Lectoraat Professionalisering van leraren en lerarenopleiders

Dit lectoraatsthema is per 1 april 2018 beëindigd. Het lectoraat richt zich op het onderzoeken van ‘professionalisering van leraren en lerarenopleiders’. Binnen het bredere thema ligt de focus op professionalisering in en door het werk. Uit een reviewstudie van Van Veen et al (2010) is gebleken dat professionalisering van docenten effectief is als het vakgericht, geïntegreerd in het werk, actief/onderzoekend en samen gebeurt. Deze vier kenmerken van effectieve professionalisering zijn terug te vinden in de focus en de onderzoeksprojecten van het lectoraat.

Thema’s binnen het lectoraat zijn:

Binnen het lectoraat ‘professionalisering van leraren en lerarenopleiders’ zijn twee themalijnen te onderscheiden: de ene richt zich op professionalisering van leraren (vo en mbo) en de andere op lerarenopleiders. Het lectoraat werkt dan ook met twee kenniskringen, voor elk thema één.

Video: Informeel professionaliseren van leraren en lerarenopleiders

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

Dr. Ir. Quinta Kools

Contact

Professionalisering essentieel voor innovatie en kwaliteit

Lees het interview met lector Quinta Kools over professionalisering in het onderwijs.

Download Praktijkpublicatie 'Inzicht in professionalisering'

Bekijk hier de nieuwe praktijkpublicatie waarin het lectoraat terugblikt op vier jaar lectoraatsonderzoek naar professionalisering van leraren en lerarenopleiders

Script! Talk

Schoolbestuur OMO heeft het digitale platform Script! opgericht om een laagdrempelige plek te creëren waar onderzoek in de onderwijspraktijk met elkaar gedeeld wordt. In haar Script! Talk vertelt Quinta Kools over informeel professionaliseren.

Script! Talk
 • Lector Quinta Kools

  Quinta Kools heeft ruime onderzoekservaring, in zowel (grootschalig) kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Ze promoveerde bij de Wageningen Universiteit op onderzoek naar de studiekeuze van leerlingen in het middelbaar agrarisch onderwijs. Daarna werkte ze ruim acht jaar als (senior)beleidsonderzoeker bij IVA beleidsonderzoek en advies. Medio 2007 werd ze associate lector bij het lectoraat Leerstrategieën (Sanneke Bolhuis) bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Van 2009 tot medio 2011 was zij lector bij het lectoraat 'Kantelende Kennis van de Educatieve Federatie Interactum' en vanaf april 2010 is zij lector bij het lectoraat ‘Professionalisering van de beroepsgroep leraren en lerarenopleiders’ bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg.

  Quinta Kools is betrokken bij verschillende organisaties en belangenverenigingen:

  • voorzitter van de Programmaraad Praktijkgericht Onderzoek van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO);
  • lid van de Vereniging Lerarenopleiders Nederland (VELON) en daarbinnen van de werkgroep ‘professionaliseren van lerarenopleiders in en door onderzoek’;
  • redactielid van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders;
  • lid van de Association of Teacher Education in Europe (ATEE);
  • co-chair van het Research en Development Centre (RDC) 'Professional Development of Teacher Educators' van de ATEE;
  • lid van de European Association for Practitioner Research on Improving Learning (EAPRIL);
  • lid van de Vereniging voor Onderwijs Research (VOR).
  Sfeerafbeelding Fontys

  Dr. Ir. Quinta Kools

  Telefoon 08850 71084
  E-mail q.kools@fontys.nl

  Lectorale rede

  Download de lectorale rede (uitgesproken op 4 februari 2011).

 • Kenniskring

  Binnen het lectoraat ‘professionalisering van leraren en lerarenopleiders’ zijn twee themalijnen te onderscheiden: de ene richt zich op professionalisering van leraren (vo en mbo) en de andere op lerarenopleiders. Het lectoraat werkt dan ook met twee kenniskringen, voor elk thema één.

 •   Kenniskring professionalisering van leraren

  In de aanpak voor dit thema is ervoor gekozen om te werken met een ‘kenniskring’ waarin een sterke koppeling lag met het gelijktijdig lopende project Begeleiding Startende Leraren. In de kenniskring participeerden schoolcoaches/schoolopleiders van ZAOS-scholen. In een kenniskring ligt de nadruk op samen kennis opdoen, uitwisselen en toepassen. Het gaat daarbij om  zowel theoretische kennis (input vanuit literatuur) als praktische kennis uit de eigen ervaring als kennis uit (eigen) onderzoek. 

  Focus op beginnende leraren (2015-2016)

  In de periode maart 2015- juni 2016 stond de begeleiding en professionalisering van startende leraren centraal. In de kenniskring participeerden acht schoolcoaches/begeleiders  van verschillende vo- en (v)mbo-scholen .

  We zijn gestart met het inventariseren wat er op elke deelnemende school gebeurde rondom de begeleiding van starters. De uitwisseling van eigen praktijken bleek al een waardevolle opbrengst te hebben, werkwijzen uit de ene  school waren een inspiratiebron voor een andere. Er zijn interviews gehouden met startende leraren aan het eind van hun eerste jaar (storyline) om zo in kaart te brengen op welke momenten begeleiding en ondersteuning noodzakelijk zijn. Met de input uit de bijeenkomsten is vervolgens een ‘spel’ ontwikkeld waarmee schoolcoaches en teamleider/directie/HRM een begeleidingsstructuur voor startende leraren kunnen vormgeven. Het spel is uitgeprobeerd in een workshop op  het ZAOS-symposium (juni 2016) en daarna ook door de deelnemers toegepast in de eigen school.

