Medewerkers

Kan ik vanaf 15 juni weer werken op een Fontys-locatie?
Onderwijzend personeel én onderwijsondersteunend personeel werken zoveel mogelijk vanuit huis tot en met de zomervakantie. Vanaf 15 juni komen er drie extra uitzonderingen voor het verrichten van werkzaamheden op een Fontys-locatie:

 1. Kennistoetsen en praktijklessen en -toetsen en alles wat daarbij hoort: als je  betrokken bent bij het afnemen van toetsen op locatie, maar beperkt je daarbij tot de strikt noodzakelijke aanwezigheid.
 2. Je kunt thuis niet werken: denk aan problematische thuissituaties, ongezonde thuiswerkplek (vanuit arbo-standpunt) of andere problemen.
 3. Functionele redenen: Denk aan coachings- en begeleidingsgesprekken met studenten, beoordelingsgesprekken met medewerkers, sollicitatie-interviews, inwerken, zakelijke onderhandelingen en dergelijke.

In alle gevallen geldt dat je je vooraf moet aanmelden bij je directeur of leidinggevende.

Kan het zijn dat ik in de avonduren of op zaterdag moet gaan werken?
De beperkingen van de ruimtes en de landelijke afspraken over het vermijden van de ochtend en avondspits in het OV maken dat je soms op andere tijden wordt ingezet dan voorheen. In de cao-hbo staan hierover regels en uitgangspunten. Deze  maken het mogelijk om ook in de avonduren en op zaterdag te worden ingezet, waarbij je uiteraard op andere momenten in de week vrij bent. Uitgangspunt is dat inzet op andere momenten in goed overleg gaat.

Is al bekend hoe de zomervakantieperiode er uit ziet?
De formele zomervakantie van onderwijzend personeel is geregeld via de Fontys Onderwijs Jaaragenda. De weken 31 tot en met 34 zijn zogenaamde onderwijsvrije perioden. Met uitzondering van week 34 (‘week -1’) blijven de onderwijsvrije weken volledig intact. In week 34 zullen mogelijk op beperkte schaal onderwijsactiviteiten plaatsvinden.

Krijg ik reiskosten vergoed als ik na 15 juni bij uitzondering toch in een gebouw moet werken?
De standaard reiskostenvergoeding blijft vooralsnog opgeschort. Omdat het reizen voor woon-werk vooralsnog slechts in uitzonderingssituaties plaatsvindt, kun je tot nader order bij een reisafstand tussen woonplaats en standplaats van 10 kilometer of meer je woon-werk kilometers declareren op basis van het gebruikelijke tarief voor dienstreizen. Reis je met een NS-business card of –abonnement, dan kun je deze gebruiken.

Kan ik mijn OV-kaart laten omzetten naar een vaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer?
Wil je structureel overstappen op reizen per eigen vervoer of fiets, laat dan je OV-kaart omzetten naar een vaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer of naar een renteloze fietslening. De dienst P&O is je hierbij graag behulpzaam.

Als de gebouwen per 15 juni gedeeltelijk open gaan gelden er dan andere tijden voor het onderwijs?
Studenten moeten van het kabinet buiten de spits reizen om het OV niet te veel te belasten. Fontys houdt daarom tot de zomervakantie rekening met reizen van studenten tussen 11:00 en 15:00 en na 20:00 uur.

Is er in de Fontys gebouwen voldoende ruimte om binnen de noodzakelijke 1,5 meter afstand de noodzakelijke onderwijsactiviteiten uit te voeren?
Er is vanwege de anderhalve-meter-regel heel beperkt ruimte in de panden. Dat betekent dat er ruimte is voor ongeveer 20 -25 % van alle mensen. We willen zo veel mogelijk gebruik maken van Fontysgebouwen en locaties, dit betekent dat je misschien soms in een ander gebouw moet zijn voor  onderwijs, toets of werk dan je gewend bent.

Stelt Fontys beschermingsmiddelen beschikbaar wanneer de gebouwen weer gedeeltelijk open gaan?
Voor de opleidingen voor contactberoepen zoals fysiotherapie en verpleegkunde is het hanteren van anderhalve meter lastig. Voor deze opleidingen hanteren we de landelijke of branche richtlijnen. Wanneer test- en beschermingsmiddelen vereist en/of aanbevolen zijn, dan stelt Fontys deze beschikbaar aan studenten en medewerkers.

