Studiedagen Master Educational Needs Wetteren

Wat bieden we aan?

Dit studiejaar biedt Fontys OSO een reeks studiedagen in Wetteren (België) aan die zich richten op inhouden van de opleiding Master Educational Needs (Master EN).

Tijdens deze studiedagen wordt dezelfde leerstof behandeld als in vergelijkbare modules van het reguliere traject. Een goede manier dus om kennis te maken met deze master, zonder direct aan de hele opleiding te beginnen.  

In het studiejaar 2019-2020 worden vier studiedagen aangeboden, op woensdagen van 14.00-21.30 uur.

Najaar 2019: studiedag 1 en 2 met als thema 'Leiderschap in onderwijs'

Binnen schoolorganisaties is er in toenemende mate sprake van ‘gespreid’ leiderschap. Een ieder kan vanuit expertise en bezieling werken aan verbetering van het lerend vermogen van een school. Samen werken vanuit een gezamenlijk gedragen visie is van belang om onderwijsprocessen duurzaam te kunnen optimaliseren. In deze module leer je hoe je vanuit een (bege)leidende taak of rol richting en sturing kunt geven aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs binnen je eigen schoolorganisatie. Het vormen van een professionele leergemeenschap staat hierbij centraal. Het uitgangspunt is binnen je eigen organisatie toe te werken naar een lerende kwaliteitscultuur waarin beslissingen worden gebaseerd op systematisch verzamelde data. Door dit systematisch te doen kan een PDCA-cyclus worden gerealiseerd waar iedereen in de organisatie verantwoordelijkheid neemt en hierop aanspreekbaar is vanuit eigenaarschap voor die kwaliteit. De wereld om de school wordt ook betrokken bij de kwaliteitscultuur, waarbij het van belang is af te stemmen en samen te werken binnen de bredere contexten en dynamische netwerken waar hedendaagse schoolorganisaties zich in bewegen Je leert hoe je leiderschap kunt vormgeven waarbij je je baseert op heldere kaders, en je tegelijkertijd maximaal afstemt op individuele talenten, professionele autonomie en diversiteit van collega’s.

Voorjaar 2020: studiedag 3 en 4 met als thema 'Communicatie binnen begeleidingsprocessen'

Communicatie is een wezenlijk onderdeel van je vak als professional. Je bent voortdurend in interactie met collega’s, leerlingen en andere betrokkenen. Je kunt niet niet-communiceren: ook als je niets zegt breng je een boodschap over. In de module maak je kennis met diverse communicatieprincipes, theorieën, methodieken en instrumenten. Je wordt uitgedaagd om je bewust te worden van je eigen communicatiestijl, je keuzes en de gevolgen daarvan voor je interactie met anderen. Effecten van taal- en woordkeus komen aan de orde, evenals nonverbale communicatie. Ook verkennen we hoe je met ‘beeldtaal’, in schema’s, overzichten en plaatjes aan anderen een boodschap overbrengt. Er is aandacht voor specifieke vormen van communicatie zoals interculturele en geweldloze communicatie. De gewenste opbrengst van deze module is dat je in staat bent om op uitvoerings- en metaniveau je eigen communicatieve processen aan te sturen en hierop te reflecteren. Er is een voortdurende koppeling tussen theorie, praktijk en persoon, met per bijeenkomst concrete opdrachten. We verwachten een (pro)actieve, (zelf)onderzoekende houding met een respectvolle attitude en ethisch handelen. Beeldopnamen maken van je eigen communicatie in de beroepscontext behoort tot de mogelijkheden.

Student Janne Hermans vertelt over de Master Educational Needs

Sfeerafbeelding Fontys