  Professionalisering van alle leraren in de school (2016-2017)

  In het tweede jaar verbreedde het thema naar ‘professionalsering van docenten’. Om de impact van de kenniskring te verhogen nemen per school een leidinggevende en een docent deel. In oktober 2016 ging de kring met 18 deelnemers van 9 vo en (v)mbo-scholen aan de slag rondom het nieuwe thema. Vraagstukken die aan de orde komen zijn: wat is professionaliseren (en wat is het verschil met ‘scholing’?), wat zijn effectieve manieren voor leraren om te professionaliseren, hoe is het leren van leraren in de school te organiseren? We doen dat door gezamenlijk inzichten uit literatuur te bespreken, door informatie te verzamelen op de eigen school en door het uitwisselen van de eigen werkwijze. Deelnemers aan de kenniskring komen op grond van deze mix tot een doordachte set bouwstenen voor het maken van een professionaliseringsplan binnen de context van de eigen school.

  Trots op

  Het lectoraat is trots op de grote interesse vanuit scholen om deel te nemen aan de kenniskring, zeker omdat we dit jaar werken met duo’s per school. Het is ontzettend leuk en leerzaam om met elkaar het gesprek aan te gaan over dit onderwerp, de inzichten uit literatuur/theorie in te brengen en die te koppelen aan de praktijk. Mensen aan het denken zetten, nieuwe gezichtspunten aandragen.

  Het mooie is dat we geen product in de klassieke vorm opleveren van ‘zo moet je het doen’. Ons product bestaat uit inzichten, kennis, uitwisseling, die tezamen de bouwsteen vormen waarmee men op de eigen school met professionalseringsbeleid aan de slag kan.

 •   Kenniskring professionalisering van lerarenopleiders

  In studiejaar 2016-2017 hebben acht lerarenopleiders deelgenomen aan de kenniskring van het lectoraat ‘Professionalisering van leraren en lerarenopleiders’. Van hen waren er zeven afkomstig van FLOT (instituutsopleiders) en één uit het voortgezet onderwijs (schoolopleider).

  Alle deelnemers deden een praktijkonderzoek gericht op hun eigen handelen als lerarenopleider. In een doorlopende lijn van vijf gezamenlijke bijeenkomsten werd vorm gegeven aan het eigen onderzoek. In de eerste bijeenkomst stond de rol als ‘leraar van leraren’ (Murray en Male, 2005) centraal en werden diverse opleidingsdidactische modellen besproken. Vanuit dit gezamenlijke vertrekpunt koos iedere deelnemer een eigen leervraag om verder te onderzoeken. Het onderzoek van de kenniskringleden is te typeren als ‘self-study’ ((o.a. Loughran, 2004., Lunenberg, Zwart, Korthagen, 2010) of als een voorbeeld van de LOEP-benadering (Lerarenopleiders Onderzoeken hun Eigen Praktijk) (Kelchtermans, Vanassche & Deketelaere, 2014). Het belangrijkste kenmerk van een self-study is dat het eigen handelen onderwerp van onderzoek is.

  Onderwerpen van self-study

  De onderwerpen die onderzocht werden hadden allemaal te maken met het eigen handelen als opleider. Voorbeelden zijn:

  -          Congruent opleiden… doe ik dat zelf eigenlijk wel? Hoe geef ik het nu vorm, hoe kan ik het meer structureel maken?

  -          Hoe kan ik in begeleidingsgesprekken meer diepgang aanbrengen?

  -          Hoe kan ik in mijn onderwijs modeling inzetten?

  De deelnemers hebben gebruik gemaakt van een grote diversiteit aan gegevensverzameling uit de eigen onderwijs- of begeleidingspraktijk. Sommige opleiders hebben eigen lessen of begeleidingsgesprekken opgenomen op video en (met collega) geanalyseerd. Anderen hebben studenten en collega’s geïnterviewd en ook heeft iemand een analyse gedaan van de feedback die zij had gegeven op verslagen van studenten. De opdracht voor alle deelnemers was om het onderzoek klein te houden, dus te beperken tot een paar interviews, één of meer lessen of gesprekken.

  Opbrengsten uit de self-studies

  Het analyseren van de gegevens leidde voor alle deelnemers tot nieuwe inzichten voor zichzelf en soms ook voor collega’s. Voorbeelden hiervan zijn:

  -          Mijn ervaring is dat ik meer inzicht krijg in het leerproces van mijn studenten. Mijn voornemen is meer stil te staan bij dat wat de student ervaart tijdens de bijeenkomst en explicieter de koppeling te maken naar theorie en de eigen lespraktijk.

  -          Ik heb de deelname aan dit traject als zeer inspirerend ervaren.  Samen kennis delen, nieuwe inzichten krijgen, werken met een data-analyse-model etc, weer allemaal nieuwe input om te gebruiken in mijn eigen onderwijspraktijk.

  -          Ik wil door met het (uitbouwen van) collectief leren, ontmoeten van de ander en gesprek/ dialoog aangaan over onze eigen opleiderspraktijk.

  Professionalisering door onderzoek naar de eigen praktijk

  De werkwijze met self-study projecten van lerarenopleiders heeft geleid tot meer kennis en inzicht in de eigen rol als opleider en tot ervaring in het toepassen van en onderzoekscyclus. De gezamenlijke bijeenkomsten vormden de rode draad, hierin werd zowel ingegaan op de inhoud van het onderzoek als op de aanpak. Deelnemers gaven elkaar feedback op de onderzoeksplannen en – aanpak en wisselden ervaringen uit over hun praktijk en hun bevindingen. Als groep werd zodoende gezamenlijke kennis opgebouwd.

  Alle opleiders sloten het traject af met een presentatie en een beknopt verslag over hun onderzoek en nagenoeg allemaal willen ze volgend jaar weer aan de slag op deze manier: self-study smaakt naar meer!

