Lectoraat

Sfeerafbeelding Fontys

Elke instelling voor hoger beroepsonderwijs (HBO) heeft naast de onderwijstaak een onderzoekstaak. Het onderzoek aan hogescholen genereert kennis, inzichten en producten die bijdragen aan de ontwikkeling van beroepspraktijken. De verantwoordelijkheid voor uitvoering van deze onderzoekstaak is belegd bij een lector. Hij/zij geeft leiding geven aan een team van (docent)onderzoekers, ook wel lectoraat genoemd. FLOS heeft het lectoraat ‘Integratief Opleiden & Boundary Crossing’. Hieronder leest u meer over missie, lector, kenniskring, partners, projecten, publicaties en presentaties.

 • Missie

  In opleidingstrajecten voor leraren is sprake van een gemengde leeromgeving. Hierin komen verschillende praktijken, systemen en disciplines met elkaar in aanraking: vakinhoudelijke experts, beleidsmakers, didactici, schoolpraktijk en onderzoek. Verschillen tussen deze ‘werelden’ worden vaak als een belemmering of ‘grens’ ervaren. Dat gebeurt vooral als in het opleidingsproces acties of interacties niet de gewenste verloop hebben of extra inspanning vragen. Het ervaren van ‘grenzen’ is niet alleen lastig. Het heeft ook een positieve kant: juist grenzen kunnen leiden tot gezamenlijk leren en nieuwe (opleidings)praktijken. We spreken dan over het leerpotentieel van ‘grenssituaties’. Inspanningen die mensen leveren om positief en productief met ervaren ‘grenzen’ om te gaan noemen we 'boundary crossing'.

  Vanuit dit perspectief wil het FLOS-lectoraat een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van en onderzoek naar een integratieve opleidingsdidactiek die in opleidingstrajecten voor leraren verschillende ‘werelden’ krachtig met elkaar verbindt. Deze missie komt tot uiting in het lectoraatslogo waarin de drie basisvormen staan voor verschillende praktijken die op en over hun grenzen op verschillende manieren in elkaar grijpen en daarmee gezamenlijke leren en verandering creëren.

  In het verlengde van deze missie doet her lectoraat onder andere onderzoek naar ‘grensinteracties’, ‘grensgangers’ en ‘grensobjecten’. Grensinteracties verwijzen naar activiteiten (inclusief communicatie en samenwerken) tussen mensen uit verschillende praktijken. Grensgangers zijn personen die aan twee afzonderlijke prakijken deelnemen en elementen van de ene praktijk in de andere brengen en daarmee het leerpotentieel van grenzen te benutten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stagiaires, (school)opleiders, begeleiders, vakdidactici en lectoren. Een grensobject tenslotte is te definiëren als is een ‘ding’ dat in verschillende werelden en praktijken gebruikt wordt en ook in elk van die werelden een functie heeft (niet perse dezelfde functie). Voorbeelden in het ‘grensverkeer’ tussen lerarenopleiding en werkveld zijn onder andere competentieprofielen, beroepsproducten, rubrics, weblogs en portfolio’s.

 • Lector
  Het lectoraat staat onder leiding van dr. Frank Crasborn. Hij heeft ervaring opgedaan op het snijvlak van verschillende praktijken. Hij was lerarenopleider, onderzoeker en projectleider binnen Fontys lerarenopleidingen en de Fontys Hogeschool Pedagogiek, trainer en consultant in het voortgezet onderwijs en co-programmaleider van het netwerk van Limburgse (academische) opleidingsscholen in het voortgezet onderwijs. Als universitair (hoofd)docent werkte hij bij de Open Universiteit en de Universiteit Maastricht. Hij promoveerde op een proefschrift over werkplekbegeleiders van leraren. Hij ontving van zowel de Amerikaanse Association of Teachers Educators (2009) als van de Vereniging van Lerarenopleiders Nederland (2014) de jaarlijkse prijs voor de beste (onderzoeks)publicatie.

  Frank Crasborn

 • Kenniskring

  Het lectoraat heeft een kenniskring. Hierin participeren lerarenopleiders en/of leraren in het voortgezet onderwijs die actief betrokken zijn bij de uitvoering en/of begeleiding van praktijk(gericht)onderzoek.

  ·         De ‘Binnenkring’ bestaat uit een aantal instituutsopleiders: Ella Ait-Zaouit, Dave van Breukelen, Meity Feher, Frans Hermans, Hanneke Theelen en Jimmy van Rijt. De leden van de Binnenkring zijn, naast de uitvoering van eigen onderzoek, actief betrokken bij de begeleiding van afstudeeronderzoeken van bachelor- en masterstudenten, bij de professionalisering van studenten en medewerkers m.b.t. onderzoeksvaardigheden en bij curriculumontwikkeling op dit terrein.

