Gelden de uitzonderingen die tijdens deze lockdown gelden voor kwetsbare groepen en praktijkonderwijsactiviteiten ook tijdens de periode van de avondklok? (21-01-21)
Voor (kwetsbare) studenten en medewerkers en deelname aan (praktijk) onderwijsactiviteiten/oefenen geldt helaas geen uitzondering. (Kwetsbare) studenten en medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de avondklok.

Zijn de sluitingstijden van de gebouwen gewijzigd door de invoering van een avondklok? (21-01-21)
Ja, de gebouwen sluiten tijdens de periode dat de avondklok geldt om 19.00 uur, dus twee uur voor de avondklok ingaat. Hiermee zorgen we dat studenten en medewerkers tijdig thuis kunnen zijn. De enige uitzondering hierop zijn de gebouwen waar toetsen plaatsvinden, die sluiten op de reguliere tijd, zie de vraag en antwoord over de gevolgen van de avondklok voor tentamens/examens.

Kan ik voor zelfstudie of groepswerk naar een Fontyslocatie komen? (19-12-20)
Zelfstudie of groepswerk op locatie is niet toegestaan. ‘Kwetsbare’ studenten blijven welkom. Bespreek je vraag om op locatie te komen vooraf met je studieloopbaanbegeleider. De studieloopbaanbegeleider maakt de afweging of je in aanmerking komt en meldt je aan bij de receptie van het gebouw waar je heen gaat.

Wat verstaat Fontys onder een ‘kwetsbare’ student? (19-12-20)
Studenten die vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden thuis niet in de gelegenheid zijn om goed te kunnen studeren of om een andere reden kwetsbaar zijn. Neem contact op met je studieloopbanbegeleider om de mogelijkheden te bespreken.

Kunnen kwetsbare studenten en medewerkers terecht op locatie? (19-12-20)
In deze fase van lockdown blijven kwetsbare studenten en medewerkers welkom op locatie nadat de studieloopbaanbegeleider of leidinggevende je persoonlijke situatie heeft beoordeeld, je toestemming krijgt en je aangemeld bent bij de receptie van het gebouw waar je gaat studeren/werken. Zonder aanmelding krijg je geen toegang.

Kunnen er evenementen plaatsvinden in Fontysgebouwen of op Fontysterrein? (15-12-20)
Samenkomsten en evenementen op locatie, die nu via de huidige beslisboom Samenkomsten door konden gaan, zijn tot 18 januari niet toegestaan.  Dit geldt ook voor samenkomsten op externe locaties.

Beslisboom december 2020

Zijn studio’s om bijvoorbeeld webinars op te nemen open? (15-12-20)
De faciliteiten die online onderwijs mogelijk maken (studio’s e.d.) blijven beschikbaar.

Mag ik een teambijeenkomst op een Fontyslocatie organiseren? (11-11-20)
Voor teambijeenkomsten met een dringend karakter (teamcoaching, gesprekken rondom issues in de samenwerking, werkverdeling e.d.) waarvan langer uitstel naar het oordeel van het team of de leidinggevende onwenselijk is, wordt een uitzondering gemaakt. Je leidinggevende beoordeelt je vraag en neemt verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige toepassing van de richtlijnen.

Mag ik voor een complex gesprek met een collega een ruimte op een Fontyslocatie gebruiken? (11-11-20)
Individuele complexe bilaterale gesprekken die niet goed online kunnen worden gedaan, kunnen op de werklocatie worden gepland. Met complexe gesprekken worden bedoeld:  functioneringsgesprekken, sollicitatiegesprekken, gesprekken rondom ziekte en re-integratie of noodzakelijk persoonlijk contact met of de begeleiding van medewerkers.

Mogen door Fontys aangeboden trainingen op een Fontyslocatie plaatsvinden? (11-11-20)
Trainingen worden zo mogelijk uitgesteld of online aangeboden. Trainingen waarvan uitstel (vooralsnog: tot begin 2021) onwenselijk is en waarvoor geen vergelijkbaar online alternatief kan worden ontworpen, kunnen bij uitzondering doorgang vinden. De verantwoordelijke voor de organisatie van de training bepaalt of uitstel wel of niet wenselijk is.

