Activiteiten

Fontys OSO organiseert regelmatig workshops, studiedagen en conferenties rond actuele thema’s in het onderwijs en de speciale onderwijszorg. Deze activiteiten bieden de mogelijkheid kennis te maken met collega’s en ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Sprekers zijn over het algemeen professionals met praktijkervaring die graag hun visie op problemen en uitdagingen in het onderwijs met de deelnemers delen. Bekijk het actuele aanbod.

Contact

 • Actueel aanbod

 • Verslagen
 •   Verslag Thuistaal en onderwijs: een gouden combinatie?

  Inleiding

  Op 27 november 2019 organiseerden Fontys Campus Sittard, Leerstoel Taalcultuur in Limburg (Universiteit Maastricht) en het Meertensinstituut in samenwerking met diverse partners voor de vijfde keer op rij een interactieve bijeenkomst rondom meertaligheid. Het thema was dit jaar ‘Thuistaal en onderwijs’.

  Het programma bestond uit een plenair deel (5 presentaties) waarbij steeds sprake was van een presentatie van een onderzoeker, gevolgd door informatie vanuit een ervaringsdeskundige over hetzelfde onderwerp.

  Na de pauze was er een interactief deel waarbij de deelnemers een keuze konden maken uit 5 onderwerpen en hierbij op een interactieve manier met elkaar, de ervaringsdeskundige en met de onderzoeker aan de slag gingen.

  Maurice van Straten fungeerde als dagvoorzitter, Irene Plas zorgde voor de muziek, Eddy Teunissen maakte foto's, Anja van Schijndel stelde het verslag samen en Quirien van Haelen presenteerde op geheel eigen wijze in een gedicht de highlights van de bijeenkomst.

  Maurice van Straten Maurice van Straten

  Plenaire bijeenkomst Plenaire bijeenkomst

  Thuistaal en onderwijs Thuistaal en onderwijs

  Plenair deel

  Thema 1: Educatief Partnerschap met ouders

  De bijeenkomst start met een tweegesprek tussen Hélène Leenders (associate lector bij het lectoraat Diversiteit en Orthopedagogisch Handelen van Fontys Hogeschool Pedagogiek) en Linda Toussaint (Intern begeleider basisschool Petrus Canisius Puth). Een in 2018 door studenten gemaakt filmpje is de basis van het gesprek.

  Petrus Canisius is een school die educatief partnerschap met ouders hoog in het vaandel heeft staan. Op de school heeft 66% van de kinderen Limburgs als thuistaal, de andere kinderen spreken ‘alle talen van de wereld’. Petrus Canisius mag dan ook met recht een ‘Wereldschool’ genoemd worden. De school zet sterk in op openheid en op het leren kennen van kansen en talenten van alle kinderen.

  Linda noemt voorbeelden van rijke gezamenlijke activiteiten zoals buddylezen en muziektherapie. Ouders worden direct betrokken bij het onderwijs,  liefst bij educatieve taken zoals leesouder. Het blijkt sterk om ouders die taalachterstand hebben, vanuit pedagogiek te laten fungeren als leesouder. De ouder kan ondersteunen omdat ze soms even kan communiceren in eigen taal met kinderen. En andersom leert de ouder veel sneller de Nederlandse taal. Zo zet je ouders in hun kracht. Een veelzeggende quote van Linda: ‘Beter een vierjarige Arabische leerling die de moedertaal goed spreekt en Nederlands leert op school, dan eenzelfde leerling die beide talen niet goed spreekt’.

  Thema 2: Voorlezen in meertalige gezinnen

  Charlotte Mostaert (docent en onderzoeker Thomas More Antwerpen) doet verslag van haar onderzoek naar voorlezen in meertalige gezinnen. Eerst schetst ze de voordelen van voorlezen op taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en op het schoolse leren. Anders- of meertalige ouders blijken minder voor te lezen dan eentalige ouders. Uit haar onderzoek bij 3-6 jarigen blijkt de meest voorkomende reden om niet voor te lezen, tijdsgebrek te zijn of de gedachte dat het kind nog te jong is. Eentalige ouders lezen vaak niet voor door tijdsgebrek.
  Om thuis voor te lezen verkiezen ouders vaak eigen kinderboeken. Eentalige Nederlandstalige ouders hebben gemiddeld significant meer kinderboeken in huis dan anders- of meertalige ouders. Minder dan de helft van de anderstalige ouders leest ook voor in de eigen moedertaal en dat vraagt aandacht.

  In het daaropvolgende interview breekt Toos van den Beuken (leesconsulent Bibliotheek Helmond-Peel) een lans voor het voorlezen in de eigen taal. Ze vertelt over haar ervaringen met projecten rond dit onderwerp. Volgens Toos is de bieb de plek waar elke ouder een boek kan vinden, ook in de eigen taal. Ze benadrukt het belang van voorlezen in de ‘taal van het hart’.  

  Linda Toussaint en Hélène Leenders Linda Toussaint en Hélène Leenders

  Charlotte Mostaert Charlotte Mostaert

  Toos van Beuken Toos van Beuken

  Thema 3: Hoeveel meertaligheid kunnen peuters aan?

  Leonie Cornips (Maastricht University en Meertensinstituut) vertelt wat er uit onderzoek bekend is over meertaligheid in de peuterspeelzaal en kinderopvang. Het blijkt uit onderzoek en ervaring dat dialectsprekende peuters op termijn ook thuis Nederlands gaan praten. Volgens de ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’ kan ook Limburgs gesproken worden in peuterspeelzalen. Leonie Cornips geeft diverse praktijkvoorbeelden van peuters en kleuters die switchen van Nederlands naar dialect en andersom. Er blijkt een hiërarchische rolverdeling te bestaan tussen Nederlands en dialect. Ook blijkt uit onderzoek dat de professionals huiverig zijn om Limburgs te spreken tegen anderstalige peuters. De vraag is of dit terecht is. Hier is nog weinig wetenschappelijke literatuur over gevonden.

  Gerry Haagmans- Schuren (Basisschool Triangel Linne) en Ankie Kessels (Kinderopvang Roermond, Echt, Maasgouw) reageren vanuit hun ervaringen in de praktijk op het thema ‘Hoeveel meertaligheid kunnen peuters aan?’.

  Irene Plas speelt als intermezzo het toepasselijke ‘Taal van mijn hart’ in het Zuid-Afrikaans en Nederlands.

  Maurice van Straten en Leonie Cornips Maurice van Straten en Leonie Cornips

  Anja van Schijndel, Ankie Kessels en Gerry Haagmans-Schuren Anja van Schijndel, Ankie Kessels en Gerry Haagmans-Schuren

  Irene Plas Irene Plas

  Thema 4: thuistaal in de klas, dat kan!

  Joana Duarte (NHL Stenden Hogeschool en Rijksuniversiteit Groningen) bepleit het betrekken van thuistalen in de klas en merkt op dat het nieuwe curriculum (Curriculum.nu) hiertoe meerdere kansen biedt. Volgens Joana gaat het om het leren over talen en een open houding over talen, niet persé over het leren van de taal. Taalbewustzijn is belangrijk. Het is zaak meertaligheid ook in de zaakvakken te integreren, niet alleen in de taalvakken. Laat leerkrachten zelf experimenten met meertalig onderwijs, in een veilige omgeving. Dan wordt meertaligheid een integraal onderdeel van het onderwijs. Ze toont beeldmateriaal over hoe zij in haar projecten met meertaligheid aan de slag is gegaan en geeft tips en links voor de praktijk.

  Esther van Loo (Docent VO en Levende talen Limburgs) onderstreept: ‘There is no alternative’. Op  school organiseerde ze een thuistaalcaroussels, kinderen geven dan een les in de eigen taal om zo bewust te zijn dat er meer talen zijn.

