Interessante links

Sfeerafbeelding Fontys

LEOZ studielandschap Omgaan met verschillen in het onderwijs

Wat biedt het studielandschap?

Wil je meer weten over hoe je jouw onderwijs kunt afstemmen op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen? Wil je oefenen met de mogelijkheden om de stappen van de 1-zorgroute in te vullen op het domein van sociale en emotionele competentieontwikkeling? Heb je hulp nodig bij het omgaan met gedragsvraagstukken, met de specifieke onderwijsbehoeften op gedrag en werkhouding van een leerling. Zoek je een passende afstemming tussen het door jou geboden onderwijs en de onderwijsbehoeften van die leerling?
LEOZ biedt een open studielandschap met twee web based trainingsprogramma’s over het omgaan met verschillen:

  • Programma 1: de 1-Zorgroute Sociaal Emotionele Competentie Ontwikkeling (SECO)
  • Programma 2: Afstemmen op onderwijsbehoeften bij gedragsproblemen

Twee casussen uit het regulier (Programma 1) en het speciaal (Programma 2) basisonderwijs zijn uitgebreid gedocumenteerd en op video vastgelegd. Deze casussen worden volgens de stappen van het handelingsgericht werken gevolgd.

Op de website van de PO-Raad kunt u onder verschillende rubrieken zoeken naar nieuws, themabijeenkomsten, acties, conferenties, ambassadeurs m.b.t. sociale veiligheid op school.
Ga naar de website

In het werkveld van jeugdgezondheidszorg, jeugdwelzijn, pedagogische preventie, ontwikkelingsstimulering, onderwijs-gerelateerd aanbod en jeugdzorg bestaat behoefte aan een overzicht van interventies waarmee kinderen, jongeren en hun ouders ondersteunt of geholpen kunnen worden. Daarnaast leeft bij professionals, beleidsmakers en financiers de vraag: wat zijn goede interventies? Wat werkt nu wel en wat niet? Het doel van de databank is om de beschikbare kennis over kwaliteit en effectiviteit van interventies aan te bieden aan professionals, beleidsmakers en financiers. Door samen te werken met andere partijen biedt het Nederlands Jeugdinstituut informatie over een zo breed mogelijk scala van ondersteunings-, preventie-, behandel- en sanctieprogramma’s voor kinderen en hun ouders.
Ga naar de website

De Onderwijsdatabank is hét informatiesysteem voor schoolpersoneel, onderwijsadviseurs, ouders, hulpverleners en beleidsmakers. Het biedt een actueel en volledig overzicht van alle voor het onderwijs relevante publicaties: van boeken en tijdschriftartikelen tot leermiddelen, audiovisuele media en andere educatieve bronnen. Hiervoor zijn meer dan twintig dossiers samengesteld. Elk dossier laat een lijst met publicaties over dat onderwerp zien. Zoek op onderwerp, titel artikel of tijdschrift, of auteur(s).
Ga naar de website

De WHO heeft voor de kinderen en jongeren een eigen classificatiesysteem gericht op context en ontwikkeling ontworpen. Dit is een alternatief voor de meer bekendere DSM-5 classificatie (APA). In 2007 is de ICF-CY uitgebracht voor het beschrijven van het functioneren van kinderen en jongeren. De ICF-CY biedt met name een verbreding van uitgangspunten en het aanbrengen van meer detail om beter de groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren te kunnen beschrijven.
Ga naar de website

Onder de rubriek ‘gedragsproblemen” zijn meerdere korte artikelen van verschillende auteurs te vinden die handelen over (het voorkomen van ) gedragsproblemen. Een belangrijke vraag voor leraren is: waarom een leerling doet wat hij doet. Wat maakt dat de leerling steeds weer voor bepaald gedrag kiest? Wat bereikt hij met dat gedrag? Zitten er voor hem voordelen aan, ook al volgen er negatieve consequenties? In dit voorbeeld gaat Van Overveld hier op in.
Ga naar de website

Ouders en school hebben hetzelfde doel: kinderen begeleiden in hun ontwikkeling. Ze kunnen elkaar hierbij helpen. Goed contact is daarbij van belang. Hier kun je voorbeelden vinden hoe je deze samenwerking invulling kan geven. En nieuws en informatie van scholen, ouders en anderen die hun ervaringen met anderen willen delen. De mogelijkheid om met anderen in gesprek te gaan, bijvoorbeeld over hoe je goed met elkaar kan (blijven) communiceren.
Bekijk de Facebookpagina

De ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid vormen een landelijk netwerk en zijn alle aangesloten bij EDventure, vereniging van onderwijsadviesbureaus en keurmerkorganisatie. De ExpertisePunten bieden ouders, scholen, schoolbesturen en lokale overheden ondersteunende diensten en producten ter versterking van de ouderbetrokkenheid. Daarbij gaat het om het effectiever communiceren en het bouwen aan partnerschap. Met partnerschap wordt een proces bedoeld waarin betrokkenen (ouders, school/kindgerichte organisaties en gemeenschap) elkaar ondersteunen en de bijdragen zoveel mogelijk op elkaar afstemmen om het leren, de motivatie en de ontwikkeling van kinderen/leerlingen te bevorderen.
Ga naar de website

LEOZ

Database voor sociale veiligheid in ontwikkeling (PO-raad)

Nederlands JeugdInstituut Databank Effectieve Jeugdinterventies

KiVa

Onderwijsdatabank

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

Wij leren over gedragsproblemen

Ouders en school zijn partners. Ouders en School Samen

Ga naar de website van Fontys OSO SWPBS

Expertisepunten Ouderbetrokkenheid

Pesten

Fontys OSO SWPBS