Wordt er bekeken of de ruimtes in Fontys gebouwen nog beter benut kunnen worden? (02-11-20)
De roosterprocessen worden nog steeds verder geoptimaliseerd. Daarbij gelden nog steeds de eerder gestelde uitgangspunten:

· maximaal aantal aanwezige personen in een pand blijft onveranderd
· minimaal twee start- en eindtijden
· rooster zoveel mogelijk verspreid
· vermijd starttijd om 9 uur i.v.m. gebruik van het openbaar vervoer

Kijk voor het maximaal aantal toegestane personen per gebouw op https://connect.fontys.nl/fontysbreed/anderhalvemeter

Heeft de maatregel van de overheid van 13 oktober dat er maar 30 personen maximaal in een ruimte mogen verblijven, gevolgen voor Fontys? (21-10-20)
Het onderwijs blijft een uitzondering houden op de maximaal 30 aanwezigen per ruimte. Dit betekent dat de beslisboom versie oktober 2020 nog steeds geldt inclusief de maximale aantallen per ruime zoals Fontys die heeft berekend.

Ik zie dat de looproutes niet in alle gebouwen worden nageleefd. Wat doet Fontys daaraan? (09-10-20)
Onze gebouwen zijn coronaproof ingericht en de looproutes zijn bepaald om verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden. Dat kan echter per gebouw wat verschillen. Studenten en medewerkers worden regelmatig aangesproken op het volgen van de looproutes. Spreek dus in ons aller belang gerust iemand aan die de looproutes negeert.

Hoe zorgt Fontys voor de hygiëne in de gebouwen?
Bij de entrees, bepaalde onderwijsruimtes en de vending machines zijn desinfectiemiddelen beschikbaar. Daarnaast zorgen we voor voldoende papieren handdoekjes en zeep op de toiletten en extra schoonmaak van o.a. kranen en contactoppervlakken. Ook worden onderwijsmedewerkers voorzien van schoonmaakmiddelen om tussen iedere les of toets extra schoon te maken. De werkplekken zijn Corona-proof ingericht en worden extra schoongemaak. Met placemats geef je aan of een werkplek gebruikt is en schoonmaak gewenst of noodzakelijk is. Voor eventueel tussentijds schoonmaken van bureaus worden schoonmaak-en desinfectiemiddelen ter beschikking gesteld.

Om te monitoren hoeveel mensen er in een pand zijn, moet ik bij binnenkomst inloggen op Fontys wifi of Eduroam. Hoe zit dat met mijn privacy?
Voor monitoring van totale aantallen personen wordt gebruikt gemaakt van ‘2count dashboard’. Daarvoor moet je wel ingelogd zijn op Fontys wifi of Eduroam. Bij verbinding met een access point wordt er melding van gemaakt in dat centrale systeem. Deze datastroom uit het afgeschermde centrale netwerk gaat via een beveiligde verbinding naar de leverancier van het 2Count dashboard. Daar worden de gegevens geanonimiseerd en worden op de server alleen aantallen weggeschreven. Dat betekent dat bij inloggen enkel weggeschreven wordt op de server: 1 persoon in gebouw X. Dat is dus niet te herleiden naar de naam van de persoon. Deze procedure is afgestemd met KPN, die samenwerkt met de leverancier en onze privacy officer. Er is dus geen sprake van het opslaan van adressen of wifi-tracking. Zorg dat je ook je Fontyspas bij je hebt zodat je je kunt legitimeren.

Hoe weet ik met hoeveel personen ik in een ruimte mag verblijven?
Hiervoor zijn berekeningen gemaakt op basis van het aantal vierkante meters en de RIVM richtlijnen. Op de deuren van de lokalen zijn bordjes van beschrijfbare folie opgehangen die het maximum aantal personen aangeven. Wij rekenen er op dat je je daar ook aan gaat houden.

Kan ik voor of na een praktijkles of toets nog even in een Fontysgebouw blijven?
Nee, dat is niet toegestaan. Verblijf is ook niet toegestaan bij parkeerplaatsen, fietsenstallingen, entrees, gangen, voorportalen van toiletten.