  ·         De ‘Buitenkring’ bestaat uit leraren in het voortgezet onderwijs en is via het samenwerkingsverband Academische Opleidingsschool Limburg (AOSL) ingebed in het werkveld. Alle leden zijn op de eigen school betrokken bij de coördinatie, begeleiding en/of uitvoering van eigen praktijkonderzoek of dat van (aanstaande) leraren. De leden zijn: Sonja Heynsdijk (Beroepscollege Parkstad Limburg), Bert Elands (Bernardinus College), Janneke Sanders (Blariacum College), Maartje Janssen (BC Broekhin), Charlemagne College (Harry Curfs), Connect College (Jos Houben), DaCapo College (Rico Verkerke), LVO Maastricht (Gerlach van Wersch), LVO Parkstad (Marcel Schoenmakers), LVO Weert (Pieter Janssen), Sophianum College (Fernao Prince), Trevianum College (Hans Hotterbeekx/Sanne Verhoef/ Jan Geurts), Sintermeerten College (Paul Roosjen), SG St. Ursula (vacature).

  In maandelijkse bijeenkomsten van de kenniskringen wordt aandacht besteed aan afstemming en coördinatie van (begeleiding van) onderzoek van leraren in opleiding, intervisie van lopend onderzoek door leden van de binnen- en buitenkring en aan relevant onderzoek van derden. Hierbij wordt actief samengewerkt met de Universiteit Maastricht (TIER) en de Open Universiteit (Welteninstituut).

 • Partners
  Het FLOS-lectoraat heeft een breed netwerk in het werkveld en de academische wereld. Alle zes de Limburgse schoolbesturen voor voortgezet onderwijs vormen onder de naam (Academische) Opleidingsschool Limburg (AOSL) in één samenwerkingsverband met Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS). De lector is co-programmaleider van dit netwerk. Binnen de AOSL inspireren alle partners elkaar en gaan professionalisering, schoolontwikkeling, praktijkonderzoek en kenniscirculatie hand in hand. Elke AOSL-school participeert in de kenniskring van het lectoraat als professionele leergemeenschap(plg) onderzoek. Daarnaast wordt bij de uitvoering en begeleiding van (promotie)onderzoek samen gewerkt met een aantal wetenschappelijke instellingen: o.a. Universiteit Maastricht (TIER), Open Universiteit (Welten Instituut), Radboud Universiteit, TU Delft, TU Eindhoven en University of Hull. Ook is er samenwerking met andere lectoraten binnen het Educatieve domein van Fontys Hogescholen, bijvoorbeeld het lectoraat ‘Opleiden in de school’ dat ook gevestigd is op de Sittardse opleidingscampus.
 • Projecten

  Binnen de Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS) worden in samenwerking met diverse externe partners in de context van ‘boundary crossing’ in opleidings- en professionaliseringstrajecten voor leraren langs drie onderzoekslijnen projecten uitgevoerd: Vakdidactische innovatie, Professionele ontwikkeling en Praktijkgericht begeleiden. Op de onderliggende pagina's lees je er meer over.

 •   Vakdidactische innovatie
  1. Ontwerpgericht Natuurkundeonderwijs (Dave van Breukelen)

  Zijn onderzoek bij FLOS richt zich op het (door)ontwikkelen van een passende educatieve strategie, en bijbehorende scholing voor (aspirant) docenten, om natuurwetenschap en techniek in samenhang aan te bieden, waarbij technisch ontwerpen als leercontext wordt ingezet. Het onderzoek vond oorspronkelijk plaats onder supervisie van prof. dr. Marc de Vries (TU Delft) maar zal nu voortgezet worden binnen het Lectoraat. Voor zijn onderzoekswerk ontving Dave de Fontys Onderzoeksprijs 2016 en promoveerde hij op 21 juni 2017.

  Dr. D.H.J.(Dave) van Breukelen

  2. Uitspraakonderwijs Engels (Frans Hermans)

  Bepaalde fouten met betrekking tot de uitspraakvaardig Engels blijven ook na het afronden van het voortgezet onderwijs en vervolgstudies bestaan. Hierdoor komt de verstaanbaarheid en de geloofwaardigheid van de spreker in het geding. Het onderzoek van Frans binnen FLOS richt zich op het leren en professionaliseren van leraren Engels in het voortgezet onderwijs tijdens een scholingstraject waarin een nieuwe (vak)didactiek voor het aanleren van verschillende uitspraakvaardigheden geïmplementeerd en getest wordt. Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd onder supervisie van prof. dr. Peter Sloep (Open Universiteit).

  Frans Hermans

  3. Betekenisgericht grammaticaonderwijs Nederlands (Jimmy van Rijt)

  Het onderzoek van Jimmy bij FLOS richt zich op de ontwikkeling van betekenisvol grammaticaonderwijs. In het schoolvak Nederlands werkt dit met ezelsbruggetjes en oppervlakkige ontleedtermen. In zijn onderzoek bekijkt Jimmy of het werken vanuit overkoepelende, abstracte begrippen uit de taalkunde leidt tot een beter begrip bij de leerlingen en tot beter grammaticaonderwijs in het algemeen. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder supervisie prof. dr. Peter Arno Coppen (Radboud Universiteit).