Hoe waarborgt Fontys dat praktijkonderwijs vanaf 15 juni verantwoord kan plaatsvinden?
Voor laboratoria, werkplaatsen en praktijklokalen geldt dat er door ieder instituut een ‘Corona verantwoordelijke’ wordt aangesteld. Deze persoon vertaalt de Corona- en veiligheidsrichtlijnen in de betreffende ruimte en ziet toe op de naleving van hygiëne, waarborgen van voldoende afstand en gebruik van eventuele aanvullende beschermingsmiddelen.

Kunnen er vanaf 15 juni ook weer onderzoeksactiviteiten in de Fontys gebouwen plaatsvinden?
Alle onderzoeksactiviteiten die niet gerelateerd zijn aan mogelijke studievertraging vinden online plaats. Onderzoeksactiviteiten waarbij practica, praktijkruimtes e.d. ingezet moeten worden in het kader van de beperking van mogelijke studievertraging mogen op een Fontyslocatie plaatsvinden, mits passend binnen de algemene instructies van RIVM en GGD.

Vinden de afstudeerzittingen weer fysiek plaats als de gebouwen na 15 juni gedeeltelijk open gaan?
Afstudeerzittingen vinden online plaats zolang de huidige RIVM-maatregelen gelden. In het geval dat niet mogelijk is, kan de directeur toestemming verlenen voor een afstudeerzitting op locatie.

Blijft er bij Fontys na 15 juni nog steeds alleen maar online onderwijs gegeven?
Tot aan de zomervakantie wordt het online onderwijs voortgezet en geven we in de gebouwen voorrang aan het afnemen van kennistoetsen uit periode 3 en 4. Na de zomervakantie gaat Fontys onderwijs verzorgen binnen een 1,5 meter maatschappij, een mix van online en fysiek leren.

Is Fontys al bezig met het voorbereiden van het onderwijs bij de start van het studiejaar 2020-2021?
De verwachting is dat de huidige beperkingen voor openstelling van gebouwen en het verzorgen van fysiek onderwijs voor langere tijd zullen gelden. We gaan daarom uit van een blended-learning aanbod, een mix zijn van fysiek en online onderwijs. Per opleiding kan deze mix verschillen. Bij het verdelen van de mogelijkheden voor fysiek onderwijs wordt prioriteit gegeven aan de eerstejaars studenten vanwege binding met de opleiding.
Er is ook specifiek aandacht voor mbo-studenten zonder diploma, die startenen nog een kleine achterstand moeten weg werken en voor de huidige eerstejaars studenten die geen bindend negatief studieadvies hebben gekregen en met achterstand beginnen aan het tweede jaar.

Kunnen er na 15 juni weer evenementen plaatsvinden in Fontysgebouwen of op Fontysterrein?
Het onderwijs is altijd de eerste prioriteit binnen Fontys. Er wordt bekeken of en in welke vorm er met inachtneming van de richtlijnen van de overheid en de doelstellingen van Fontys in aangepaste vorm andere interne evenementen mogelijk zijn. Hiervoor wordt een zogenaamde beslisboom ontwikkelt.

Komen er nieuwe gedragsregels?
Fontys is bezig met de inrichting van de panden, de bewegwijzering en het aanbrengen van hygiënevoorzieningen. Bij de opening van de gebouwen wordt daarover nadere informatie verstrekt.

Worden de gedragsregels gehandhaafd?
Ja, handhaving gebeurt net als regulier. We zijn samen verantwoordelijk om de opstart zo veilig mogelijk vorm te geven. Het is dus ook noodzakelijk dat we elkaar vooral aanspreken en erop wijzen als iemand zich niet aan de regels houdt.

Is het veilig om weer in een Fontysgebouw te zijn?
Fontys treft alle maatregelen die nodig zijn voor een veilig verblijf in de gebouwen met inachtneming van de richtlijnen van de Rijksoverheid. We voeren onder andere een verplichte registratie in en de toegang tot de gebouwen wordt gecontroleerd door middel van de Fontys-pas.

