Lectoraten en Onderzoek

Lectoraten

Fontys Hogescholen kent een aantal lectoraten. Deze houden zich bezig met de vertaling van wetenschappelijk onderzoek naar de toepasbaarheid in de praktijk en het ontwikkelen van toegepaste methoden en methodieken. Lectoren zijn dan ook -samen met hun 'Kenniskring'- de brug tussen de wetenschap en het toegepast onderzoek. Maar ook tussen het bedrijfsleven en het hoger onderwijs. De lectoren zijn verbonden op relevante terreinen waarin actuele maatschappelijke vraagstukken zich voordoen. Nieuwe inzichten en oplossingen worden direct ter beschikking gesteld en gericht ingebed in onze opleidingen. Zo beschikken onze afgestudeerden steeds over de laatste kennis.

Lectoraten binnen de kunstensector:

Binnen de kunstensector valt het lectoraat Stedelijke Strategieën. Daarnaast is het onderzoekslectoraat 'Art and Society' / Kunst en Samenleving in ontwikkeling.

 • Stedelijke strategieën

  Sinds hun ontstaan worden steden continu aangepast. Herstructurering of ‘stedelijke transformatie’ behoort nu tot de belangrijkste stedenbouwkundige opgaven.

  Transformatie van de Europese Stad

  Sinds hun ontstaan worden steden continu aangepast. Herstructurering of ‘stedelijke transformatie’ behoort nu tot de belangrijkste stedenbouwkundige opgaven. Huidige ontwikkelingen in de wijze waarop deze transformaties tot stand komen nopen tot een andere positie voor ruimtelijke ontwerpers (stedenbouwkundigen en architecten). Deze ontwikkelingen zijn zowel fysiek van aard als procesmatig: schaalvergroting, professionalisering en juridisering van het proces en de complexiteit en invloed van Europese regelgeving. De ontwerpers dreigen de aansluiting bij deze ontwikkelingen te verliezen, door het ontbreken van een adequaat antwoord. In toenemende mate worden ruimtelijke ontwikkelingen namelijk bepaald door conglomeraten van projectontwikkelaars en ingenieursbureaus. De culturele scope van dergelijke conglomeraten is beperkt en onderhavig aan de regels van de vrije markt. De invloed op het aanzien en de programmering van de Europese stad is echter aanzienlijk. De inzet van ontwerpers dreigt in deze ontwikkelingen gemarginaliseerd te worden tot een slechts ‘decoratieve’ praktijk, niet langer verbonden aan het daadwerkelijke proces van het realiseren van duurzame stedelijke omgevingen.

  Het is de inzet van het lectoraat ‘stedelijke strategieën’ om de positie van ruimtelijk ontwerpers te heroverwegen. Er is behoefte aan nieuwe vaardigheden en competenties voor ontwerpers en een instrumentarium om in deze condities succesvol en invloedrijk als ruimtelijk ontwerper te opereren. Het lectoraat wil hieraan een bijdrage leveren en zal zich zowel richten op het ontwikkelen van concepten als op toegepast (ontwerpend) onderzoek naar transformatieopgaven in Europese steden.

  Het kennisdomein dat het lectoraat beslaat is dat van de stedenbouwkunde. Meer specifiek gaat het om het ontwikkelen van concepten, strategieën en instrumenten voor stedelijke transformatie. Toegepast wetenschappelijk onderzoek levert een bijdrage aan de volgende kennisdomeinen:

  - Europese stedelijke planvorming
  - Stedenbouwtheorie
  - Ontwerponderzoek

  De focus van het onderzoek is geografisch bepaald op Europese ontwikkelingen. Daarbij wordt aangesloten bij het recent door de Fontys Academie voor Architectuur en Stedenbouw (AAS) ontwikkelde postgraduate programma Stadslab European Urban Design Laboratory. Stadslab wordt verder ontwikkeld tot een kenniscentrum voor het plannen en ontwerpen aan de Europese stad. Daarin wordt ontwerpexpertise geleverd aan middelgrote Europese steden met als doel de creatie van coherente, duurzame en succesvolle stedelijke omgevingen.

  Lectoraat sted.strateg.
 •   Publicaties

  Publicaties van het lectoraat Stedelijke strategieën

  1. Marc Glaudemans, ‘Limieten van het landschap’, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, nr. 2, 2008, pp. 10-16

  2. Juliette van der Meijden (ed.), Stadslab Masterclass Lublin 2007

 • Onderwijs en Onderzoek

  Fontys Dienst Onderwijs en Onderzoek

  Dienst Onderwijs en Onderzoek (dienst O & O) van Fontys Hogescholen levert vanuit een Fontysbreed perspectief - steeds met de student voor ogen - specialistische kennis op het gebied van:

  - Onderwijs
  - Onderzoek
  - Kwaliteit

  Meer informatie?

  Ga naar de website van Dienst Onderwijs en Onderzoek: www.fontys.nl/oeno