  Jimmy van Rijt

  4. Grammatikunterricht ein Graus? Entwicklung eines Werkzeugkasten zur Vermeidung unglücklicher Schüler – und Lehrer! (Annette Gassdorf)

  Zielgruppe: Deutschlehrer, Lehramtsstudenten

  Grammatikvermittlung im Fremdsprachenunterricht Deutsch ist noch immer ein Stolperstein. Schüler – und Lehrer stöhnen über ‘Albtraum-Themen’ wie zum Beispiel die Deklination der Adjektive, den Gebrauch der Präpositionen  oder den Konjunktiv.
  Die unterschiedlichen Unterrichtssituationen, in denen grammatische Strukturen eingeführt, angewendet oder trainiert werden, erfordern unterschiedliche ‘Vermittlungs-Werkzeuge’.
  Die verschiedenen ‘Werkzeuge’, wie z.B. ‘vergleichendes Arbeiten’, ‘Visualisieren’, aber auch ‘selbständiges Entdecken’ und das ‘Entlüften des Grammatikschranks’ ) etc. werden für den Unterrichsalltag ausgearbeitet und mit Beispielen versehen. Sie orientieren sich an den grammatischen Themen, die im Deutschunterricht in den Niederlanden zur Sprache kommen.

 •   Professionele ontwikkeling
  1. Identiteitsontwikkeling van leraren Engels (Ella Ait-Zaouit)

  Beginnende leraren verlaten hun lerarenopleiding met idealen, overtuigingen, attitudes en ervaringen. Dit alles vormt hun ‘teacher identity’. Die identiteit ligt niet vast en zal tijdens hun loopbaan in ontwikkeling blijven. Het onderzoek van Ella binnen FLOS richt zich op het gebruik van ‘portrait methodology’ om de zich ontwikkelende identiteit van pas afgestudeerde leraren Engels in kaart te brengen. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder supervisie van prof. dr. Kevin Burden (University of Hull, Engeland).

  Ella Ait-Zaouit

  2. Schoolleiders en innovatief vermogen van leraren (Meity Feher)

  Leraren en schoolleiders spelen een sleutelrol bij het al dan niet slagen van onderwijsinnovaties. Het (promotie)onderzoek van Meity binnen FLOS zal zich gaan richten op de relatie tussen schoolleiderschap en het innovatieve vermogen van leraren. Momenteel is Meity bezig met het schrijven van een onderzoeksvoorstel. Het onderzoek zal worden uitgevoerd onder supervisie van prof. dr. Marjan Vermeulen (Open Universiteit).

  Meity Feher

  3. Professioneel kijkgedrag van leraren in de klas (Sharisse van Driel)

  Fontys Lerarenopleiding Sittard en de Open Universiteit werken samen aan een onderzoeksproject waarin het kijkgedrag van leraren in de klas als basis voor de training van effectieve klassenmanagementvaardigheden wordt onderzocht. Om te bepalen wat leraren tijdens het lesgeven zien, gebruiken we een eye-track bril. Dit is een speciale bril die de leraar tijdens het lesgeven draagt en die oogbewegingen, spraak en het zicht van de docent in de klas vastlegt. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder supervisie van prof. dr. S. Brand-Gruwel (Open Universiteit).

  Sharisse van Driel

  4. Percepties van leraren in opleiding en hun begeleiders van onderwijs (Projectgroep)

  Info volgt

 •   Praktijkgericht begeleiden
  1. Invloed van klassensimulaties op de ontwikkeling van interpersoonlijk leraarsgedrag (Hanneke Theelen)

  Het onderzoek van Hanneke bij de FLOS richt zich op de vraag of het gebruik van simulaties (virtuele stages en virtual reality) het interpersoonlijk leraarsgedrag van leraren in opleiding kan versterken. Simulaties kunnen mogelijk bijdragen om de overgang van opleiding naar werkplek te versoepelen. Beter klassenmanagement draagt daarnaast bij aan betere leerlingprestaties en is positief voor het welzijn van leraren. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder supervisie van prof. dr. Perry den Brok (TU/ESoE Eindhoven) en Dr. Antoine van den Beemt )Technische Universiteit Eindhoven'..

  Hanneke Theelen

  2. Synchroon begeleiden met een app een electronisch oortje (Projectgroep)

  Dit project richt zich op ontwikkeling van een app die, in combinatie met een elektronisch oortje, door werkplekbegeleiders van leraren gebruikt kan worden om (aanstaande) leraren te voorzien van directe feedback tijdens onderwijsactiviteiten met leerlingen. De app maakt het mogelijk dat een begeleider tijdens een les van een leraar (in opleiding) via een tablet of smartphone met behulp van korte signaalwoorden instructies doorgeeft via het elektronisch oortje. De projectgroep bestaat uit Frank Crasborn en Maurice Smeets (FLOS) en Karel Kreijns en Kamakshi Rajagopal (Open Universiteit).

