Kenniskring professionalisering van leraren

In de aanpak voor dit thema is ervoor gekozen om te werken met een ‘kenniskring’ waarin een sterke koppeling lag met het gelijktijdig lopende project Begeleiding Startende Leraren. In de kenniskring participeerden schoolcoaches/schoolopleiders van ZAOS-scholen. In een kenniskring ligt de nadruk op samen kennis opdoen, uitwisselen en toepassen. Het gaat daarbij om  zowel theoretische kennis (input vanuit literatuur) als praktische kennis uit de eigen ervaring als kennis uit (eigen) onderzoek. 

Focus op beginnende leraren (2015-2016)

In de periode maart 2015- juni 2016 stond de begeleiding en professionalisering van startende leraren centraal. In de kenniskring participeerden acht schoolcoaches/begeleiders  van verschillende vo- en (v)mbo-scholen .

We zijn gestart met het inventariseren wat er op elke deelnemende school gebeurde rondom de begeleiding van starters. De uitwisseling van eigen praktijken bleek al een waardevolle opbrengst te hebben, werkwijzen uit de ene  school waren een inspiratiebron voor een andere. Er zijn interviews gehouden met startende leraren aan het eind van hun eerste jaar (storyline) om zo in kaart te brengen op welke momenten begeleiding en ondersteuning noodzakelijk zijn. Met de input uit de bijeenkomsten is vervolgens een ‘spel’ ontwikkeld waarmee schoolcoaches en teamleider/directie/HRM een begeleidingsstructuur voor startende leraren kunnen vormgeven. Het spel is uitgeprobeerd in een workshop op  het ZAOS-symposium (juni 2016) en daarna ook door de deelnemers toegepast in de eigen school.

Professionalisering van alle leraren in de school (2016-2017)

In het tweede jaar verbreedde het thema naar ‘professionalsering van docenten’. Om de impact van de kenniskring te verhogen nemen per school een leidinggevende en een docent deel. In oktober 2016 ging de kring met 18 deelnemers van 9 vo en (v)mbo-scholen aan de slag rondom het nieuwe thema. Vraagstukken die aan de orde komen zijn: wat is professionaliseren (en wat is het verschil met ‘scholing’?), wat zijn effectieve manieren voor leraren om te professionaliseren, hoe is het leren van leraren in de school te organiseren? We doen dat door gezamenlijk inzichten uit literatuur te bespreken, door informatie te verzamelen op de eigen school en door het uitwisselen van de eigen werkwijze. Deelnemers aan de kenniskring komen op grond van deze mix tot een doordachte set bouwstenen voor het maken van een professionaliseringsplan binnen de context van de eigen school.

Trots op

Het lectoraat is trots op de grote interesse vanuit scholen om deel te nemen aan de kenniskring, zeker omdat we dit jaar werken met duo’s per school. Het is ontzettend leuk en leerzaam om met elkaar het gesprek aan te gaan over dit onderwerp, de inzichten uit literatuur/theorie in te brengen en die te koppelen aan de praktijk. Mensen aan het denken zetten, nieuwe gezichtspunten aandragen.

Het mooie is dat we geen product in de klassieke vorm opleveren van ‘zo moet je het doen’. Ons product bestaat uit inzichten, kennis, uitwisseling, die tezamen de bouwsteen vormen waarmee men op de eigen school met professionalseringsbeleid aan de slag kan.