Hoe zorgt Fontys voor de hygiëne in de gebouwen?
Er zullen op voldoende plaatsen, waar geen mogelijkheid is om handen te wassen, desinfectiemiddelen beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld bij de entrees, bepaalde onderwijsruimtes en de vending machines. Daarnaast zorgen we voor voldoende papieren handdoekjes en zeep op de toiletten en zijn er extra schoonmaakwerkzaamheden. Ook worden onderwijsmedewerkers voorzien van schoonmaakmiddelen om tussen iedere toets bijvoorbeeld extra schoon te maken en worden contactoppervlakken meerdere keren per dag gereinigd. Contactmomenten proberen we te beperken en als dat niet mogelijk is, wordt er met een scherm gewerkt. Daarnaast zijn er plastic schermen aanwezig bij iedere (receptie)balie.

Gaan de mediatheken en kantines op 15 juni ook weer open?
Nee, de mediatheken en kantines blijven voorlopig nog gesloten.

Is er catering vanaf 15 juni?
Omdat het buiten de praktijkles of toets om voorlopig niet is toegestaan om in de Fontysgebouwen te verblijven is er ook geen catering beschikbaar.

Vanaf wanneer zijn de fietsenstallingen weer open?
Tegelijkertijd met de gebouwen, op 15 juni.

Ik werk in gebouw S1 of een ander gebouw waar geen onderwijs is, gaat dat pand ook open?
Nee, alleen onderwijsgebouwen gaan per 15 juni open.

Mag ik voor een vergadering afspreken op een Fontyslocatie?
Nee, het is tot nader order niet toegestaan om te vergaderen op een Fontyslocatie.

Kan ik in anderhalve meter protocol wel toegang krijgen tot het gebouw voor het ophalen van een scherm en andere spullen?
Als het herstartplan gereed is, zal daarover nader worden gecommuniceerd. Voorlopig is het ophalen van spullen nog niet toegestaan.

Wie bepaalt wat wel en niet kan doorgaan op locatie?
Het Centraal Crisis Team (CCT) en het CvB buigen zich de komende weken over de mogelijke centrale kaders en scenario’s. Ieder instituut is gevraagd om antwoord te geven op de vraag: “Hoe geven jullie het onderwijs en de roostering vorm binnen de 1,5 meter maatschappij?” De instituten maken zelf keuzes over de verdeling tussen fysiek onderwijs en onderwijs op afstand. Dit doen zij in overleg en in samenwerking met de gebouwbeheerder. Uiterlijk 15 mei wordt het centrale kader door het CvB vastgesteld.

Hoe zorgt Fontys ervoor dat iedereen zich prettig voelt in de 1,5 meter maatschappij en het 1,5 meter onderwijs kan volgen?
Ook na 1 juni blijven we aandacht houden voor de kwetsbare student en medewerker binnen de 1,5 meter maatschappij. De dienst SV en dienst P&O maken een plan waarin wordt uitgewerkt hoe om te gaan met kwetsbare studenten en medewerkers.

Hoe weet ik welke tools ik kan en mag gebruiken voor online onderwijs?
Je kunt als docent niet zomaar alles gebruiken wat er online aan programma’s wordt aangeboden. Bijvoorbeeld omdat er risico's zijn op gebied van privacy. Daarom is er een overzicht gemaakt van programma’s/apps die (didactisch) ingezet kunnen worden bij online onderwijs. Dit overzicht vind je op deze webpagina. Alles wat op deze lijst staat is gecheckt en 'Fontys proof'.

Kan ik online toegang krijgen tot de mediatheek?
Ja dat kan, ga naar https://fontys.nl/mediatheek/ en zoek via de zoekbalk naar online artikelen, e-books, e-journals, online video’s etc. Of ga naar de pagina Alle databanken en zoek direct in een online bron, of de speciale pagina met E-books (deze collectie is tijdelijk extra uitgebreid). Met de browser extensie LibraryAccess haal je de mediatheek binnen in je browser en krijg je extra tips voor online informatie.

Hoe gaan we om met de feestdagen?
Voor wat betreft de feestdagen is er geen sprake van een andere situatie dan in andere jaren. Iedereen binnen Fontys is conform de cao-hbo op deze dagen vrij.

Wordt vakantie en ingepland verlof gehandhaafd?
Een door een medewerker reeds ingepland verlof zal gehandhaafd blijven. Dit betekent dat een aangevraagd én goedgekeurd verlof niet eenzijdig door een werknemer kan worden ingetrokken. Alleen in overleg kan reeds aangevraagd en goedgekeurd vakantieverlof soms worden teruggedraaid. We adviseren een medewerker om in overleg te treden met de leidinggevende.