  Synchroon begeleiden

  3. Taakopvattingen van werkplekbegeleiders van leraren (Projectgroep)

  Taakopvattingen van werkplekbegeleiders beïnvloeden de manier waarop een begeleider zijn/haar taak concreet invult. Om effectief begeleidingsgedrag te ontwikkelen is het belangrijk taakopvattingen en onderliggende overtuigingen over begeleiden bespreekbaar te maken. Dit kan via metaforen: een beeld uit de ene werkelijkheid dat je gebruikt om een andere werkelijkheid te benoemen. Het project richt zich op het in kaart brengen van taakopvattingen van werkplekbegeleiders via metaforen en het ontwikkelen van werkvormen om die bespreekbaar te maken (vacature).

  Taakopvattingen

  4. Motieven en uitdagingen van werkplekbegeleiders (Projectgroep)

  Info volgt

 • Professionalisering

  Leraren in opleiding bevinden zich voortdurend en afwisselend in verschillende ‘(grens)praktijken’ die elk hun eigen dynamiek kennen. Opleiders en begeleiders zijn leveren als ‘boundary crossers’, ‘bruggenbouwers’ of  ‘verbindingsofficieren’ een belangrijke bijdrage leveren aan het benutten van het leerpotentieel van grenzen tussen de verschillende praktijken.

  Om opleiders en begeleiders te ondersteunen om het leren van studenten op het opleidingsinstituut en de werkplek met elkaar te verbinden, ontwikkelt en implementeert het lectoraat professionaliseringstrajecten en workshops, o.a.

  1.     Training (begeleiden van) Onderzoekszoeksvaardigheden (i.s.m. UM-TIER)

  2.     Training Praktijkgericht Begeleiden van leraren

  3.     Training Criteriumgerichte Interviews bij integraal beoordelen

 • Kennisdeling
  Het overdragen en verspreiden van kennis en ervaring gebeurt door het lectoraat op diverse manieren. Er is sprake van interne en externe overdracht. Bij interne overdracht gaat om het verspreiden van de kennis en ervaringen in het opleidingsinstituut en de partnerscholen. Bij externe overdracht gaat het om disseminatie buiten het eigen samenwerkingsverband: externe personen, instellingen en organisaties. De verspreiding van kennis en ervaringen vindt plaats via wetenschappelijke en vakpublicaties, bijdragen aan wetenschappelijke en vakcongressen en via de organisatie van symposia, lezingen en workshops.
 •   Publicaties
 •     Wetenschappelijke tijdschriften
 •       2019
  • Theelen, H., Van den Beemt, A., & Den Brok, P. (2019). Classroom simulations in teacher education to support preservice teachers’ interpersonal competence: A systematic literature review. Computers & Education, 129C, 14-26.

 •       2018
  • Hermans, F., Sloep, P. (2018). Teaching English pronunciation beyond intelligibility. International Journal of Language Studies12(1), 107-124.
 •       2017
  • van Breukelen, D., van Meel, A., & de Vries, M. (2017). Teaching strategies to promote concept learning by design challenges. Research in Science & Technological Education, 35(3), 368-390. doi:10.1080/02635143.2017.1336707  
  • van Breukelen, D. H. J., de Vries, M. J., & Schure, F. A. (2017). Concept learning by direct current design challenges in secondary education. International Journal of Technology and Design Education, 27(3), 407-430. doi:10.1007/s10798-016-9357-0
  • Crasborn, F., Hennissen, P., Brouwer, N., & Korthagen, F. (2017). In search of the mentor teacher’s M-factor. Manuscript submitted for publication.
  • Crasborn, F., Hennissen, P., Brouwer, N., & Korthagen, F. (2017). Auf der Suche nach dem M-Faktor des Mentors. Manuscript submitted for publication.
  •       2016
   • Van Breukelen, D., Michels, K., Schure, F., & de Vries, M. (2016). The FITS model: An improved Learning by Design approach. Australasian Journal of Technology Education, 3, 1-16. doi:10.15663/ajte.v3i1.37

   •       2015
    • Hermans, F., & Sloep, P. (2015). Teaching the Dutch how to pronounce English. International Journal of Language Studies9(4).

