Inzicht als bestuurder in passend onderwijs en waarderen van diversiteit

Door: Dave Ensberg, voorzitter van het College van Bestuur van stichting Biezonderwijs

In deze workshop gaat Dave Ensberg-Kleijkers in op de bestuurlijke wereld van passend onderwijs. Hij is bestuurslid van zes samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs en tevens actief binnen de PO-Raad en VO-Raad op dit gebied. Eind juni jl. lichtte hij zijn bestuurlijke visie op passend onderwijs toe aan de Tweede Kamer, zowel persoonlijk als in de vorm van een position paper. Daarin pleitte hij voor ‘inclusie en menswaardig onderwijs’. Over leraren zei hij onder andere het volgende: “Onze ervaring in en met het regulier onderwijs is dat er onvoldoende erkenning is voor het feit dat het beroep van leraar of docent fundamenteel is veranderd door Passend Onderwijs. Van leraren wordt meer verwacht in termen van pedagogische kwaliteiten richting leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, meer pedagogisch-didactisch differentiatievermogen en in algemene zin: meer maatwerk / gepersonaliseerd leren richting individuele leerlingen. Dit vraagt om andere competenties van leraren en werkgevers die gericht investeren in de bijbehorende professionalisering.” Passend onderwijs kan alleen slagen met professionele, goed en gerichte opgeleide leraren die verder handelen vanuit een visie op inclusie en oprechte passie voor kinderen.