  Brigitte Waelpoel –Vogten (Vitus Zuid en Innovo PO) wil meegeven dat de thuistaal de taal van het hart is, het is je identiteit. Als je ergens komt waar jouw taal niet erkend, maar verboden wordt, dan word je als individu ook niet erkend en dat belemmerd ook het leren van een nieuwe taal. Brigitte pleit voor het zoveel mogelijk laten participeren van nieuwkomers in het reguliere onderwijs.  

  Thema 5: ontwikkelingsgericht en muzisch taalonderwijs

  Karen Reekmans (Hogeschool PXL Hasselt) geeft uitleg over de manier waarop zij aan diverse projecten werkt, waarin de nadruk wordt gelegd op creativiteit en non-verbale taal. Iedereen heeft een natuurlijke drang om te communiceren met de omgeving, dus ga je imiteren. Daarom pleit ze voor interactief leren waarbij herhaling erg belangrijk is om een taal aan te leren. Open vragen uit instructie komen terug bij het groepswerk.

  Joana Duarte Joana Duarte

  Anja van Schijndel, Brigitte Waelpoel-Vogten en Esther van Loo Anja van Schijndel, Brigitte Waelpoel-Vogten en Esther van Loo

  Karen Reekmans Karen Reekmans

  Als afsluiting van het plenaire deel het gedicht van Quirien van Haelen

  Quirien van Haelen Quirien van Haelen

  Deelsessies

  Thema 1: Educatief Partnerschap met ouders

  Met een beperkt aantal deelnemers is dieper op dit thema én de onderzoeksresultaten ingegaan. Deels vanuit het basisonderwijs in Rotterdam en de Bibliotheek-wereld, waarbij de vraag vooral zat in het benaderen en bereiken van de gewenste doelgroepen. Het ging met name om aansluiting te vinden bij de grote diversiteit van deelnemers en hoe lastig het kan zijn om dan de juiste toon te vinden. Het gesprek aangaan op basis van gelijkwaardigheid en op basis van een hoge mate van cultuursensitiviteit blijken sleutelbegrippen te zijn. Daarnaast het belang om naast de ouder/deelnemer te gaan staan en jezelf kwetsbaar op te stellen om samen antwoorden te vinden die in het opvoed- en ontwikkelingsproces gevraagd worden.

  Thema 2: Voorlezen in meertalige gezinnen

  Sessieleider Marjan Middelkoop (Cubiss) gaf aanwezigen eerst een ervaringsopdracht: "lees in tweetallen eens aan elkaar voor in een vreemde taal." Hieruit bleek dat het ingewikkeld is om voor te lezen in een taal die je niet gewoon bent. Je bent wat meer gefocust op de taal dan op de inhoud van het vertaal. Het is ook moeilijker emoties genuanceerd tot uitdrukking te brengen. Het aanbod in boeken voor anderstaligen is beperkt, zowel op scholen als bij bibliotheken. De thuistaal kun je niet ontkennen, die hoort bij de identiteit.

  Bij bibliotheken en op scholen zou er meer in andere talen voorgelezen kunnen worden. Het is ook een ervaring om iemand in een andere taal te horen praten, ook al versta je het niet. Charlotte Mostaert, lector en onderzoeker aan Thomas More Hogeschool in Antwerpen,  gaf een voorbeeld waarbij hetzelfde boek in het Russisch en in het Nederlands werd voorgelezen aan een klas.

  Vervolgens stelden deelnemers vragen aan Toos van de Beuken (bibliotheek Helmond-Peel) over haar ervaring met voorlezen in de thuistaal en betrokkenheid bij de VoorleesExpress. Bij de VoorleesExpress wordt er gebruik gemaakt van Nederlandse boeken, omdat dit vaak de moedertaal is van de vrijwilligers. Tijdens het bibliotheekbezoek worden de anderstalige boeken wel onder de aandacht gebracht. Bovendien is er nu een pilot waarbij vrijwilligers van de VoorleesExpress 'Rupsje Nooitgenoeg' in het Arabisch en Nederlands meenemen naar de Arabisch sprekende gezinnen.

  Charlotte levert een lijst met tips aan hoe je aan anderstalige collecties kunt komen. Verder is volgens Toos het kennen van het boek in het Nederlands een bestelcriterium.

  Hoe communiceer je dat je een meertalige collectie hebt? Dat doet de bibliotheek Helmond-Peel met name via de VoorleesExpress. En via de scholen. Daarnaast is er een flyer die in 5 talen vertaald is.

  Van belang is verder goed te kijken wat ouders nodig hebben bij het voorlezen. De bibliotheek Helmond-Peel traint ouders in voorlezen. Wat je wil is dat ouders de stap zetten van 1: toeschouwen (kijken naar het voorlezen) naar 2: deelnemen (zelf voorlezen) naar 3: deelnemen met inbreng (zelf de interactie bevorderen) naar 4: deelnemen met reflectie (kunnen reflecteren op het voorlezen).

  Marjan Middelkoop brengt het programma ‘Voor jou en je kind’ onder de aandacht. Dit is een programma voor laagtaalvaardige gezinnen. Het is gericht op het vergroten van ouderbetrokkenheid en het vergroten van de taligheid binnen het gezin.

  Tot slot: meertaligheid is steeds meer een trend, dat bleek ook uit de sessies in het plenaire deel van het symposium. Dat is voor bibliotheken en scholen een kans om in te zetten op meertalige collecties en meertalige activiteiten.

  Thema 3: Hoeveel meertaligheid kunnen peuters aan?

  Gespreksleider Anouk Middelkoop start met de ‘trigger’: “Limburgs als onderonsje?” Leonie Cornips geeft aan dat we onbewust veel waardeoordeel meegeven aan onze kinderen. Hier zouden we alerter op mogen zijn in onderwijs en zorg. Want wat geven we onze meertalige kinderen (anderstaligen) mee (impliciete boodschap) als er geen ruimte is voor het Limburgs? Wat zegt dat over hoe wij kijken naar een andere taal?

  Door de taal die je kiest (met wie, wanneer, waar gaat het over etc) bepaal je ook hoe belangrijk de taal is. Instructie = Nederlands / even een praatje = Limburgs. Dit werkt remmend op communicatie: mag ik het wel of niet zeggen in mijn thuistaal? Is dit wel gepast? Terwijl veiligheid voorop staat bij ontwikkeling.

  Leonie vraagt aan de 16 deelnemers wie er met de Limburgse taal is opgevoed (12 vingers), wie met zijn/haar kinderen Limburgs spreken (4), wie met zijn/haar kleinkinderen … (2).. Ze geeft aan dat ze pessimistisch is over de toekomst. De Limburgse taal sterft op deze wijze uit. Ook vanwege de associatie met ‘minder’ en ‘lager niveau’ .

  Leonie geeft aan dat dialect niet puur is, daarnaast moeten we de regels voor het schrijven loslaten (geen beginnen aan). Kinderen ‘meenemen’ in het dialect, ook als er sprake is van TOS. Contact, eigenheid (cultuur) en veiligheid gaat voor: mógen praten!

  Optimisme: deelnemers vertellen over de activiteiten van de bieb. Participatie is een kernwoord; ouders mee laten doen, deuren open zetten. Boeken in moedertaal aanbieden en boeken zonder taal, zodat de aandacht gaat naar het voorlezen in de eigen taal. Dus naar taalplezier, contact en interactie. De App Maasgeluide (leer de Limburgse taal) wordt genoemd. In Dordrecht is er een uitwisseling van boeken tussen anderstalige ouders. Gerry Haagmans benoemt dat er een cursus wordt aangeboden op haar basisschool om de thuistaal te onderhouden. Kinderen zijn flexibeler dan je denkt. Het verschil met de Friese taal komt ook aan bod. Zij twitteren bijvoorbeeld volledig in hun eigen taal, terwijl de Limburger er een mengelmoesje van maakt. Een Fries praat / twittert gewoon in de eigen taal door, zegt Leonie.

