Studenten

Kom ik in aanmerking voor financiële compensatie van collegegeld?
Als je in de periode september 2020 tot en met januari 2021 je hbo-diploma (ad, ba en ma) haalt, ontvang je in het eerste kwartaal van 2021 eenmalig een compensatiebedrag, ter hoogte van maximaal 3 maanden collegegeld. Dit betekent een eenmalige tegemoetkoming van € 535. Dit geldt ook voor (internationale) studenten die instellingscollegegeld betalen.
Als je gegevens bij DUO bekend zijn, hoef je niets te doen en zal DUO het bedrag automatisch naar je overmaken. Als er gegevens van jou ontbreken, zal DUO contact met je zoeken om deze gegevens op te vragen. Je ontvangt het bedrag uiterlijk 31 maart 2021. 

Als de gebouwen weer gedeeltelijk open gaan voor onderwijs en onderzoek wie krijgen er dan toegang?
De eerste (gedeeltelijke) herstart is bedoeld om studievertraging te voorkomen. We geven voorrang aan afstudeerders. Tot de zomervakantie geven we voorrang aan toetsen die niet online kunnen worden afgenomen en onderwijs dat niet online kan worden uitgevoerd en waarvoor geen alternatieven zijn. Zo proberen we mogelijke extra studie- en werkdruk voor studenten en docenten in het nieuwe studiejaar te beperken.

Gaan er op 15 juni meer gebouwen open en voor wie is dat dan?
Op maandag 15 juni gaan, onder voorbehoud van verruiming van maatregelen door het kabinet, alle gebouwen van Fontys open voor:

 • Kennistoetsen die niet online konden plaatsvinden, Je ontvangt zo snel mogelijk via je opleiding een toetsrooster.
 • Praktijklessen en praktijktoetsen met voorrang voor afstudeerders, afstudeerzittingen die niet online kunnen plaatsvinden, ‘cruciale werkzaamheden’, en voor kwetsbare studenten/medewerkers (als het noodzakelijk is vanwege het welzijn van deze mensen).

Als de gebouwen per 15 juni gedeeltelijk open gaan gelden er dan andere tijden voor het onderwijs?
Studenten moeten van het kabinet buiten de spits reizen om het OV niet te veel te belasten. Fontys biedt daarom tot de zomervakantie onderwijsactiviteiten aan tussen 11.00 – 15.00 en na 20.00 uur, zodat studenten na of voor de spits kunnen reizen en gespreid aankomen en vertrekken.

Is er in de Fontys gebouwen voldoende ruimte om binnen de noodzakelijke 1,5 meter afstand de noodzakelijke onderwijsactiviteiten uit te voeren?
Er is vanwege de anderhalve-meter-regel heel beperkt ruimte in de panden. Dat betekent dat er ruimte is voor ongeveer 20 -25 % van alle mensen. We willen zo veel mogelijk gebruik maken van Fontysgebouwen en locaties, dit betekent dat je misschien soms in een ander gebouw moet zijn voor  onderwijs, toets of werk dan je gewend bent.

Stelt Fontys beschermingsmiddelen beschikbaar wanneer de gebouwen weer gedeeltelijk open gaan?
Voor de opleidingen voor contactberoepen zoals fysiotherapie en verpleegkunde is het hanteren van anderhalve meter lastig. Voor deze opleidingen hanteren we de landelijke of branche richtlijnen. Wanneer test- en beschermingsmiddelen vereist en/of aanbevolen zijn, dan stelt Fontys deze beschikbaar aan studenten en medewerkers.

Hoe waarborgt Fontys dat praktijkonderwijs vanaf 15 juni verantwoord kan plaatsvinden?
Voor laboratoria, werkplaatsen en praktijklokalen geldt dat er door ieder instituut een ‘Corona verantwoordelijke’ wordt aangesteld. Deze persoon vertaalt de Corona- en veiligheidsrichtlijnen in de betreffende ruimte en ziet toe op de naleving van hygiëne, waarborgen van voldoende afstand en gebruik van eventuele aanvullende beschermingsmiddelen.