 • Projecten

  Projecten huidig schooljaar

  In het huidige studiejaar is het lectoraat betrokken bij verschillende projecten:

  1. Begeleiding Startende Leraren (BSL) Het lectoraat participeert in twee regionale BSL-projecten. In het ene project wordt samengewerkt met de Universitaire Lerarenopleiding Tilburg en in het andere project met de Eindhoven School of Education. De projecten hebben een looptijd van drie jaar en eindigen in 2017. In beide projecten staat de professionele ontwikkeling van startende leraren in het voortgezet onderwijs centraal. De input vanuit FLOT richt zich op coaching met videofeedback en op het bevorderen van collegiaal leren van starters met ervaren collega’s. Het lectoraat doet onderzoek naar de begeleiding van starters en naar de ervaringen met het collegiaal leren: http://begeleidingstartendelerarentilburg.nl/ en http://www.begeleidingstartendeleraren.nl/bsl-eindhoven/
  2. Europees project ProLea: professional learning in complex settings through reflection and portfolio In dit project wordt samengewerkt met partners uit Berlijn en Tübingen (Duitsland) Aberdeen (Schotland), Ljubljana (SLovenie) en Leiden. In het project staat het professionaliseren van leraren centraal. De expertise die FLOT inbrengt betreft coaching met videofeedback en collegiaal leren. Het project heeft een looptijd van drie jaar (2015-2018).
  3. Professionalisering van lerarenopleiders in het doen en begeleiden van onderzoek – VELON-werkgroep In deze werkgroep wordt onderzoek gedaan naar opvattingen van lerarenopleiders over onderzoek en naar het beleid van lerarenopleidingen op dit gebied. De uitkomsten van het onderzoek worden gedeeld binnen de VELON.
  4. Voorlopers ‘kwaliteit van lerarenopleiders’ Namens FLOT is het lectoraat trekker van de voorlopersgroep ‘kwaliteit van lerarenopleiders’. Hierin wordt samengewerkt met de Hogeschool Rotterdam, met de Vrije Universiteit en met de VELON.

   Terugblik eerdere jaren

   Studiejaar 2014-2015

   In studiejaar 2014-2015 doen de kenniskringleden elk hun eigen deelonderzoek (zie kenniskring).

   Het lectoraat is betrokken bij een aantal projecten:

   1. Begeleiding Startende Leraren. Het lectoraat werkt samen in twee projecten rondom startende leraren, één met de Eindhoven School of Education en één met de Universitaire lerarenopleiding Tilburg. Beginnende leraren worden begeleid door coaches op scholen en in het project worden verschillende begeleidingsvormen aangeboden en onderzocht.
   2. FLOT is door het ministerie van onderwijs benoemd als voorloper op het thema ‘kwaliteit van lerarenopleiders’. Binnen FLOT wordt het beleid rondom de professionalisering van lerarenopleiders gevolgd met onderzoek door het lectoraat. In 2014 is gekeken naar de mogelijkheden om de beroepsstandaard op te nemen in de contracterings- en beoordelingsgesprekken.
   3. Een landelijke studie naar professionalisering van lerarenopleiders in en door het doen van onderzoek

   Studiejaar 2013-2014

   In studiejaar 2013-2014 deden de kenniskringleden elk hun eigen deelonderzoek, namelijk:

   1. wat is de opbrengst van het zelf doen van praktijkonderzoek voor leraren in het MBO (Kennedy Tielman);
   2. worden studenten een betere vakdocent door het doen van actieonderzoek? (Ilona Mathijsen);
   3. wat leren lerarenopleiders van samenwerken? (Marina Bouckaert-den Draak);
   4. samen kennis creëren (Marly Gootzen);
   5. peer-coaching met videofeedback (Rita Schildwacht).

   Het lectoraat was betrokken bij een aantal projecten:

   1. Begeleiding Startende Leraren. Het lectoraat werkt samen in twee projecten rondom startende leraren, één met de Eindhoven School of Education en één met de Universitaire lerarenopleiding Tilburg. Beginnende leraren worden begeleid door coaches op scholen en in het project worden verschillende begeleidingsvormen aangeboden en onderzocht.
   2. Een onderzoek binnen Fontys Lerarenopleiding Tilburg naar de mogelijkheden om de beroepsstandaard voor lerarenopleiders te gebruiken in de Contracterings- en Beoordelingsgesprekken
   3. Een onderzoek naar leerwerk-communities in de Zorgacademie (ROC Tilburg). In leerwerkcommunities geven docenten van het ROC en medewerkers uit de zorg samen vorm aan het onderwijs voor de studenten. Het lectoraat onderzoekt de werkwijze van de leerwerk-communities.

   Studiejaar 2011-2012

   In studiejaar 2011-2012 heeft de kenniskring van het lectoraat zich gericht op onderzoek naar vormen van informeel leren.
   Professionalisering kan plaatsvinden via formele wegen (masterclass, cursus, lezing) maar ook op informele manieren. Met informele manieren van leren worden die vormen van leren bedoeld die niet georganiseerd zijn (cursus, bijeenkomsten, opleiding) maar die –al dan niet bewust- op eigen initiatief worden ondernomen (zie ook Kools, 2011).
   Mensen blijken veel te leren op informele manieren (zie ook Bolhuis, 2009[1]) en ook binnen FLOT wordt ‘overleg met collega’s’ als belangrijke bron van professionalisering genoemd, zoals blijkt uit de quickscan die in november 2010 door het lectoraat is afgenomen.
   Ook in de onlangs uitgevoerde evaluatie van de pilot ‘begeleiding beginnende lerarenopleiders’ wordt het leren door ‘informeel overleg met collega’s’ door de beginnende lerarenopleiders als belangrijkste professionaliseringsvorm genoemd.

   De vraag voor het lectoraatsonderzoek is:

   “Hoe kun je je beter bewust worden van wat en hoe je informeel leert, al geleerd hebt en nog wilt leren?”