  Bij een peuters is de taal nog niet volledig, dus we moeten alert zijn op het goed en volledig aanbieden ervan.

  Een deelnemer (logopediste) vertelt als afsluiting dat haar Twentse vader aangeeft dat hij het Limburgs prima kan verstaan!

  Thema 1: Educatief Partnerschap met ouders Thema 1: Educatief Partnerschap met ouders

  Thema 2: Voorlezen in meertalige gezinnen Thema 2: Voorlezen in meertalige gezinnen

  Thema 3: Hoeveel meertaligheid kunnen peuters aan? Thema 3: Hoeveel meertaligheid kunnen peuters aan?

  Thema 4: thuistaal in de klas, dat kan!

  Brigitte Waelpoel –Vogten start de deelsessie met enkele (meer)talige opdrachten en bespreekt het gevoel dat deze opdracht oproept bij deelnemers.
  Onderwerpen die ter sprake komen in het vervolg van deze deelsessie zijn:

  • Voordelen van meertaligheid: verbreding toegang tot kennis; vergroting communicatiemogelijkheden; stimulering auditieve en sociale vaardigheden; verbetering ruimtelijk inzicht en concentratie; voorkoming van dementie
  • Het advies van de PO-raad adviseert om de moedertaal te benutten. Immers een verbod op, of een afwijzing van, moedertaal vermindert de binding met school en verstoort de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind.
  • Er blijkt weinig taalbeleid te zijn en het beleid dát er is wordt op individuele scholen gemaakt. Van bovenaf lijkt sturing te ontbreken. Terwijl we weten dat een goede beheersing van de moedertaal en een grote woordenschat in de moedertaal helpt bij het leren van een volgende taal en bij het opbouwen van woordenschat in de te leren taal.
  • Richt op school een krachtige taalomgeving in. Hierbij zijn drie factoren heel belangrijk: rijke context, voldoende taalsteun, en zorgen voor veel interactie.

  Tips: 

  • Waardeer elke taal in de klas
  • Maak duidelijke afspraken binnen je team en binnen je klas,
  • Maak het gebruik van de moedertaal functioneel: Adviseer kinderen die eenzelfde taal spreken, tijdens de les in de moedertaal te laten overleggen. Bespreek        vervolgens de uitkomst/het resultaat in het Nederlands, met de hele groep. Dit zorgt voor een beter begrip van kernbegrippen en leerstof, voor interactie en      samenwerking en voor competentiebeleving.
  • Maak de talen die in je klas aanwezig zijn zichtbaar, bv door een meertalige woordmuur in de klas, de ontwikkeling van lees- en schrijfvaardigheid en ouderbetrokkenheid
  • Benut het aanbod:
   “Lesactiviteiten Meertaligheid” - SLO
   Toolbox PO: Meer Kansen Met Meertaligheid (3M) - http://3mproject.nl/toolbox/
   Toolbox PO: Talen4all - http://talen4all.nl/toolbox/
   Toolbox VO: Holi-Frysk project – http://www.holi-frysk.nl/activiteiten.html
   Handboek Taalgericht vakonderwijs´ van Mayke Hajer en Theun Meestringa Publicaties van Piet van Avermaet

  Thema 5: ontwikkelingsgericht en muzisch taalonderwijs

  Karen Reekmans start haar interactieve deelsessie met het voorlezen van een prentenboek in het Frans en laat de deelnemers aan den lijve ervaren op welke manier zij, welke taalstrategieën gebruikt om deelnemers niet te laten blokkeren door de taalbarrière.

  Ze geeft voorbeelden van taalstimulering in verschillende talen, bespreekt de ins en outs van taalsensibilisering en authentiek leren. Al doende laat zij de deelnemers good practice ervaren.

  Karen geeft het voorbeeld van Sneeuwwitje in allerlei talen en reflecteert hierop met de deelnemers, waarbij blijkt dat non-verbale taal erg belangrijk is.

  De deelnemers gaan aan de slag met een casus: ‘Vertaal je verbeelding in muziek, woord, beeld en gebaar!’, waarin mogelijkheden voor taalstimulering en differentiatie, kansen voor transversaal leren en muzisch taalonderwijs aan de orde komen.

  Karen bespreekt de kans om woordenschat aan te brengen door te benoemen en te bevragen. Ze legt nadrukkelijk een relatie met andere taalgebieden: spelling, creatief vertellen, schrijven, verwerven van schooltaal en technisch lezen.

  Karen verwijst naar haar boek dat ze samen met collega’s Catherine Roden en Kris Nauwelaerts schreef: ‘Vertaalde verbeelding. Muzische inspiratie voor taalstimulering in de meertalige klas’. En als afsluiting wijst ze op de website https://www.pxlexperts.be/?s=meertalig

  In de korte plenaire afsluiting blikken de aanwezigen, onder andere door activiteiten op Twitter te bekijken (#thuistaal 2019) terug op ‘Thuistaal en onderwijs: een gouden combinatie?’

  Thema 4: Thuistaal in de klas, dat kan! Thema 4: Thuistaal in de klas, dat kan!

  Karen Reekmans Karen Reekmans

  Interactieve deelsessie Interactieve deelsessie

 •   Verslag conferentie 'Meertalig Leesvaardig' 13 november 2018
  Dagvoorzitter Maurice van Straten Dagvoorzitter Maurice van Straten
  Muzikale omlijsting door Irene Plas Muzikale omlijsting door Irene Plas
  Leonie Cornips Leonie Cornips

  Verslag conferentie 'Meertalig Leesvaardig' 13 november 2018

  Op 13 november 2018 organiseerden Fontys OSO, Leerstoel Taalcultuur in Limburg (Universiteit Maastricht) en het Meertensinstituut voor de vier de keer op rij een interactieve bijeenkomst rondom meertaligheid. Het thema was dit jaar ‘Meertalig Leesvaardig’

  Het programma bestond uit een plenair deel (5 presentaties) waarbij steeds sprake was informatie vanuit een ervaringsdeskundige gevolgd door een presentatie van een onderzoeker over hetzelfde onderwerp.

  Na de pauze was er een interactief deel waarbij de deelnemers een keuze konden maken uit 5 onderwerpen en hierbij in gesprek konden gaan met elkaar, de ervaringsdeskundige en de onderzoeker.

  De bijeenkomst werd afgesloten met een gedicht van Quirien van Haelen waarbij hij op geheel eigen wijze de highlights van de bijeenkomst samenvatte. Daarnaast fungeerde Maurice van Straaten als dagvoorzitter, zorgde Irene Plas voor de muzikale omlijsting en maakte Eddy Teunissen foto's. Met dank aan Frans van den Heuvel voor de verslaglegging.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Met medewerking van

  Sfeerafbeelding Fontys

 •   Verslag Kennisplaza 8 maart 2018

  Verslag Kennisplaza 8 maart 2018

  De eerste editie van Kennisplaza op 8 maart in ’s-Hertogenbosch was een succes. Het evenement werd georganiseerd door het Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO) en de Hogeschool Kind en Educatie (FHKE) en stond in het teken van het delen van kennis op het gebied van onderwijs. Op interactieve en dynamische wijze werd in een positieve sfeer, vanuit gezamenlijkheid kennis gedeeld door studenten, docenten, alumni, en vertegenwoordigers van beroepsverenigingen.

