Sfeerafbeelding Fontys

Scholing/incompany

Cursussen of opleidingstracten binnen je school


Scholing en Voortgezette Professionalisering

Voor elke ondersteunings-, ontwikkel- onderzoeks- of professionaleringsvraag kun je bij Fontys OSO terecht. Op basis van een scholingsbehoefte verzorgen wij cursussen en/of opleidingstrajecten, op maat en op locatie.

Schoolontwikkeling

Bij schoolontwikkeling kunnen professionaliseringswensen naar voren komen die te maken hebben met specifieke ondersteuningsvragen van leerlingen en/of collega’s. Fontys OSO kan ondersteuning bieden bij het vormgeven hiervan.

Ontwikkeling nieuwe instrumenten

Ook zijn wij partner bij de ontwikkeling van nieuwe instrumenten of methodieken. We werken projectmatig samen met andere instellingen. Vaak is een aangepast en op maat ontworpen programma nodig. Op basis van de ondersteuningsbehoefte stellen we dit graag samen.

Contact

Neem contact op voor meer informatie en maak een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek. Mocht jouw school het traject met ons aangaan, dan worden praktische zaken zoals cursusdata en locatie in overleg vastgesteld. Onze adjunct-directeur en onderwijsmanagers beantwoorden graag al je vragen.

.

Adjunct-directeur

Yvonne Richards - Vlam
+31612474637

Sfeerafbeelding Fontys

Onderwijsmanager

Margie Voorzee
+31 6 22 35 14 98

Sfeerafbeelding Fontys

Onderwijsmanager

Peter Corstanje
+31612062278

Sfeerafbeelding Fontys

 • LIST (Lees Interventieprogramma voor Scholen met een Totaalbenadering)

  LIST (Lees Interventieprogramma voor Scholen met een Totaalbenadering)

  LIST is een integraal schoolverbeteringsproject gericht op het verbeteren van de leesresultaten en is al aan haar 6e succesvolle jaar bezig. Het project is bedoeld voor scholen voor primair onderwijs, speciaal onderwijs en praktijkonderwijs, die bijna (alle) leerlingen functioneel geletterd willen afleveren en die leraren in de gelegenheid willen stellen hun kennis en vaardigheden met betrekking tot leesonderwijs te vergroten.

  Meer informatie?

  Leaflet LIST

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Passend onderwijzen en afstemmen op gedrag

  Passend onderwijzen en afstemmen op gedrag

  "Je leert hoe je wenselijk gedrag kunt stimuleren en probleemgedrag voorkomt"

  Tijdens deze cursus, die bestaat uit vier bijeenkomsten leer je wat nodig is om er voor te zorgen dat leerlingen gewenst gedrag laten zien. Hierbij wordt enerzijds ingezoomd op leerkrachtvaardigheden die nodig zijn om af te stemmen op de (specifieke) onderwijsbehoeften van leerlingen op het gebied van gedrag en anderzijds op de mentale modellen die daarbij een rol spelen. Ook gaan we werken aan het opstellen en uitvoeren van een groepsplan gedrag. Je brengt vanaf het begin anoniem eigen leerlingen in als casus. Je beschikt over het boek Groepsplan Gedrag van Van Overveld.

  Bijeenkomst 1

  In de eerste bijeenkomst gaan we in op groepsdynamica en wat er nodig is om van een groep een groep te maken. Hierbij is aandacht voor het formuleren en aanleren van gedragsverwachtingen en hieruit voortvloeiende regels en routines. Preventie is hierbij de insteek waarbij de piramide van SWPBS geïntroduceerd wordt.

  Bijeenkomst 2

  In de tweede bijeenkomst wordt er aandacht besteed aan hoe je kijkt naar kinderen en waardoor dit beeld bepaald wordt. Opnieuw komt de piramide van SWPBS aan bod en wordt er concreet ingevuld wat je al doet in de (preventieve) basisaanpak, in de intensieve aanpak en in de zeer specifieke aanpak. Dit alles vanuit de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen in je groep en hoe je daar op af kunt stemmen.

  Bijeenkomst 3

  In deze bijeenkomst gaan we in op effectief leerkrachtgedrag, wat is effectief leerkrachtgedrag, wat zet je al in, wat werkt, wat ga je uitbreiden? Ook wordt ingegaan op het planmatig werken t.a.v. gedrag / sociaal emotioneel leren door middel van het groepsplan gedrag.