Kunnen er vanaf 15 juni ook weer onderzoeksactiviteiten in de Fontys gebouwen plaatsvinden?
Alle onderzoeksactiviteiten die niet gerelateerd zijn aan mogelijke studievertraging vinden online plaats. Onderzoeksactiviteiten waarbij practica, praktijkruimtes e.d. ingezet moeten worden in het kader van de beperking van mogelijke studievertraging mogen op een Fontyslocatie plaatsvinden, mits passend binnen de algemene instructies van RIVM en GGD.

Vinden de afstudeerzittingen weer fysiek plaats als de gebouwen na 15 juni gedeeltelijk open gaan?
Afstudeerzittingen vinden online plaats zolang de huidige RIVM-maatregelen gelden. In het geval dat niet mogelijk is, kan de directeur toestemming verlenen voor een afstudeerzitting op locatie.

Blijft er bij Fontys na 15 juni nog steeds alleen maar online onderwijs gegeven?
Tot aan de zomervakantie wordt het online onderwijs voortgezet en geven we in de gebouwen voorrang aan het afnemen van kennistoetsen uit periode 3 en 4. Na de zomervakantie gaat Fontys onderwijs verzorgen binnen een 1,5 meter maatschappij, een mix van online en fysiek leren.

Is Fontys al bezig met het voorbereiden van het onderwijs bij de start van het studiejaar 2020-2021?
De verwachting is dat de huidige beperkingen voor openstelling van gebouwen en het verzorgen van fysiek onderwijs voor langere tijd zullen gelden. We gaan daarom uit van een blended-learning aanbod, een mix zijn van fysiek en online onderwijs. Per opleiding kan deze mix verschillen. Bij het verdelen van de mogelijkheden voor fysiek onderwijs wordt prioriteit gegeven aan de eerstejaars studenten vanwege binding met de opleiding.
Er is ook specifiek aandacht voor mbo-studenten zonder diploma, die startenen nog een kleine achterstand moeten weg werken en voor de huidige eerstejaars studenten die geen bindend negatief studieadvies hebben gekregen en met achterstand beginnen aan het tweede jaar.

Kunnen er na 15 juni weer evenementen plaatsvinden in Fontysgebouwen of op Fontysterrein?
Het onderwijs is altijd de eerste prioriteit binnen Fontys. Er wordt bekeken of en in welke vorm er met inachtneming van de richtlijnen van de overheid en de doelstellingen van Fontys in aangepaste vorm andere interne evenementen mogelijk zijn. Hiervoor wordt een zogenaamde beslisboom ontwikkelt.

Komen er nieuwe gedragsregels?
Fontys is bezig met de inrichting van de panden, de bewegwijzering en het aanbrengen van hygiënevoorzieningen. Bij de opening van de gebouwen wordt daarover nadere informatie verstrekt.

Worden de gedragsregels gehandhaafd?
Ja, handhaving gebeurt net als regulier. We zijn samen verantwoordelijk om de opstart zo veilig mogelijk vorm te geven. Het is dus ook noodzakelijk dat we elkaar vooral aanspreken en erop wijzen als iemand zich niet aan de regels houdt.

Is het veilig om weer in een Fontysgebouw te zijn?
Fontys treft alle maatregelen die nodig zijn voor een veilig verblijf in de gebouwen met inachtneming van de richtlijnen van de Rijksoverheid. We voeren onder andere een verplichte registratie in en de toegang tot de gebouwen wordt gecontroleerd door middel van de Fontys-pas.

