PREVENTIEF WERKEN AAN EEN POSITIEF SCHOOL EN LEEFKLIMAAT

Een school met heldere gedragsverwachtingen waar leerlingen en personeel zich gezamenlijk aan houden, lessen waarin een gemotiveerde inzet van leraren en leerlingen zichtbaar is, een opgeruimde aula en personeelskamer. Leerlingen die hun spullen bij zich hebben en hun huiswerk hebben gemaakt. Een sfeer waarin vooral het positieve wordt benoemd. Een droom? Nee, een weldoordachte aanpak tussen personeel van de school, ouders en leerlingen: School Wide Positive Behavior Support (SWPBS).

SWPBS

School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een positief schoolklimaat, zodat het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen worden voorkomen. SWPBS is een aanpak die gebaseerd is op gedeelde waarden ( voor alle schoolmedewerkers, leerlingen en ouders), preventief werkt en haar aanpak baseert op basis van data. Vanuit een gemeenschap met gedeelde waarden en verwachtingen in de school worden positieve situaties gecreëerd waarin medewerkers en leerlingen duidelijk hebben wat er van hen verwacht wordt en hoe ze dit kunnen aanpakken. SWPBS is data-gestuurd; de scholen gebruiken data over situaties binnen de eigen school om gedragsvraagstukken te analyseren, aan te pakken en veranderingen te kunnen volgen. SWPBS kan beschouwd worden als een aanpak die antwoord geeft op moeilijke onderwijssituaties!

SWPBS-traject

Implementatie van de SWPBS-aanpak duurt 3 jaar. Het PBS-team in de school stuurt het proces aan. Fontys OSO levert voor dit team een externe PBS-coach, die de school ondersteunt bij de implementatie van de aanpak.

Een SWPBS-traject start met een gedegen voorbereiding. Na een eerste gesprek met een kleine delegatie (waaronder in ieder geval de directeur), volgt een tweede gesprek met een grotere delegatie, waarin ook mensen vanuit de zorg en andere geledingen betrokken (kunnen) zijn. Indien uit deze gesprekken blijkt dat 80% (of meer) van de aanwezigen enthousiast is, wordt besloten het team door middel van een workshop voor te lichten. Hierna wordt gepeild of het team voor meer dan 80% achter de aanpak staat. Pas dan wordt besloten tot invoering.

Meer informatie?

Contact?

Coördinator SWPBS
Trees Das
06 2066 9066

Fontys Kenniscentrum voor Gedrag en SWPBS
Mariette Haasen
06 1092 9460

 • SWPBS Externe coach

  WAT DOET DE EXTERNE PBS-COACH?

  Het basisarrangement van de PBS-coach bestaat uit:
  • 1 dag of twee dagdelen scholing van het PBS-team
  • 2 dagen of 4 dagdelen begeleiding van het team
  • 10 keer begeleiden van het PBS-team
  • gesprekken met de directie

  Daarnaast kunnen extra activiteiten worden ingehuurd, zoals:
  • Het verzorgen van een ouderavond.
  • Overleg met ketenpartners.
  • Extra coaching van personeel.
  • Extra scholing van functinarissen voorzitter, datamanager, notulant) uit het PBS-team.
  • Extra gesprekken met (bovenschoolse) directie.

  Het PBS-team bestaat uit:
  • Een vertegenwoordiger van de directie.
  • Een vertegenwoordiger van de zorgmedewerkers.
  • Vertegenwoordigers van het OP.
  • Vertegenwoordigers van het OOP.
  • Een datamanager.
  • Een vertegenwoordiger van de ouders.
  • Eventueel een leerling.
  • Eventueel (een) ketenpartner(s) De externe PBS-coach stuurt het PBS-team aan. Extra coaching van personeel kan gebeuren door een intern of extern (beeld)coach, en/of een synchroon coach.

  VEEL GESTELDE VRAGEN

  Vraag: Kost de implementatie van SWPBS veel tijd?
  Antw: Een traject duurt in totaal drie jaar. Het PBS-team heeft zo’n 40 uur op jaarbasis nodig, de datamanager een dagdeel per week.

  Vraag: Wat doet het PBS-team?
  Antw: Het PBS-team is de motor van het proces. Zij sturen het aan. Hiertoe komen ze één keer per twee weken (ongeveer 1 uur) bij elkaar. Ze bespreken de data, sturen het maken van gedragslessen en communiceren met het personeel.

  Vraag: Wat vraagt het van personeel?
  Antw: Solidair zijn aan de afspraken. Als de afspraak is iets uit te proberen, data te verzamelen of een gedragsles te geven doe je dat ook! Dit vraagt ook iets van het leiderschap van de directie. Daarnaast vraagt het ook een andere manier van kijken naar leerlingen: niet vanuit problemen, maar vanuit oplossingen!

  Vraag: Waarom zou SWPBS wel werken?
  Antw: Een school beslist pas tot de implementatie van SWPBS als tenminste 80% van het personeel hier achter staat. Daarnaast gaat men bij haar beslissingen uit van data (en niet van ‘onderbuikgevoelens’). Tenslotte: als de externe PBS-coach vertrekt zet het PBS-team de aanpak voort. Dit maakt SWPBS tot een duurzame aanpak.

  Vraag: Moeten we nu alweer iets nieuws doen?
  Antw: SWPBS is inhoudelijk niet nieuw, behalve wellicht het gericht verzamelen van data. SWPBS is vooral een paraplu, een structuur die er voor zorgt dat er gericht gewerkt wordt aan de vijf pijlers.

  Vraag: Kost dat data verzamelen veel tijd?
  Antw: Zeker niet! Het is van belang alleen relevante data te verzamelen (wat moet én wat werkt!) op een manier die personeel zo weinig mogelijk tijd kost.

  Zorgcoördinator VO:

  “Je instructietijd neemt toe, omdat je geen tijd meer verliest aan het bestraffend toespreken van slechts 5
  % overtreders! Bovendien is de sfeer veel prettiger als je alle andere leerlingen steeds bewust een pluim mag geven!

  De directie van een po-school droomt

  “van een leefsfeer waar je op elkaar kunt rekenen en waar je weet wat je kunt en mag verwachten, waar iedereen zich verantwoordelijk voelt.“