  Bijeenkomst 4

  Het planmatig werken komt opnieuw aan bod. Vragen die hierbij aan bod komen zijn: Hoe werk je op een planmatige, plannende manier aan gedrag op de drie niveaus. Hoe betrek je leerlingen hierbij, wat gebruik je hierbij en hoe noteer je dit? Daarnaast delen we ‘good practices’, indien mogelijk met beelden, de deelnemers delen een praktijkvoorbeeld waarmee ze laten zien dat ze een ontwikkeling hebben doorgemaakt t.a.v. het afstemmen op onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag / sociaal emotioneel leren.

  Praktische informatie

  Cursusniveau: HBO
  Je ontvangt een certificaat
  Teamscholing
  4 (woensdag)middagen à 3 uur
  Groepsgrootte: 20-25
  Plaats: op locatie

  Contact


  Neem contact op met:
  Monique Horvers
  m.horvers@fontys.nl
  T 06-22344699
  Margie Voorzee
  m.voorzee@fontys.nl
  T 06-22351498

 • Passend onderwijzen en Handelingsgericht werken (HGW)

  Passend onderwijzen en Handelingsgericht werken (HGW)

  Op school is de leerkracht de aangewezen persoon, om een passend onderwijsaanbod en afgestemde begeleiding te bieden aan alle leerlingen in de groep. Dat doet een groot appel op het omgaan met en het afstemmen van verschillen. Veel leerkrachten vragen zich af: “hoe kan ik dat in de dagelijkse praktijk organiseren en realiseren, hoe pak ik dat aan”? Hoe maak ik een groepsplan? Hoe moet ik differentiëren? Hoe praat ik met de leerling? Hoe voer ik oudergesprekken? Tijdens de onderstaande cursus vindt u o.a. antwoord op deze vragen.

  De teamtraining Passend Onderwijzen en HGW, die bestaat uit vier bijeenkomsten en is gericht op het praktisch verkennen van handelingsgericht werken in de klas en binnen de school. De vier fundamentele aspecten van HGW: waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren, krijgen door de training een (h)erkenbare systematische plek in het handelen van de leerkracht. Er wordt uitgegaan van zowel de didactische als de pedagogische onderwijsbehoeften van leerlingen om uiteindelijk tot een groepsplan te komen, dat beter aansluit bij deze behoeften dan alleen het werken in 3 niveaus.

  Bijeenkomst 1: de HGW-cyclus: inzoomen op waarnemen

  Verkennen van het concept handelingsgericht werken, de 7 uitgangspunten. Denken vanuit het systeem stimulerende en belemmerende factoren aan de hand van een praktijkcasus vanuit het perspectief van de leerkracht, de ouder en de leerling. Aan de slag met het verzamelen van handelingsgerichte informatie voor een (kleine) groep kinderen uit de eigen klas. Hoe kun je je groep in beeld brengen?

  Bijeenkomst 2: de HGW-cyclus: inzoomen op begrijpen

  Inzoomen op een bepaalde groep kinderen in je klas: begrijpen en benoemen van de onderwijsbehoeften; de handreiking ‘hoe leert dit kind het beste?’ De onderzoekende houding van de leerkracht stimuleren: Waar let je op, wat ga je gericht waarnemen? Wat wil je bespreken met welke kinderen? Wat wil je bespreken met welke ouders? Hoe doe je dat? Wat en hoe noteer je dat in het groepsoverzicht? Zicht krijgen op de doelen van een bepaald ontwikkelings-/vakgebied voor de komende periode. Verkennen welke kinderen extra andere begeleiding nodig hebben. Begrijpen en benoemen van de onderwijsbehoeften bij een aantal kinderen die extra / andere begeleiding nodig hebben. Wat betekent dit voor je handelen en hoe noteer je dat? Aan de slag met je eigen klas.