Gaan er per 18 mei al gebouwen open voor studenten?
Vanaf maandag 18 mei is het in heel beperkte mate en alleen bij een beperkt aantal opleidingen mogelijk om zelfstandig te oefenen in laboratoria, en practica- en oefenruimten als je eigen instituut dit strikt noodzakelijk acht om te kunnen afstuderen (bijvoorbeeld: oefenen voor de eindtoets). Vanzelfsprekend wel met inachtneming van de RIVM- en reguliere veiligheidsregels. En volgens het volgende regime:

In welke gevallen is er een mogelijkheid om als student toch toegang tot een gebouw te krijgen?
Studenten krijgen alleen toegang tot de gebouwen voor praktijklessen en toetsen die niet online mogelijk zijn. In het geval toegang nodig is voor de student die niet goed overweg kan met online onderwijs of die te maken heeft met b.v. faalangst, timemanagement of uitstelgedrag of problemen met thuis- of financiële situatie, kan toegang worden verleend na toestemming van de directeur.

Hoe zorgt Fontys voor de hygiëne in de gebouwen?
Er zullen op voldoende plaatsen, waar geen mogelijkheid is om handen te wassen, desinfectiemiddelen beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld bij de entrees, bepaalde onderwijsruimtes en de vending machines. Daarnaast zorgen we voor voldoende papieren handdoekjes en zeep op de toiletten en zijn er extra schoonmaakwerkzaamheden. Ook worden onderwijsmedewerkers voorzien van schoonmaakmiddelen om tussen iedere toets bijvoorbeeld extra schoon te maken en worden contactoppervlakken meerdere keren per dag gereinigd. Contactmomenten proberen we te beperken en als dat niet mogelijk is, wordt er met een scherm gewerkt. Daarnaast zijn er plastic schermen aanwezig bij iedere (receptie)balie.

Gaan de mediatheken en kantines op 15 juni ook weer open?
Nee, de mediatheken en kantines blijven voorlopig nog gesloten.

Is er catering vanaf 15 juni?
Omdat het buiten de praktijkles of toets om voorlopig niet is toegestaan om in de Fontysgebouwen te verblijven is er ook geen catering beschikbaar.

Vanaf wanneer zijn de fietsenstallingen weer open?
Tegelijkertijd met de gebouwen, op 15 juni.

Hoe worden de landelijke kennistoetsen afgenomen?
Deze kennistoetsen kunnen vooralsnog alleen op locatie worden afgenomen, de data van deze toetsen worden landelijk bepaald. Bij de verdeling van de beschikbare ‘toetsruimte’ krijgen deze toetsen daarom prioriteit bij de verdeling van ruimten in de gebouwen. We volgen daarbij de richtlijnen die worden gesteld door de verantwoordelijken voor deze landelijke toetsen. Bijvoorbeeld: de richtlijnen die de Vereniging Hogescholen hanteert voor de Landelijke Kennis Toetsen voor de lerarenopleidingen.

Komen er voor stages, praktijkonderwijs en onderwijs in samenwerkingsverbanden na 15 juni veranderingen?
Stages en (afstudeer)projecten bij instellingen en bedrijven die plaatsvinden buiten de locaties van Fontys kunnen doorgang vinden. Daarbij geldt het beleid van de stageaanbieder, mits de stageaanbieder de richtlijnen van het RIVM volgt. Als student kun je aangeven of je de stage wilt continueren of niet. Onderwijs dat in samenwerkingsverbanden plaatsvindt buiten de Fontyslocaties (Partnerschap Opleiden in de School, onderwijs binnen bedrijven) kan onder dezelfde voorwaarden doorgang vinden.

Houdt Fontys rekening met het welzijn en de gezondheid van studenten wanneer de gebouwen na 15 juni beperkt open gaan en om welke groepen gaat het dan?

Kwetsbare studenten zijn:

 1. Studenten met een onveilige en onevenwichtige thuissituatie.
 2. Studenten met psychische klachten.

Fontys heeft hier natuurlijk aandacht voor en doet er alles aan om voor deze studenten een veilige haven te zijn in deze crisistijd. Een meer gedetailleerd plan wordt later bekend gemaakt.