   De kenniskring heeft de onderzoeksvraag meegenomen in drie projecten:

   1. logboekproject zie ook een artikel in het Tijdschrift voor Lerarenopleiders over dit project klik hier
   2. talen-team project
   3. opdracht master-studenten

   In deze drie projecten stond de bewustwording van informele leerprocessen centraal.
   Er blijkt enorm veel informeel geleerd te worden in en door het werk, vooral 'samen met anderen'. In het komende studiejaar zullen we het samen leren centraal stellen in het onderzoek. Daarnaast focussen we -na de bewustwording- op het inzetten van informele leeractiviteiten in de professionalisering.

   Studiejaar 2010-2011

   In het studiejaar 2010-2011 is door het lectoraat gewerkt aan twee projecten:

   1. Een quickscan naar professionaliseringsactiviteiten van onze collega’s bij FLOT. De quickscan is afgenomen in december 2010 en de analyses zijn in volle gang. Met deze quickscan willen we kijken wat onze collega’s op dit moment ondernemen aan professionaliseringsactiviteiten en waar het lectoraat de focus op zou kunnen leggen.
   2. Onderzoek naar een pilot waarin opleiders zich professionaliseren, namelijk: a. begeleiding van beginnende lerarenopleiders binnen FLOT Naast dit onderzoek binnen FLOT werkt Quinta Kools ook mee aan een internationale studie naar de professionaliseringsactiviteiten van ervaren lerarenopleiders. Dit project wordt uitgevoerd vanuit de ATEE (Association for Teacher Education in Europe).

   Dr. Ir. Quinta Kools

   Telefoon 08850 71084
   E-mail q.kools@fontys.nl

  1. Publicaties en presentaties

   Publicaties 2017

   Rian Aarts, Quinta Kools, en Rita Schildwacht (2017). Een goede start wordt vervolgd. Effecten van de begeleiding van startende leraren op professionele groei van starters. Presentatie op ORD, Antwerpen.

   Quinta Kools en Loes van Wessum (2017). Opvattingen over onderzoek op de lerarenopleiding. een onderzoek bij HBO lerarenopleidingen in Nederland. Presentatie op VELON congres, Amsterdam.

   Rian Aarts, Quinta Kools, en Rita Schildwacht (2017). Begeleiding van startende leraren: wat zijn hun concerns en wat voor begeleiding krijgen zij? Presentatie op VELON-congres, Amsterdam.

   Rita Schildwacht, Quinta Kools, Rian Aarts (2017). Collegiaal leren in een videoclub, een professionaliseringsstrategie voor beginnende en ervaren leraren én voor student-leraren en lerarenopleiders. Workshop op VELON congres, Amsterdam

   Quinta Kools en Ilona Mathijsen (2017). Toetsten van academische- en onderzoekvaardigheden. In: in: Toetsen in het Hoger Onderwijs. Berkel, H. van,  Bax, A., Joosten-ten Brinke, D. (red) (2017). Houten, Bohn, Stafleu, van Loghum. Vierde, geheel herziene druk.

   Quinta Kools, Loes van Wessum, Fer Boei, Martijn Willemse en Lidewij van Katwijk (2017). Opvattingen van managers en lerarenopleiders over onderzoek op de lerarenopleiding. Een onderzoek bij hbo-lerarenopleidingen in Nederland. Tijdschrift voor lerarenopleiders, 38 (3)

   Publicaties 2016

   Rian Aarts, Quinta Kools en Rita Schildwacht (2016). Providing a good start: what support do beginning teachers receive in their schools? Presentatie op EAPRIL 2016, Porto

   Rita Schildwacht, Quinta Kools en Rian Aarts (2016). Peer learning in a videoclub. Workshop op EAPRIL 2016, Porto

   Quinta Kools en Bob Koster (2016). Teacher educators inquiring their own practice: the miracle of an 'express' course. Presentation at EAPRIL Conference 2016, Porto

   Marco Snoek, Quinta Kools, Amber Walraven (2016). Vraagstukken bij het opleiden van Leraren. In: Kennisbasis Lerarenopleiders, katern 2: de context van het opleiden van leraren. VELON.

   Bob Koster, Quinta Kools, Mieke Lunenberg (2016). Leren onderzoek doen in korte tijd: het kan! Tijdschrift voor Lerarenopleiders 37 (3), p 55-60

   Geerdink, Gerda, Fer Boei, Martijn Willemse, Quinta Kools & Haske van Vlokhoven (2016). Fostering teacher educators’ professional development in research and in supervising student teachers’ research. Teachers and Teaching: theory and practice, 2016 http://dx.doi.org/10.1080/13540602.2016.1200544

   Marcel van der Klink, Quinta Kools, Simone White, Gilada Avissar, Tetsuhito  Sakata (2016).   ‘Professional Development of Teacher Educators: What do they do? Findings from an explorative international study"  Professional  Development In Education, DOI:

   10.1080/19415257.2015.1114506

   Quinta Kools, Corry Kocken-van Acht, Rita Schildwacht, Janine Mommers, Gonny Schellings (2016). De begeleiding van startende leraren. Een onderzoek naar de beginsituatie van de begeleiding(sstructuur) bij aanvang van het project BSL van ESoE en FLOT. Interne rapportage onderzoek project BSL. Eindhoven, april 2016.

   Gerritjan van Luin, Pieter Leenheer, Quinta Kools &Marco Snoek (2016). Introductie. Het opleiden van leraren. De Nieuwe Meso, juni 2016, nummer 2, pp 56-59.

   Marco Snoek, Quinta Kools, Amber Walraven (2016). Vraagstukken bij het opleiden van leraren. De Nieuwe Meso, juni 2016, nummer 2, pp 67-74.

   Q. Kools (2016). Aandacht voor beginnende lerarenopleiders. Hoe kunnen lerarenopleiders geintroduceerd worden in het beroep? In: Gerda Geerdink en Ietje Pauw (redactie) (2016). Kennisbasis lerarenopleiders. Katern 1: de Lerarenopleider. VELON, pp41-50.