  Bijeenkomst 3: de HGW-cyclus: inzoomen op plannen

  Ervaringen uitwisselen, het verder in beeld krijgen van je groep met het groepsoverzicht en elkaar van feedback voorzien. Clusteren van kinderen op basis van overeenkomstige onderwijsbehoeften. Het maken van een groepsplan voor je eigen klas

  Bijeenkomst 4: de HGW-cyclus: inzoomen op realiseren

  Uitwisselen van ervaringen met het groepsplan m.b.t. de geclusterde groepjes, het stellen van concrete, meetbare doelen, de klassenorganisatie. Wat betekent dit voor de praktijk? Hoe zorg je ervoor dat het papieren groepsplan ook je manier van werken in de klas is? Vertalen van het groepsplan naar een werkplanning voor de komende week / weken.

  Praktische informatie

  Cursusniveau: HBO
  Je ontvangt een certificaat
  Teamscholing
  4 (woensdag)middagen à 3 uur
  Groepsgrootte: 20-25
  Plaats: op locatie

  Contact


  Neem contact op met:
  Monique Horvers
  m.horvers@fontys.nl
  T 06-22344699
  Margie Voorzee
  m.voorzee@fontys.nl
  T 06-22351498

  Sfeerafbeelding Fontys

 • Passend onderwijzen en optimaal klassenmanagement

  Passend onderwijzen en optimaal klassenmanagement

  Tijdens deze cursus krijg je handvatten hoe je je klassenmanagement kunt optimaliseren om zodoende effectieve leertijd te creëren en opbrengsten te verhogen. De dagelijkse praktijk staat centraal.

  Uitgangspunten zijn:
  De randvoorwaarden in je groep: Het inrichten van de ruimte, het opstellen, hanteren en handhaven van regels en routines in de groep die effectief zijn en ervoor zorgen dat jij je les goed kunt verzorgen zoals gepland. De dagelijkse lessen: Een gevarieerde les volgens een instructiemodel waarbij je in staat bent om te differentiëren en te variëren om zodoende tegemoet te komen aan het inspelen op de verschillende onderwijsbehoeften die beschreven staan in je groepsplan.

  Bijeenkomst 1: regels en routines

  We stemmen de verwachtingen van de deelnemers en de doelen van de workshops op elkaar af. Tevens formuleren we persoonlijke doelen om doelgericht een verhoogde opbrengst te halen uit de vier bijeenkomsten. Bij elke bijeenkomst bekijken we de algemene en de persoonlijke doelen om goed focus te houden en af te kunnen stemmen op de wensen van de groep. We starten bij de randvoorwaarden in de groep. We kijken naar onze eigen praktijk en gaan a.h.v aangeboden theorie en praktijkinformatie op zoek naar verbeterpunten in de organisatie van onze eigen groep. Wat is effectief bij de inrichting van je klas? Welke regels en routines werken?

  Bijeenkomst 2: differentiatie in je les

  De praktijkopdrachten van de 1e bijeenkomst worden besproken. We delen daarbij goede praktijkvoorbeelden om van en met elkaar te leren. Vervolgens maken we de stap naar het IGDI model, het interactieve gedifferentieerde instructiemodel. We leren de fasen van het model door o.a te kijken naar beeldmateriaal. We gaan tijdens deze bijeenkomst vooral in op de G van gedifferentieerd. Hoe kun je inspelen op de verschillende instructiebehoeften in een les? Hoe leren kinderen en wat kan ik doen om daaraan tegemoet te komen? Op welke wijze maak je de koppeling van je groepsplan naar de praktijk? Hoe ziet een goede verlengde instructie er uit? Hoe organiseer ik mijn les om te kunnen uitvoeren wat ik gepland heb? Uitgestelde aandacht en effectieve leertijd staan hierbij centraal.

  Bijeenkomst 3: differentiatie in je les

  De praktijkopdrachten van de tweede bijeenkomsten worden weer besproken. We nemen opnieuw het IGDI model onder de loep. Nu maken we de stap naar de I van interactie. Hoe krijg je doelgericht interactie ingebouwd in je les? Op welke wijze lukt het je om de kinderen hard te laten werken i.p.v dat jij als leerkracht alleen hard werkt? We krijgen informatie over coöperatief leren als middel om kinderen gericht te laten samenwerken. We leren enkele werkvormen die erop gericht zijn om snel in te passen in je les, zonder veel voorbereiding, om kinderen actief en interactief te maken om de opbrengsten te verhogen.

