van Zelfhulp, Landelijke conferentie Wmo-werkplaatsen Utrecht (4 oktober 2013)
   • 2013 Presentatie & Expertmeeting Allochtonen op Weg naar Zelfhulp, Jaarlijkse vrijwilligersdag Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant (22 november 2013)
   • 2014 Presentatie De Paradox van Zelfhulp, Jaarconferentie 2014 Platform Lectoren Zorg en Welzijn Nijmegen (24 april 2014)
   • 2015 Keynote-speaker & Presentatie Samenspel van actoren in de Praktijk van Lotgenotencontact, Symposium ‘Meerwaarde van een zelfhulpnetwerk in de Westelijke Mijnstreek?’ Sittard (18 november 2015)
   • 2015 Presentatie Rolverwarring in de praktijk van lotgenotencontact, Jaarconferentie 2015 Platform Lectoren Zorg en Welzijn Zwolle (14 april 2015)
   • 2015 Workshop De Praktijk van Lotgenotencontact, Regiobijeenkomst VNG, Lectoraten Social Work Avans en Fontys Hogescholen (23 april 2015)
   • 2015 Workshop Rolverwarring in de praktijk van lotgenotencontact, Studiedag Fontys Hogeschool Sociale Studies (5 juni 2015) 2015 Workshop Sociale Reflexiviteit tussen actoren in het samenspel informele en formele zorg, Landelijke conferentie Wmo-werkplaatsen Utrecht (16 oktober 2015)
   • 2016 Workshop The Practice of Social Support Groups, Social Work Summer School ‘Participation and the Welfare State’ Amsterdam (7 juni 2016)
   • 2017 Workshop Social Work vs. Social Support Groups, European Conference for Social Work Research Aalborg, Denmark (21 april 2017)
   • 2017-2018-2019 Onderwijsontwikkelaar & Uitvoering: Onderwijsmodule & Training Ondersteunende Zelfhulp, Associate degree Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn (Ad-EdZW), propedeusejaar, Fontys Hogeschool Sociale Studies, onderwijsprogramma lesperiode 4
   • 2017 Lezing: Zelfregie: De Kunst van het Laten, Themabijeenkomst VHVO Raadhuis Oisterwijk (7 november 2017)
  • Werkplaats Sociaal Domein
   Sfeerafbeelding Fontys

   Werkplaatsen Sociaal Domein

   Werkplaatsen Sociaal Domein zijn regionale samenwerkingsverbanden van hogescholen en lectoraten, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten, gericht op praktijkonderzoek, beroepsinnovatie en deskundigheidsbevordering op het terrein van de transities: maatschappelijke ondersteuning, participatie en jeugd. Ze zijn de opvolgers van de Wmo-werkplaatsen. In september 2009 startten zes regionale Wmo-werkplaatsen in Nederland. In 2013 werd het aantal werkplaatsen uitgebreid tot 14, waardoor een landelijk dekkend netwerk is ontstaan. De Werkplaatsen Sociaal Domein worden financieel ondersteund door het ministerie van VWS. Meer informatie vind u op de site van de Werkplaats Sociaal Domein.

    

   Themalijnen

   Gedurende de periode 2020-2022 kent de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Fontys de volgende themalijnen:

   1.       Community Development

   2.       Integraal Samenwerken

   3.       Meervoudige reflexie

   Deze lijnen worden empirisch uitgewerkt binnen verschillende sharing community’s waarvan de inzichten o.a. worden gedeeld via de Society Colleges en de Week van de Verbinding.

   In de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Fontys werken diverse welzijns-, zorgorganisaties, gemeentes en andere onderwijsinstellingen samen met het lectoraat van Fontys Hogeschool Sociale Studies.

   De werkplaats richt zich op praktijkonderzoek, beroepsinnovatie en deskundigheidsbevordering in de context van maatschappelijke veranderingen.

   De werkplaats wordt geleid door Dana Feringa, associate lector.

