Sfeerafbeelding Fontys

FAQ - Veelgestelde vragen

We hebben een aantal vaak gestelde vragen in enkele rubrieken geordend.
Voor eventuele andere vragen kun je contact opnemen met
Fontys OSO:
T: 08850 77 133
E: oso@fontys.nl

 • Inhoud studie

  Waar kan ik modules volgen?

  Je bent niet gebonden aan één lesplaats. Je kunt in meerdere lesplaatsen modules volgen. Je bepaalt zelf in welke lesplaatsen en op welke tijden je dat doet. Niet alle modules worden echter in alle lesplaatsen aangeboden.

  Wanneer moet ik een keuze maken voor modules?

  Je hebt tijdens de gehele studie de kans om modules te kiezen. Eerder gemaakte keuzes kunnen worden herzien.

  Hoeveel modules moet ik minimaal volgen binnen de Master EN?

  Je kiest minimaal 9 modules.

  Hoeveel modules mag ik maximaal volgen binnen de Master EN?

  Je mag zoveel modules volgen als je zelf wilt. Om af te kunnen studeren, moet je 9 modules verwerken in je toetsen beroepsproduct. Daarnaast kan je bij de examencommissie een verzoek indienen om drie extra modules te verwerken in een extra beroepsproduct naar keuze.

  Wat zijn EC ? Wat valt onder studiebelasting?

  Studiebelasting wordt in het Europees hoger onderwijs aangegeven in EC (European Credit). Een EC komt overeen met een studielast van 28 uur. Voor de opleiding Master EN gelden 60 EC. Onder studiebelastingsuren vallen contacturen met docenten, zowel in modules als bij groeps- of individuele begeleiding, intervisie, overleg, specifieke activiteiten in de praktijk, gebruik maken van de digitale leeromgeving, literatuurstudie, uitvoeren opdrachten, onderzoek, presentaties en het maken van toetsen.

  Hoe is de studiebelasting in de deeltijdstudie?

  Deeltijdstudenten nemen per module deel aan vier bijeenkomsten van 3,5 uur. Je moet rekening houden met zo’n 8 uur tijd aan zelfstudie per bijeenkomst. De praktijkopdrachten en het praktijkgericht onderzoek zijn gericht op de verbetering van het (dagelijks) werk van de professional. Hier gaan opleiding en praktijk dus hand in hand. Om de Master EN met succes te kunnen uitvoeren, dient de student zo’n 8 tot 16 uur per week te werken aan verbetering en vernieuwing van de eigen (onderwijs)praktijk. De studiebelasting gaat uit van 42 studieweken, waarin 35 lesweken vallen.

  Hoe is de studiebelasting in de voltijdstudie?

  Voltijdstudenten volgen 4 dagdelen onderwijs per week. Twee dagdelen overdag en twee dagdelen naar keuze overdag of ’s avonds (dat is afhankelijk van de modulekeuzes die de student maakt).

  Kan ik ook onderdelen van de masteropleiding volgen?

  Je kunt ook modules volgen als cursist. Je kiest voor één of meerdere modules. Van de gevolgde module(s) ontvang je een bewijs van deelname. Volg je meerdere modules, dan kun je ook gebruik maken van de mogelijkheid om in toetsing te laten zien dat je de inhoud van de module op masterniveau hebt verwerkt. Je ontvangt dan een certificaat met daarop vermeld de door jou gevolgde modules en afgeronde toets.

  Kan ik de Master EN in één jaar volgen?

  Ja, dat kan op twee manieren:
  Voltijd
  Deeltijd Hiervoor moet je of eerder modules via een deelmaster of als contractstudent gevolgd hebben of je moet in één jaar alle modules volgen, dit betekent een zwaardere studielast.

  Kan ik bij Fontys OSO ook andere opleidingen volgen dan de Master EN?

  Fontys OSO biedt diverse cursussen en practitioners. Bekijk de diverse mogelijkheden.

  Wat voor voorwaarden gelden voor de leerwerkplek?

  Zie het onderdeel 'werkplekleren' op deze pagina.

 • Toetsing

  Hoe zit het precies met de toetsing? Hoe ziet een toets eruit?