Is voorzien dat een gedeelte van de zomervakantieperiode wordt gebruikt voor b.v. toetsen of praktijkonderwijs?
Dit is nog niet duidelijk. Wanneer dit nodig is zal hierover overlegd worden met de CMR.

Ik ben een inkomende buitenlandse exchange student. Hoe ziet mijn onderwijs er vanaf het fall-semester 2020 uit?
Je kunt vanaf het fall-semester 2020 kiezen uit een aanbod dat een mix is van online onderwijs en onderwijs-op-locatie. Dit aanbod is precies hetzelfde als dat voor Nederlandse studenten; Fontys ontwikkelt dus geen extra online aanbod voor inkomende exchange-studenten. Daarbij gelden de voorwaarden je alleen kunt komen als de reisbeperkingen zijn opgeheven en je aan de toelatingseisen voldoet. 

Ik wil in het fall-semester 2020 een opleiding in het buitenland gaan volgen. Mag dat?
Ja, je mag in het fall-semester 2020 – mits de uitreisbeperkingen dit toestaan – afreizen naar het buitenland. Hiervoor zijn de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken leidend. Je kiest een onderwijsaanbod op basis van de mogelijkheden bij de partnerinstellingen. Dit kan betekenen dat de ene student uiteindelijk wél kan afreizen naar de gekozen bestemming en de andere student niet. We vragen daarom om een eigen afweging te maken en op basis hiervan ook rekening te houden met een ‘plan B’. 

Kan ik als buitenlandse degree-student een volledige (bachelor)opleiding bij Fontys gaan volgen?
Ons uitgangspunt is dat je – ondanks de bijzondere omstandigheden en de belemmeringen – van harte welkom bent om vanaf september 2020 bij Fontys te komen studeren. Maar we ontwikkelen geen extra online onderwijsaanbod. Je kunt, net als de Nederlandse studenten dus, gebruik maken van een aanbod dat een mix is tussen online onderwijs en onderwijs op de campus.

Ik ben een Associate Degree-student en wil verder met een bachelor opleiding maar kan één of enkele vakken vermoedelijk niet voor 1 september afronden. Kan ik mij toch inschrijven vóór 1 juni?
Ad-studenten die door willen stromen naar een bachelor, vragen bij hun Ad-opleiding een afrondingsadvies aan. Dit advies, uiterlijk 1 augustus gegeven, beantwoordt de vraag of het in de rede ligt dat de student vóór 1 januari 2021 de betreffende Ad afrondt in combinatie met het starten van een bachelor opleiding. Het advies speelt bij de beoogde vervolgopleiding een zwaarwegende rol. De aanmeldingsdeadline blijft 1 juni 2020.

Vinden er toetsen plaats in de gebouwen van Fontys voor de zomervakantie?
Besloten is dat Fontys vanaf 29 juni (in week 9, 10 en 11 van periode 4) maximaal 150 toetsen af laat nemen met TestVision, in combinatie met ProctorExam. De opleidingen die hebben aangegeven deel te nemen aan deze vorm van toetsing, krijgen toestemming om dit te doen. Voor de resterende 600 kennistoetsen die in periode 4 gepland staan, wordt met grote prioriteit gezocht naar een oplossing. Indien mogelijk worden hiervoor Fontysgebouwen opengesteld, uiteraard binnen de RIVM-richtlijnen en de kaders van het ministerie van OCW.
Bij het nemen van dit besluit is leidend geweest: beperking van studievertraging voor studenten én geen concessies aan de kwaliteit en het niveau van de toetsen. Om dit laatste punt te garanderen heeft het College van Bestuur een aantal voorwaarden geformuleerd:

 • Instituten dienen voorafgaande aan de afname de betreffende toetsen ter goedkeuring voor te leggen aan de examencommissie, ter borging van de validiteit en betrouwbaarheid.
 • De werkgroep Toetsen Online dient de examencommissies achteraf te betrekken bij de evaluatie van deze toetsen.