  10xBeter Onderzoeksprijs

  Een belangrijk onderdeel van het programma was de bekendmaking van de winnaar van de Onderzoeksprijs 10xBETER! van de masteropleidingen Educational Needs, Leren en Innoveren en Leadership in Education. Alle genomineerden presenteerden hun onderzoek op een banner in de hal, waarbij ze in gesprek gingen met de deelnemers. Tanja van Aarle MEd, alumnus Master Educational Needs, heeft volgens de jury de beste prestatie geleverd. Tanja is werkzaam bij Kindcentrum De Hoven te Rosmalen als rekenspecialist. Ze deed onderzoek naar wat een leerteam nodig heeft om zich te ontwikkelen naar een professionele leergemeenschap. Ze beschreef daarbij een 3 stappenplan en heeft een praktijkmodel opgesteld voor de professionalisering van leerkrachten. De titel van haar onderzoek is ‘Teamreis met bestemming Professionele Leergemeenschap’.

  We danken Tineke van Alphen, Peter van ’t Westeinde, Thea Deckers, Ellen Rohaan en Audrey Janssen-Seezink voor het maken van de eerste selectie uit de 90 onderzoeken. En de jury bestaande uit Jacqueline van Swet, Agnes van der Linden en Frans Smulders voor het opstellen van de jurryrapporten en het kiezen van de winnaar. Harrie van de Ven, voorzitter College van Bestuur Optimus Primair Onderwijs, reikte met veel lovende woorden voor de masteropleidingen de prijs uit.

  Waarderen van Diversiteit

  Dr. Linda van den Bergh, lector Waarderen van Diversiteit, verzorgde de keynote tijdens de première van de Kennisplaza. Zij stond stil bij het belang van onderzoek als middel voor schoolontwikkeling en voor de professionele ontwikkeling van leraren. Een onderzoekende houding is van groot belang voor het waarderen van diversiteit. Linda legde hierbij de nadruk op het kritisch zijn op aannames en veronderstellingen van jezelf en je collega’s over (groepen) leerlingen.

  Workshops

  Iedereen kon kiezen voor twee workshops die verzorgd werden door docenten en studenten. Voorbeelden van workshops waren ‘Leerlingen motiveren’ en ‘Verhalen spotten, ga je mee?’. Het leverde mooie gesprekken en gezamenlijke nieuwe inzichten op!

  Kennisplaza leverde mooie gesprekken en gezamenlijke nieuwe inzichten op! We zien iedereen graag terug op de tweede editie van Kennisplaza op woensdag 20 maart 2019.

  Tanja van Aarle: winnaar 10xBeter Onderzoeksprijs 2018

  Sfeerafbeelding Fontys

  De 10 genomineerden

  Sfeerafbeelding Fontys

  Workshop 'leerlingen motiveren'

  Sfeerafbeelding Fontys

  Foto's gemaakt door Jacomijn Dijkers

  Sfeerimpressie Kennisplaza 2018

  Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

 •   Verslag 'Ik wil je iets zeggen!' Meertaligheid EN (3-11-2017, Sittard)
  Sfeerafbeelding Fontys
  Sfeerafbeelding Fontys
  Sfeerafbeelding Fontys

  Dankzij de organisatie van Fontys OSO, de leerstoel Taalcultuur in Limburg (FASoS, Universiteit Maastricht) en het Meertens Instituut, met medewerking van Campus Sittard en LBRT, vond er dit jaar alweer voor de derde keer een interactieve middag rondom meertaligheid plaats, waarbij ditmaal de focus lag op meertaligheid van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), autisme, slechthorendheid en doofheid. Op vrijdag 3 november 2017 – dag van de clichés – om 13:30 begon de middag, toepasselijk, met enkele clichés: “Vrouwen praten te veel en mannen luisteren te weinig!”, waarbij het publiek moest lachen. Toch, bij één van de clichés, knikte het publiek: bij een onderwerp zoals meertaligheid en TOS zijn er weinig mannen aanwezig.

  Wat is dan de meerwaarde van zo’n dag? Zoals Anja van Schijndel – een van de organisatoren samen met Leonie Cornips – zegt, is het een goede kans om kennis over meertaligheid en kinderen/jongeren met educational needs uit te wisselen, maar dan zowel vanuit het wetenschappelijke perspectief als het perspectief van ervaringsdeskundigen. Het samenkomen van deze twee ‘werelden’ werd daarmee ook de rode draad van de dag, waarbij de spits werd afgebeten door Jeanette en Emre, twee ervaringsdeskundigen.

  Jannet Ververgaard-Fernhout en Emre Cansimsir

  Jannet en Emre zijn samen vanuit Venlo gekomen om over hun ervaringen te spreken. Emre is een jongeman met een TOS die bij Jannet op de Taalbrug in Eindhoven heeft gezeten. Hij definieert zichzelf als half Turks, half Nederlands. Jeanette is ambulant dienstverlener. Zij kent en ondersteunt Emre al lang en helpt hem in de vrijere communicatieve situaties. Hoe communiceer je namelijk als je niet goed kunt zeggen wat je wilt of denkt? Bovendien spreekt zijn moeder in de thuissituatie het liefste Turks en verkiest hij het Nederlands, want zoals hij zelf zegt, spreekt hij niet veel Turks en ook niet heel goed Nederlands. Hij ziet zijn meertaligheid helemaal niet als een probleem. Hij spreekt Turks, Nederlands, dialect, straattaal, en soms gaat het allemaal wat door elkaar, maar daar ziet hij juist de kracht van in: “Het gaat om de mix!”

  Tessel Boerma

  Heeft een kind nu een taalachterstand of een TOS? Hoe kun je een van de twee diagnosticeren en daarmee de ander uitsluiten? En wat is het verschil precies? Daarover sprak Tessel Boerma. Een TOS is aangeboren en is een primair probleem met het leren van taal. Een taalachterstand daarentegen is een achterstand die ontstaat door verminderd taalaanbod. Voor professionals is het lastig om de twee uit elkaar te houden, ze kunnen namelijk erg op elkaar lijken, en daarbij kunnen er ook nog eens over- en onderdiagnoses plaatsvinden: een meertalig kind kan bijvoorbeeld op jonge leeftijd lijken op een kind met een TOS. Daardoor kan een meertalig kind onterecht gediagnosticeerd worden met een TOS, of een kind met een TOS juist niet.

              Hoe kunnen we dan een TOS bij een meertalig kind identificeren? Een TOS manifesteert zich in iedere taal en is dus niet afhankelijk van taalspecifieke kennis. Met gebruik van een quasi-universele nonwoordrepetitietaak, een test met niet-bestaande woorden opgemaakt uit klanken die in bijna alle talen van de wereld voorkomen, kan dit wel. Een meertalig kind kan zijn algemene kennis over taal toepassen bij het herhalen van deze niet bestaande woorden, en dat is juist waar een kind met een TOS problemen mee heeft.

  Christian Kortooms

  Christian is orthopedagoge en werkt met hele jonge kinderen. Zij probeert kinderen een zo rijk mogelijk ‘taalbad’ aan te bieden. In haar toespraak beaamde ze Tessel’s punt dat het lastig is om een taalachterstand van een TOS te onderscheiden. Verder is het belangrijk om het belang van meertaligheid over te brengen aan ouders, zodat zij hun eigen thuistaal met hun kind blijven spreken, ook als dit geen Nederlands is. In haar ogen is het spreken van meerdere talen een rijkdom. In de eerste taal zit gevoel en emotie, en dat is onvervangbaar. Om het belang van meertaligheid over te brengen is wetenschappelijke kennis onmisbaar in de praktijk. Haar grote passie voor taal was duidelijk hoorbaar in het citaat: “Taal zit in je lijf. Taal zit in alles!”

