Thema

Onze complexe, pluriforme en dynamische samenleving stelt hoge eisen aan jongeren, zowel aan hun persoonlijkheid als aan hun functioneren in sociaalmaatschappelijk en beroepsmatig opzicht. Toespitsing op specifieke beroepsvaardigheden alleen is te beperkt. Niemand weet precies welke kennis en beroepsvaardigheden een samenleving over tien, vijftien jaar nodig zal hebben. Daarnaast lijdt het huidige onderwijs door schaalvergroting, economischgerichte prikkels, overregulering, resultaatsturing en toenemende bureaucratie aan een hoge mate van vervreemding.

Als reactie op deze ontwikkelingen in het onderwijs stelde filosofe Martha Nussbaum de volgende vraag: 'How can higher education today create a community of critical thinkers and searchers for truth that transcends boundaries of class, gender and nation?' Niet studentenaantallen, studieresultaten of nieuwe markten, maar de persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen staat in haar vraag centraal. Dit sluit aan bij het bildungsideaal, dat is gericht op algemene brede vorming.

Het is belangrijk dat  wij onze studenten en leerlingen zaken meegeven waarmee zij in dialoog kunnen gaan, zodat zij zelf kunnen ontdekken wat zij richtinggevend en van waarde vinden.  Maar wat geven we ze mee en hoe doen we dat? Dit en meer komt aan bod tijdens de conferentie Bildung in Brabant.