Revive

Wat houdt het project in?

Om zwangere vrouwen beter voor te lichten over de gevolgen van radiologische verrichtingen voor het ongeboren kind, zoals het nemen van röntgenfoto’s of een CT-scan, is een up-to-date leidraad nodig voor medisch beeldvormende en bestralingsdeskundigen (mbb’ers) en aanvullende scholing. Medische beeldvorming met röntgenstraling is vaak essentieel om een goede diagnose te stellen. Tegelijkertijd kan de gebruikte straling nadelige bijwerkingen hebben zoals een verhoogd risico op kanker. Omdat kinderen hiervoor extra gevoelig zijn is er de laatste jaren veel aandacht voor deze risico’s. Het ongeboren kind wordt daarbij echter buiten beschouwing gelaten.

Het project richt zich op de ontwikkeling van een praktische leidraad voor mbb’ers met veel aandacht voor risicocommunicatie én een e-learningmodule voor bij- en nascholing van mbb’ers. De Nederlandse Vereniging voor Medische Beeldvorming en Radiotherapie (NVMBR) is aangesloten bij het project. Door de participatie van de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) worden ook zwangere vrouwen zelf bij het project betrokken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ondersteunt het onderzoek, zodat op het gebied van risicocommunicatie over straling een belangrijke slag kan worden gemaakt.

Met onderzoeksprojecten als REVIVE dragen (docent)onderzoekers van Inholland en Fontys Paramedische Hogeschool bij aan De Gezonde Samenleving. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Vraag het mij

Meer weten, publicatie opvragen of andere vraag? Benader mij!

In de media