  Elma Blom

  Elma Blom, universitair hoofddocent bij de Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht, sprak over TOS, talige diversiteit en de rol van de moedertaal. Dat talen enorm verschillend zijn, daar kwamen alle deelnemers weer eens opnieuw achter toen ze een tongbreker in het Inuktitut probeerden uit te spreken. Die verschillen tussen talen kunnen ook het taalverwervingsproces beïnvloeden. Soms kan de moedertaal bijvoorbeeld een struikelblok zijn bij het verwerven van een tweede taal. Denk aan Slavische talen, zoals het Russisch. Deze talen hebben geen lidwoorden, waardoor een spreker van het Russisch moeite kan hebben met het gebruiken van lidwoorden in het Nederlands. Daarentegen zit er juist door die verschillen ook een kracht in meertaligheid: een kind kan namelijk de ene taal als “springplank” voor het leren van een andere taal gebruiken. Er kunnen cognaten tussen de talen zijn (‘comunicación’ in het Spaans en ‘communicatie’ in het Nederlands bijvoorbeeld), dat voordelig kan zijn voor het fonologisch bewustzijn en de algemene vaardigheden van een kind. De vraag is echter nog: kunnen mensen met een TOS hun moedertaal ook als springplank gebruiken, met alle bijkomende voordelen? En wat moeten we met al die andere thuistalen?

              De moedertaal van een kind is een deel van de identiteit van een kind. De integratie van en tolerantie voor talen in het onderwijs is goed voor het welzijn, zelfvertrouwen en het gevoel ergens bij te horen. Bovendien heeft het ook een positieve invloed op schoolprestaties. In de woorden van een Spaans-Engels tweetalig kind: “English runs through my veins, while Spanish is in my heart.”, waarop Ofelia García’s citaat mooi aansluit: “What kind of damage are we doing to a child if we remove one of those components?”.

  Anouk Middelkoop- van Erp

  Anouk Middelkoop is docent Master Educational Needs bij Fontys OSO. Ze is nauw betrokken bij ontwikkeling en uitvoering van modules en praktijkgericht onderzoek op het gebied van spraak, taal- en gehoorproblemen. In haar toespraak heeft zij beklemtoond dat meertaligheid óók gebarentaal omvat. Ouders met een kind met gehoorproblemen vragen zich af of hun kind het wel redt in een wereld waarin gesproken taal zo prominent aanwezig is. Daarom onderstreepte Anouk dat ook een gebarentaal een moedertaal kan zijn, en dat er een passende begeleiding bij slechthorende kinderen nodig is. Taal is, in haar woorden, tenslotte zoveel meer. Taal is communiceren, en dat gebeurt niet alleen met gesproken woorden.

  Beppie van den Bogaerde

  Beppie ging tijdens haar presentatie in op meertaligheid en doofheid/slechthorendheid. Daarbij bracht ze ook een belangrijke nuance aan over wat “meertaligheid” eigenlijk is, want een meertalig kind hoeft niet altijd twee talen te spreken, bimodale meertaligheid bestaat ook, waarin er bijvoorbeeld een gebarentaal is, en een gesproken taal.

              Vier belangrijke aspecten van het omgaan met doofheid/slechthorendheid (DSH) bij een kind zijn de mate van DSH, de duur van de DSH (is het al zo vanaf de geboorte? Of is het later ontstaan), de adviezen van professionals, en wat ouders daarmee doen. Voor ouders kan het namelijk ook weer lastig zijn om voor een communicatievorm te kiezen met een kind met DSH, misschien kunnen ze zelf niet in gebarentaal communiceren. Als ouders Nederlands, of een andere taal, met een kind met DSH spreken, gaat het kind dan ook Nederlands, of die andere taal, spreken? Hoe dan ook is een gebarentaal altijd toegankelijk voor een kind met DSH. Beppie benadrukte in haar toespraak dat het in haar optiek niet wenselijk is om een combinatie van NGT (Nederlandse Gebarentaal) en het Nederlands aan te bieden als eerste taal aan een kind met DSH. Op deze manier wordt namelijk noch de structuur van het NGT noch van het Nederlands aangeboden. Als laatste vermeldde ze dat de keuzes van ouders en professionals vanuit ideologisch, cultureel en disciplinair worden gemaakt.

  Marjolein Derks-Janssen en Saskia van den Berg

  Marjolein (leerkracht SO de Pyler Heerlen) en Saskia (autismespecialist en begeleider van jongeren en volwassenen met autisme), spraken in hun lezing over meertaligheid en autisme. Soms kunnen er in een gesprek met iemand met autisme misverstanden ontstaan, denk dan aan een uitspraak met een sarcastische ondertoon, die serieus wordt opgevat. Ook als het “heel talig is”, kan het moeilijk worden. Een ander aspect van autisme is dat bepaalde prikkels veel sterker kunnen binnenkomen. Denk dan bijvoorbeeld aan een zacht geluid uit een hoek van een lokaal dat als storend wordt ervaren.

              Een belangrijk punt dat beide sprekers aanhalen is dat ieder kind met autisme uniek is, en weer op een eigen manier functioneert. Het is niet zo dat autisme op iedereen hetzelfde effect heeft. Dit is dan ook het bericht dat beide sprekers willen meegeven aan de aanwezige wetenschappers: er is niet één bepaald gedrag, autisme is heel divers. Eén uniforme aanpak voor autisme is niet de oplossing. We moeten oog hebben voor het individu.

  Petra Hendriks

  Petra Hendriks, hoogleraar Semantiek en Cognitie aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen, sprak in haar lezing over taalbegrip bij kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Sommige woorden of zinnen kunnen meerdere betekenissen hebben. Denk bijvoorbeeld aan “Toen lag hij in een deuk.”, daarbij kunnen we ons iemand voorstellen die heel hard lacht, of letterlijk in een deuk van een ingedeukte auto ligt. Nog een ander voorbeeld: “Ze kamt haar pony”. Kamt ze haar dier, of haar eigen haar?

              Voor communicatie is het een vereiste dat de juiste betekenissen aan de juiste vormen worden gekoppeld. Neem bijvoorbeeld de zinnen “Hier zie je een olifant en een krokodil. De olifant slaat hem”. Kinderen met ASS maken fouten met het woord “hem” tot ca. 6 jaar en daarna ook nog incidenteel, en verwijzen ermee naar de olifant. Daarentegen weten volwassenen dat “hem” niet naar de olifant kan verwijzen omdat hiervoor het woord “zichzelf” nodig is. Een van de vragen die dan nog rest is hoe hun Duitse leeftijdsgenoten het voornaamwoord “ihn” in een soortgelijke zin wel al correct lijken te kunnen gebruiken, in andere woorden, hoe valt het verschil tussen beide talen te verklaren? En hoe zit het dan met tweetalig Nederlands-Duitse kinderen?

  Amber Kuypers

  Amber Kuypers is gedragsspecialiste en begeleidt leerlingen met educational needs. Ze zet kunst, en haar eigen achtergrond met kunst, in om op een niet-talige manier te communiceren met deze jongeren, zoals het samen maken van foto’s, en aan die foto’s een titel geven. Zo krijgen jongeren met bijvoorbeeld dyslexie de kans om te werken vanuit hun kracht: ze kunnen hun creativiteit inzetten om hun creatie vervolgens een passende, inventieve naam te geven. Met kunst kun je elkaar anders leren kijken. Zo werd het publiek ook verrast door ‘de andere manier van kijken’ van een van haar leerlingen. Hij had een foto’s gemaakt. Onder andere van de spitse punten van een hek, en had de foto “Huisjes van Amsterdam” genoemd, want huizen daar zijn hoog, smal, en huizen hebben een dak. De kracht van beelden zit er ook in dat beelden universeel zijn: welke achtergrond je ook hebt, waar je ook vandaan komt, met beelden kun je communiceren, met wie dan ook.