  De toetsing wordt als leerstofonafhankelijke toetsing georganiseerd. Je moet tijdens de studie 6 toetsen behalen die in samenhang een totaalbeeld geven van je ontwikkeling. De toetsen bevatten altijd elementen van de relatie persoon, praktijk en theorie. Er zijn in een studiejaar verschillende toetsperiodes. De student kan alleen binnen die periodes toetsen afleggen. Aanmelden voor en inleveren van toetsen gebeurt digitaal. Procedures zijn opgenomen in een Handboek Toetsing waarover de student tijdens de studie de beschikking krijgt.

 • Toelating en vrijstelling

  Ik werk in een zorginstelling (in kinderopvang, in gezondheidszorg) en wil me verder professionaliseren, kan dat?

  Ja, dat kan. De Master EN is gericht op professionals in het onderwijs. De studie vraagt wel dat studenten een onderwijsgerelateerde leerwerkplek hebben. Indien de student hiervan wil afwijken, kan deze een onderbouwd verzoek indienen bij de examencommissie. In het verzoek geef je aan hoe je binnen die werkplek aan de praktijkeisen van de opleiding denkt te kunnen voldoen.

  Ik heb een Bachelor in het buitenland gevolgd, ben ik toelaatbaar tot Master EN?

  Ja, op basis van internationale diplomavergelijking.

  Ik heb een bachelor SPH (of een andere opleiding op HBO-niveau). Kan ik via de studie Master Educational Needs een onderwijsbevoegdheid halen?

  De Master EN verleent geen onderwijsbevoegdheid. Een onderwijsbevoegdheid kan men in dat geval behalen via een tweede bacheloropleiding. Volgens de wet mag dit tegen het (lagere) wettelijk collegegeld. Er geldt dan namelijk een uitzondering voor studenten die een tweede bacheloropleiding volgen binnen de sector onderwijs.

  Hoe zit het met vrijstellingen?

  Als een student beschikt bijvoorbeeld over eerder behaalde toetsen van de opleiding Master (Special) Educational Needs kan op basis hiervan een verzoek om vrijstelling bij de examencommissie worden ingediend.

  Voor resultaten die als contractstudent of in de deelmaster zijn behaald, geldt dat bij de examencommissie een verzoek ingediend kan worden om deze resultaten over te nemen als vrijstelling in het reguliere mastertraject.

  Zie ook OER 2018-2019, artikel 7 Intake – Vrijstellingen

  Kan ik ook andere scholing inzetten in de studie?

  ‘Losse’ scholing, bijscholingsdagen, cursussen, het volgen van congressen, etc. geeft geen recht op vrijstelling. Men kan eerder verworven competenties wel als extra´s inzetten bij toetsing.

  Is het mogelijk een tweede studie Master EN te doen?

  Een tweede studie Master EN is mogelijk, maar dit leidt niet altijd tot een getuigschrift. In de wet is bepaald dat een opleiding slechts éénmaal eenzelfde getuigschrift mag uitreiken. Juridische zaken geeft aan dat dat geldt voor getuigschriften met eenzelfde brin- en crohoregistratie. Studenten die vóór 1 september 2010 een mastergetuigschrift hebben behaald bij Fontys OSO, kunnen een tweede getuigschrift halen.
  Studenten die ná september 2010 een mastergetuigschrift hebben behaald, maar niet bij Fontys, kunnen ook een tweede getuigschrift halen. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld.

 • Administratieve vragen

  Hoe verloopt het aanmeld-inschrijfproces?

  Aanmeldprocedure:
  Deeltijd
  Voltijd

  Wat is het CROHO en Brin-nummer van Fontys OSO?

  De Master EN van Fontys OSO is geregistreerd in het CROHO (Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs): - 44103 Master Special Educational Needs: leraar speciaal onderwijs (vt, dt). Dit is ook het ISAT-nummer.
  Het BRIN-nummer is 30GB.
  Deze codes heb je onder meer nodig bij de aanvraag van studiefinanciering en Lerarenbeurs.

  Kan ik mijn studie met een jaar onderbreken?

  Ja, dat kan. Let op: bij herinschrijving in een nieuw studiejaar, val je onder een nieuw cohort.

 • Financiën

  Financiën

  Moet ik wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld betalen?

