Monitoringsmatrix

Zorg voor een kwalitatief goed taalaanbod is niet alleen een must voor scholen, maar zeker ook voor schoolbesturen. Kwaliteit kan niet zonder vergelijking en kwaliteitsbewaking.

Ten eerste willen we graag de monitordrieslag introduceren;

 1. Het monitoren van het verloop van het taalbeleidsplan (of de ingevoerde verandering).
 2. Het monitoren van de resultaten van de leerlingen.
 3. Het monitoren van opvattingen/vaardigheden van leraren.

Vervolgens onderscheiden we vier niveaus van monitoring, lopend van resultaten op leerlingniveau, groepsniveau, schoolniveau en tenslotte naar bestuursniveau. Het onderscheiden van de monitordrieslag en de niveaus van monitoring kan scholen en schoolbesturen helpen tot het leggen van eigen accenten waarop een vinger aan de pols gehouden kan/moet worden. We dagen scholen en schoolbesturen uit om met elkaar afspraken over de nadere invulling van onderstaande monitoringsmatrix.

Verder uitgewerkt ziet deze monitoring er als volgt uit:

 1. Op dit niveau gaat het erom in hoeverre individuele trajecten van kinderen gewaarborgd zijn en in welke mate evaluerende gegevens consequenties op niveau 2 en 3 moeten krijgen.
 2. Op dit niveau is het van belang zicht te krijgen op de opvattingen en competenties van leraren. Leraren kunnen aan de hand van Persoonlijke Ontwikkelings-Plannen (POP) uitgedaagd en ondersteund worden.
 3. Trendanalyses en systematische evaluaties binnen een vaste structuur van kwaliteitszorg en meerjarenaanpak.
 4. Bovenschoolse monitoring - Hoe doen de scholen het op de afzonderlijke onderdelen/speerpunten? - Wat kunnen scholen voor elkaar betekenen/gezamenlijk aanpakken/uitwisselen/delegeren?
Niveaus Opbrengsten LVS Methode/methodiek Competenties/Opvattingen Taalbeleidplan Niveaus
Bestuur De scholen op een rij Leraren en scholen op een rij Speerpunten op een rij 4
School Trendanalyse Dwarsdoorsneden Doorgaande lijn Afstemming schoolbehoefte <-> Persoonlijke comp- ontwikkeling/scholing Taalbeleidplan School-POP Bouw-POP 3
Leraar Trendanalyse Dwarsdoorsnede Groepsniveau Persoonlijk competent Persoonlijke betrokkenheid POP 2
Leerling Feedback op Individuele ontwikkeling en zelfreflectie Rapport portfolio 12

Het spreekt voor zich dat bovenstaande monitoring wordt “gekleurd” door de accenten die gelegd worden op visie, resultaat en afstemming van aanbod op de verschillende doelgroepen. Soms is het noodzakelijk om in uw taalbeleidsplan expliciet terug te komen op één of meerdere aspecten van het taaldenkkader.

Hieronder willen een voorbeeld geven van beleidsmatige vragen die gesteld kunnen worden naar aanleiding van het onderdeel “Opbrengsten in beeld”:

 • Welke rol heeft de taalcoördinator/ intern begeleider naar de leerkrachten toe om leerling- en groepsresultaten, afgezet tegen eigen handelen en curriculumgebruik te bespreken?
 • Wie en hoe worden verschillende personen binnen de school hierbij betrokken?
 • Hoe worden groepsresultaten op schoolniveau besproken in het licht van taalbeleid en daarbij ook de na te streven taal-leesresultaten, die je wilt bereiken als school?
 • Hoe worden schoolresultaten op bestuurs-/samenwerkingsniveau met elkaar besproken?