Projecten

Sfeerafbeelding Fontys

RAAK

Palet diversiteit

Sfeerafbeelding Fontys

NRO

Passend leren omgaan met uitdagend gedrag

Sfeerafbeelding Fontys

GKA

De Transformatieve School

 • RAAK Publiek
  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Raak Publiek project ‘Afstemmen op diversiteit in de klas. De ontwikkeling van een passend professionaliseringspalet voor leraren’.

  Samenvatting

  De wens en noodzaak om het onderwijs goed af te stemmen op verschillen tussen leerlingen zijn groter dan ooit. Het afstemmen op verschillen tussen leerlingen vraagt complexe differentiatievaardigheden en kennis van de leraar, naast het omgaan met praktische uitdagingen. Om te differentiëren maken leraren keuzes ten aanzien van leerdoelen, leeractiviteiten en groeperingsvormen op basis van verwachtingen die zij vormen over individuele leerlingen. Meestal vormen leraren accurate verwachtingen van hun leerlingen. Echter, van gestigmatiseerde groepen leerlingen vormen leraren soms onterecht lage verwachtingen. Deze lage verwachtingen kunnen, onbewust en onbedoeld, het handelen van de leraar beïnvloeden. Het is nog onvoldoende duidelijk hoe professionalisering leraren het beste kan helpen bij het afstemmen op diversiteit. De praktijkvraag van de betrokken werkveldpartijen is dan ook: ‘Hoe kunnen leraren door voortgezette professionalisering ondersteund worden om beter af te stemmen op diversiteit in hun klas?

  In dit project werken een Hogeschool, een Universiteit en drie werkveldpartners samen om deze vraag te beantwoorden in drie deelstudies. Gestart wordt met een onderzoek naar de huidige praktijk; het handelen, de opvattingen, de dilemma’s van leraren worden in kaart gebracht, naast de manier waarop zij verwachtingen vormen. In deelstudie 2 wordt onderzocht welke inhouden en vormen van voortgezette professionalisering leraren als effectief ervaren voor hun ontwikkeling op het gebied van het afstemmen op diversiteit in de klas. In deelstudie 3 wordt een professionaliserings-interventie ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd wat betreft de effecten op het handelen, de opvattingen, dilemma’s en de vorming van leerkrachtverwachtingen. Daarnaast wordt het effect van de interventie op de mate van ondersteuning die leerlingen van hun leraar ervaren onderzocht.

  Op basis van de uitkomsten van de drie deelstudies ontwikkelen we een passend professionaliseringspalet voor leraren ten behoeve van het afstemmen op diversiteit in de klas in de vorm van onder meer een routekaart en inspiratiekaarten voor leraren.

  Consortiumpartners:

  • Fontys Hogescholen (Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg en Hogeschool Kind & Educatie)
  • De Onderwijsspecialisten
  • Samenwerkingsverband Driegang
  • Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs ’s-Hertogenbosch
  • Universiteit Leiden (Pedagogische Wetenschappen, Sardes-leerstoel Sociaal-culturele achtergronden en differentiatie in het onderwijs)

  Overige partners:

  • Inspectie van het Onderwijs
  • Hogeschool Utrecht
  • Windesheim
 • NRO Gedrag en Passend Onderwijs
  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  NRO project ‘Passend leren omgaan met uitdagend gedrag in de klas: Benutten van good practices.’

  De overgrote meerderheid van de leraren geeft aan dat het niet gemakkelijk is om in de reguliere klas te werken met leerlingen met een gedragsstoornis of een gedragsprobleem, met name wanneer het gaat om leerlingen die externaliserend probleemgedrag laten zien. Het voorkomen en verminderen van probleemgedrag hangt in belangrijke mate af van het professionele handelen van de leraar. Ondanks dat er vrij veel beschreven is over effectief omgaan met probleemgedrag in de literatuur, is nog onvoldoende duidelijk hoe leraren dit gewenste gedrag in verschillende situaties in de praktijk kunnen brengen. Meer inzicht in goede praktijkvoorbeelden is daarom van groot belang, naast inzicht in de overdraagbaarheid van de succesfactoren van deze good practices aan andere (aankomende) leraren. In dit onderzoek worden twaalf leraren die good practices laten zien in het basisonderwijs en speciaal onderwijs gedetailleerd in beeld gebracht om inzicht te krijgen in succesfactoren bij het werken met leerlingen met externaliserend probleemgedrag. Hiervoor worden video observaties, interviews, logboeken en woordwebben van de leerlingen gebruikt. Samen met de twaalf leraren analyseren we deze data en ontwikkelen we materiaal (videomateriaal en portretten) waarmee inzichtelijk wordt wat in welke situatie succesfactoren zijn. De inzichten die we verkrijgen en het materiaal dat ontwikkeld wordt, worden benut als ingrediënten voor professionaliseringsactiviteiten in de scholen en door opleidingsdocenten in deelstudie 2. Deze activiteiten worden samen met betrokkenen uit de scholen en docenten ontworpen passend bij de context. Middels monitoring van de activiteiten en focusgroep interviews wordt de overdraagbaarheid van de good practices geëvalueerd.  

  Consortiumpartners:

  • Fontys Hogescholen (Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg en Hogeschool Kind & Educatie)

  • Samenwerkingsverband De Meierij PO

  • Tranzo, Universiteit Tilburg

  Leeromgeving

  Passend leren omgaan met uitdagend gedrag

  Passend leren omgaan met uitdagend gedrag

 • GKA
  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Project vanuit de Gelijke Kansen Alliantie: ‘Tilburg brengt je verder: gelijke kansen voor elk kind’.

  In dit project werken de onderwijscoöperatie van de Tilburgse schoolbesturen primair onderwijs ’T Primair’, de gemeente Tilburg en de Erasmus Universiteit van Rotterdam samen aan professionalisering vanuit het concept Transformatieve School, waarbij de focus ligt op de versterking van de individuele en collectieve self-efficacy van leerkrachten en professionals in de wijk. Het lectoraat onderzoekt de effecten die deze interventie heeft.