Thuiswerkvergoeding: €200 euro netto eenmalig voor alle medewerkers
We bevinden ons in een uitzonderlijke situatie: vrijwel alle Fontys medewerkers werken vanuit huis. Dat vergt voor iedereen flexibiliteit en aanpassingsvermogen.
Het is niet mogelijk om alle thuiswerkplekken te voorzien van alle gemakken die er op de Fontys-locaties voorhanden zijn. Op heel specifieke Arbo-hulpmiddelen na staan we niet toe dat spullen zoals toetsenborden en muizen uit de gebouwen worden verplaatst. De belangrijkste reden is dat verkeer van personen willen vermijden dat uitgifte van materiaal op zichzelf weer contactmomenten oplevert, die we juist zoveel mogelijk willen vermijden. Ook geef het RIVM aan dat het Coronavirus langer dan eerder gedacht op materialen kan achterblijven, waardoor alles uitgegeven en meegenomen zaken bij inname zullen moeten worden ontsmet.
Om medewerkers toch in de gelegenheid te stellen om zaken thuis enigszins te organiseren hebben we besloten om een eenmalige vergoeding toe te kennen als algemene tegemoetkoming in het opvangen van de gevolgen van het thuis moeten werken. Concreet betekent dit dat alle medewerkers die op 1 april 2020 in loondienst zijn een vergoeding ontvangen van 200,- netto bij het salaris van april, ongeacht de omvang van hun dienstverband. Medewerkers kunnen deze vergoeding gebruiken zoals ze zelf willen – bonnetjes en betaalbewijzen niet nodig.

Hoe gaan we de voorbereiding van het onderwijs in periode 4 in gang zetten?
Voor docenten en medewerkers die ter voorbereiding van online onderwijs in deze periode materiaal nodig hebben, worden alle panden op afspraak geopend. Waar gaat het om?
1. Medewerkers kunnen studie/lesmateriaal ophalen op afspraak op basis van urgentie en/of het ontbreken van een alternatieve oplossing. Dit loopt via een centraal contactpersoon (CP) die per instituut/dienst is aangewezen.
2. Middelen .tb.v. online onderwijs Deze middelen zijn aan te vragen via de centraal contactpersoon (CP) van je instituut/dienst.

Ik moet een boek bestellen, hoe werkt dat?
In urgente gevallen kun je ook in deze thuiswerkperiode boeken bestellen, die dan op je thuisadres zullen worden bezorgd.
Het bestellen van deze boeken (via onze leverancier Wristers, www.wristers.nl) gaat ook nu via de hiervoor geautoriseerde bestellers van je instituut of dienst. Zij zijn op de hoogte van de juiste procedure.

Kan ik beschikken over mijn eigen Arbo-specifieke hulpmiddelen?
Sommige medewerkers hebben op hun Fontys werkplek Arbo specifieke hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen zijn middels een formeel werkplekonderzoek aan medewerkers beschikbaar gesteld. Te denken valt aan: voetenbank, ergonomische muis/toetsenbord, persoonlijke arbo-stoel/kruk, etc. (bureaus worden uit complexe logistieke overwegingen hier niet meegenomen.) Veel van deze middelen zijn nu nog aanwezig op de Fontyslocaties. We realiseren ons dat voor deze collega’s deze hulpmiddelen essentieel zijn voor het gezond kunnen thuiswerken. Om in beeld te krijgen hoe groot de vraag is, en om deze middelen veilig en logistiek gezien praktisch te kunnen verstrekken, start de Dienst H&F met een algemene inventarisatie bij alle diensten en instituten. Per instituut of dienst wordt hiervoor een medewerker als coördinator en aanspreekpunt aangewezen. Zodra bekend is wie dat voor jouw instituut of dienst is, heb je contact over welke Arbo specifieke hulpmiddelen je nodig hebt om je werk te doen.

Mijn laptop is kapot gegaan. Hoe kan ik deze laten vervangen?
Kapotte laptops worden aangemeld via de servicedesk dienst IT, it-servicedesk@fontys.nl . Wanneer het noodzakelijk is dat je een vervangende laptop moet ophalen, wordt daarvoor een afspraak gepland door dienst IT. Dit gaat alleen op afspraak via IT-helpdesk. Ophalen in gebouwen R3 / P8. Dit wordt uitgebreid met de gebouwen CL (Sittard) en W1 (Venlo).

