Kenniskring

Het kernteam van het lectoraat en kenniskring bestaat uit de lector (0,5 fte), de coördinator Stedenbouw/Stadslab (0,6 fte) en een promovendus. Aan de kenniskring worden steeds op tijdelijke basis docenten toegevoegd vanuit het onderwijsprogramma van de master Architectuur en master Stedenbouw. Ook werken we samen met externen, ten behoeve van de inbreng van expertise uit aanpalende disciplines (o.a. regionale economie).

Ten aanzien van de inzet van docenten dient expliciet vermeld te worden dat het onderwijsmodel van de masters Architectuur en Stedenbouw gestoeld is op een ‘concurrency’ formule. Dat wil zeggen dat zowel de studenten als de docenten primair actief zijn in de beroepspraktijk. Studenten zijn twee avonden en een dag aanwezig op de opleiding. Docenten zijn niet in dienst, maar verzorgen als vakinhoudelijk expert de specifieke onderwijsonderdelen waarvoor zij ingeschakeld worden. Langdurige verbintenis aan de opleiding of de kenniskring ligt derhalve niet voor de hand. De coördinatoren vervullen de zeer wezenlijke rol van schakel of ‘linking pin’ tussen experts en studenten.

De kenniskring bestaat, kortom, uit drie kernleden vanuit Fontys en een aantal wisselende externe leden. In totaal beslaat de kenniskring circa 1,0 fte, waarvan 0,5 fte uit de middelen die uit de Rijksbijdrage Ontwikkeling en Onderzoek worden vrijgemaakt. Overige middelen via de (externe) financiering van Stadslab of via de hogeschool.