   Quinta Kools & Bob Koster (2016). Hoe blijf je als lerarenopleider in ontwikkeling? In: Gerda Geerdink en Ietje Pauw (redactie) (2016). Kennisbasis lerarenopleiders. Katern 1: de Lerarenopleider. VELON, pp 51-58.

   M. Bouckaert, M. van Asten, E. Coumans, Q. Kools & M. Veraa, (2016). Modelling door lerarenopleiders: professionele ontwikkeling met behulp van een kijkkader. Presentatie ontwikkelplan op de VELOV-conferentie, 4-5 februari 2016, Brussel

   Q. Kools, B. Koster (2016). Kleine vraag: grote gevolgen: lerarenopleiders onderzoeken hun eigen praktijk. Presentatie good practice op VELOV-conferentie, 4-5 februari 2016, Brussel

   Q. Kools, R. van de Sande, T. Béneker, B. Koster (2016). Een instrument om een leernetwerk te typeren. Presentatie ontwikkelplan op de VELOV-conferentie, 4-5 februari 2016, Brussel

   Publicaties 2015

   Quinta Kools, Rita Schildwacht en Rian Aarts (2015) Providing a good start: what support do beginning teachers receive in their schools? Presentatie op de EAPRIL, November 2015. Luxemburg

   Martijn Willemse, Fer Boei, Quinta Kools (2015). Views of teacher educators and their deans on professional development activities aimed for practice--‐based research. Presentatie op de EAPRIL, November 2015. Luxemburg

   Quinta Kools, Veronique van de Reijt (2015). An example of a professional development policy in a teacher education institute. Presentatie op ATEE-conferentie, augustus 2015, Glasgow

   Quinta Kools, Bob Koster, Tine Béneker, Desirée Joosten-ten Brinke (2015). What Do Participants Learn from Participating in a Research Group? Presentation at the Annual ATEE conference 2015, Glasgow

   Marije Veraa (2015). The professional development of teacher educators in the context of vocational education. Presentation at the Annual ATEE conference 2015, Glasgow

   Marina Bouckaert (2015). Teacher Educators as Curriculum Developers: Exploration of a professional Role. Presentation at the Annual ATEE conference 2015, Glasgow

   Marieke van Asten & Quinta Kools (2015). One of life’s most precious gifts: time or scope? Presentation at the Annual ATEE conference 2015, Glasgow

   Veronique van de Reijt en Quinta Kools (2015). Identiteitsontwikkeling van lerarenopleiders. Good practice gepresenteerd op het VELON-congres 2015

   Jurrien Dengerink, Mieke Lunenberg, Mandi Berry, Quinta Kools (2015). Leerbehoeften van lerarenopleiders – een internationale vergelijking. Bijdrage aan VELON-congres 2015

   Bob Koster, Tine Béneker, Quinta Kools, Desirée Joosten-ten Brinke (2015) Professionalisering van lerarenopleiders in een kenniskring. Bijdrage aan symposium op het VELON-congres 2015

   Quinta Kools, Kees Feijtel, Véronique van de Reijt, Rob Elgershuijzen (2015). Vak (vak)docent naar lerarenopleider: een omslag in denken en doen. Tijdschrift voor Lerarenopleiders 36 (2) 5-14.

   Fer Boei, Jurriën Dengerink, Janneke Geursen, Quinta Kools, Bob Koster,
   Mieke Lunenberg & Martijn Willemse (2015): Supporting the professional development of teacher educators in a productive way, Journal of Education for Teaching: International research and pedagogy, DOI: 10.1080/02607476.2015.1080403

   Gerda Geerdink, Quinta Kools, Martijn Willemse & Fer Boei (accepted). ‘Fostering Teacher Educators’ Professional Development in Research and in Supervising Student Teachers’ research’ is accepted in TATE (Teachers and teaching : theory and practice’)

   Marcel van der Klink, Quinta Kools, Simone White, Gilada Avissar, Tetsuhito Sakata (accepted). ‘Professional Development of Teacher Educators: What do they do? Findings from an explorative international study" Professional Development In Education

   interview/artikel over professionalisering in digitaal magazine ‘innovisier’ van HPBO http://innovisier.hetplatformberoepsonderwijs.nl/april_2015/cover Professionalisering: doe het samen, doe het systematisch.

   Quinta Kools (accepted). ‘Triple O: praktijkgericht onderzoek in de school’ Schoolmanagement Totaal, SDU uitgevers

   Bob Koster, Tine Béneker, Quinta Kools en Desirée Joosten-ten Brinke (2015). ‘Ik heb nieuwe inzichten opgedaan’ De betekenis van kenniskringen voor de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders. Tijdschrift voor lerarenopleiders 36 (1), pp 29-42

   Jurriën Dengerink, Mieke Lunenberg & Quinta Kools (2015) What and how teacher educators prefer to learn, Journal of Education for Teaching: International research and pedagogy, 41:1, 78-96, DOI: 10.1080/02607476.2014.992635

   Quinta Kools, Rita Schildwacht, Marije Veraa, Marly Gootzen, Marina Bouckaert-den Draak, Audrey Seezink (2015). Becoming a teacher educator: experiences with a special induction programme for beginning teacher educators. In: Piedade Vaz-Rebelo, Anja Swennen, Michal Golan, Marcel van der Klink, Corinne van Velzen, Margarida Pedroso de Lima, Jean Vermel, Carlos Barreira, Teresa Pessoa, & Celeste Gomes (eds) Professional Development of Teacher Educators: Bringing Together Policy, Practice and Research. Proceedings of the 4th ATEE Winter Conference. ATEE (association for Teacher Education Europe), 2015, Brussel, Belgium, p7-16