Houdt Fontys bij het roosteren rekening met de tijd die nodig is om groepen in en uit de gebouwen te laten gaan?
Jazeker, het rooster voorziet er in dat niet meer dan het maximum aantal personen in een gebouw aanwezig is.

Stelt Fontys beschermingsmiddelen beschikbaar wanneer de gebouwen gedeeltelijk open gaan?
Voor de opleidingen voor contactberoepen zoals fysiotherapie en verpleegkunde is het hanteren van anderhalve meter lastig. Voor deze opleidingen hanteren we de landelijke of branche richtlijnen. Wanneer test- en beschermingsmiddelen vereist en/of aanbevolen zijn, dan stelt Fontys deze beschikbaar aan studenten en medewerkers.

Kan ik weer terecht in de copyshop? (17-9)
Als je gebruik wilt maken van de diensten van de copyshop (printen getuigschriften, afhalen tentamens e.d.) in Eindhoven of Venlo kun je contact opennemen via mail of per telefoon:
Eindhoven: copyshopr1@fontys.nl of 08850-78611. De openingstijden zijn maandag t/m donderdag van 10:00 - 14:00 uur.
Venlo: copyshop-venlo@fontys.nl of 06 – 21510290. De openingstijden zijn dinsdag en vrijdag van 09:30 – 13:30uur.
De Canon bestelportal is 24/7 bereikbaar.

Kan ik online toegang krijgen tot de mediatheek?
Ja dat kan, ga naar https://fontys.nl/mediatheek/ en zoek via de zoekbalk naar online artikelen, e-books, e-journals, online video’s etc. Of ga naar de pagina Alle databanken en zoek direct in een online bron, of de speciale pagina met E-books (deze collectie is tijdelijk extra uitgebreid). Met de browser extensie LibraryAccess haal je de mediatheek binnen in je browser en krijg je extra tips voor online informatie.Informatie over gebruik van gebouwen en faciliteiten rond Corona volgt zo spoedig mogelijk.

Kan ik geleende materialen weer inleveren bij de mediatheken en hoe doe ik dat?
Ja, mediatheken zijn weer (beperkt) open en inleveren kan op locatie. De actuele openingstijden van de afzonderlijke mediatheken kun je hier vinden.   Heb je geen mogelijkheid om je Fontys locatie te bezoeken dan kun je geleende materialen zonder kosten naar ons opsturen. Afhankelijk van je dichtstbijzijnde studieplaats, kies je voor Tilburg of Eindhoven:
Mediatheek Tilburg – Materialen inleveren, Antwoordnummer 454, 5000 VB Tilburg of
Mediatheek Eindhoven – Materialen inleveren, Antwoordnummer 10069, 5600 VB Eindhoven.
We vragen je om de materialen zorgvuldig te verpakken en je eigen naam als afzender duidelijk te vermelden.

Er wordt veel gesproken over ventilatie en binnenklimaat in gebouwen? Hoe is dat bij Fontys geregeld?
Alle locaties zijn getoetst op een goede werking van de mechanische ventilatiesystemen. Het RIVM eist dat (het ventilatiesysteem van) gebouwen voldoen aan het Bouwbesluit van de Rijksoverheid. De toets van ventilatiesystemen bij Fontys laat zien dat we voldoen aan dit landelijke bouwbesluit. Fontys voldoet daarmee aan de gestelde eisen. Bovendien hebben we afspraken gemaakt over extra controles van onze ventilatiesystemen die continu in bedrijf zullen zijn voor optimale luchtverversing.

Wie bepaalt wat wel en niet kan doorgaan op locatie?
De gebouwenbeheerders bepalen hoeveel medewerkers per dag toegang krijgen tot de gebouwen (in verhouding tot het aantal studenten) en bepalen de prioriteit die gegeven wordt aan bepaalde groepen (medewerkers, docenten, eerstejaarsstudenten etc). De maximale aantallen per pand en per ruimte mogen niet worden overschreden en het devies vanuit de overheid is nog steeds: werk zoveel mogelijk thuis!