   •       Overige jaren
    • Hennissen, P., Crasborn, F., Brouwer, N., Korthagen, F., & Bergen, T. (2011). Clarifying student teacher perceptions of mentor teachers’ use of supervisory skills. Teaching and Teacher Education, 24, 499-514.
    • Crasborn, F., Hennissen, P., Brouwer, N., Korthagen, F., & Bergen, T. (2011). Exploring a two-dimensional model of mentor teacher roles. Teaching and Teacher Education, 27, 320-331.
    • Crasborn, F., Hennissen, P., Brouwer, N., Korthagen, F., & Bergen, T. (2010). Capturing mentor teachers' reflective moments during mentoring dialogues. Teachers and teaching: Theory and Practice, 16(1), 7-29.
    • Hennissen, P., Crasborn, F., Brouwer, N., Korthagen, F., & Bergen, T. (2010). Uncovering contents of mentor teachers' interactive cognitions. Teaching and Teacher Education, 26, 207-214.
    • Crasborn, F., Hennissen, P., Brouwer, N., Korthagen, F., & & Bergen, T. (2008). Promoting versatility in mentor teachers’ use of supervisory skills. Teaching and Teacher Education, 24, 499-514.
    • Hennissen, P., Crasborn, F., Brouwer, N., Korthagen, F., & Bergen, T. (2008). Mapping mentor teachers’ roles in mentoring dialogues. Educational Research Review, 3, 169-186

    •     Vakbladen en periodieken

     • Rijt, J. van (2016). De meerwaarde van valentie als taalkundig concept binnen het grammaticaonderwijs. In: Levende Talen Magazine 103 (7), p. 7-10.
     • Crasborn, F. (2016). Een app met een (f)luisterend oor voor leraren. Webtijdschrift Educatieve Agenda Limburg. http://www.educatieveagendalimburg.nl/bijdragen/leraren/een-app-met-een-fluisterend-oor-voor-leraren
     • Rijt, J. van (2014). De hypothetische meelezer: over de effecten van een reader-oriented viewdidactiek op het verwijswoordengebruik van leerlingen uit 4-vwo. In: Levende Talen Tijdschrift 15 (4), p. 15-26.
     • Crasborn, F., e.a., (2014). De M-factor van werkplekbegeleiders monitoren. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 35(1), p.85-97.
     • Rijt J. van (2013). Taalkunde in de brugklas: (g)een utopie? In: Levende Talen Magazine 100 (5), p. 18-22.
     • Rijt J. van (2013). Effecten van semantisch georiënteerd grammaticaonderwijs op het redekundig ontleden van brugklasleerlingen. In: Levende Talen Tijdschrift 100 (1), p. 28-36.
     • Crasborn, F., & Naaijkens, H. (2012). Het succes van de onderzoekende leraar. Vector Magazine. Fontys Lerarenopleidingen. Nr. 18, p. 27-29
     • Crasborn, F., & Naaijkens, H. (2012). Inquiry Inspiration Day. Vector Magazine. Fontys Lerarenopleidingen. Nr. 20, p. 32-33.
     • Hennissen, P., & Crasborn, F. (2011). Variatie in gespreksrollen, ook voor schoolleiders? Meso Magazine. Tijdschrift voor schoolorganisatie en onderwijsmanagement vo/bve. Kluwer. Jrg. 31, nr. 176, p. 26-27.
     • Crasborn, F., & Hennissen, P. (2010). Begeleiden van nieuwe leraren valt te leren. Vector magazine. Fontys Lerarenopleidingen. Nr. 13, p. 22.
     • Crasborn, F., & Hennissen, P., (1999). Dimensies van zelfstandig leren in een ladekast. Een ordening en didactisering van theorie over zelfstandig leren. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, jrg. 20, nr.4.
     • Crasborn, F. (1996). Beginnende docenten wisselen ervaringen uit. In: Schakel, Tijdschift van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg, jrg. 16, nr. 1, Roermond. P. 11-14.

    •     Boek(hoofdstuk) / rapport
    •       2018
    •       2017
     • van Breukelen, D. (2017). Ontwerpen. In K. Kortland, A. H. Mooldijk, & H. Poorthuis (Eds.), Handboek natuurkundedidactiek (pp. 294-306). Amsterdam: Epsilon Uitgaven.
     • van Breukelen, D. (2017). Teaching and learning science through design activities. A revision of design-based learning. (Doctoral dissertation), Science Education & Communication, Delft University of Technology, Delft (NL).  
     • Rijt, J. van (2017). Discussiëren met taalkundigen over het voorzetselvoorwerp. In: H. Giesbers, E. Hanssen & R. Scharten (Red.) Waar ben ik en waar moet ik naartoe? Een Afscheidsbundel voor Hans Wegman (pp.92-101). Gennep: Printmark VOF.

    •       2016
     • Crasborn, F., & Brouwer, N. (2016). Begeleiding op de werkplek. In Beijaard, D. (red.). Weten wat werkt. Onderwijsonderzoek vertaald voor lerarenopleiders. Meppel: Ten Brink Uitgevers.

