BOEK: OU04 - Bekwaam & Speciaal

Rapport waarin een generiek competentieprofiel voor de speciale onderwijszorg wordt beschreven. Dit profiel geeft richting aan de individuele ontwikkeling van de leraar en de ontwikkeling van de professionaliteit van een team als geheel. Een school als geheel dient over alle genoemde competenties te beschikken om een optimale ontwikkeling te kunnen bieden. Met dit competentieprofiel kan nagegaan worden op welke gebieden een schoolteam zich verder kan ontwikkelen. Is dat in de breedte of juist in de diepte? Drie kritische punten vormen de kern van de onderbouwing en de uitwerking van het competentieprofiel. In hoeverre is speciale onderwijszorg te typeren als een eigen domein dat om bijzondere bekwaamheden vraagt? Welke specifieke eisen worden gesteld aan de begeleiding van het leren en de ontwikkeling van leerlingen met een bijzondere hulpvraag? Welke structuur is het meest geschikt om de kenmerkende professionaliteit van leraren speciale onderwijszorg in beeld te brengen?

Sfeerafbeelding Fontys