Socialer uit de crisis, de rol van (ped)agogische professionals

Elke crisis vraagt om veerkracht. De veerkrachtige samenleving kan een gepast antwoord bieden op de uitdagingen, bedreigingen en schokken die voortkomen uit snel veranderende maatschappelijke omstandigheden. In het licht van de huidige crisis veroorzaakt door de pandemie, is dat niet enkel een hoopvol idee, maar een cruciaal idee. 

In de praktijk betekent dit wanneer mensen een gevoel of ervaring van verlies ondergaan, het des te belangrijk is dat ze de kracht die ze zelf tijdelijk niet kunnen opbrengen kunnen ontlenen aan hun omgeving. Dat geldt voor iedereen en in het bijzonder voor mensen die zich ook al voor de coronacrisis in een verliespositie bevonden. Denk o.a. aan leerkrachten in tijden van lerarenschaarste, families in armoede en jongeren die hun identiteit onder vuur genomen zien. 

Dr. Stijn Sieckelinck vraagt in dit Society College aandacht voor drie zaken die deel moeten uitmaken van een veerkrachtig toekomstperspectief: 1. Het veiligstellen van bepaalde basisvoorzieningen; 2. Niet enkel terugveren, maar leren; 3. Analyseren van belangen en verzet organiseren. Tegelijkertijd is veerkracht zelden helemaal maakbaar. Daardoor is het aan professionals om niet te wachten tot er van hogerhand een nieuwe lijn wordt ingezet, maar om zelf voortdurend afwegingen te maken: hoe kan ik voor wie welke veerkracht helpen versterken om socialer uit deze crisis te komen? 

Spreker
Dr. Stijn Sieckelinck is sociaal wijsgerig pedagoog en was in de afgelopen jaren als docent en onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Utrecht en McGill University. Begin maart zal hij als nieuwe lector van het lectoraat Youth Spot - jongerenwerk (HvA) zich hard maken voor het belang van sterk jongerenwerk in een vitale samenleving. In het voorjaar verschijnt het boek 'Dream Teams. Samenwerken aan veerkrachtige identiteitsvorming van jongeren’ (Amsterdam University Press) waar hij een bijdrage aan heeft geleverd.

Datum en tijd
Donderdag 21 januari
Inhoudelijk programma: 20:00 - 21:00
Dialoog: 21:00 - 21:30

Locatie
Online, via Microsoft Teams.