Model

Sfeerafbeelding Fontys

Kinderen hebben recht op inspirerend en kwalitatief goed onderwijs. Op onderwijs dat prikkelt, hen onderdompelt in een rijke leeromgeving en opbrengstgericht is. Dit betekent dat taalonderwijs afgestemd moet zijn op de taalbehoeften van de kinderen op uw school. Elk kind moet immers in voldoende mate de Nederlandse taal beheersen. Dat is niet alleen een uitdaging, maar zeker ook een opdracht. 

Het Fontys Kenniscentrum Taal werkt nauw samen met het landelijk Expertisecentrum Nederlands. Samen zijn beproefde aanpakken ontwikkeld en uitgezet. Voor het verkrijgen van een integrale aanpak hebben beide organisaties een taaldenkkader ontwikkeld.

Het Taaldenkkader is een samenhangend geheel van aspecten die goed taalonderwijs weergegeven.

We onderscheiden drie elementen die van belang zijn bij het vormgeven van goed taalonderwijs binnen een school: visie, aanbod en opbrengsten. De drie elementen van het taaldenkkader hebben een cyclisch karakter, ze beïnvloeden elkaar en zullen na verloop van tijd “hernieuwd” en op een hoger plan verkend moeten worden.

  • methodisch werken;
  • het werken met kansrijke aanpakken (bijv. Kansrijke taal, thematiseren, woordenschatroutines);
  • taal en ICT;
  • specifieke leerbehoeften.

Opbrengsten

Hierin onderscheiden we in eerste instantie het in beeld brengen van de opbrengsten van uw taalonderwijs (met behulp van dwarsdoorsneden en trendanalyses met bijbehorend actieplan). Daarnaast wordt aandacht besteed aan het werken met kwaliteitsinstrumenten. Ook kunnen externe analyses bijvoorbeeld het inspectieverslag een prima hulpmiddel zijn om beleid te bepalen of aan te scherpen.

Beleid en monitoring

Bij het opstellen van beleid zijn niet alleen de drie elementen van belang, maar moet tevens afgesproken worden op welke onderdelen en wanneer er een controlecheck (monitoring) plaatsvindt. 
In het onderdeel Beleid en monitoring vindt u richtlijnen voor het verder analyseren en vormgeven van uw taalbeleid.

Wilt u snel een beeld krijgen waar u op dit moment staat met uw taal- onderwijs?
Ga dan naar de QuickScan Taalbeleid!