Projecten

Projecten huidig schooljaar

In het huidige studiejaar is het lectoraat betrokken bij verschillende projecten:

 1. Begeleiding Startende Leraren (BSL) Het lectoraat participeert in twee regionale BSL-projecten. In het ene project wordt samengewerkt met de Universitaire Lerarenopleiding Tilburg en in het andere project met de Eindhoven School of Education. De projecten hebben een looptijd van drie jaar en eindigen in 2017. In beide projecten staat de professionele ontwikkeling van startende leraren in het voortgezet onderwijs centraal. De input vanuit FLOT richt zich op coaching met videofeedback en op het bevorderen van collegiaal leren van starters met ervaren collega’s. Het lectoraat doet onderzoek naar de begeleiding van starters en naar de ervaringen met het collegiaal leren: http://begeleidingstartendelerarentilburg.nl/ en http://www.begeleidingstartendeleraren.nl/bsl-eindhoven/
 2. Europees project ProLea: professional learning in complex settings through reflection and portfolio In dit project wordt samengewerkt met partners uit Berlijn en Tübingen (Duitsland) Aberdeen (Schotland), Ljubljana (SLovenie) en Leiden. In het project staat het professionaliseren van leraren centraal. De expertise die FLOT inbrengt betreft coaching met videofeedback en collegiaal leren. Het project heeft een looptijd van drie jaar (2015-2018).
 3. Professionalisering van lerarenopleiders in het doen en begeleiden van onderzoek – VELON-werkgroep In deze werkgroep wordt onderzoek gedaan naar opvattingen van lerarenopleiders over onderzoek en naar het beleid van lerarenopleidingen op dit gebied. De uitkomsten van het onderzoek worden gedeeld binnen de VELON.
 4. Voorlopers ‘kwaliteit van lerarenopleiders’ Namens FLOT is het lectoraat trekker van de voorlopersgroep ‘kwaliteit van lerarenopleiders’. Hierin wordt samengewerkt met de Hogeschool Rotterdam, met de Vrije Universiteit en met de VELON.

  Terugblik eerdere jaren

  Studiejaar 2014-2015

  In studiejaar 2014-2015 doen de kenniskringleden elk hun eigen deelonderzoek (zie kenniskring).

  Het lectoraat is betrokken bij een aantal projecten:

  1. Begeleiding Startende Leraren. Het lectoraat werkt samen in twee projecten rondom startende leraren, één met de Eindhoven School of Education en één met de Universitaire lerarenopleiding Tilburg. Beginnende leraren worden begeleid door coaches op scholen en in het project worden verschillende begeleidingsvormen aangeboden en onderzocht.
  2. FLOT is door het ministerie van onderwijs benoemd als voorloper op het thema ‘kwaliteit van lerarenopleiders’. Binnen FLOT wordt het beleid rondom de professionalisering van lerarenopleiders gevolgd met onderzoek door het lectoraat. In 2014 is gekeken naar de mogelijkheden om de beroepsstandaard op te nemen in de contracterings- en beoordelingsgesprekken.
  3. Een landelijke studie naar professionalisering van lerarenopleiders in en door het doen van onderzoek

  Studiejaar 2013-2014

  In studiejaar 2013-2014 deden de kenniskringleden elk hun eigen deelonderzoek, namelijk:

  1. wat is de opbrengst van het zelf doen van praktijkonderzoek voor leraren in het MBO (Kennedy Tielman);
  2. worden studenten een betere vakdocent door het doen van actieonderzoek? (Ilona Mathijsen);
  3. wat leren lerarenopleiders van samenwerken? (Marina Bouckaert-den Draak);
  4. samen kennis creëren (Marly Gootzen);
  5. peer-coaching met videofeedback (Rita Schildwacht).

  Het lectoraat was betrokken bij een aantal projecten:

  1. Begeleiding Startende Leraren. Het lectoraat werkt samen in twee projecten rondom startende leraren, één met de Eindhoven School of Education en één met de Universitaire lerarenopleiding Tilburg. Beginnende leraren worden begeleid door coaches op scholen en in het project worden verschillende begeleidingsvormen aangeboden en onderzocht.
  2. Een onderzoek binnen Fontys Lerarenopleiding Tilburg naar de mogelijkheden om de beroepsstandaard voor lerarenopleiders te gebruiken in de Contracterings- en Beoordelingsgesprekken
  3. Een onderzoek naar leerwerk-communities in de Zorgacademie (ROC Tilburg). In leerwerkcommunities geven docenten van het ROC en medewerkers uit de zorg samen vorm aan het onderwijs voor de studenten. Het lectoraat onderzoekt de werkwijze van de leerwerk-communities.

  Studiejaar 2011-2012

  In studiejaar 2011-2012 heeft de kenniskring van het lectoraat zich gericht op onderzoek naar vormen van informeel leren.
  Professionalisering kan plaatsvinden via formele wegen (masterclass, cursus, lezing) maar ook op informele manieren. Met informele manieren van leren worden die vormen van leren bedoeld die niet georganiseerd zijn (cursus, bijeenkomsten, opleiding) maar die –al dan niet bewust- op eigen initiatief worden ondernomen (zie ook Kools, 2011).
  Mensen blijken veel te leren op informele manieren (zie ook Bolhuis, 2009[1]) en ook binnen FLOT wordt ‘overleg met collega’s’ als belangrijke bron van professionalisering genoemd, zoals blijkt uit de quickscan die in november 2010 door het lectoraat is afgenomen.
  Ook in de onlangs uitgevoerde evaluatie van de pilot ‘begeleiding beginnende lerarenopleiders’ wordt het leren door ‘informeel overleg met collega’s’ door de beginnende lerarenopleiders als belangrijkste professionaliseringsvorm genoemd.

  De vraag voor het lectoraatsonderzoek is:

  “Hoe kun je je beter bewust worden van wat en hoe je informeel leert, al geleerd hebt en nog wilt leren?”

  De kenniskring heeft de onderzoeksvraag meegenomen in drie projecten:

  1. logboekproject zie ook een artikel in het Tijdschrift voor Lerarenopleiders over dit project klik hier
  2. talen-team project
  3. opdracht master-studenten

  In deze drie projecten stond de bewustwording van informele leerprocessen centraal.
  Er blijkt enorm veel informeel geleerd te worden in en door het werk, vooral 'samen met anderen'. In het komende studiejaar zullen we het samen leren centraal stellen in het onderzoek. Daarnaast focussen we -na de bewustwording- op het inzetten van informele leeractiviteiten in de professionalisering.

  Studiejaar 2010-2011

  In het studiejaar 2010-2011 is door het lectoraat gewerkt aan twee projecten:

  1. Een quickscan naar professionaliseringsactiviteiten van onze collega’s bij FLOT. De quickscan is afgenomen in december 2010 en de analyses zijn in volle gang. Met deze quickscan willen we kijken wat onze collega’s op dit moment ondernemen aan professionaliseringsactiviteiten en waar het lectoraat de focus op zou kunnen leggen.
  2. Onderzoek naar een pilot waarin opleiders zich professionaliseren, namelijk: a. begeleiding van beginnende lerarenopleiders binnen FLOT Naast dit onderzoek binnen FLOT werkt Quinta Kools ook mee aan een internationale studie naar de professionaliseringsactiviteiten van ervaren lerarenopleiders. Dit project wordt uitgevoerd vanuit de ATEE (Association for Teacher Education in Europe).

  Dr. Ir. Quinta Kools

  Telefoon 08850 71084
  E-mail q.kools@fontys.nl