Voor mij is een nieuwe laptop besteld. Hoe krijg ik die in mijn bezit?
Ook nieuwe laptops kunnen alleen op afspraak via IT-helpdesk afgehaald worden in gebouwen R3/ P8. Dit wordt uitgebreid met de gebouwen CL en W1.

Wat moet ik doen als ik een nieuwe telefoon nodig heb?
De aanvraag voor een nieuwe telefoon loopt via de ICT-contactpersoon van je instituut/de dienst. Zij zijn hiervan op de hoogte.

Sommige ouders of verzorgenden kunnen gebruik maken van de ‘noodopvang’ voor hun kinderen waardoor zij hun werkzaamheden kunnen verrichten en daarmee een bijdrage leveren om de samenleving draaiende te houden. Vallen medewerkers ook onder de “cruciale beroepsgroepen”?
Ja, medewerkers in het HBO (zowel OP als OOP) vallen binnen de categorie van cruciale beroepsgroepen. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is. Zie ook informatie Rijksoverheid.

Kan Fontys mij verplichten om verlof, DI-uren of overuren op te nemen? 
Fontys kan je niet verplichten tot het opnemen van verlof, DI-uren of overuren, ook niet in deze situatie. Als je verplicht thuis moet werken, maar er is feitelijk geen of onvoldoende werk, dan loopt de loondoorbetalingsplicht van Fontys gewoon door. Het is belangrijk dat je met je leidinggevende in gesprek blijft over de mogelijkheid tot het verrichten van werkzaamheden en het zo nuttig mogelijk besteden van deze uitzonderlijke periode. Onderwerp van gesprek kan hierbij zijn de mogelijkheid tot het opnemen van verlof, DI-uren (bijvoorbeeld loopbaanoriëntatie, vrijwilligerswerk), overuren en professionaliseringsuren (bijvoorbeeld extra uren investeren in een reeds lopende studie).
* Als je geen direct leidinggevende hebt omdat je bijvoorbeeld in zelfsturende teams werkt, overleg dan altijd met de collega’s waarmee je samenwerkt en blijf met hen in gesprek over je werkzaamheden en je welzijn.
Fontys doet aan alle medewerkers een uitdrukkelijk beroep op solidariteit. De een kan op dit moment minder en voor ander geldt dat er nu meer wordt verlangd.

Ik wil DI-uren aanwenden voor een sabbatical en ga binnen deze sabbatical een aantal weken naar het buitenland, maar de reis is geannuleerd.  
Je kunt niet (volledig) genieten van het oorspronkelijke doel van DI (sabbatical). We adviseren je om in overleg te treden met je leidinggevende* (zie hierboven). Fontys zal gelet op de uitzonderlijke omstandigheden waarin we momenteel verkeren hier coulant mee omgaan en dat betekent dat het saldo aan DI-uren niet (volledig) vervalt (maar kan nooit een omvang van 200 uren bij een fulltime dienstverband te boven gaan).

Ik kan niet het volledig aantal uren werken omdat er onvoldoende werk is? Wat betekent dit voor mij?
We willen je vragen dit te bespreken met je leidinggevende* (zie hierboven) en samen te kijken naar de mogelijkheden tot het verrichten van werkzaamheden (of eventueel maatschappelijke taken) zodat deze uitzonderlijke periode zo nuttig mogelijk wordt ingevuld. Blijf hierover met elkaar in gesprek.

Ik werk thuis en heb geen opvang voor de kinderen en kan daardoor niet (geconcentreerd) werken dan wel de overeengekomen uren niet werken?  Wat betekent dit voor mij?
Als je verplicht thuis moet werken, maar door omstandigheden thuis niet goed kan werken dan loopt de loondoorbetalingsplicht toch gewoon door. Het is belangrijk dat je met je leidinggevende* (zie hierboven) in gesprek blijft over de mogelijkheden die er wel zijn om te werken (bijvoorbeeld het werken op andere tijden/dagdelen).

Ik kan mijn eigen werkzaamheden niet thuis doen en mij is gevraagd passend ander werk te doen (werkzaamheden die bijvoorbeeld lang zijn blijven liggen of bijvoorbeeld actualiseren vakkennis). Mag Fontys aan mij vragen dat te blijven doen?
Ja, het is belangrijk dat je goed en regelmatig in gesprek blijft met je leidinggevende en kijkt welke passende mogelijkheden er zijn.