    •       Overige jaren
     • Crasborn, F & Hennissen, P. (2014). Op zoek naar de ‘M-factor’ van werkplekbegeleiders. In Klatter, E. & Kools, Q. (red.). Inspiratiebundel Lectoraten Educatie Fontys (LEF). Eindhoven, 2014.
     • Crasborn, F., & Hennissen, P. (2014). Training mentor teachers for effective supervision: The impact of the SMART-programme. In K. Arnold , A. Gröschner & T. Hascher (Eds.) (2014). Schulpraktika in der Lehrerbildung: Theoretische Grundlagen, Konzeptionen, Prozesse und Effecte. Munster, Waxmann.
     • Crasborn, F., & Hennissen, P. (2010). The skilled mentor: Mentor teachers’ use and acquisition of supervisory skills. Doctoral Dissertation. Eindhoven School of Education, University of Technology, Eindhoven (NL).
     • Crasborn, F., & Hennissen, P. (2008). Beelden van zelfstandig leren. In: J. Fanchamps, J. Gardeniers, F. Smulders (Eds). Conferentiebundel: Leren in het beroepsonderwijs. Eindhoven: Fontys Centrum Beroepsonderwijs.
     • Crasborn F., & Hennissen, P. (2002). Beelden van zelfstandig leren. In: Lexicon Begeleid Zelfstandig Leren, nr.3, Mechelen (BE).
     • Crasborn F. & Hennissen, P. (2001). Leren voetballen met het linkerbeen. Kun je coaches leren coachen? EPS-brochure nr. 7. Programmamanagement EPS i.s.m. HBO-raad. Den Haag/Utrecht.

    •   Congresbijdragen
    •     Wetenschappelijk
    •       2018
     • Theelen, H., van den Beemt, A., & den Brok, P. J. (2018). Klassensimulaties in de lerarenopleiding. Paper gepresenteerd op het VELON congres. Roermond (NL)
     • Theelen, H., Van den Beemt, A., & Den Brok, P. J. (2018). Klassensimulaties in de lerarenopleiding. Paper gepresenteerd op de Onderwijsresearch Dagen (ORD). Nijmegen (NL)

    •       2017
     • Theelen H., Van den Beemt, A., & Den Brok, P. J. (2017). Virtual Classroom. Round Table presentation at ICO NSS Conference, Utrecht, The Netherlands.
     • Theelen, H., Willems, M. C., Conijn, M. A., van den Beemt, A., & den Brok, P. J. (2017). Usefulness of virtual internships in reducing preservice teachers’ anxiety. Paper gepresenteerd op de Onderwijsresearch Dagen (ORD). Antwerpen (BE)
     • van Breukelen, D., & Schure, F. (2017). The FITS model: integrated science and technology education through design-based learning. Poster presented at the Annual Conference of the European Science Edcuation Research Association, Dublin (IE).
     • Van Driel, S.D., Jarodzka, H., Crasborn, F., & Brand-Gruwel, S. (2017). Teachers’ professional vision in the classroom: expertise differences in retrospective reporting. Round Table presentation at ICO NSS Conference, Utrecht, The Netherlands.
     • Van Driel, S.D., Jarodzka, H., Crasborn, F., & Brand-Gruwel, S. (2017). Expertise verschillen in het professioneel kijkgedrag van leraren in relatie met hun eigen klassenmanagement: eye-tracking in combinatie met retrospectieve interviews. Paper presentation ORD Conference, Antwerpen, Belgium.
     • Van Driel, S.D., Jarodzka, H., Crasborn, F., & Brand-Gruwel, S. (2017). Preservice teachers’ professional vision of own classroom management: combining mobile eye tracking in the classroom with retrospective reporting. Paper presentation ECEM Conference, Wuppertal, Germany.
     • Van Driel, S.D., Jarodzka, H., Crasborn, F., & Brand-Gruwel, S. (2017). Teachers’ professional vision of own classroom management: expertise differences in cued retrospective reporting using mobile eye-tracking recordings. Paper Presentation Jure Conference, Tampere, Finland.
     • Van Driel, S.D., J.L.H., Jarodzka, H., Crasborn, F., & Brand-Gruwel, S. (2017). Teachers’ Professional vision and its effect on their classroom management. Paper Presentation EARLI Conference, Tampere, Finland.

    •       2016
     • Crasborn, F., Kreijns, K., Rajagopal, K., & Smeets, M. (2016). Coaching pre-service teachers with a Bug-In-Ear (BIE) APP. Paper presented at the bi-annual meeting of the EARLI-SIG-11 Teaching and Teacher Education. Zürich (CH).
     • van Breukelen, D., & Schure, F. (2016). Learning science by design challenges. Paper presented at the Annual Conference of the Association for Science Education, Birmingham (UK).
     • van Breukelen, D., & Schure, F. (2016). Concept learning by design challenges. Paper presented at the Annual Conference of the International Technology and Engineering Edcuators Association, Washington D.C.
     • van Breukelen, D. (2016). Conceptueel leren door ontwerptaken. Paper presented at the Onderwijs en Research Dagen (ORD), Rotterdam (NL).