  Bijeenkomst 4

  We bespreken bij aanvang weer de praktijkopdrachten van de 3e bijeenkomst. Iedere deelnemer deelt voorbeelden die hij/zij in de praktijk heeft uitgeprobeerd. Vanuit het lesmodel kijken we naar het stellen van doelen. Het doel tijdens je les moet niet zo zeer zijn wat je gaat doen, maar wat je de kinderen wil leren Vervolgens betekent het doel iets voor de invulling van je activiteiten. Wat ga je doen om je doel te bereiken? Wat is de relatie met je groepsplan? In deze bijeenkomst wordt er gekeken, naar de afspraken, die hierover op schoolniveau gemaakt kunnen worden. Verder bekijken we met de deelnemers in de derde bijeenkomst bij welke onderwerpen er nog behoefte is aan verdieping. Tenslotte evalueren we de gestelde doelen en blikken we terug op de opbrengsten van de vier bijeenkomsten.

  Praktische informatie

  Cursusniveau: HBO
  Je ontvangt een certificaat
  Teamscholing
  4 (woensdag)middagen à 3 uur
  Groepsgrootte: 20-25
  Plaats: op locatie

  Contact

  Neem contact op met:
  Astrid Lindenburg
  a.lindenburg@fontys.nl
  T 06-23772364
  Margie Voorzee
  m.voorzee@fontys.nl
  T 06-22351498

 • In kaart brengen feedbackgedrag leerkrachten

  In kaart brengen feedbackgedrag leerkrachten

  Sfeerafbeelding Fontys

  Doel

  Voor leerkrachten in het basisonderwijs is in het kader van een promotieonderzoek door Fontys Hogeschool in samenwerking met de TU Eindhoven een instrument ontwikkeld om feedbackgedrag van leerkrachten in kaart te brengen. Achtergrond hierbij is dat feedback gegeven door een leerkracht aan leerlingen één van de meest krachtige instrumenten is om het leergedrag van leerlingen te verbeteren. Het promotie onderzoek heeft aangetoond dat er op dit terrein nog veel winst te behalen is. Zo vindt er relatief weinig feedback plaats die expliciet gerelateerd is aan een leerdoel, de feedback is vaker sturend dan faciliterend en er wordt nauwelijks feedback gericht op de zelfsturing van leerlingen gegeven.

  Wat wordt gemeten?

  Met het instrument wordt het feedbackgedrag van leerkrachten in kaart gebracht door het analyseren van feedbackinteracties. Een feedbackinteractie kan gefocust zijn op de volgende foci:

  -Taak (de leerkracht zegt iets over de lesstof of de inhoud van het werk van leerlingen)
  -leerkracht (de leerkracht zegt iets over de manier waarop leerlingen de taak kunnen aanpakken)
  -Zelfsturing (de leerkracht zegt iets over de oriëntatie, planning, monitoring, evaluatie en reflectie op het werk of op de aanpak door leerlingen)
  -Samenwerking (de leerkracht zegt iets over de taakverdeling tussen leerlingen, rolverdeling, hulp aan elkaar, samenwerkingsvaardigheden)
  -Niet specifiek/ persoonlijk (de leerkracht maakt opmerkingen over de leerling als persoon).

  Vervolgens worden de volgende kenmerken van de feedbackinteractie bepaald:

  -De doelgerichtheid van de feedback: is de feedback gerelateerd aan doel van de les, en/of wordt uitgelegd waarom de feedback wordt gegeven?
  -De aard van de feedback: is deze bevestigend, kritisch, constructief, neutraal of een combinatie van bevestigend, kritisch en constructief (BKC)?
  -De manier waarop de feedback wordt gegeven: is deze begeleidend, sturend, aanmoedigend, neutraal of bevat deze een combinatie van deze elementen (al dan niet met sturende elementen erin)?

  Elk van de foci en kenmerken van de feedback is met behulp van concrete voorbeelden uitgewerkt naar waarneembaar gedrag van een leerkracht.

  Voor wie?

  Het instrument is gemaakt voor de bovenbouw van de basisschool, in principe voor de context van actief leren (leerlingen werken in groepjes samen aan taken en projectwerk, de leerkracht loopt rond om te begeleiden; coachende rol). Het is een ontwikkelingsgericht instrument, op basis van observaties kan de professionaliteit op het gebied van het geven van feedback van leerkrachten vergroot worden, om de effectiviteit van interacties tussen leerkracht en leerlingen te bevorderen.

