Verslag Workout4

Sfeerafbeelding Fontys

Op vrijdag 23 januari organiseerde het lectoraat ‘Leerkracht in Samenwerken workout4.
Deze workout had als focus (speerpunt) om specifieke aandacht te besteden aan het perspectief van ouders bij het samenwerken.
Er was voor gekozen om het aantal deelnemers beperkt te houden, hetgeen resulteerde in een groep van 40 deelnemers: collega’s van Fontys OSO, collega’s uit het onderwijs (leerkrachten, managers/teamleiders/coördinatoren, consulenten, schoolmaatschappelijk werk), collega’s uit de zorg (maatschappelijk werk, onderwijspsychologen, beleidsmedewerkers, collega’s van universiteiten of andere Hogescholen, beleidsmedewerkers van het NJI, etc.

Karin Diemel, lid van het lectoraat, was dagvoorzitter en startte met een terugblik op eerdere workouts (zie daarvoor de website).
Vervolgens hield Ella Buijze, oprichter en directeur van ‘Prinsheerlijk’ in Tilburg een inspirerende inleiding. Zij gaf aan hoe men binnen Prinsheerlijk steeds weer zoekt naar mogelijkheden van de jongeren waarbij men uitgaat van hun krachten en motivatie, waarbij men heel kleine sprankjes van mogelijkheden benut en uitbouwt. Zij liet daarbij zien hoe effectief luisteren en gastvrijheid kunnen zijn. Aandacht voor het eerste contact met de jongere én diens omgeving (ouders, maar ook ooms/tantes/opa’s /oma’s, broers en zussen als dat van pas komt) kost tijd, maar loont de moeite dubbel en dwars. Het vervolg van het programma was meer interactief.
Bij de ‘round tables’ stond het Praktijkgericht onderzoek binnen het lectoraatsthema centraal. Er werden korte inleidingen verzorgd rondom reeds verricht onderzoek waarna hierop door werd gediscussieerd. De inleidingen waren van:
Linda Broeders : 2e jaars student M SEN Frederike Steinvoorn : Alumnus M SEN
Angela Horsten : Algemeen directeur Xpect
In een vierde workshop word ‘het werkveld’ uitgenodigd om samen met lector Jacqueline van Swet op zoek te gaan naar relevante onderzoeksvragen binnen het thema ‘Leerkracht in Samenwerken’.

Verslag van de Round table waarin we op zoek gingen naar relevante onderzoeksvragen binnen het thema ‘ Leerkracht in samenwerken’ .
Gespreksleiding: Jacqueline van Swet en Anja van Zon.
Deze round table leidde tot interessante suggesties voor onderzoeksthema’s:
• In hoeverre spelen ‘mensfactoren’ een rol bij het succes van communicatie/samenwerking van professionals met ouders?
• De aansluiting tussen (speciale) leerling en stagebedrijf . Daarbij ook aandacht voor ethische vragen.
• Bevorderende en belemmerende factoren in de communicatie tussen ouders en school in het belang van het kind.
• Hoe kan de school betrokken worden bij de opvoeding van het kind; welke ondersteuningsmogelijkheden hebben professionals? Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de drempel voor ouders laag blijft/wordt?
• Hoe zorg je ervoor dat de leerkracht echt náast de jongere en de ouders kan gaan staan?
• Wat helpt bij een succesvolle samenwerking
• Hoe zorg je ervoor dat ouders zich welkom voelen?
• In hoeverre dragen schriftelijke rapportages bij aan de verbetering van echte, gelijkwaardige samenwerking en met welk type/niveau ouders?
• Wat zijn succesfactoren van de ‘klik’ tussen ouders & school?(gastvrijheid, laagdrempeligheid, ontmoeten, uitspreken, ..)
• Ouders serieus nemen, wat komt daarbij kijken?
• Hoe betrek je ouders bij begeleidingsvraagstukken rondom een moeilijke groep?
• Wat veroorzaakt het verschil tussen ouderbetrokkenheid BO-VO
• Bepaalt de cultuur op school de mate van ouderbetrokkenheid?
• Beeldvorming leerkracht-> ouders, ouders-> leerkracht, “ ouders, leerkrachten zijn eng, moeilijk”?
• Laat ouders zelf aangeven of en hoe ze zich welkom voelen op school, schakel MR en ouderraad hierbij in.
• Door welke factoren voelt een leerkracht zich belemmerd om een open relatie aan te gaan met de ouder?
• Hoe kun je elkaars ervaringen en kennis zodanigbevorderen dat er een ontwikkelingsgerichte samenwerking ontstaat? Elkaar = kind- alle ouders-opvoeders-leerkracht-externe begeleiders
• Rol van de directie bij het samenwerken met ouders?
• Hoe kun je een omslag bewerkstelligen dat ouders in de school echt (kunnen en willen) participeren?

Na de pauze werd de groep opnieuw ingedeeld in vier groepen: nu in een andere samenstelling. Onder leiding van Ans Boosten, lid van het lectoraat, werd een vervolg gegeven op een activiteit uit workout2 waarin vanuit verschillende perspectieven naar een casus werd gekeken. Deze keer werd met een zogenaamde ‘Patchwork’ methodiek het samenwerken nader bekeken. Welke informatie hebben betrokkenen van elkaar nodig, welke informatie wil men graag aan elkaar geven, welke barrières zijn er om elkaar te informeren? In alle vier de groepen bleek de leerkracht een spil te zijn in informatie: bijna alle betrokkenen willen rechtstreeks met de leerkracht communiceren en dat geldt ook omgekeerd.

De workout werd afgesloten met een borrel in café Proost.
Al met al een heel geslaagde bijeenkomst. Voor het lectoraat was het erg zinvol om te horen welke onderzoeksvragen voor het werkveld belangrijk zouden zijn. Het was goed om ons als professionals – weer – te realiseren hoe belangrijk het perspectief van ouders is en welke aandachtspunten daarbij van belang zijn. En gezien de prettige sfeer en intensieve onderlinge uitwisseling was de middag voor alle deelnemers zeer de moeite waard.