Ik ben ziek en zit in een re-integratietraject. Misschien dat dit traject vertraging oploopt of stagneert? Hoe gaat Fontys daar mee om ten aanzien van salariskorting? 
Tijdens de huidige Coronamaatregelen gaan de reguliere re-integratie inspanningen en –werkzaamheden zoveel als mogelijk door. Het kan zijn dat je op dit moment niet aan de re-integratieverplichtingen kan voldoen door deze uitzonderlijke omstandigheden. Het is verstandig om in dat geval in overleg te treden met de bedrijfsarts en te onderzoeken waarmee rekening dient te worden gehouden ten aanzien van de belastbaarheid. Elke re-integratie is anders en de huidige omstandigheden vragen soms creatieve oplossingen. We proberen financieel nadeel (vanwege salariskortingen in verband met haperende re-integratie) zoveel mogelijk te beperken.

Gaat Fontys werktijdverkorting aanvragen? 
De regeling aanvraag werktijdverkorting is in verband met de coronacrisis vervangen door een nieuwe regeling, de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW-regeling). Samen met de andere hogescholen onderzoeken we of er mogelijkheden zijn om hier een beroep op te doen. Dit zal ook afhangen van de afspraken die met OC&W gemaakt gaan worden over de financiële impact van de crisis.

Hoe verdeel je de opvang van de kinderen?  
Gezien het feit dat we te maken hebben met een gezamenlijke verantwoordelijkheid lijkt de verdeling van zorg- en opvangtaken (waar mogelijk 50-50) niet meer dan redelijk. Mocht dit in de praktijk tot problemen leiden dan treed je in overleg met je leidinggevende.

Tot en met 1 juni 2020 wordt alleen nog onderwijs op afstand aangeboden. Wat betekent dat concreet?
Voor Fontys betekent dit dat we geen onderwijs en tentamens op onze locaties verzorgen. Dat betekent ook dat alle gebouwen gesloten blijven. Gebouw R3 en P8 zijn open voor het gebruik van MediaSite. Zie ook: Hoe krijg ik toegang tot gebouw R3, en hoe krijg ik toegang tot gebouw P8.
Daarnaast is het volgende goed om te weten:

 • Alle panden zijn gesloten voor alle studenten en alle andere medewerkers, dus ook voor 1-op-1 afspraken tussen student en docent.
 • De toiletten worden gereinigd en zeep en handdoekjes aangevuld. De kantines zijn overal gesloten, de koffie-en theeautomaten worden schoongemaakt en bijgevuld.
 • Wanneer je toegang wilt tot een van de panden omdat je óf bezig bent met digitalisering van onderwijs/online leren óf cruciale werkzaamheden verrichten in een bedrijfskritiek proces, dan meldt je dit bij de betrokken Taskforces:

  Task Force Online Leren: FOLorganisatie@fontys.nl
  Task Force Ondersteunende Dienstverlening: bedrijfsprocessen@fontys.nl

  Zij nemen contact op met H&F zodat je toegang krijgt.

Hoe krijg ik toegang tot gebouw R3, Rachelsmolen, Eindhoven?
Gebouw R3 is open voor gebruik van MediaSite in collegezaal R3 (parkeergarage is gesloten).

 • Medewerkers kunnen tussen 8.00 – 17.00 uur toegang krijgen tot gebouw R3; zij krijgen toegang tot de betreffende collegezaal met MediaSite. Deze voorziening kan ook gebruikt worden door mensen die daarmee al eens in een ander gebouw hebben gewerkt.
 • Het overzetten van de opname naar MyMediasite moet gedaan worden door een beheerder, dit kunnen docenten niet zelf.
 • Medewerkers dienen zich - om toegang te krijgen - van tevoren aan te melden bij de facility managers van Rachelsmolen (Niels Kuijpers, assistent facility manager via n.kuijpers@fontys.nl en Desiree Hendrix, facility manager, via d.hendrix@fontys.nl).
 • Voor het overzetten van de opname en inhoudelijke vragen neem je contact op met beheerder Marcel Heling (ict-fhec@fontys.nl of 08850 78180).

Hoe krijg ik toegang tot gebouw P8, Stappegoor, Tilburg?
Gebouw P8 is open voor het gebruik van de opnamestudio.