   Marcel van der Klink, Quinta Kools, Gilada Avissar, Simone White, Tetsuhito Sakata (2015). An international exploration on professional development of experienced teacher educators: how do they keep up? In: Piedade Vaz-Rebelo, Anja Swennen, Michal Golan, Marcel van der Klink, Corinne van Velzen, Margarida Pedroso de Lima, Jean Vermel, Carlos Barreira, Teresa Pessoa, & Celeste Gomes (eds) Professional Development of Teacher Educators: Bringing Together Policy, Practice and Research. Proceedings of the 4th ATEE Winter Conference. ATEE (association for Teacher Education Europe), 2015, Brussel, Belgium, p17-30

   Quinta Kools, Marly Gootzen, Maurice Schols, Rita Schildwacht, Marina Bouckaert-den Draak (2015). Professional development of teacher educators through informal learning. In: Piedade Vaz-Rebelo, Anja Swennen, Michal Golan, Marcel van der Klink, Corinne van Velzen, Margarida Pedroso de Lima, Jean Vermel, Carlos Barreira, Teresa Pessoa, & Celeste Gomes (eds) Professional Development of Teacher Educators: Bringing Together Policy, Practice and Research. Proceedings of the 4th ATEE Winter Conference. ATEE (association for Teacher Education Europe), 2015, Brussel, Belgium, p 31-40

   Publicaties 2014

   Véronique van de Reijt & Quinta Kools (2014). Groeien in de beroepsrol als lerarenopleider. Presentatie op VELON-congres 2014

   Quinta Kools (2014). Onderzoekend professionaliseren. Bijdrage aan een symposium op VELON-congres 2014, Zwolle

   Quinta Kools, Jurrien Dengerink (2014). Wat en hoe (willen) ervaren lerarenopleiders leren? Bijdrage aan symposium op VELON congres 2014, Zwolle

   Fer Boei, Martijn Willemse, Gerda Geerdink, Quinta Kools en Haske van Vlokhoven.(2014) De onderzoeksrol van lerarenopleiders in internationaal perspectief. Tijdschrift voor Lerarenopleiders 35 (2), 35-44.

   Quinta Kools (2014). Inzicht in professionalisering. Vier jaar lectoraatonderzoek naar professionalisering van leraren en lerarenopleiders. Fontys Lerarenopleiding Tilburg.

   Quinta Kools (2014). Werkenderwijs professionaliseren. Inzichten uit het lectoraat ‘professionaliteit van de beroepsgroep leraren en lerarenopleiders. in: Ellen Klatter en Quinta Kools (2014) (eds). Inspiratiebundel Lectoraten Educatie Fontys. Eindhoven, Fontys Hogescholen.

   Kools, Q & Mathijsen, I (2014). Beoordelen van praktijkonderzoek’. in: Toetsen in het Hoger Onderwijs. Berkel, van, H. Bax, A, Joosten-ten Brinke, D (red) (2014). Houten, Bohn, Stafleu, van Loghum. Derde, geheel herziene druk.

   Publicaties 2013

   Vlokhoven, H. van, Kools, Q., Geerdink, G., Boei, F., & Willemse, T.M., (2013) Lerarenopleiders professionaliseren zich in het doen en begeleiden van onderzoek. Tijdschrift voor lerarenopleiders 34 (4), pp 57-72.

   Kools, Quinta (2013). Ongemerkt professionaliseren: je leert meer dan je denkt! Tijdschrift voor lerarenopleiders 34 (4), pp 73-84.

   Ilona Mathijsen en Quinta Kools (2013). Teacher educators about the quality of student teachers’ practitioner research projects. Paper presented at the European Association for Practitioner Research on Improving Learning (EAPRIL)-conference, Biel/Bienne, Switzerland, November 2013

   Kennedy Tielman, Quinta Kools en Perry den Brok (2013). Professional development of teachers using a research based approach to clarify their challenges in multicultural classrooms: a case study of Duthc senior secondary vocational education. Paper presented at the European Association for Practitioner Research on Improving Learning (EAPRIL)-conference, Biel/Bienne, Switzerland, November 2013

   Quinta Kools & Anne Kerkhoff (2013). Data team as a means of school development. paper presented at the European Association for Practitioner Research on Improving Learning (EAPRIL)-conference, Biel/Bienne, Switzerland, November 2013

   Quinta Kools workshop ‘professional development through informal learning’ workshop at pre-conference at the Annual Conference of the Association of Teacher Educators Europe (ATEE), Halden, Norway, August 2013.

   Quinta Kools, Véronique van de Reijt The Use of the Professional Standard as a Tool for Professional Development Paper presented at the Annual Conference of the Association of Teacher Educators Europe (ATEE), Halden, Norway, August 2013.

   Quinta Kools en Rita Schildwacht (2013) Ervaringen met een inductietraject voor beginnende lerarenopleiders. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 34 (2), pp 29-32

   Boei, F., Geerdink, G., Kools, Q., Vlokhoven, H. van., & Willemse, M. (Aug 2013). ‘The Development of Teacher educators’ role as Researcher in New Universities’. Paper presented at the Annual Conference of the Association of Teacher Educators Europe (ATEE), Halden, Norway, August 2013.

   Boei, F., Geerdink, G., Kools, Q., Vlokhoven, H. van., & Willemse, M. (April, 2013). ‘The Development of Teacher educators’ role as Researcher in New Universities’. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, San Francisco, April 2013. Part of symposium: The Professionalism of Teacher Educators: Their Roles and their Professional Development.

   Castelijns, J. M. Vermeulen en Q. Kools (2013). Collective learning in primary schools and teacher education institutes. Journal of Educational Change, Springer Science & Business BV. DOI 10.1007/s10833-013-9209-6

   Quinta Kools, Veronique van de Reijt, Marly Gootzen, Rita Schildwacht (2013). Professionaliseren in je werk? Lerarenopleiders maken er werk van!. Symposium op het VELON-congres, 12 maart 2013, Groningen.