  Instrument feedbackgedrag leerkrachten

  Het instrument is opgenomen in het boek: ‘Begeleiden van actief leren. Theorie en praktijk van zelfsturing en samenwerking' door Linda van den Bergh en Anje Ros, uitgeverij Coutinho, 2015 en is tevens hier te downloaden.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Kosten

  Aan het gebruik van het feedback instrument zijn geen kosten verbonden.

  Contact?

  Externe ondersteuning en/of een aansluitend professionaliseringsprogramma kan worden ingekocht.
  Je kunt hiervoor contact opnemen met Linda Keuvelaar- van den Bergh

  Stuur een mail

  Gerelateerde cursus

  Begeleiden van onderzoekend leren

  Meer informatie

  Tijdsbeslag

  Het tijdsbeslag is afhankelijk van de keuzes van de school over de inzet van het instrument.

  Meer informatie?

  Lees meer over het proces, relatie met andere instrumenten en externe validering

 •   Proces

  Het observatie-instrument is in het promotieonderzoek ontwikkeld door het analyseren van interacties tussen leerkrachten en leerlingen tijdens lessen waarin leerlingen actief leerden in het domein van wereldoriëntatie. De lessen werden opgenomen op video en daarna geanalyseerd. Een externe microfoon die werd bevestigd aan de kleren van de leerkracht maakte het mogelijk de observant op afstand te houden en zodoende het verloop van de les zo min mogelijk te verstoren. Opnames van 20 minuten per leerkracht bleken representatief te zijn voor het feedbackgedrag van een leerkracht. Uit de gefilmde interacties werden de feedbackinteractie geselecteerd, waarna eerst per feedbackinteractie de focus werd bepaald en daarna de doelgerichtheid, de aard en de manier.

  Het staat scholen die dit instrument willen inzetten vrij om te bepalen hoe zij de observatie willen inrichten. Het is ook mogelijk om de observatie bijvoorbeeld direct door een getrainde observator in de klas te laten plaatsvinden.

  Het categoriseren van de feedback en het bepalen van de kenmerken ervan is evenwel nauwkeurig werk waarbij dezelfde interactie op verschillende aspecten geanalyseerd wordt. Een video of geluidsband kan daarom goede diensten bewijzen.

  Relatie met andere instrumenten

  Gecombineerd met een aansluitend professionaliseringsprogramma is een duurzame verbetering van het feedbackgedrag van leerkrachten gemeten. Het professionaliseringstraject omvatte acht bijeenkomsten over feedback tijdens actief leren in vier maanden, waarbij informatieve bijeenkomsten werden afgewisseld met intervisie op basis van eigen videobeelden. Het traject is uitgevoerd met bovenbouwteams, zodat collega’s met en van elkaar leerden. Alle deelnemende leerkrachten maakten viermaal een video opname van een eigen les op basis waarvan analyse van de feedback in begeleide intervisie met collega’s plaatsvond.

  Dit pakket of een ander professionaliseringsprogramma op maat kan desgewenst door Fontys OSO worden verzorgd. Teamleren is hierbij een uitgangspunt. Elementen van dit professionaliseringsprogramma komen ook aan bod in de Master SEN (Special Educational Needs) en in de practitioner ‘Van startbekwaam naar basisbekwaam’ .

  Externe validering

  Het categorieënsysteem voor het in kaart brengen van feedbackgedrag is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten uit de literatuur over feedback en actief leren. Transcripties van leerkracht-leerling interventies uit het onderzoek zijn gebruikt om concrete definities en voorbeelden te ontwikkelen. Het instrument is gevalideerd in het promotieonderzoek; de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het instrument was substantieel en bij afname in een andere groep leerkrachten werd een vergelijkbare variatie van leerkrachtgedrag gemeten. Het instrument is zowel voorgelegd aan wetenschappers als aan leerkrachten. Voor beiden waren de teksten eenduidig en concreet.

 • Begeleiden van onderzoekend leren

  Hoe effectieve feedback zelfsturing en samenwerking bij leerlingen kan stimuleren.

