Lectoraat Eigentijds toetsen en beoordelen

Toetsen en beoordelen zijn cruciale elementen in het beroepsdomein van de leraar. Bij toetsen gaat het om de keuze voor het instrument om te meten en bij beoordelen om het toekennen van een waardering aan een meting. Het steeds opnieuw doordenken van de wijze waarop de praktijk van toetsen en beoordelen in onderwijs en in opleidingen moet worden ingericht is belangrijk. Voor lerarenopleidingen geldt dit voor de relatie docenten - studenten en voor de relatie studenten (als docent) - leerlingen. Dit betekent dat de opleiding ook in eigen vormgeving 'model staat' voor goed onderwijs, inclusief de wijze van beoordelen van studenten en de reflectie op het eigen handelen. Opleiders moeten studenten zowel het goede voorbeeld geven (impliciet laten leren) als ook (expliciet) inwijden in de vraag hoe je als leraar en als school(team) goed gefundeerd gebruik maakt van vormen van toetsen en beoordelen, aangepast aan leerlingen en leerdoelen. Van zittende leraren in de scholen waar studenten van de lerarenopleiding komen, wordt verwacht dat zij studenten in hun eigen werk met leerlingen 'het goede voorbeeld' geven en bovendien adequaat bijdragen aan de beoordeling van de vorderingen van die studenten. Deze 'ideale situatie is zeker nog niet bereikt.

Het lectoraat streeft naar:

 1. een gezamenlijk (docenten en studenten) bewustzijn van het belang van goede toetsing en beoordeling,
 2. een goed onderbouwd, samenhangend en evenwichtig toetsprogramma in de bachelor en master lerarenopleidingen vo/mbo van FLOT en zal
 3. docenten de mogelijkheid bieden om de eigen toetspraktijk te onderzoeken en daarmee een bijdrage leveren aan het tot stand komen en delen van kennis, inzichten en producten op dit gebied.

Dr. Desirée Joosten-ten Brinke

Contact

Download Praktijkpublicatie 'De opbrengst van vier jaar praktijkonderzoek'

Bekijk hier de nieuwe praktijkpublicatie waarin het lectoraat terugblikt op vier jaar lectoraatsonderzoek naar eigentijds toetsen en beoordelen

 • Lector Desirée Joosten-ten Brinke

  Dr. Desirée Joosten-ten Brinke studeerde Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Twente. In 1990 begon zij als toetsdeskundige bij de Open Universiteit Nederland. Het adviseren en ondersteunen van docenten in verschillende inhoudelijke domeinen over het ontwerpen en uitvoeren van (digitale) toetsing en het beoordelen van informeel leren (EVC) heeft haar interesse. Docentprofessionalisering en onderzoek staan hierbij centraal. In 2008 promoveerde zij op het onderwerp Assessment of Prior Learning onder begeleiding van Dr. Dominique Sluijsmans en Prof. Dr. Wim Jochems. Desirée is redactielid van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk.

  Sinds april 2010 is zij halftijds lector Eigentijds toetsen en beoordelen bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg.

  Desiree Joosten-ten Brinke

  Contact

  Telefoon 08850 84518
  E-mail d.tenbrinke@fontys.nl

 • Kenniskring

  Het lectoraat heeft een kenniskring die samen met de lector praktijkproblemen of vraagstukken onderzoekt. De kenniskring 'Eigentijds toetsen en beoordelen' bestaat hoofdzakelijk uit docenten van FLOT en Fontysmedewerkers met interesse voor kwaliteit van toetsen en beoordelen.

  In de loop van de lectoraatsperiode zal deze kenniskring uitgebreid kunnen worden met docenten van scholen voor voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs en andere gerelateerde partijen. Individueel en gezamenlijk wordt onderzoek uitgevoerd binnen het thema 'Eigentijds toetsen en beoordelen'.

  Kenniskringleden professionaliseren zich op het thema toetsen en beoordelen en op kennis en vaardigheden met betrekking tot het doen van praktijkonderzoek.

  Contact

  Telefoon 08850 84518
  E-mail d.tenbrinke@fontys.nl

 • Publicaties

  Proefschrift

  Joosten-ten Brinke, D. (2008). Assessment of Prior Learning. Dissertation. Heerlen: Open Universiteit Nederland.

  Lectorale rede

  Joosten-ten Brinke, D. (2011). Eigentijds toetsen en beoordelen. Lectorale Rede. Tilburg: Fontys Lerarenopleiding Tilburg.

  Wetenschappelijke publicaties (vanaf 2008)

  Joosten-ten Brinke, D., Sluijsmans, D. M. A. and Jochems, W. M. G. (2010). Assessors' approaches to portfolio assessment in Assessment of Prior Learning procedures. Assessment & Evaluation in Higher Education, 35(1), 59-74.

  Van Gog, T., Sluijsmans, D. M. A., Joosten-ten Brinke, D., & Prins, F. J. (2010). Formative assessment in an online learning environment to support flexible on-the-job learning in complex professional domains. Educational Technology Research and Development, 58(3), 311-324.

  Joosten-ten Brinke, D., Sluijsmans, D. M. A., & Jochems, W. M. G. (2009). Self-assessment in university assessment of prior learning procedures. Journal of Lifelong Education, 28(1), 107-122.

  Joosten-ten Brinke, D., Sluijsmans, D. M. A., & Jochems, W. M. G. (2009). The quality of Assessment of Prior Learning (APL) in university programmes: Perceptions of candidates, tutors and assessors. Studies in Continuing Education, 31(1), 61-76.

  Joosten-ten Brinke, D., Sluijsmans, D. M. A., Brand-Gruwel, S., & Jochems, W. M. G. (2008). The quality of procedures to assess and credit prior learning: Implications for design. Educational Research Review, 3(1), 51-65.