  •   Aansluiting vinden bij en ondersteuning bieden aan Poolse arbeidsmigranten (2016-2019)
   Sfeerafbeelding Fontys

   Informatie over project

   DoelHet doel van deze studie is in kaart brengen hoe sociaal werkers aansluiting kunnen vinden bij en ondersteuning 
   Looptijd2016 tot 2020
   Betrokken onderzoekersDrs. Hanneke (HLAW) van Lieshout
   Omschrijving"Hoe Oost-Europese migranten worden uitgebuit in Nederland" kopte NRC op 29 maart 2019 in een artikel over arbeidsmigranten in het Westland die slachtoffer zijn van slechte werk- en leefomstandigheden. Dit krantenartikel heeft betrekking op de marginale positie waarin migranten aan de onderkant van de arbeidsmarkt te kampen hebben. Toch vormen Poolse arbeidsmigranten een veel diversere groep dan dat deze artikelen suggereren. Dit onderzoek gaat over aansluiting vinden bij en (waar gewenst) ondersteuning bieden aan Poolse arbeidsmigranten in een middelgrote gemeente in Nederland. Daartoe zijn gesprekken gevoerd met professionals, vrijwilligers en sleutelfiguren uit de Poolse gemeenschap. Deze gesprekken vonden niet alleen plaats binnen de desbetreffende gemeente, maar ook op andere plekken in Nederland waar allerlei initiatieven ontwikkeld zijn om arbeidsmigranten te ondersteunen. De resultaten geven inzicht in de diversiteit van de groep en bijbehorende vraagtukken voor het sociaal werk.
   ResultaatOnderzoekrapport waarin de diversiteit van de doelgroep zichtbaar wordt eveneens handvatten voor sociaal professionals m.b.t. hoe zij in relatie tot deze diversiteit kunnen handelen. Daarnaast worden deze bevindingen in samenspraak met het werkveld vertaald naar tools voor praktijk en onderwijs.

   Samenwerkingspartners

   Sfeerafbeelding Fontys
  •   Bruggen slaan tussen beleid en praktijk bij mensen met een LVB (2016-2019)
   Sfeerafbeelding Fontys

   Informatie over project

   DoelSamen met gemeenten en MEE de aanbevelingen uit eerder onderzoek om de kloof tussen beleid en praktijk bij mensen met LVB meer te gaan dichten, onder de loep nemen, doen en delen met elkaar en hieraan acties verbinden.
   Looptijd2019 - 2020
   Betrokken onderzoekersDrs. Marielle Verhagen en Drs. Annemarie de Veen
   OmschrijvingIn 2018 voerde het lectoraat Sociale Veerkracht samen met een aantal gemeenten en zorginstellingen het ZonMw-onderzoek naar jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) uit. De titel was: ‘Jongeren met een LVB niet louter cliënt; een volwassen aanpak’ Het lectoraat geeft dit onderzoek naar LVB in 2019-2020 een (klein) vervolg in de Werkplaats Sociaal Domein. In het onderzoek willen wij met gemeenten en zorginstellingen de conclusies en aanbeveling een vervolg geven. Eenvoudig gezegd: mooi zo’n rapport, en nu?
   Resultaat (te verwachten)(1) gemeenten krijgen duidelijk wat hun wensen zijn m.b.t. deze doelgroep; (2) eventuele lacunes in kennis worden gedicht middels training en inzet van ervaringsdeskundigen LVB; (3) de wensen van gemeenten worden duidelijk voor de kennisagenda van 2020-2022
   WorkshopWorkshop met inzet ervaringsdeskundigen LVB als aftrap van dit vervolgproject: Workshop ‘Jongeren met een LVB: 18 en dan… ?’ op PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein, georganiseerd door VNG, op 1 oktober 2018 i.s.m. gemeente Someren

   Samenwerkingspartners

   • Gemeente Someren
   • Gemeente Asten
   • Gemeente Bergeijk
   • Gemeente Eindhoven
   • Gemeente Helmond
   • Gemeente Waalre
   • met nadrukkelijke inbreng en inzet van mensen met een LVB en hun naasten