  Kristien Hens

  Kristien Hens, ethicus aan de Universiteit Antwerpen en KU Leuven, sprak over autisme en taal. In DSM-5 wordt er een onderscheid gemaakt tussen ASS en een sociaal-pragmatische communicatiestoornis. Enkele kenmerken van ASS zijn beelddenken, visuele intelligentie, hyperlexie en verlate verbale communicatie. Uit haar boek, Voorbij de diagnose: Ervaringen van volwassenen met autisme, toonde zij enkele passages hoe volwassenen met autisme ermee omgaan, hoe zij met die diagnose hebben ‘leren leven’ en in welke situaties het hen “confronteert”.

  In haar afsluiting haalde Kristien de conclusie van Marjolein en Saskia nog eens aan, dat ‘autisme’ eigenlijk zo’n groot spectrum is, dat je het niet als heterogene groep kunt beschouwen. Men moet vanuit het kind zelf gaan kijken: wat betekent het voor een individu om autisme te hebben? Als je je niet op dezelfde manier als anderen kunt uitdrukken, ben je namelijk kwetsbaar. Daar is unieke, toegepaste en persoonlijke ondersteuning bij nodig.

  Quirien van Halen

  , “de dichter van de zapgeneratie”, luidde de pauze in met een gedicht, want ook al wilde het publiek “meer, meer en meer”, “de koffie stond al klaar”.

  Tijdens het tweede, interactieve deel van de middag konden de aanwezigen deelnemen in een van de vijf sessies en in gesprek gaan met...

  Elma Blom

  De sessie van Elma Blom begon met de openingsvraag hoe je er tegenover zou staan als anderstalige ouders in hetzelfde onderwijsinstituut (bijvoorbeeld hetzelfde gebouw) ook NT2-onderwijs zouden krijgen. Daarbij ging het gesprek al snel richting de verschillen tussen eerste en tweede taalverwerving: als kind leer je namelijk sneller en natuurlijker, en de moedertaal zit dieper verankerd in de hersenen van volwassenen.

              Wie moet de taallessen geven? Geschoolde NT2-docenten of vrijwilligers met training? En wat zou de grens zijn? Momenteel wordt een groot deel van het NT2-onderwijs door vrijwilligers verzorgd. De deelnemers geven aan dat leerkrachten in de optimale situatie een Pabo-lerarenopleiding hebben voltooid met een extra aantekening voor NT2.

              Emre (zie hierboven) is ook aanwezig bij deze sessie. Wanneer hem gevraagd wordt hoe hij het zou vinden om samen met zijn moeder les te hebben, geeft hij aan dat het hem niks zou uitmaken. Daarentegen vermeldt een leider van een dagverblijf dat anderstalige ouders geen interesse zouden hebben in het leren van het Nederlands. ‘Cultuurgebondenheid’ is een ander belangrijk aspect dat aangedragen wordt. Zo zou er gestart kunnen worden met kleine conversatiegroepjes met moeders die thuis wonen. Ook moet er onderscheid tussen doelgroepen gemaakt worden. Zo is er een verschil tussen mensen die net in Nederland binnenkomen, en hier al jaren wonen. Kort samengevat: kijk naar de achtergrond van de situatie en bied een kop koffie aan.

              Wat is dan de rol van de moedertaal in de klas? Een idee is om ook in de moedertaal les te gaan geven tot aan de volwassenheid. Denk bijvoorbeeld aan een kind dat de kans krijgt om een uurtje les te geven in de eigen taal, als het dat leuk vindt. Onderzoek laat zien dat het Nederlands in het onderwijs zo dominant is, dat de moedertaal (hier: Turks) niet goed doorontwikkelt. Er is te weinig waardering voor moedertalen in de Nederland, waardoor er maatschappelijke problemen ontstaan.

              Op de vraag of kinderen kun moedertaal mogen gebruiken op school bestaan er drie visies: 1) nee, dat mag niet, 2) ja, tijdens de pauze, 3) ja, ook in de klas. In Zweden bestaat de mogelijkheid wel om in de moedertaal les te krijgen. Kinderen krijgen dan de kans om vanuit hun kracht, hun moedertaal, zich te ontwikkelen, en leren daarnaast Zweeds. De mogelijkheid voor een meertalige klas is ook afhankelijk van de leerkracht.

              Verdere gesprekspunten waren nog: wanneer er wordt gesproken over overdiagnose: is het dan erg als een leerling tijdelijk op een cluster 2-school komt als hij/zij daar een goed taalbad krijgt? Zijn er trainingen voor ouders om met TOS van hun kind om te gaan? En hoe kunnen ouders van kinderen met TOS emotioneel worden begeleid? Verder vult Elma nog aan dat er achter een andere taal vaak een ander wereldbeeld zit.

   

  Tessel Boerma

  In de sessie met Tessel kwamen deelnemers met verschillende achtergronden bij elkaar. Denk aan een ambulant dienstverlener, student van de lerarenopleiding Engels en een logopediste. Het onderscheiden van meertaligheid en een TOS is op een jonge leeftijd nog niet zo makkelijk. Een hulpmiddel om dit onderscheid wel te kunnen maken voor kinderen vanaf 5-6 jaar is een zogenaamde nonwoordtoets. Hiermee moet een kind namelijk zijn of haar kennis over taal toepassen, in plaats van de kennis van zijn of haar moedertaal, en dit is precies waar kinderen met TOS moeite mee hebben. Een belangrijke kanttekening hierbij is wel dat zulke tests niet universeel kunnen zijn: je moet het kind niet uit het oog verliezen met ‘genormeerde diagnoses’.

              Dankzij de aanwezigheid van twee Belgische deelneemsters kwam er al snel een interessant verschil tussen beide landen aan het licht. In hun woorden “[moet je in België] eerst genoeg falen voordat er gediagnosticeerd wordt.”, waar in Nederland zo snel als het kan een anamnese tot stand komt. Bovendien is er maar weinig informatie in België over wanneer een kind zijn of haar eerste woordje of zin uitspreekt. Ook vroegbehandeling bestaat niet in België, waar er in Nederland al observatiegroepen met periodieke metingen op jonge leeftijd zijn.

              TOS is een onzichtbare stoornis en juist dat maakt het zo moeilijk. Toch worden scholen er steeds alerter op omdat er meer kennis over wordt verspreid. Van de andere kant is er nog veel terrein te winnen. Leerkrachten weten namelijk helaas nog niet hoe ze ermee moeten omgaan. In de diagnose van TOS is er een inflatierisico. Het is belangrijk dat we daar niet in doorslaan. Als eerste plaatsten de deelnemers hierbij de vraag of overdiagnose niet beter is dan onderdiagnose en de vraag wat een diagnose met een kind doet.

              Aan het eind van de sessie ging het gesprek terug naar de verschillen tussen België en Nederland, waarbij de Belgische deelnemers vermeldden dat “[a]ls we iets over aanpak moeten weten, dan moeten we .nl intypen in plaats van .be”.

  Beppie van den Bogaerde

  Deze sessie begon met drie gele stickers lieten de volgende drie vragen zien:

  (i)              Zijn er makkelijke tips voor een slechthorende leerkracht in een horende klas (groep 1-2)?

  (ii)            Is gebarentaal in alle culturen hetzelfde? Of verschilt het per cultuur?

  (iii)          Ziet u als ervaren wetenschapper in het onderzoek een verschuiving plaatsvinden. Zo ja, welke?