  Uit veel onderzoek blijkt dat feedback het meest krachtige middel kan zijn om leren door leerlingen te bevorderen. In deze cursus leer je om goede feedback te geven: doelgericht, kritisch en gericht op samenwerking en zelfsturing van de leerling. Uit promotieonderzoek blijkt dat het aangeboden traject zowel op de korte termijn, als op de langere termijn effectief is om het feedbackgedrag van leerkrachten te verbeteren, de opvattingen van leerkrachten over feedback tijdens actief leren te veranderen en leerkrachten beter in staat te stellen lessen te begeleiden waarin leerlingen actief leren.

  De cursus 'Begeleiden van onderzoeken leren' heeft als doel dat leerkrachten betere feedback gaan geven aan hun leerlingen tijdens actief leren. Hierbij staat het begeleiden van conceptuele kennisopbouw, samenwerking en zelfsturing door de leerling centraal, vanuit een coachende rol van de leerkracht.

  Wat biedt deze cursus?

  Praktische Informatie: 
  De cursus bestaat uit 4 cycli van activiteiten. Elke cyclus bestaat uit:
  1. Een informatieve bijeenkomst; bespreking van theorie en praktijk aan de hand van filmbeelden en actieve werkvormen. 
  2. Het (laten) filmen van een les die je geeft in je eigen klas (±15 minuten), waarin je bewust aan de centraal gestelde doelen werkt. 
  3. Het bekijken van je eigen film; je selecteert daaruit een fragment waar je trots op bent en een fragment waar je een vraag bij hebt, aan de hand van de gestelde doelen.
  4. Begeleide intervisie; het bekijken en bespreken van ieders videofragmenten in groepjes van drie of vier personen.

  In de cursus wordt gewerkt aan de volgende doelen: 
  • Je kent de richtlijnen vanuit de theorie voor het geven van feedback tijdens actief leren en de situatie in de praktijk.
  • Je hebt zicht op je eigen feedbackgedrag en kunt dit beschrijven
  • Je bent je bewust van de voorwaarden voor het geven van feedback tijdens actief leren en kent oplossingen voor organisatorische problemen zoals tijdgebrek.
  • Je kent het verschil tussen activiteiten, producten en leerdoelen en je kunt doelgerichte feedback geven.
  • Je weet wat BKC feedback inhoudt (bevestigend, kritisch en constructief); en je kunt deze feedback geven.
  • Je kent de optimale manier van feedback geven: een balans tussen begeleiden en sturen en je kunt op een begeleidende manier feedback geven.
  • Je kunt verschillende soorten vragen stellen waarmee je het denken van leerlingen op hogere niveaus kunt stimuleren.
  • Je begrijpt wat metacognitie is en je kunt de ontwikkeling ervan bij leerlingen kunt stimuleren.
  • Je weet wanneer samenwerking leren bevordert en wat de rol van feedback hierbij is. Je kunt feedback gericht op de samenwerking geven. 

  Cursusinfo

  Doelgroep: PO
  Contacturen: 16
  totaal SBU: 64
  Groepsgrootte: in overleg
  Plaats: op locatie
  Kosten: op aanvraag

  Contact

  Anja van Schijndel

  Sfeerafbeelding Fontys
  Mail mij

 • Collegiale visitatie: een coach de coachtraject voor leraren

  Collegiale visitatie: een coach de coachtraject voor leraren

  Het traject is een coach-de-coachtraject voor leraren die een lesgevende taak hebben. Zij worden getraind om als collega Collegiale visitaties af te kunnen leggen in de eigen school en/of op bestuursniveau. Deze visitaties hebben het karakter van een klassenbezoek met als doel in dialoog te gaan met de leraar om leer- en ontwikkelingsdoelen op te stellen.
  De visitator zoekt samen met de leraar naar leervragen, die ze omzetten in leerdoelen. Samen beschrijven zij het gewenste, waarneembare leraar- en leerlinggedrag. Tot slot begeleidt de visitator de gevisiteerde bij planmatig en doelgericht bekwamen, waarbij het van elkaar leren bovenaan staat. Indien gewenst zoeken zij samen naar de verdere nascholing en/of coaching. Het is ook mogelijk om samen met de bezochte leraar te onderzoeken hoe deze planmatig zijn/haar kwaliteiten in kan zetten binnen het leren in het schoolteam. In de uitvoering van de trainingscursus staat het samen leren centraal. De training is gebaseerd op de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) -competenties (Wet BIO)

  Inhoud

  De trainingscursus bestaat uit 5 cursusdagen met tussenperiodes waarin praktijkopdrachten uitgevoerd worden. Die praktijkopdrachten bestaan uit het uitvoeren van klassenbezoeken en gesprekken. De deelnemer stelt aan de start van de cursus eigen leerdoelen en legt ter bewijsvoering een portfolio aan .

  Voor wie

  Leraren in het primair en voortgezet onderwijs.

  Wat levert deelname op?

  Aan het einde van de trainingscursus is bereikt dat de leraren:

  • de SBL-competenties hebben ontwikkeld met de nadruk op competentie 7: reflectie en ontwikkeling
  • theorie paraat hebben rondom pedagogische-en didactische vaardigheden en klassenmanagement
  • (zoveel mogelijk) objectief en doelgericht kunnen observeren•oplossings- en doelgericht kunnen begeleiden aan de hand van leerdoelen
  • reflectieve vragen kunnen stellen en de reflectieve dialoog kunnen voeren
  • minimaal de basisgereedschappen beheersen om coachende gesprekken te voeren
  • in staat zijn om te gaan met verschillen in leerstijlen en ontwikkelbehoeften van leraren en daarbij aan kunnen sluiten
  • een borging van hun rol binnen de organisatie/het bestuur hebben opgesteld en geformaliseerd in een protocol “Taken en rol van de collegiale visitator
  • een portfolio dat dient als bewijsvoering van bovenstaande competenties

  Praktische informatie

  Cursusniveau: HBO
  Je ontvangt een certificaat
  Scholing en Training
  10 dagdelen / 5 dagen
  Groepsgrootte: in overleg
  Plaats: op locatie

  Contact

  Neem contact op met:
  Astrid Lindenburg
  a.lindenburg@fontys.nl
  T 06-23772364

 • School Wide Positive Behavior Support (SWPBS)

  School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) 

  PREVENTIEF WERKEN AAN EEN POSITIEF SCHOOL EN LEEFKLIMAAT

  Een school met heldere gedragsverwachtingen waar leerlingen en personeel zich gezamenlijk aan houden, lessen waarin een gemotiveerde inzet van leraren en leerlingen zichtbaar is, een opgeruimde aula en personeelskamer. Leerlingen die hun spullen bij zich hebben en hun huiswerk hebben gemaakt. Een sfeer waarin vooral het positieve wordt benoemd. Een droom? Nee, een weldoordachte aanpak tussen personeel van de school, ouders en leerlingen: School Wide Positive Behavior Support (SWPBS).

  SWPBS

  School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een positief schoolklimaat, zodat het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen worden voorkomen. SWPBS is een aanpak die gebaseerd is op gedeelde waarden ( voor alle schoolmedewerkers, leerlingen en ouders), preventief werkt en haar aanpak baseert op basis van data. Vanuit een gemeenschap met gedeelde waarden en verwachtingen in de school worden positieve situaties gecreëerd waarin medewerkers en leerlingen duidelijk hebben wat er van hen verwacht wordt en hoe ze dit kunnen aanpakken. SWPBS is data-gestuurd; de scholen gebruiken data over situaties binnen de eigen school om gedragsvraagstukken te analyseren, aan te pakken en veranderingen te kunnen volgen. SWPBS kan beschouwd worden als een aanpak die antwoord geeft op moeilijke onderwijssituaties!

  SWPBS-traject

  Implementatie van de SWPBS-aanpak duurt 3 jaar. Het PBS-team in de school stuurt het proces aan. Fontys OSO levert voor dit team een externe PBS-coach, die de school ondersteunt bij de implementatie van de aanpak.

  Een SWPBS-traject start met een gedegen voorbereiding. Na een eerste gesprek met een kleine delegatie (waaronder in ieder geval de directeur), volgt een tweede gesprek met een grotere delegatie, waarin ook mensen vanuit de zorg en andere geledingen betrokken (kunnen) zijn. Indien uit deze gesprekken blijkt dat 80% (of meer) van de aanwezigen enthousiast is, wordt besloten het team door middel van een workshop voor te lichten. Hierna wordt gepeild of het team voor meer dan 80% achter de aanpak staat. Pas dan wordt besloten tot invoering.

  Contact?