  Joosten-ten Brinke, D., Sluijsmans, D. M. A., & Jochems, W. M. G. (2008). Assessment of Prior Learning: Efficient and high valued support. Manuscript submitted for publication.

  Boek, boekhoofdstukken, websites (vanaf 2008)

  Sluijsmans, D. M. A., & Joosten-ten Brinke, D. (goedgekeurd). Wanneer heeft iemand iets geleerd? In: M. Lunenberg en J. Dengerink (Eds), Kennisbasis lerarenopleiders. Eindhoven: Velon. http://www.test.kennisbasislerarenopleiders.nl/

  Joosten-ten Brinke, D., Blom, S., & Meusen-Beekman, K. M. (in druk). Hoe goed ken je jezelf? Zelfbeoordeling en zelfreflectie in het onderwijs. In J. Castelijns, M. Segers, & K. Struyven (Eds), Evalueren om te leren. Bussum: Coutinho.

  Schlusmans, K., Van den Boom, G., Van der Klink, M., Joosten-ten Brinke, D., Hoefakker, R., & Wessels, L. (2009). Een leven lang eigenwijs studeren: het onderwijs van de Open Universiteit Nederland. Heerlen: Open Universiteit Nederland.

  Joosten-ten Brinke, D., Van der Klink, M., Kicken, W., & Sloep, P. M. (2009). Technological aids to the efficient Assessment of Prior Learning. Manuscript submitted.

  Van Bruggen, J., Kalz, M., & Joosten-ten Brinke, D. (2009). Placement Services for Learning Networks. In Koper, R. (Ed.). Learning Network Services for Professional Development. Germany: Springer-Verlag. The original publication is available at www.springerlink.com.

  Vakpublicaties (vanaf 2008)

  Joosten-ten Brinke, D. (2010). Gezien en gelezen. Competent erkend? Examens, Tijdschrift voor de toetspraktijk, 2, 29-30.

  Molkenboer, H. & Joosten-ten Brinke, D. (2010). Kopstukken. Wim van der Linden, itembanking centraal. Examens, Tijdschrift voor de toetspraktijk, 2, 25-28.

  Van Berkel, H. & Joosten-ten Brinke, D. (2010). Kopstukken. Wim Hofstee. Examens, Tijdschrift voor de toetspraktijk, 1, 21-25.

  Meusen-Beekman, K. & Joosten-ten Brinke, D. (2010). Peer assessment in het basisonderwijs. Het effect van peer assessmenttraining op het geven van een spreekbeurt. Examens, Tijdschrift voor de toetspraktijk, 3, 13-16.

  Joosten-ten Brinke, D., De Craene, B., Lemmen, K., Van den Boomen, J., Slangen, M., & Voncken, J. (2009). Opzet van organisatiebrede EVC-procedure. Onderwijsinnovatie, 2, 17-24.

  Joosten-ten Brinke, D. (2008). Kwaliteitseisen voor EVC. Examens, Tijdschrift voor de toetspraktijk, 04, 16-20.

  Joosten-ten Brinke, D. (2008). Gezien en gelezen: Meten met twee maten?. Examens, Tijdschrift voor de toetspraktijk, 04, 30.

  Joosten-ten Brinke, D. (2008). Gezien en gelezen: Duurzaam beoordelen. Examens, Tijdschrijft voor de toetspraktijk, 03, 25.

  Downloaden via FontysPub

  Publicaties van Desirée Joosten-ten Brinke zijn in te zien en te downloaden via de Fontys Publicatiebank.

  Lectorale rede

  Download de lectorale rede (uitgesproken op 4 februari 2011)

 • Projecten

  SURF-project: Bewust en bekwaam toetsen

  De effecten van ontwikkelingsgerichte zelfbeoordeling door lerarenopleiders op hun toetspercepties, toetskennis en toetskunde.SURF-project: Bewust en bekwaam toetsen. De effecten van ontwikkelingsgerichte zelfbeoordeling door lerarenopleiders op hun toetspercepties, toetskennis en toetskunde.

  Partners

  • Hogeschool Arnhem/Nijmegen
  • Fontys Lerarenopleiding Tilburg
  • Hogeschool Zuyd, De Nieuwste Pabo
  • Vrije Universiteit

  Doel

  Gezien het belang van kwalitatief goede toetsing, de prominente rol die wordt toegewezen aan examencommissies, de nadruk die toetsing in accreditaties zal krijgen en het belang van ICT in relatie tot toetsing, geven lerarenopleidingen aan te willen investeren in het ontwikkelen en onderzoeken van hun bekwaamheid rondom 'Eigentijds toetsen'. Deze intentie wordt in dit projectvoorstel vertaald in de volgende drie doelstellingen:

  • Het ontwerp en ontwikkeling van een zelfbeoordelingsinstrument rondom eigentijds (digitaal) toetsen en beoordelen;
  • Lerarenopleiders bewust maken van de eigen toetskennis en -kunde;
  • Verhoogde kwaliteit van toetsontwerpen en meer zicht op professionaliseringsdoelen van lerarenopleiders.

  Resultaten

  Na afronding van het project is er een valide en betrouwbaar (digitaal) zelfbeoordelingsinstrument inclusief ontwikkelingsgerichte feedback voor lerarenopleiders beschikbaar waarmee zij hun percepties, kennis en kunde over toetsen in kaart kunnen brengen. Op basis van de uitkomsten van deze zelfbeoordeling wordt verwacht dat lerarenopleiders komen tot betere toetsontwerpen en zij zich adequaat kunnen professionaliseren.

  Looptijd

  Looptijd van het project is 1 maart 2011 tot 28 februari 2014.

  Contact

  Telefoon 08850 84518
  E-mail d.tenbrinke@fontys.nl