  95 procent van dove kinderen zijn van horende ouders. Pure gebarentalen bestaan niet, vaak leren kinderen in Nederland pas op 4-jarige leeftijd Gebarentaal. Ouders kunnen best gebarentaal leren maar zowel ouders als professionals neigen toch naar gesproken taal.

  Er zijn 125 tot 135 gebarentalen ontdekt maar die zijn nog niet allemaal beschreven. Gebarentaal is zeker niet voor iedere cultuur hetzelfde (zie vraag ii) omdat een gebarentaal een expressie is van een gemeenschap. Meestal ontstaan gebarentalen in die dovengemeenschappen die onderwijs krijgen omdat zij vaak intern moeten verblijven. In Nederland zijn er vijf dovenscholen waarvan drie met een internaat en daar is een specifieke gebarentaalcultuur ontstaan. In Amsterdam stond men positief tegenover gebarentaal, in Michielsgestel kreeg vooral het spreken de aandacht terwijl Groningen altijd meertalig was.

              Er zijn dus zeker andere gebaren per cultuur, er bestaan dialecten in gebarentaal, er is onderscheid tussen formele en informele gebarentaal en er is jongerengebarentaal. Een kind gebarentaald opgegroeid in Hong Kong moet zeker de Nederlandse gebarentaal leren in Nederland. Woordkeus en klanken laten het dialectverschil tussen Groningen en Amsterdam. Het Groningse gebaar voor jarig vindt plaats op de bovenarm omdat kinderen daar een koek kregen vroeger als zij jarig waren, elders wordt het gebaar voor jarig voor de buik gemaakt. Het Amsterdamse gebaar voor verhuizen is het uitdrukken van takelen.

              Maar er zijn ook iconische gebaren die meer universeel zijn. Zo’n meer universeel gebaar is het gebaar voor kat; Beppie drukt in dit gebaar lange snorharen uit. Juist die iconische gebaren lijken mensen de gedachte te geven dat er maar wat ‘met de handen gewapperd wordt’ terwijl gebaren van doven en horenden cruciaal van elkaar verschillen. De gebaren van horenden zijn gesticulaties en zijn cultuurgebonden. In Griekenland is het gebaar voor ‘komen’ in Nederland te interpreteren als ‘weggaan’. Er is wel het idee dat in het verleden gesticulaties geleid hebben tot volwaardige gebarentalen. Doven die gebarentalen verliezen na een afasie dit vermogen maar kunnen wel nog gesticuleren.

              In gebarentaal kan spreken sequentieel en simultaan uitgedrukt worden en gebarentaal is vooral veel simultaan. De gesproken zin: “Ik geef het jou” bevat vier woorden achter elkaar terwijl het een gebaar behelst. Juist het simultane versus sequentiele verschil in gebarentaal is erg lastig te leren en te ontdekken voor een buitenstaander.

              Voor het eerste levensjaar kun je nog gemakkelijk wennen aan een cochleair implantaat (CI), maar dan alsnog werkt het niet goed voor iedereen. Een CI kan het gehoor sowieso nooit helemaal vervangen. Ouders zijn er vaak op gefixeerd dat kinderen leren spreken, maar is dat wel zo gewenst? Willen we “ouders als therapeuten”? Een kind wordt dan geregeld geconfronteerd met taallessen, bijvoorbeeld correcties wanneer het iets fout zegt. Willen we dat wel? En moeten we altijd een norm hebben? Moet iedereen een gesproken taal spreken?

              Totdat kinderen een jaar of 5-6 zijn krijgen zij begeleiding met een CI al weten we niet of zij hun potentie te leren vervullen. We krijgen alleen te horen dat het goed met ze gaat. Het duurt ongeveer een jaar om te wennen aan de “nieuwe geluiden” die je hoort wanneer je 15 of 16 bent en dan een implantaat krijgt. Bovendien blijf je dan alsnog altijd slechthorend. Slechthorenden worden vaak alsnog als “horenden” gezien, wat moeite kan opleveren met het vinden van hun identiteit. Denk bijvoorbeeld aan een verbaasde juf, die vindt dat een kind heel goed spreekt, maar niet doorheeft dat het kind eigenlijk niet goed hoort. Bovendien, juist omdat je zo intensief moet luisteren wanneer je slechthorend bent, ben je ‘altijd moe’. Daarom kan het helpen om visuele cues te gebruiken om aandacht te trekken, zoals bijvoorbeeld knipperen met het licht, in plaats van te roepen. De deelnemers zijn tegen het eind van het gesprek hoe ‘horend’ zij eigenlijk zijn.

              Beppie vermeldt ook dat, als je geen toegang hebt tot een gesproken taal, het vrijwel onmogelijk is om een gesproken taal te leren. En dit ligt niet aan de leerling, maar aan onze didactiek, omdat we hiervoor nog niet de benodigde middelen hebben.

              Er is een verschuiving in het onderzoeksgebied: er is veel aandacht voor de vorm van gebaar en gesticulaties. Juist de aandacht voor gesticulatie in gesproken taal neemt de laatste tijd toe. Beppie herhaalt later in het gesprek haar kritische houding ten opzichte NMG (Nederlands met gebaren) nogmaals: tot een jaar of 5 moet je talen leren: Nederlands, Frans, Engels, NGT, en daarna kun je mengen en mixen wat je wilt. Een andere recente ontwikkeling is het onderzoek naar kinderen met een TOS, die een/twee dove ouder(s) hebben.

  Petra Hendriks

  Tijdens de sessie van Petra Hendriks vraagt een leraar uit SO-IV, reguliere afdeling, zich af of leerlingen goed geplaatst worden als er een combinatie ASS en TOS is. Bij dossier-analyse blijkt aanvankelijk vooral het taalprobleem op te vallen en later vooral gedragsproblemen. Deze problemen versterken elkaar en hebben veel reactieve gedragingen. Leraren SO-IV vragen zich geregeld af of leerlingen beter af waren in cluster II. Hierop komen enkele reacties van de groep. Veel info komt binnen en wordt niet gelinkt aan kennis die leerlingen hebben. Ze leren geïsoleerd. Een leerling met deze problematiek moet de link aangeleerd krijgen. Een zebrapad op de weg naar school is een heel andere context dan het zebrapad in de stad. Zij hebben moeite met toepassen van kennis in andere context. Ook hebben zij problemen in executieve functies, denk dan vooral aan het werkgeheugen, wat het probleem nog meer versterkt.

              Hoe herken je dan het verschil tussen leerlingen met autisme en leerlingen met TOS? Petra Hendriks antwoordt hier als volgt op. Bij autisme is de grammatica meestal wel goed, maar is de afstemming met de gesprekspartner lastig zoals het nemen en geven van de beurt, het aanpassen van het stemgeluid aan de omgeving, het empathisch taalgebruik en het afronden van een gesprek. Ook in figuurlijk taalgebruik als bij spreekwoorden en gezegdes nemen ze de taal letterlijk. Bij TOS is grammatica het pijnpunt, evenals het formuleren van zinnen, er zijn woordvindingsproblemen en het toepassen van taalregels. Bij zowel autisme als TOS is pragmatiek hetzelfde probleem. Een ervaringsdeskundige raadt de Fontys OSO-Reeks 20 – Navigeren in de sociale wereld, een programma voor (rand)normale begaafde personen met een autismespectrumstoornis aan.

              De volgende vraag komt van een leerkracht uit Rec III en gaat over hoe je sociale interactie tussen leerlingen onderling kunt stimuleren. Hierop antwoorden de deelnemers met de volgende suggesties. Geef bijvoorbeeld een opdracht die past bij sterke kant van leerling. Laat hem of haar een presentatie laten geven (die samen voorbereid is) en laat klasgenoten vragen formuleren. Ga ook op zoek naar het talent van de leerling, maak contact met zijn of haar eigen belevingswereld en zoek naar associaties.

