Taalbeleid en Monitoring

Sfeerafbeelding Fontys

Een kwalitatief goed en veelzijdig taalbod is in het belang van veel leraren, scholen en vooral leerlingen. Kwaliteitsbewaking en kwaliteitsimpulsen zijn noodzakelijk om het bestaande taalbod te kunnen waarborgen en verbeteren. In toenemende mate zien we dat scholen op zoek gaan naar wat beter en efficiënter kan. Daarbij kijken we zowel naar de taalinhouden als de daarmee samenhangende differentiatiemodellen én niveaus van zorg.

Bij het vormgeven van beleid is het allereerst van belang om na te gaan welke elementen van het Taaldenkkader aandacht behoeven.

In dit onderdeel maakt u kennis met:

  1. De gratis QuickScan Taalbeleid van waarmee u zelf een analyse kan maken. De uitslag geeft een globaal beeld van de beginsituatie zoals die door u ervaren wordt.
  2. Wilt u meer analyseren? Dat kan met hiervoor speciaal ontwikkelde analyse-instrumenten. In dit onderdeel vindt u een aantal landelijk ontwikkelde instrumenten en de drie pijlers voor interactief taalonderwijs zoals deze ontwikkeld zijn door het Expertisecentrum Nederlands. We willen u van harte uitnodigen om conform uw onderwijsvisie deze taalpijlers nader uit te werken.
  3. Het onderdeel stappenplan biedt u de gelegenheid om planmatig en systematisch aan deze kwaliteitsimpuls te werken.
  4. De Monitoringsmatrix geeft zicht op de mogelijkheden van kwaliteitsmeting op verschillende niveaus.