  Coördinator SWPBS
  Trees Das
  06 2066 9066

  Fontys Kenniscentrum voor Gedrag en SWPBS
  Mariette Haasen
  06 1092 9460

 • Herregistratie Schoolleidersregister PO

  Inhoud

  Elk thema bestaat uit vijf bijeenkomsten van 3 uur. De eerste vier bijeenkomsten zijn gericht op uitwisselen en verdieping van kennis gekoppeld aan de eigen praktijk en gericht op de verbeteractie/presentatie zoals geformuleerd door de deelnemer. Uitgangspunt voor verdieping op het thema zijn de eigen geformuleerde leerdoelen naar aanleiding van de uitslag van de zelfdiagnose op het onderhavige thema. Uiteraard moeten deze leerdoelen aansluiten bij de cursusdoelen. Er wordt interactief gewerkt waarbij telkens de koppeling wordt gemaakt tussen theorie, de eigen praktijk en wat dat betekent voor de directeur zelf. De laatste bijeenkomst staat in het teken van presentatie en beoordeling.

  Indeling van de eerste vier bijeenkomsten:
  ◾Eerste uur inbreng kennis, vragen vanuit de voorbereiding van de deelnemers en verdieping met betrekking tot de aangeboden literatuur.
  ◾Tweede uur casuïstiek van de directeuren koppelen aan de ingebrachte kennis met als doel dat ieder eigen ontdekkingen verwoordt /expliciteert voor de eigen praktijk met betrekking tot het gekozen thema.
  ◾Derde uur de verwerking van de casuïstiek naar de eigen geformuleerde leerdoelen en de cursusdoelen.

  Indeling vijfde bijeenkomst:
  ◾Iedere directeur presenteert plan/opbrengst/ontwikkeling voor de eigen organisatie en verbindt deze ontwikkeling met eigen geformuleerde leerdoelen n.a.v. de zelfdiagnose en cursusdoelen voor het thema.
  ◾Elke directeur wordt beoordeeld door peers en docent op zijn/haar aangetoonde ontwikkeling op de geformuleerde leerdoelen.

  7 thema's

  Fontys heeft een aanbod voor alle 7 de thema's voor herregistratie:
  1.‘Leidinggeven aan jezelf’ (in het Schoolleidersregister PO bij het professionaliseringsthema: Persoonlijk Leiderschap)
  2.‘Richten, inrichten en verrichten’ (in het Schoolleidersregister PO bij het professionaliseringsthema: Regie en Strategie)
  3.‘Kwaliteitscultuur, hoe doe je dat?’ (in het Schoolleidersregister PO bij het professionaliseringsthema: Kennis- en kwaliteitsontwikkeling)
  4.‘Relaties, samenwerken in dynamische contexten’ (in het Schoolleidersregister PO bij het professionaliseringsthema: In relatie staan tot de omgeving)
  5.‘Het waarderen van diversiteit in de praktijk’ (in het Schoolleidersregister PO bij het professionaliseringsthema: Omgaan met verschillen)
  6.‘Leidinggeven aan verandering’ (in het Schoolleidersregister PO bij het professionaliseringsthema: Leidinggeven aan verandering)
  7.‘Toekomstgericht Onderwijs’ (in het Schoolleidersregister PO bij het professionaliseringsthema: Toekomstgericht Onderwijs)

  Tijdsinvestering

  De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van 3 uur. Daarbij hoort een voorbereiding van 3 uur per bijeenkomst. In totaal 30 uren.

  Verwerken in eigen praktijk en verzamelen van bewijzen die ontwikkeling op geformuleerde leerdoelen aantoont. De deelnemer vraagt feedback van 2 peers en verwerkt deze informatie tot een presentatie. Dit is een investering van 30 uur leren op de werkplek.

  Totale investering bedraagt minimaal 60 studiebelastingsuren.

  Voor wie?

  Deze cursus is bedoeld voor (adjunct)directeuren die zich willen herregistreren bij het Schoolleidersregister PO. De cursus wordt incompany uitgevoerd.

  Kosten

  € 995,- (BTW-vrijgesteld)

  Certificering

  Je ontvangt een certificaat waarmee registratie bij het Schoolleidersregister PO mogelijk is.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Contact

  Peter Corstanje

  Sfeerafbeelding Fontys