              Vervolgens vraagt een vrijwilliger van de scouting hoe de kennis van professionals (scholen) bij de vrijwilligers terecht kan komen. Zij maakt vaak mee dat TOS/ASS leerlingen geadviseerd worden mee te draaien in een club zoals de scouting, maar de begeleiding van de vrijwilligers is dan onvoldoende. De groep antwoordt hierop dat een ambulant begeleider kan komen adviseren en meekijken welke problemen er zich voordoen.

              Ook vraagt een leerkracht VSO hoe ze een Engelstalige leerling met rigide aversie tegen het Nederlands kan stimuleren toch Nederlands examen te doen. Hierop antwoordden de deelnemers als volgt: Bij leerling met specifieke faalervaring in Nederlands lijkt de angst versterkt te worden als hij voelt dat we hem of haar willen overtuigen. Probeer begrip te krijgen voor de context van zijn of haar specifieke angst / faalervaringen, om van daaruit samen te zoeken naar wat deze leerling nodig heeft om open te staan voor voordelen van meertaligheid.

              Enkele losse opmerkingen die verder nog aan bod kwamen waren dat iemand met ASS niet meer moeite lijkt te hebben met meertaligheid, TOS veel voorkomt in combinatie met ADHD en dat onderwijs te zeer vak gesplitst is voor leerlingen met TOS. Hierdoor integreren ze kennis niet en daalt de leermotivatie, zoals opgemerkt door een ouder van een kind met ASS.

  Kristien Hens

  In deze sessie kwam met name het taalgebruik in relatie met de context aan de orde. Iemand met autisme is vaak "blind" voor de context. Diverse voorbeelden uit de praktijk van Saskia van de Berg (zie hierboven) werden genoemd en toegelicht door Kristien. In zijn algemeenheid interpreteren we teveel en te snel. “We weten niet wat de ander denkt” en daarmee werd de aandacht gevestigd op het beperken van het interpreteren. Ervaringen van kinderen moeten we serieus nemen.          
              Professionals denken teveel vanuit een fixed mindset. Er is ook sprake van misvattingen in woordkeuze en bepaald woordgebruik in verslagen. Een tip is daarom altijd een “warme” overdracht proberen te regelen. De algemene conclusie uit deze sessie is dat autisme nooit helemaal te begrijpen valt.      

  Onder het genot van een drankje en goed gesprek vond vervolgens de afsluiting van deze bijzondere, informatieve en inspirerende dag plaats.

  Verslag Gino Morillo Morales

  Sfeerafbeelding Fontys

  Opening door Anja van Schijndel

  Sfeerafbeelding Fontys

  Jannet Ververgaard-Fernhout en Emre Cansimsir

  Sfeerafbeelding Fontys

  Maurice van Straten en Tessel Boerma

  Sfeerafbeelding Fontys

  Anouk Middelkoop- van Erp en Christian Kortooms

  Sfeerafbeelding Fontys

  Elma Blom

  Sfeerafbeelding Fontys

  Anouk Middelkoop- van Erp

  Sfeerafbeelding Fontys

  Beppie van den Bogaerde

  Sfeerafbeelding Fontys

  Ilonka van der Sommen, Saskia van den Berg en Marjolein Derks- Janssen

  Sfeerafbeelding Fontys

  Petra Hendriks

  Sfeerafbeelding Fontys

  Amber Kuypers

  Sfeerafbeelding Fontys

  Kristien Hens

  Sfeerafbeelding Fontys

  Quirien van Haelen

  Sfeerafbeelding Fontys

  Deelsessie Elma Blom

  Sfeerafbeelding Fontys

  Deelsessie Tessel Boerma

  Sfeerafbeelding Fontys

  Deelsessie Beppie van den Bogaerde

  Sfeerafbeelding Fontys

  Deelsessie Petra Hendriks

  Sfeerafbeelding Fontys

  Deelsessie Kristien Hens

  Sfeerafbeelding Fontys

  Met medewerking van:

  Sfeerafbeelding Fontys


 •   Verslag conferentie 'Limburg, mobiliteit en de wereld' 2 december 2016
  Sanela Hamzic Sanela Hamzic

  Sfeerafbeelding Fontys

  Leonie Cornips Leonie Cornips

  Limburg, mobiliteit en de wereld

  Op 2 december 2016 vond in het Fontysgebouw te Sittard de conferentie 'Limburg, mobiliteit en de wereld' plaats. Het doel van de bijeenkomst was om handreikingen te bieden voor meertaligheid en interculturele communicatie en om in gesprek te gaan rond een vijftal thema’s.

  Deelnemers

  Er waren 90 deelnemers aanwezig, een gemêleerd gezelschap bestaande uit bestuurders en beleidsmedewerkers, leraren primair en voortgezet onderwijs, bibliotheekmedewerkers, logopedisten, kinderopvangleiders, onderzoekers en studenten. De middag kende een centrale opening, waarna er in tweetallen presentaties werden gegeven waarbij steeds een verbinding werd gelegd tussen theoretische informatie (onderzoekers en experts op een bepaald gebied) en een praktische uitwerking.

  Organisatie

  De organisatie van de conferentie was in handen van Leonie Cornips, werkzaam bij Maastricht University en het Meertensinstituut, en Anja van Schijndel van Fontys OSO locatie Sittard.

  Presentaties

  Het welkomstwoord werd verricht door Maaike Verrips, directeur van de Taalstudio. Zij houdt zich ondermeer bezig met en is betrokken bij de vormgeving en uitwerking van de website www.meertalig.nl en het verspreiden van onderzoeksresultaten van het Europese onderzoeksproject AThEME. In haar inleiding legt zij een relatie tussen meertaligheid en interculturele communicatie en geeft aan wat dit kan betekenen voor ieder van ons in een steeds wisselende en veranderende werkelijkheid.

  Verslagen

  Na het welkomstwoord volgden lezingen van verschillende sprekers, daarna was er een interactief deel. Verslagen van beide onderdelen van de conferentie kunt u hieronder bekijken en downloaden:

  Verslag presentaties

  Verslag interactief deel

  Hier kunt u de presentaties van de diverse sprekers bekijken en downloaden:

  Presentatie Anne Kerkhoff en Vital Hansen

  Presentatie Jacomine Nortier

  Presentatie Khalid Mourigh

  Presentatie Leonie Cornips

  Presentatie Susan Lawro

  Conclusie

  Tijdens de middag zijn vanuit alle betrokken op diverse manieren handvatten geboden voor het bevorderen van het goed omgaan met meertaligheid en interculturele communicatie. De handvatten vragen echter nog om een verdere doordenking en uitwerking om zodoende te komen tot een actueel goed en doordacht onderwijsaanbod, een goede afstemming tussen alle betrokkenen en een verdere verbreding naar alle scholen en instanties. Interculturele communicatie is niet afhankelijk van het voorkomen van meertaligheid op een school of in een bepaalde situatie, maar moet een uitgangspunt voor ieder zijn. De conferentie werd mede mogelijk gemaakt door AThEME

  "This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 613465.”

  Gedichten Jullie Droeghaag

  De middag werd opgeluisterd door Julie Droeghaag, jeugdstadsdichter te Sittard-Geleen. Zij droeg enkele gedichten van haar hand voor en sloot de middag af met een gedicht dat zij ter plekke schreef over de inhoud van de conferentie.

  Julie Droeghaag Julie Droeghaag

  Bekijk hier de gedichten van Julie Droeghaag

  Petra Stienen Petra Stienen Maaike Verrips Maaike Verrips

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys
  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys