Lectoraten en Onderzoek

Lectoraten

Fontys Hogescholen kent een aantal lectoraten. Deze houden zich bezig met de vertaling van wetenschappelijk onderzoek naar de toepasbaarheid in de praktijk en het ontwikkelen van toegepaste methoden en methodieken. Lectoren zijn dan ook -samen met hun 'Kenniskring'- de brug tussen de wetenschap en het toegepast onderzoek. Maar ook tussen het bedrijfsleven en het hoger onderwijs. De lectoren zijn verbonden op relevante terreinen waarin actuele maatschappelijke vraagstukken zich voordoen. Nieuwe inzichten en oplossingen worden direct ter beschikking gesteld en gericht ingebed in onze opleidingen. Zo beschikken onze afgestudeerden steeds over de laatste kennis.

Lectoraten binnen de kunstensector:

Binnen de kunstensector valt het lectoraat Stedelijke Strategieën.
Daarnaast is het onderzoekslectoraat 'Art and Society' / Kunst en Samenleving in ontwikkeling.

 • Stedelijke strategieën

  Sinds hun ontstaan worden steden continu aangepast. Herstructurering of ‘stedelijke transformatie’ behoort nu tot de belangrijkste stedenbouwkundige opgaven.

  Transformatie van de Europese Stad

  Sinds hun ontstaan worden steden continu aangepast. Herstructurering of ‘stedelijke transformatie’ behoort nu tot de belangrijkste stedenbouwkundige opgaven. Huidige ontwikkelingen in de wijze waarop deze transformaties tot stand komen nopen tot een andere positie voor ruimtelijke ontwerpers (stedenbouwkundigen en architecten). Deze ontwikkelingen zijn zowel fysiek van aard als procesmatig: schaalvergroting, professionalisering en juridisering van het proces en de complexiteit en invloed van Europese regelgeving. De ontwerpers dreigen de aansluiting bij deze ontwikkelingen te verliezen, door het ontbreken van een adequaat antwoord. In toenemende mate worden ruimtelijke ontwikkelingen namelijk bepaald door conglomeraten van projectontwikkelaars en ingenieursbureaus. De culturele scope van dergelijke conglomeraten is beperkt en onderhavig aan de regels van de vrije markt. De invloed op het aanzien en de programmering van de Europese stad is echter aanzienlijk. De inzet van ontwerpers dreigt in deze ontwikkelingen gemarginaliseerd te worden tot een slechts ‘decoratieve’ praktijk, niet langer verbonden aan het daadwerkelijke proces van het realiseren van duurzame stedelijke omgevingen.

  Het is de inzet van het lectoraat ‘stedelijke strategieën’ om de positie van ruimtelijk ontwerpers te heroverwegen. Er is behoefte aan nieuwe vaardigheden en competenties voor ontwerpers en een instrumentarium om in deze condities succesvol en invloedrijk als ruimtelijk ontwerper te opereren. Het lectoraat wil hieraan een bijdrage leveren en zal zich zowel richten op het ontwikkelen van concepten als op toegepast (ontwerpend) onderzoek naar transformatieopgaven in Europese steden.

  Het kennisdomein dat het lectoraat beslaat is dat van de stedenbouwkunde. Meer specifiek gaat het om het ontwikkelen van concepten, strategieën en instrumenten voor stedelijke transformatie. Toegepast wetenschappelijk onderzoek levert een bijdrage aan de volgende kennisdomeinen:

  - Europese stedelijke planvorming
  - Stedenbouwtheorie
  - Ontwerponderzoek

  De focus van het onderzoek is geografisch bepaald op Europese ontwikkelingen. Daarbij wordt aangesloten bij het recent door de Fontys Academie voor Architectuur en Stedenbouw (AAS) ontwikkelde postgraduate programma Stadslab European Urban Design Laboratory. Stadslab wordt verder ontwikkeld tot een kenniscentrum voor het plannen en ontwerpen aan de Europese stad. Daarin wordt ontwerpexpertise geleverd aan middelgrote Europese steden met als doel de creatie van coherente, duurzame en succesvolle stedelijke omgevingen.

  Lectoraat sted.strateg.
 •   Lector

  Lector Stedelijke Strategieën

  Lector Stedelijke Strategieën is dhr. dr. ing. M.K.T.M. (Marc) Glaudemans.