  •   Community Development (2016-2019)
   Sfeerafbeelding Fontys

   Informatie over project

   DoelMet het programma Community Development beogen we over meerdere jaren diverse concrete initiatieven te ontwikkelen, implementeren, evalueren en borgen, waarbij we één of meerdere maatschappelijke vraagstukken centraal zetten, analytisch ontrafelen en vertalen naar sociaal innovatieve oplossingen voor deze aanhoudende problemen. In 2019 werken we aan: • Domein overstijgende minor Community Development (initieel & post-initieel), start per september 2019 en is toegankelijk voor zowel studenten van Fontys als externe stakeholders (professionals, ondernemers, beleidsambtenaren) werkzaam in sociale domein • Een visie op praktijkleren op basis van de bevindingen uit praktijkgericht onderzoek die tot op heden zijn opgedaan gerelateerd aan theoretische concepten m.b.t. leren in de praktijk . • Exploratief onderzoek rondom community development en regionale vraagstukken
   Looptijd2019
   OnderzoekersDrs Lydia van Dinteren, Drs Marielle Verhagen, Bram Gootjes, MA, Iris Middendorp MSc, Arno Kierkels MSc
   OmschrijvingBinnen dit programma hanteren we binnen elk project tevens een dubbele integrale aanpak. Dit betekent dat we enerzijds het maatschappelijk vraagstuk dat centraal staat inhoudelijk integraal aanvliegen. Daarmee vindt de analyse, implementatie en evaluatie altijd plaats vanuit de zienswijze van verschillende disciplines. Dit betreft in ieder geval de sociale wetenschappen, aangevuld met bijvoorbeeld de gezondheidswetenschappen, economie, bestuur- en organisatiekunde en social design. Anderzijds bekijken we het maatschappelijk vraagstuk altijd multidimensionaal. Binnen elk project relateren de we processen, systemen en belangen die spelen op macro en meso niveau aan het meer concrete professionele handelen op micro niveau.
   ResultaatFontys brede minor Community Development, een exploratief onderzoek naar community development en spouses en een exploratief onderzoek naar proeftuinen

   Samenwerkingspartners

   • Fontys Hogeschool Sociale Studies i.s.m. Future Media Lab o.l.v. Jorge Alves Lino (lector)
   • Fontys Hogeschool voor de Kunsten
   • Fontys Hogeschool Communicatie
   • Fontys Hogeschool Journalistiek
   • Fontys Economische Hogeschool Tilburg
   • Fontys Hogeschool ICT
  •   Naastenparticipatie in de GGZ (2016-2019)

   Informatie over project

   DoelInzichtelijk maken wat het betekent om familielid en ondersteuner te zijn van iemand met een ernstige psychiatrische aandoening. We richten ons op de ervaringen van deze familieleden en op welke wijze hun dagelijks leven hier direct en indirect door wordt beïnvloed. Deze informatie moet leiden tot handvatten voor zowel professionals als familieleden (formele en informele steunsysteem) om de samenwerking te verbeteren.
   Looptijd2016 tot heden
   OnderzoekerDrs. Hanneke Claassens
   OmschrijvingDoor zowel veranderingen in de maatschappij als binnen de GGZ wordt er een steeds groter beroep gedaan op het informele steunsysteem om ondersteuning te bieden aan mensen met een psychiatrische aandoening. Uit onderzoek blijkt dat het steunsysteem van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) vaak klein is en voornamelijk bestaat uit familieleden. Binnen dit onderzoek staan de ervaringen van deze familieleden (namelijk: ouders, partners, broers/zussen en kinderen) van een persoon met een EPA centraal. We kijken naar wat het betekent om iemand te ondersteunen en lief te hebben met een met een ernstige psychiatrische aandoening en op welke wijze het dagelijks leven hier direct en indirect door wordt beïnvloed.

   Tussenresultaat:

   • Verankering van het perspectief van naasten in de visie van de opleiding.
   • Module naastenparticipatie voor deeltijdstudenten.
   • werklessen voor voltijdstudenten.
   • Module voor zakelijke dienstverlening.
   • Colleges: voltijd (2de studiejaar), deeltijd (3de studiejaar), AD ED (2de studiejaar).
   • Presentaties in het werkveld.
   • Netwerkdag (coproductie met GGzE) naastenparticipatie (november 2018).
   • Twee workshops bij ‘samen beter’ initiatief in de wijk (nieuwe GGZ).
   • Workshop SWFP.
   • Essay: erkende ongelijkheid moet nog gepubliceerd worden.
   • Studentparticipatie: 17 studenten hebben onderzoek verricht in de praktijk naar familieparticipatie in de GGZ. Deze zijn inhoudelijk begeleid door de onderzoeker.