   Publicaties 2012

   Quinta Kools (2012) Praktijkonderzoek in de lerarenopleiding: voorbereiding op later? in Jacqueline van Swet en Anouke Bakx (red) (2012) Praktijkgericht Onderzoek in de lerarenopleidingen: inspireren en kennis delen. Fontys Hogescholen.

   Quinta Kools (2012), Learning about informal professional development: profits for participants and research. Workshop op EAPRIL conferentie, in Jyvaskyla, 28-30 november 2012, Finland

   Quinta Kools (2012). Praktijkonderzoek doe je samen! In: Bolhuis, S. en Q. Kools (samenstellers) (2012). 'Praktijkonderzoek als professionele leerstrategie in onderwijs en opleiding.' Online publicatie, Fontys Hogescholen, Tilburg.

   Quinta Kools (2012). Betrekken van belanghebbenden bij praktijkonderzoek. In: Bolhuis, S. en Q. Kools (samenstellers) (2012). 'Praktijkonderzoek als professionele leerstrategie in onderwijs en opleiding.' Online publicatie, Fontys Hogescholen, Tilburg. (www.hbo-kennisbank.nl)

   Bolhuis, Sanneke en Quinta Kools (2012). De rol van leidinggevenden in praktijkonderzoek in onderwijs en opleiding. In: Bolhuis, S. en Q. Kools (samenstellers) (2012). 'Praktijkonderzoek als professionele leerstrategie in onderwijs en opleiding.' Online publicatie, Fontys Hogescholen, Tilburg. (www.hbo-kennisbank.nl)

   Bolhuis, Sanneke en Quinta Kools (samenstellers) (20112). 'Praktijkonderzoek als professionele leerstrategie in onderwijs en opleiding.' Online publicatie, Tilburg: Fontys Hogescholen (www.hbo-kennisbank.nl)

   Marjan Vermeulen, Jos Castelijns, Quinta Kools & Bob Koster (2012): Measuring
   student teachers’ basic psychological needs, Journal of Education for Teaching: International research and pedagogy, Vol 38, n04, October 2012, p453-468
   To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/02607476.2012.688556

   Quinta Kools (2012) Professionaliseren doe je samen. Van 12 tot 18. Vakblad voor voortgezet onderwijs. September 2012, p 22-23

   Quinta Kools (2012). Ongemerkt Professionaliseren?! Over informeel leren en hoe de school daarin kan ondersteunen. Vector 2012, nr 19, p 21-23

   Quinta Kools, Marly Gootzen, Maurice Schols, Rita Schildwacht, Marina Bouckaert-den Draak (2012). Professional development of teacher educators through informal learning. Round table presentatie op de EARLI-sig 14, Antwerpen, 22-24 augustus 2012

   Marcel van der Klink, Quinta Kools, Gilada Avissar, Tetsuhito Sakata, Simone White (2012). Professional development of teacher educators: Findings from an explorative international study among teacher educators. presentatie op conferentie ATEE, april 2012 Coimbra, Portugal

   Quinta Kools, Rita Schildwacht, Marije Veraa, Marly Gootzen (2012). Becoming a teacher educator: experiences with a specific induction period for beginning teacher educators. Presentatie op conferentie ATEE, april 2012 Coimbra, Portugal

   Quinta Kools, Marly Gootzen, Maurice Schols, Rita Schildwacht, Marina Bouckaert-den Draak (2012). Professional development of teacher educators through informal learning. Presentatie op conferentie ATEE, april 2012 Coimbra, Portugal

   Quinta Kools, Annette Lievaart en Carla van Oorschot. Aandacht voor de begeleiding van beginnende lerarenopleiders. Presentatie op VELOV-congres Antwerpen

   Marije Veraa en Quinta Kools (2012) De overgang van leren naar werken in het onderwijs. presentatie op VELOV-congres Antwerpen

   Jurrien Dengerink, Ko Melief, Mieke Lunenberg, Quinta Kools (2012). Professionaliseringsbehoeften van lerarenopleiders: wat en hoe willen we leren? Presentatie op VELOV-congres Antwerpen

   Publicaties 2011

   Quinta Kools en Desiree Joosten-ten Brinke (2011) Lectoraten op dreef. Vector Magazine nr 17, p 17-18, 2001. Fontys Hogescholen.

   Quinta Kools en Sanneke Bolhuis (2011). How to integrate practitioner research into teachers’ daily practice? Presentatie op de conferentie van EAPRIL, 23-25 november 2011, Nijmegen.

   Marly Gootzen, Quinta Kools en Saskia Brand-Gruwel (2011). Learning activities of student-teachers during action research. Presentatie op de conferentie van EAPRIL, 23-25 november 2011, Nijmegen

   Jos Castelijns, Bob Koster en Quinta Kools (2011). Onderwijs is van ons. Collectief leren in school en opleiding. Interactum lectoraat kantelende kennis.

   Simone White, Marcel van der Klink, Quinta Kools, Gilada Avissar & Tetsuhito Sakata (2011). Professional Development of Teacher Educators: What do they do? Findings from an explorative international study among teacher educators. Presentation at the 36th annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe (ATEE), august 2011, Riga, Latvia.

   Q. Kools, J. Dengerink, K, Melief & M. Lunenberg (2011). Professional development activities of teacher educators. Presentation at the 36th annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe (ATEE), august 2011, Riga, Latvia.

   Quinta Kools (2011). Professionalisering door lerarenopleiders: uitkomsten van een quickscan naar professionele ontwikkeling. Lectoraat ‘professionaliteit van leraren en lerarenopleiders, Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Interne rapportage, Juli 2011

   Rita Schildwacht, Marije Veraa en Quinta Kools (redactie (2011). Verkenning opbrengsten traject Begeleiding Beginnende Lerarenopleiders FLOT 2010-2011. Intern rapport, Fontys Lerarenopleiding Tilburg, juni 2011.

