Over ons (AMT)

Over ons

De Academie voor mbo-taaldocenten hierna "de Academie"- is een initiatief van het Koning Willem I College, ROC Tilburg, ROC Ter Aa en de vakgroep Nederlands en het lectoraat Taalbeleid en diversiteit van Fontys Lerarenopleiding Tilburg. De Academie heeft als doel om door middel van opleiding en professionalisering bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs Nederlands in het mbo.

Missie & Visie

De Academie voor mbo-taaldocenten wil door middel van het opleiden van nieuwe en het professionaliseren van zittende taaldocenten én lerarenopleiders, bijdragen aan de kwaliteit van het taalonderwijs in ROC's.

Achtergronden

De volgende omstandigheden en overwegingen hebben geleid tot het ontstaan van de Academie.

 1. De groeiende behoefte in het mbo aan bekwame docenten Nederlands Het vak Nederlands is na een periode van afwezigheid weer helemaal terug op de roosters van beroepsopleidingen. De landelijke invoering van aan het Referentiekader taal gerelateerde eisen en daaraan gekoppelde verplichte landelijke examens, hebben ertoe geleid dat ROC's grote behoefte hebben aan bekwame docenten Nederlands. De behoefte aan professionalisering van zittende docenten is extra groot doordat veel ROC's er, mede in het kader van goed personeelsbeleid, voor hebben gekozen om docenten in te schakelen die op grond van hun opleiding weliswaar bevoegd zijn om onderwijs in het mbo te verzorgen, maar die nog niet bekwaam zijn op (alle aspecten van) het onderwijs Nederlands.
 2. De afstudeerrichting "beroepsonderwijs" voor tweedegraads leraren De minister heeft besloten dat studenten aan de tweedegraads lerarenopleiding beter moeten worden toegerust voor het werken in het vmbo en het mbo. Met ingang van het studiejaar 2013-2014 moeten nieuwe lichtingen studenten zich oriënteren op werken in het avo én in het beroepsonderwijs en moeten ze in het laatste jaar kiezen tussen de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsonderwijs. De afstudeerrichtingen hebben een omvang van 60 ECTS en omvatten theoretisch verdiepende onderdelen, een stageperiode als leraar in opleiding (lio) en het afstudeeronderzoek. De minister laat nog onderzoeken voor welke lerarenopleidingen afzonderlijke afstudeerrichtingen voor (v)mbo en avo doelmatig zijn, maar kondigde al aan dat dat in elk geval geldt voor de basisvakken Nederlands, rekenen en Engels. Voor de lerarenopleidingen betekent de invoering van deze afstudeerrichtingen ontwikkelwerk én de opdracht om de eigen expertise op het terrein van taalonderwijs in het vmbo en mbo uit te breiden.

Het lerarenregister

  De regeringspartijen PvdA en VVD hebben in hun regeerakkoord afgesproken dat de eisen van bekwaamheid uit het Lerarenregister en de bijscholingsplicht voor docenten met ingang van 2017 wettelijk worden verankerd. In het lerarenregister kunnen docenten bijhouden welke scholings- en professionaliseringsactiviteiten ze ondernemen om hun vakbekwaamheid te onderhouden. Het register wordt beheerd en ontwikkeld door de Onderwijscoöperatie (OC). Om geregistreerd te blijven moeten bevoegde docenten aantonen dat ze elke periode van vier jaar tenminste 160 uur hebben geïnvesteerd in professionele ontwikkeling, waarvan tenminste 100 uur was gericht op het ontwikkelen van hun vakinhoudelijke en pedagogisch-didactische bekwaamheid.

  0_logo%20AMT.jpg
  De Academie voor mbo-taaldocenten is een samenwerking tussen:
  Fontys Lerarenopleiding Tilburg, ROC Tilburg, ROC Ter AA en Koning Willem I College

  Meer weten?

  Telefoon 08850 71766

  E-mail