   Samenwerkingspartners

   Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys

   Sfeerafbeelding Fontys
  •   Netwerk gericht werken bij Neos, HOE?! (2016-2019)

   Informatie over project

   Maatschappelijk doelOndersteuning bij inbedding en borging van netwerkgericht handelen door sociale professionals. Deskundigheidsbevordering en vergroten van de expertise rondom netwerkgericht werken voor de specifieke doelgroep in de maatschappelijke opvang. Kruisbestuiving met beroepsonderwijs FHSS en het werkveld sociaal domein.
   Looptijd2019
   Betrokken onderzoekersJoyce Mols MSW en Drs. Stefan Timmers
   OmschrijvingDe bevindingen van het eerdere praktijkonderzoek (2016-2019) van het ReflexieLab laten zien dat de professionals bij Neos zich weldegelijk bewust zijn van het feit dat ‘netwerkgericht werken’ onderdeel is van hun takenpakket. Het ontbreekt echter bij velen aan het doorvertalen hiervan in hun dagelijkse werkveldpraktijk, ze vinden het lastig om hier handen en voeten aan te geven. Netwerkgericht werken blijkt voor de meesten een containerbegrip, dat onvoldoende concreet wordt in hun denk- en handelingsrepertoire. Dit project heeft de vorm van een 1-jarig scholingstraject (2019) voor medewerkers van Neos, bestaande uit deskundigheidsbevordering (8 workshops) en een coachingstraject op maat (8 intervisiebijeenkomsten), met als overkoepelend thema: Werken aan Sociale Verbinding.

   Lezingen / workshops / onderwijs

   •  2019 Workshop Netwerkgerichte Tools, Werken aan Sociale Verbinding, deskundigheidsbevordering voor sociale professionals, Fontys Hogeschool Sociale Studies, Eindhoven, i.s.m. Stefan Timmers
   •  2019 Workshop Het aanboren van nieuwe hulpbronnen, Werken aan Sociale Verbinding, deskundigheidsbevordering voor sociale professionals, Fontys Hogeschool Sociale Studies, Eindhoven, i.s.m. Stefan Timmers
   •  2019 Workshop Het aanboren van nieuwe hulpbronnen, Werken aan Sociale Verbinding, deskundigheidsbevordering voor sociale professionals, Fontys Hogeschool Sociale Studies, Eindhoven, i.s.m. Stefan Timmers
   •   2019 Workshop Het organiseren van netwerkbijeenkomsten, Werken aan Sociale Verbinding, deskundigheidsbevordering voor sociale professionals, Fontys Hogeschool Sociale Studies, Eindhoven, i.s.m. Stefan Timmers
   •  2019 Workshop Conflicthantering en mediation, Werken aan Sociale Verbinding, deskundigheidsbevordering voor sociale professionals, Fontys Hogeschool Sociale Studies, Eindhoven, i.s.m. Wiland Dorelijers
   •  2019 Coachingstraject op maat, Werken aan Sociale Verbinding, intervisiebijeenkomsten voor sociale professionals, Fontys Hogeschool Sociale Studies, Eindhoven, i.s.m. Stefan Timmers
   •  2019 Workshop Werken aan Sociale Verbinding, Symposium Social Work Future Proof, Fontys Hogeschool Sociale Studies, Eindhoven (6 juni 2019), i.s.m. Stefan Timmers

   Samenwerkingspartners

   Sfeerafbeelding Fontys
  •   Onderwijs- en Leervisie (2016-2019)

   Informatie over project

   DoelEen gezamenlijke visie hebben op de manier waarop we onze studenten opleiden tot Sociaal reflexieve Professionals (zowel in de bachelor Social Work, als in de Associate degree Ervaringsdeskundigen in Zorg en Welzijn.)
   Looptijd2015 – 2020
   Betrokken onderzoekersLonneke Gerrits MEd. en Curriculumcommissie FHSS
   OmschrijvingDe onderwijsvisie wordt gevormd door een drietal principes die tezamen leiden tot het antwoord op de vraag “waartoe leidt Fontys Hogeschool Sociale Studies (FHSS) op?”: (1) Missie en visie van FHSS, (2) neerslag van ontwikkelingen in de sociaal-agogische praktijk en (3) tenslotte de aansluiting bij de internationale visie op Social Work. FHSS leidt studenten op tot sociaal reflexieve professionals door in het onderwijs te werken vanuit a) nieuwsgierigheid & innovatie, b) verbinding & versterken, c) verstandigheid & transparantie.
   ResultaatEen vastgestelde onderwijs- en leervisie die overdraagbaar is met de uitgangspunten op het gebied van opleiden en leren.

