Over het lectoraat

In opleidingstrajecten voor leraren is sprake van een gemengde leeromgeving. Hierin komen verschillende praktijken, systemen en disciplines met elkaar in aanraking: vakinhoudelijke experts, beleidsmakers, didactici, schoolpraktijk en onderzoek. Verschillen tussen deze ‘werelden’ worden vaak als een belemmering of ‘grens’ ervaren. Dat gebeurt vooral als in het opleidingsproces acties of interacties niet de gewenste verloop hebben of extra inspanning vragen. Het ervaren van ‘grenzen’ is niet alleen lastig. Het heeft ook een positieve kant: juist grenzen kunnen leiden tot gezamenlijk leren en nieuwe (opleidings)praktijken. We spreken dan over het leerpotentieel van ‘grenssituaties’. Inspanningen die mensen leveren om positief en productief met ervaren ‘grenzen’ om te gaan noemen we 'boundary crossing'.

Vanuit dit perspectief wil het FLOS-lectoraat een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van en onderzoek naar een integratieve opleidingsdidactiek die in opleidingstrajecten voor leraren verschillende ‘werelden’ krachtig met elkaar verbindt. Deze missie komt tot uiting in het lectoraatslogo waarin de drie basisvormen staan voor verschillende praktijken die op en over hun grenzen op verschillende manieren in elkaar grijpen en daarmee gezamenlijke leren en verandering creëren.

In het verlengde van deze missie doet her lectoraat onder andere onderzoek naar ‘grensinteracties’, ‘grensgangers’ en ‘grensobjecten’. Grensinteracties verwijzen naar activiteiten (inclusief communicatie en samenwerken) tussen mensen uit verschillende praktijken. Grensgangers zijn personen die aan twee afzonderlijke prakijken deelnemen en elementen van de ene praktijk in de andere brengen en daarmee het leerpotentieel van grenzen te benutten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stagiaires, (school)opleiders, begeleiders, vakdidactici en lectoren. Een grensobject tenslotte is te definiëren als is een ‘ding’ dat in verschillende werelden en praktijken gebruikt wordt en ook in elk van die werelden een functie heeft (niet perse dezelfde functie). Voorbeelden in het ‘grensverkeer’ tussen lerarenopleiding en werkveld zijn onder andere competentieprofielen, beroepsproducten, rubrics, weblogs en portfolio’s.