   Quinta Kools, Koster, Bob , Jos Castelijns, Jeannette Geldens, Marjan Vermeulen (2011). ‘Studying processes of collective learning of teachers in primary schools’, paper presented at the annual conference of the American Educational Research Association (AERA), New Orleans, April 8-12 2011.

   Vermeulen, Marjan, Quinta Kools (2011) ‘Exploring teachers’ views on learning together: are there differences between types of education?’ paper presented at the annual conference of the American Educational Research Association (AERA), New Orleans, April 8-12 2011.

   Quinta Kools (2011). Professionele ontwikkeling van ervaren lerarenopleiders in internationaal perspectief. Presentatie op de VELON/VELOV conferentie ‘Het glazen huis’ te Noordwijkerhout, 14/15 maart 2011

   Sanneke Bolhuis, Quinta Kools en Annet te Lindert (2011). “Praktijkonderzoek in de praktijk?” Presentatie op de VELON/VELOV conferentie ‘Het glazen huis’ te Noordwijkerhout, 14/15 maart 2011

   Quinta Kools, Bob Koster, Jeannette Geldens, Jos Castelijns (2011). ‘Help, we gaan samen leren! een instrument om onderwijs op de pabo te verbeteren’. Presentatie op de VELON/VELOV conferentie ‘Het glazen huis’ te Noordwijkerhout, 14/15 maart 2011

   M. Lunenberg, K. Melief, J. Dengerink, Q.Kools, F. Korthagen, B. Koster, J. Geursen, M. van Rijswijk, Q. van Meer, J. Smits (2011). “Professionaliseringsbehoeften en opleidingstrajecten. Wat zijn betekenisvolle opleidingsarrangementen voor lerarenopleiders?” Ronde tafel discussie op de VELON/VELOV conferentie ‘Het glazen huis’ te Noordwijkerhout, 14/15 maart 2011

   Kools, Quinta (2011). Evaluatie pilot ‘werken zonder uren’. Interne rapportage. Tilburg: FLOT

   Kools, Quinta (2011). Future proof. Professionaliteit van leraren en lerarenopleiders. Lectorale rede Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Fontys, Eindhoven.

   Publicaties 2010

   Kools, Quinta en van de Sande, Rutger (redactie (2010) Wat werkt? Evaluatie van maatregelen van het Hooghuis in het project talentencampus. Interne rapportage, Het Hooghuis/FLOT, Tilburg/Oss

   Jos Castelijns, Bob Koster, Quinta Kools, Jeannette Geldens (2010). Tools for practice and theory: how to monitor collective learning in schools. Paper presented at the EAPRIL conference, Lisbon, November 2010.

   Kools, Q., White, S. & Van der Klink, M. (2010). Experienced Teacher Educators and their Professional Learning. Presentatie gehouden voor leden van de RDC Professional Development of Teacher Educators op de ATEE Conferentie, 28 augustus 2010 te Budapest

   Jos Castelijns, Quinta Kools en Bob Koster (2010). ‘Ik heb het gevoel dat je echt naar ons luistert. Over onderzoek door groepleiders samen met hun kinderen’. Mensenkinderen, p 10-12, jrg 25, nr 120, januari 2010

   Publicaties 2009

   Kools, Q. (2009) ‘wat levert het doen van praktijkonderzoek op voor docenten? Praktijkervaringen uit begeleidingstrajecten’. In: Bolhuis, S, P. Leenheer en G. van Luin (red) ‘Dat zoeken we zelf uit. Over onderzoek in de school door docenten, teamleiders en (midden)management. MESO focus, Kluwer, Alphen aan den Rijn.

   Kools, Quinta en Rutger van de Sande (2009). You’ve got Talent. Onderzoek naar het project talentencampus in het Hooghuis en ROC de Leijgraaf. Interne rapportage, Het Hooghuis/FLOT, Tilburg/Oss

   Quinta Kools (2009) ‘Onderzoekend innoveren: een samenwerkingstraject van Het Hooghuis/De Leijgraaf en het lectoraat van FLOT’ Vector magazine voor onderwijs nr 9, 2009

   Quinta Kools (2009) Terugblik op onderzoekdag ‘Ons werk, werkt het?’ Vector magazine voor onderwijs nr 10, 2009

   Kools, Q en S. Bolhuis (2009), Evaluatie vernieuwingen Flankerend onderwijs en studieloopbaanbegeleiding voor eerstejaars studenten van FLOT, studiejaar 2008-2009. Intern rapport FLOT, Tilburg

   Kools, Q en M. Gootzen (2009). Verslag verkenning opbrengsten intervisiegroep Hervion. Intern rapport FLOT, Tilburg.

   Publicaties Quinta Kools

   De publicaties zijn in te zien via de Fontys Publicatiebank.

  2.   Script! Talk

   Schoolbestuur OMO heeft het digitale platform Script! opgericht om een laagdrempelige plek te creëren waar leraren, studenten, lerarenopleiders, onderzoekers, lectoren, schoolleiders en leerlingen onderzoek, dat ze hebben gedaan in de onderwijspraktijk, kunnen delen met anderen.

   Op de website vind je niet alleen publicaties maar ook Script!Talks. Script-talks zijn kernachtige lezingen van 8 minuten, waarin een spreker een thema bespreekt dat hem of haar na aan het hart ligt. Op 27 mei 2014 is in het Tilburgse Theater, De Nieuwe Vorst, de eerste serie van acht Script!Talks gepresenteerd. De opnames daarvan worden druppelsgewijs geplaatst op de website van Script!Talk.

   Lector Quinta Kools van Fontys lerarenopleiding Tilburg vertelt in haar Script!Talk over informeel professionaliseren.

   Bekijk hier haar Script-talk