    •       2015

     • Crasborn, F., Kreijns, K., Ros, A., Rajagopal, K.., & Smeets, M. (2015). Synchronous coaching of teachers with an ‘Ear-App’. Paper presented at the EAPRIL-conference. Luxemburg (LU).
     • Crasborn, F., & Hennissen, P. (2015). Training Mentor Teachers for Effective Supervision: A Focus on Cognition and Behaviour.Paper presented in the symposium ‘Core Issues in the Study of Mentoring in Pre-Service Education: Towards an Integrative Research Agenda.’ at the Annual Meeting of the AERA. Chicago (US).

    •       Overige jaren

     • Bogert, N., Crasborn, F., Bruggen, J., & Jochems, W. (2014). Eliciting mentor and pre-service teachers’ practical knowledge using teacher-tagged classroom situations. Paper presented in the symposium ‘Making teaching explicit: Approaches to assisting student teacher learning in practice’ at the EARLI- SIG11 Conference 2014. München (DE).
     • Bogert, N., Crasborn, F., Bruggen, J., & Jochems, W. (2013). Taggen van klassensituaties door leraren in opleiding en hun praktijkbegeleiders. Paper gepresenteerd op de Onderwijsresearch Dagen (ORD). Brussel (BE).
     • Crasborn, F., & Hennissen (2011). Mentor teachers’ use and acquisition of supervisory skills: a focus on cognition and behaviour.Paper presented at the Annual Meeting of the AERA). New Orleans (US).
     • Crasborn, F. (2010). Mentor teachers’ use and acquisition of supervisory skills. Paper präsentiert im Symposium ‘Die Rolle von Mentoren in der Lehrerausbildung’ auf der Konferenz für Empirische Pädagogische Forschung (AEPF). Jena (DE).
     • Crasborn, F. & Hennissen, P. (2010). The skilled mentor: Mentor teacher’s use and acquisition of supervisory skills. Paper presented at the SIG-11-Meeting of EARLI. Helsinki (FI).
     • Crasborn, F., Hennissen, P., Brouwer, N., Korthagen, F., & Bergen, T. (2009). Elaborating a model to derive profiles of mentor teacher roles in dialogues with student teachers. Paper presented at the Annual Meeting of the AERA. San Diego (US).
     • Crasborn, F., Hennissen, P., Brouwer, N., Korthagen, F., & Bergen, T. (2009). Elaborating mentor teacher roles in mentoring dialogues. Paper presented in the symposium ‘Developing mentor teacher expertise’ at the EARLI Conference. Amsterdam (NL).
     • Crasborn, F., Hennissen, P., Brouwer, N., Korthagen, F. & Bergen, T. (2008). Rollen van mentoren in begeleidingsgesprekken met leraren in opleiding: Exploratie van het MERiD-modelPaper gepresenteerd Onderwijs Research Dagen (ORD). Eindhoven (NL).
     • Hennissen, P., Crasborn, F., Brouwer, N., Korthagen, F., & Bergen, T. (2008). Interactieve cognities van mentoren tijdens begeleidingsgesprekken met leraren in opleiding. Paper gepresenteerd op de Onderwijs Research Dagen (ORD). Eindhoven (NL).
     • Hennissen, P., Crasborn, F., Brouwer, N., Korthagen, F., & Bergen, T. (2008). Interactieve cognities van mentoren tijdens begeleidingsgesprekken met leraren in opleiding. Paper gepresenteerd op de Onderwijs Research Dagen (ORD). Eindhoven (NL).
     • Crasborn, F., Hennissen, P., Brouwer, N., Korthagen, F. & Bergen, T. (2008). The MERiD-model as a framework to empirically determine mentor teachers’ roles in mentoring dialogues. Paper presented at the EARLI- SIG11 Meeting Teaching and Teacher Education. Fribourg (CH).
     • Hennissen, P., Crasborn, F., Brouwer, N., Korthagen, F., & Bergen, T. (2008). Uncovering contents of mentor teachers' interactive cognitions during mentoring dialogues. Paper presented at the EARLI- SIG11 Meeting Teaching and Teacher Education. Fribourg (CH).
     • Crasborn, F., Hennissen, P., Brouwer, N., Korthagen, F., & Bergen, T. (2007). In search of mentor teachers' reflective moments.Paper presented at the Conference of the European Association for Research in Learning and Instruction (EARLI). Budapest (HU).
     • Hennissen, P., Crasborn, F., Brouwer, N., Korthagen, F., Bergen, T. (2007). Towards a model of mentor teachers’ roles in dialogues with prospective teachers. Paper presented at the Conference of the European Association for Research in Learning and Instruction (EARLI). Budapest (HU).