  Marc Glaudemans (38) is sinds 2004 als academiedirecteur verbonden aan de Fontys Academie voor Architectuur en Stedenbouw in Tilburg. Hij studeerde architectuur aan de TU Eindhoven en promoveerde in 2000 op een onderzoek naar 18e eeuwse verstedelijking van het Amsterdamse buitengebied. Daarna was hij bij de TU Eindhoven werkzaam als universitair docent architectuurgeschiedenis en –theorie. Glaudemans heeft onderwijs verzorgd aan diverse academies en universiteiten. Als onderzoeker sprak hij op tal van internationale conferenties. Hij publiceert geregeld over verstedelijkingsvraagstukken.

 •   Kenniskring

  Het kernteam van het lectoraat en kenniskring bestaat uit de lector (0,5 fte), de coördinator Stedenbouw/Stadslab (0,6 fte) en een promovendus. Aan de kenniskring worden steeds op tijdelijke basis docenten toegevoegd vanuit het onderwijsprogramma van de master Architectuur en master Stedenbouw. Ook werken we samen met externen, ten behoeve van de inbreng van expertise uit aanpalende disciplines (o.a. regionale economie).

  Ten aanzien van de inzet van docenten dient expliciet vermeld te worden dat het onderwijsmodel van de masters Architectuur en Stedenbouw gestoeld is op een ‘concurrency’ formule. Dat wil zeggen dat zowel de studenten als de docenten primair actief zijn in de beroepspraktijk. Studenten zijn twee avonden en een dag aanwezig op de opleiding. Docenten zijn niet in dienst, maar verzorgen als vakinhoudelijk expert de specifieke onderwijsonderdelen waarvoor zij ingeschakeld worden. Langdurige verbintenis aan de opleiding of de kenniskring ligt derhalve niet voor de hand. De coördinatoren vervullen de zeer wezenlijke rol van schakel of ‘linking pin’ tussen experts en studenten.

  De kenniskring bestaat, kortom, uit drie kernleden vanuit Fontys en een aantal wisselende externe leden. In totaal beslaat de kenniskring circa 1,0 fte, waarvan 0,5 fte uit de middelen die uit de Rijksbijdrage Ontwikkeling en Onderzoek worden vrijgemaakt. Overige middelen via de (externe) financiering van Stadslab of via de hogeschool.

 •   Netwerk

  Het lectoraat Stedelijke strategieën werkt samen met:

  TU Eindhoven, leerstoel Stedenbouwkundig Ontwerpen (prof.dr. B. de Meulder, dr.ir. M. Dehaene, dr.ir. C. Doevendans) in onderzoeksprogramma. Betreft promotorschap, studieprogramma promovendus, gemeenschappelijke organisatie seminars en congres.

  Oost Europa Centrum (OEC), NGO en kenniscentrum in oprichting, met een groot netwerk in Oost en Centraal Europa. Aanvullend op het terrein van sociale cohesie, welzijn.

  Diverse universiteiten in Centraal Europa, gerelateerd aan de diverse masterclasses. In 2007 en 2008 Lublin University of Technology (Polen).

 •   Projecten

  Stadslab

  De actuele projecten van het lectoraat Stedelijke Strategieën staan toegelicht op de website van Stadslab European Urban Design Laboratory.

 •   Publicaties

  Publicaties van het lectoraat Stedelijke strategieën

  1. Marc Glaudemans, ‘Limieten van het landschap’, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, nr. 2, 2008, pp. 10-16

  2. Juliette van der Meijden (ed.), Stadslab Masterclass Lublin 2007

 •   Contact

  Lectoraat Stedelijke Strategieën

  Lector: Marc Glaudemans
  Telefoon: 0885 070 034
  Email: m.glaudemans@fontys.nl

  Onderdeel van

  Fontys Hogeschool voor de Kunsten

  Bezoekadres:
  Zwijssenplein 1
  Tilburg

  Postadres:
  Postbus 90907
  5000 Gj Tilburg

  Telefoon: 0885 070 291l

 • Onderwijs en Onderzoek

  Fontys Dienst Onderwijs en Onderzoek

  Dienst Onderwijs en Onderzoek (dienst O & O) van Fontys Hogescholen levert vanuit een Fontysbreed perspectief - steeds met de student voor ogen - specialistische kennis op het gebied van:

  - Onderwijs
  - Onderzoek
  - Kwaliteit

  Meer informatie?

  Ga naar de website van Dienst Onderwijs en Onderzoek: www.fontys.nl/oeno