 • De beheerder van de studio in P8 is Peer van Sprang; neem contact met hem op als je gebruik wilt maken van de opnamestudio via p.vansprang@fontys.nl of 08850 72489.
 • De studio is alleen op afspraak te gebruiken en in aanwezigheid van de beheerder.
 • Peer van Sprang ondersteunt bij het gebruik van de studio.
 • Peer van Sprang heeft tussen 8.00 -17.00 u toegang tot gebouw P8 om te ondersteunen in het gebruik van de studio; hij komt op het afgesproken tijdstip naar het gebouw toe.
 • Peer van Sprang geeft aan de facility managers van Stappegoor (Simon Bergmans, assistent facility manager, via s.bergmans@fontys.nl en Roderick Buikema, facility manager, via r.buikema@fontys.nl ) door wie er op welk tijdstip toegang moet krijgen tot P8.
 • Peer van Sprang is bekend bij de facility managers van Stappegoor (Simon Bergmans en Roderick Buikema) als beheerder van de studio in P8.

Thuiswerken en online mogelijkheden?

 • Besloten is dat MS Teams dé applicatie die gebruikt wordt voor online werken en studeren. Andere applicaties of eigen gekozen applicaties worden niet ondersteund en zijn niet toegestaan i.v.m. beveiligingsrisico’s.
 • Er is een omgeving gebouwd https://fontys.nl/online/ met informatie en instructie over online werken en studeren. Medewerkers en studenten vinden daar handleidingen, instructiefilmpjes en best practices.
 • Er is een training ontwikkeld die online gevolgd kan worden over het werken met MS Teams. Vanaf 17 maart worden deze online-trainingen aangeboden voor medewerkers van Fontys. Medewerkers moeten zich hiervoor inschrijven via het formulier op https://fontys.nl/online/
 • De dienst IT verwijst voor vragen over thuis werken naar hun website. Voor online overleg is voor alle medewerkers en studenten Skype for Business beschikbaar. Colleges kunnen worden gestreamd via Mediasite.
 • De dienst P&O heeft nuttige tips voor een geschikte thuiswerkplek verzameld. Zie het Fontys Nieuws.

Moet ik melden dat ik besmet ben met het Coronavirus?
Fontys wil graag inzicht in de impact die het Coronavirus (direct en indirect) heeft bij Fontys. Wanneer je besmet bent, dan meld je je volgens de gebruikelijke procedure ziek. Op basis van de privacywet hoef je niet te melden wat er met je aan de hand is. In deze casus willen we je vragen dat wel te doen. Inzicht in het aantal besmette personen is voor Fontys belangrijk.
Ook voor de overige zaken (samenleven met besmet persoon, in quarantaine zijn of betrokkenheid van een contactonderzoek) geldt dat inzicht daarover waardevol is. We willen je vragen ook dat te melden bij je leidinggevende.

Mijn kind is ziek, kan ik verlof opnemen?
Je hebt recht op calamiteitenverlof (art. J-12 cao-hbo en art. 4:1 Wet Arbeid en Zorg) voor een korte naar billijkheid te rekenen tijd. Deze betaalde korte verlofvorm is bedoeld om opvang te regelen voor je kind. Als het niet mogelijk is om opvang te regelen en je de enige aangewezen persoon bent om voor je zieke kind te zorgen heb je recht op kortdurend mantelzorgverlof (art. J-11 cao-hbo en Hoofdstuk 5 van de Wet Arbeid en Zorg). De Fontysregeling voor kortdurend mantelzorgverlof is een ruimere regeling dan de wettelijke regeling en dan hetgeen hierover in de cao-hbo is opgenomen. Op de portal van dienst P&O vind je hier meer informatie over.

Ik ben docent en heb een dienstreis naar het buitenland gepland. Wat moet ik doen?

Fontys hanteert momenteel een uitreisverbod voor uitgaande mobiliteit. Dit betekent dat medewerkers tot nader order niet naar het buitenland kunnen reizen voor werk. Neem contact op met je leidinggevende.

Waar kan ik terecht met mijn vragen over het Coronavirus in relatie tot mijn werk?
Er is een website www.fontys.nl/corona en www.fontys.edu/corona voor internationale studenten. Daarop vind je Q&A met veel gestelde vragen en antwoorden. Wanneer je vraag en het antwoord daar niet tussen staat dan is er een centraal punt: info@fontys.nl waar je je vraag kunt stellen.