    •     Vak
     • Van Breukelen, D., & Smeets, M. (2018). Interdisciplinair bètaonderwijs: didactische strategieën en implicaties. Paper presented at the VELON Congres, Roermond.
     • Van Breukelen, D., & Smeets, M. (2017). Interdisciplinair bètaonderwijs: didactische strategieën. Paper presented at the WND conference, Noordwijkerhout.
     • van Breukelen, D., & Schure, F. (2017). The FITS model: integrated science and technology education through design-based learning. Poster presented at the Annual Conference of the European Science Edcuation Research Association, Dublin (IE).
     • van Breukelen, D., & Smeets, M. (2017). Een nieuwe lerarenopleiding Science & Technology. Paper presented at the ECENT/ELWIeR conference, Utrecht (NL).
     • van Breukelen, D. (2015). Leren door ontwerpen. Paper presented at the ECENT conference, Utrecht (NL).
     • Rijt, J. van (2015). Grammatica moet, maar wel goed! Over grammaticaonderwijs op basis van concepten uit de wetenschappelijke taalkunde.’ In: S. Vanhoorn & A. Mottart (Red.). Negenentwintigste Conferentie Onderwijs Nederlands. Gent: Academia Press, p. 203-208.
     • Neutelings, T. & Rijt, J. van (2014). Syntaxis op een bont bedje van didactiek. In: S. Vanhooren & A. Mottart. Achtentwintigste conferentie Onderwijs Nederlands. Gent: Academia Press, p. 208-212.
     • Rijt J. van (2013). Semantisch grammaticaonderwijs: een stand van zaken. In: S. Vanhooren & A. Mottart. Zevenentwintigste conferentie van Het Schoolvak Nederlands. Gent: Academia Press, p. 229-235.
     • Rijt J. van (2012). Van zwemmen zonder water tot het roken van lantaarnpalen. Over grammaticaonderwijs op semantische basis. In: S. Vanhooren & A. Mottart. Zesentwintigste conferentie van Het Schoolvak Nederlands. Gent: Academia Press, p. 270-274.
     • Smits, J., & van Breukelen, D. (2009). Kennis- en vaardigheidstraining: techniek en natuurkunde. Paper presented at the Vedotech conference, Lunteren (NL).
    •   Symposia

     Het samenwerkingsverband Academische Opleidingsschool Limburg (AOSL) waarin FLOS samenwerkt met het werkveld is betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van een praktijkgerichte opleiding en professionalisering van leraren voortgezet onderwijs in Limburg. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is het scheppen van randvoorwaarden en kaders, die het doen van onderzoek door leraren (in opleiding), als (leer)strategie voor professionele ontwikkeling en schoolontwikkeling, bevorderen. Het FLOS-lectoraat is daar actief bij betrokken.

     Bij onderzoek door leraren gaan de eigen professionalisering en het bijdragen aan de ontwikkeling van de school vaak hand in hand. Leraren ontwikkelen in hun eigen beroepspraktijk specifieke en waardevolle aanpakken en kennis, die de aandacht van collega’s van andere scholen verdient. Helaas blijven de verworven inzichten (te) vaak verborgen voor de buitenwereld. In de hectiek van de dagelijkse schoolpraktijk wordt door leraren de prioriteit begrijpelijkerwijs gelegd bij hun kerntaak: het verzorgen van onderwijs.

     In de context van dit samenwerkingsverband organiseert het FLOS-lectoraat elk jaar een symposium. Ongeveer 300 aanstaande en zittende leraren delen met elkaar kennis die ze zelf actief verworven hebben door het doen van onderzoek in de (eigen) schoolpraktijk. Het symposium biedt elk jaar aan ongeveer 300 leraren (in opleiding), opleiders, begeleiders en schoolleiders een podium én de uitdaging om de aanpak en opbrengsten van eigen onderzoek met anderen te delen.

     Voor deelnemende studenten wordt elk jaar door het lectoraat een prijs voor het beste afstudeeronderzoek en de beste symposiumpresentatie toegekend. De symposia die de afgelopen jaren plaatsvonden waren getiteld:

     2012: Het succes van de onderzoekende leraar

     2013: Hoe werkt ons werk?

     2014:(Leer)kracht van onderzoek

     2015: Ontwikkeling door onderzoek

     2016: Proeve(n) van onderzoek op school

     2017: Koersen op kennis

    •   Lezingen en workshops
    •     2017
     • Van Breukelen, D., & Smeets, M. (2017). Interdisciplinair bètaonderwijs: didactische strategieën. Paper presented at the WND conference, Noordwijkerhout.

    •     2016
     • van Breukelen, D., & Smeets, M. (2016). Interdisciplinair onderwijs binnen N&T (course). Connect College, Echt (NL).

    •     Overige jaren
     • van Breukelen, D. (2009). Grip op orde en motivatie (course). Centrum voor natuur- en milieueducatie Westelijke Mijnstreek (CNME-WM), Geleen (NL).
     • Smits, J., & van Breukelen, D. (2008). Vakintegratie natuurkunde en techniek (course). Graaf Huyn College, Geleen (NL).

    • Contact

     Lectoraat ‘Integratief Opleiden & Boundary Crossing’:
     Secretariaat: mevrouw Sandra Bisschop-Van den Bogaard

     E-mail: s.bisschopvandenbogaard@fontys.nl
     Telefoon: 08850-75028

     Aanwezig: maandag, woensdag en donderdag

     Sandra Bisschop-van den Bogaard