   Samenwerkingspartners

   Sfeerafbeelding Fontys
  •   Proeftuinen (2016-2019)
   Sfeerafbeelding Fontys

   Informatie over project

   DoelKomen tot sociale innovatie en meer domeinoverstijgende samenwerking in de wijk.
   Looptijd2019
   Betrokken onderzoekersBram Gootjes MA
   OmschrijvingLumens wil efficiënter en innovatiever werken. Een project van twee studenten van de minor Community Development heeft geleid tot een meer gezamenlijke interdisciplinaire manier van werken binnen twee teams. Daarnaast zijn ook studenten van Fontys ICT betrokken, die werken aan een ICT dashboard, dat dient als feedback voor verbetering. Ook maakt men gebruik van extra begeleiding op het groepsproces door middel van participatief onderzoek door studenten van de Tilburg University. Binnen dit project observeren we deze processen en gaan we met betrokkenen in gesprek over hoe nieuwe antwoorden en samenwerkingsvormen worden gevonden voor aanhoudende vraagstukken.
   ResultaatEen beschrijving van en reflectie op dit exploratieve proces.

   Samenwerkingspartners

   Sfeerafbeelding Fontys
  •   Regionaal Expertteam Jeugd Zuidoost-Brabant (2016-2019)

   Informatie over project

   DoelDit onderzoek heeft als doel het verkrijgen van kennis en inzicht in de wijze waarop het Regionale Expertteam Jeugd Zuidoost-Brabant kan aansluiten bij de zorgbehoeften van jeugdigen, opvoeders en betrokken zorgprofessionals en bij kan dragen aan snelle en passende hulp voor jeugdigen en opvoeders met complexe zorgvragen in de regio Zuidoost- Brabant. Op basis hiervan worden aanbevelingen geformuleerd aan Regionale Expertteams Jeugd.
   Looptijd2019 en verder
   Betrokken onderzoekersS. Assink, MEd en Drs. R. C. van Tellingen- Klaver
   OmschrijvingIn 2017 is door de Branches Gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd (BGZJ) en VNG aan de jeugdregio’s gevraagd (boven)regionale expertteams in te richten. Om passende hulp te kunnen bieden bij complexe zorgvragen (waar de reguliere hulpverlening niet uitkomt), zou een expertteam een adviserende rol moeten hebben. Dit om te garanderen dat er voor elk kind, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag en wachtlijsten bij aanbieders, passend hulp kan worden georganiseerd. Momenteel zijn de expertteams in Nederland volop in ontwikkeling. In de regio Zuidoost- Brabant is het Regionale Expertteam Jeugd operationeel sinds oktober 2018. In dit onderzoek wordt vanuit meervoudig perspectief onderzocht hoe het Expertteam kan aansluiten bij de zorgbehoeften van jeugdigen, opvoeders en betrokken zorgprofessionals, zodat zij bijdragen aan snelle en passende hulp. Belangrijke thema’s in het onderzoek zijn het sectoroverstijgend samenwerken, het leren van casuïstiek en het recht doen aan de beoogde transformatie in het werkveld.
   ResultaatOp basis van een casusstudie worden aanbevelingen gedaan aanRegionale Expertteams Jeugd. Tussentijdse resultaten worden verwacht in november 2019.