  Volg voor het berekenen van het collegegeld de collegegeldmeter (www.fontys.nl/collegegeldmeter). Ook bij www.duo.nl kun je terecht voor het bepalen van de hoogte van je collegegeld.

  Telt mijn voortgezette opleiding leraar speciaal onderwijs mee voor het bepalen van het collegegeld?

  Alle voortgezette opleidingen in het HBO na 1991 tellen voor het collegegeld mee. Aan studenten van de voortgezette opleiding leraar speciaal onderwijs werd t/m 31 december 2008 het Getuigschrift Leraar Speciaal Onderwijs uitgereikt. Deze HBO-opleiding omvatte 60 EC. Via mijn DUO (inloggen met DigiD) kun je vaststellen welke getuigschriften geregistreerd staan.

  Mijn werkgever wil het collegegeld betalen. Wat moet ik dan doen?

  Als je werkgever voor jou je collegegeld wil betalen, moet dat via Studielink ingevuld worden met het DigiD van de werkgever. Meestal is het handig om met je werkgever afspraken te maken om het collegegeld eerst zelf te betalen en het vervolgens te declareren.

  Wat zijn de kosten van aan te schaffen literatuur?

  Al het studiemateriaal is digitaal beschikbaar via de studentenportal. Je hoeft geen boeken aan te schaffen. Tijdens modules wordt soms literatuur aanbevolen, deze kan vrijblijvend aangeschaft worden.

  Wat kost één module of toets?

  In studiejaar 2019-2020: module € 400 / toets € 400. Zie ook 'losse modules Master EN'.

  Lerarenbeurs en overige regelingen

  Bekijk de diverse mogelijkheden.

  Kan ik voor een Practitioner of andere cursus ook de lerarenbeurs aanvragen?

  De opleiding die je wilt gaan volgen moet in het CROHO-register staan. Raadpleeg het CROHO-register. Een practitioner staat niet in dit register.

  Ik heb een Lerarenbeurs aangevraagd, maar ben nog in afwachting daarvan. Wat moet ik doen?

  De Lerarenbeurs kan in 2020 worden aangevraagd van 1 april tot en met 30 juni 2020. Als je nog geen toekenning voor de Lerarenbeurs hebt ontvangen, kun je je al wel aanmelden bij Studielink voor de studie Master EN. Je kunt je tot 1 september 2020 bij Studielink kosteloos uitschrijven.

 • Diplomering en registratie

  Wat vragen de beroepsverenigingen voor registratie?

  Beroepsverenigingen hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de registratie van hun leden. Registratie vraag je zelf aan. De beroepsverenigingen bepalen of iemand zich een geregistreerd remedial teacher, intern begeleider, gedragsspecialist, beeldbegeleider, autismespecialist of zorgcoördinator mag noemen. De opleiding Master EN kan een belangrijke basis bieden voor registratie bij een beroepsvereniging. Daarnaast spelen werkervaring en andere scholing een rol. Tussen de drie opleidingsinstituten master EN en beroepsverenigingen is afgesproken dat voor toelating tot het register van een van de beroepsverenigingen wordt geadviseerd 40 EC in een op het beroep gericht studieplan te volgen. Indien een student minder specifiek beroepsgerichte studiepunten behaalt, kan voor de toelating tot een van de beroepsverenigingen nadere argumentatie of een aanvullende opleidingseis gesteld worden.
  Voor de Master EN bij Fontys OSO betekent dit dat je bij een beroepsvereniging een registratie kunt aanvragen als je vijf modules en het praktijkgericht onderzoek binnen eenzelfde domein hebt gevolgd dat aansluit bij het werkveld van de beroepsvereniging.
  Zie ook:

  www.lbbo.nl Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs
  www.lbrt.nl Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers
  www.ibva.info Internationale Beroepsvereniging van Autismespecialisten

  Is het getuigschrift ‘Master EN’ ook in België geldig?

  Volgens een besluit van de Vlaamse Regering in 2010 is de Nederlandse graad van ‘Master’ uitgereikt door een door NVAO geaccrediteerde hoger onderwijsinstelling (hogeschool of universiteit) gelijkwaardig aan de Vlaamse graad van ‘Master’. Zie voor verdere informatie: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/buitenlands-diploma