   Samenwerkingspartners

   Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys

  •   Visie op het beroep Social Work (2016-2019)

   Informatie over project

   DoelAls opleiding aansluiten bij de internationale debatten rondom Social Work en actuele vraagstukken in de uitvoeringspraktijk om zo actueel te blijven en richting te hebben in (inhoudelijke) keuzes voor het curriculum ten behoeve van een waardevol getuigschrift.
   LooptijdVanaf 2019
   Betrokken onderzoekersDr. Dana Feringa, Drs. Hanneke Claassens, Drs. Rachel van Tellingen, en Curriculumcommissie FHSS
   SamenwerkingspartnersDiverse werkveldpartners binnen en buiten het sociaal domein (welzijns- en zorgaanbieders, overheden, onderwijsinstellingen, kennisinstellingen, MBK) en medewerkers van FHSS die aanwezig zijn geweest bij studiemiddagen FHSS rondom thema onderwijs.
   OmschrijvingDe visie van FHSS op het beroep Social Work is een leidraad voor onderwijskundige, didactische en inhoudelijke keuzes in het curriculum van FHSS. Via een aantal stappen wordt vanuit ‘het waarom’ (internationale definitie van Social Work met een prominente rol voor de rechten van de mens), naar context van de sociaal werker (maatschappelijke vraagstukken en regionale factoren), naar de ‘hoe’ en het profiel van de sociaal werker (eindkwalificaties en attitudeprofiel) toe geleidt. Dit helpt docenten en studenten om de transfer van de praktijk in het werkveld, naar de inhoud en (didactische) concepten in het onderwijs te maken.
   ResultaatEen beleidsdocument dat leidraad is voor implementatie van onderwijsontwikkeling.

  • Vakkundig aan het werk
   Sfeerafbeelding Fontys

   Informatie over project

   DoelHet programmadoel is het In kaart brengen van werkzame elementen in de ondersteuning en begeleiding van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt naar het vinden van passend werk. Het projectdoel is ‘het vergroten van kennis over hoe je effectieve casuïstiekbesprekingen vormgeeft tussen sociaal werkers en klantmanagers Werk & Inkomen, waarbij de cliënt centraal staat’
   Looptijd2018-2020
   Betrokken onderzoekersMiep van der Doelen MSc en Drs. Marielle Verhagen en Dr. Dana Feringa
   OmschrijvingBinnen gemeente Helmond wonen mensen waarvoor het een uitdaging is om passend werk te vinden. Deze mensen worden begeleid door Participatiecoaches Werk van Senzer en vaak zijn er ook sociale gebiedsteams betrokken bij een werkzoekende. Het lectoraat Sociale Veerkracht van Fontys Hogeschool Sociale Studies gaat onderzoeken hoe er samengewerkt wordt tussen deze verschillende professionals ten behoeve van een werkzoekende. Naast Helmond vindt dit onderzoeksproject ook plaats in Groningen, Zuid-Holland en Limburg met als gezamenlijk doel om kennis te vergroten over de samenwerking tussen de zorgprofessionals en professionals die toeleiden naar werk. Hoe overbruggen zij hun verschillen in aanpak en professionele achtergrond, ten dienste van de werkzoekende? Daarnaast draagt het delen van succeselementen van de verschillende provincies bij aan het overbruggen van verschillen tussen de vier onderzoekspraktijken.
   ResultaatOm zo valide mogelijke data te verzamelen hebben we observaties van casuïstiekbesprekingen gecombineerd met interviews met participanten (met differentiatie in perspectief: gebiedscoördinator gemeente, participatiecoaches en Wmo-consulenten). Op die manier krijgen we enerzijds zicht op het concrete handelen en converseren van participanten in het overleg (observaties) en hebben we anderzijds de mogelijkheid om hen te vragen naar hun visies en beweegredenen die ten grondslag liggen aan het handelen (interviews). Tegelijkertijd hebben wij bevindingen op micro niveau (het feitelijke casuïstiekoverleg) als meso niveau (de organisatorische context met bijbehorende dynamiek). Dit biedt ons de mogelijkheid om de dataset op twee niveaus te analyseren (micro, meso) op de aanwezige frames en de wijze waarop deze zich tot elkaar verhouden (binnen micro en tussen micro en meso). Hetzelfde geldt voor sociale reflexiviteit. Op basis van deze content analyse, in het verlengde van de vraagstellingen geformuleerd in het projectplan, zullen we uitspraken doen over werkzame bestanddelen.

   Samenwerkingspartners

   • Gemeente Helmond
   • Gemeente Amsterdam
   • Gemeente Sittard-Geleen
   • Gemeente Tynaarlo
   • Gemeente Weststellingwerf
   • Hanze Hogeschool
   • Hogeschool van Amsterdam
   • Hogeschool Zuyd