De opleidingen die aan de slag gaan met deze vorm van toetsen informeren hun studenten daar zo snel mogelijk over. Om een en ander soepel te laten verlopen zijn instructies beschikbaar en is een helpdesk ingericht, voor docenten en studenten. Wanneer op 20 mei a.s. (na kabinetsuitspraken over verdere versoepeling) meer duidelijk is over het mogen open stellen van Fontyslocaties, dan werkt de dienst Huisvesting & Facilitaire Zaken samen met de opleidingen de mogelijkheden voor het afnemen van de 600 kennistoetsen op locatie uit. 

Wanneer moet ik mij uiterlijk aanmelden voor een minor?
De datum van aanmelden vóór 1 juli wordt verschoven naar vóór 1 augustus. Doordat het toetsen dit jaar op een andere manier gaat, en je daardoor misschien iets later weet of je doorgaat naar het volgende studiejaar, willen we je graag een maand extra de tijd geven om een keuze te maken.  

Tot 1 juni vindt er alleen onderwijs op afstand plaats, wanneer wordt duidelijk hoe de periode er vanaf 1 juni tot de zomervakantie uitziet?
Onze gebouwen blijven tot 1 juni gesloten. Gezien de korte periode en de kleine stappen die het kabinet neemt in haar besluitvorming over het ‘openstellen’ van de samenleving, verwachten we niet dat er voor de zomervakantie nog op grote schaal onderwijs in onze gebouwen zal kunnen worden aangeboden. We moeten dus uitblijven gaan van online onderwijs in ieder geval tot de zomervakantie en hoogstwaarschijnlijk ook daarna.

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich prettig voelt in de 1,5 meter maatschappij en het 1,5 meter onderwijs kan volgen?
Ook na 1 juni blijven we aandacht houden voor de kwetsbare student en medewerker binnen de 1,5 meter maatschappij. De dienst SV en dienst P&O maken een plan waarin wordt uitgewerkt hoe om te gaan met kwetsbare studenten en medewerkers.

Wie bepaalt wat wel en niet kan doorgaan op locatie?
Het Centraal Crisis Team (CCT) en het CvB buigen zich de komende weken over de mogelijke centrale kaders en scenario’s. Ieder instituut is gevraagd om antwoord te geven op de vraag: “Hoe geven jullie het onderwijs en de roostering vorm binnen de 1,5 meter maatschappij?” De instituten maken zelf keuzes over de verdeling tussen fysiek onderwijs en onderwijs op afstand. Dit doen zij in overleg en in samenwerking met de gebouwbeheerder. Uiterlijk 15 mei wordt het centrale kader door het CvB vastgesteld.

Hoe blijf je in contact met elkaar in tijden van crisis en noodgedwongen thuis studeren?
We hebben een nieuw sociaal platform ontwikkeld Stay-connected waar we verschillende sportieve, creatieve, muzikale, sociale en andersoortige online initiatieven verzamelen. We willen dit platform  graag uitbreiden met nog meer Fontys initiatieven! Dus ben je bezig met ontwikkelen van een online pubquiz? Of organiseer je je eigen online-houseparty waaraan nog meer studenten kunnen deelnemen? Stuur een mail met alle info naar internationalisation@fontys.nl en we zetten je initiatief graag online! Let’s Stay Connected.

Kan ik online toegang krijgen tot de mediatheek?
Ja dat kan, ga naar https://fontys.nl/mediatheek/ en zoek via de zoekbalk naar online artikelen, e-books, e-journals, online video’s etc. Of ga naar de pagina Alle databanken en zoek direct in een online bron, of de speciale pagina met E-books (deze collectie is tijdelijk extra uitgebreid). Met de browser extensie LibraryAccess haal je de mediatheek binnen in je browser en krijg je extra tips voor online informatie.

Wat gebeurt er met kennistoetsen in periode 3?
Een deel van de toetsen kan conform rooster doorgang vinden. Daarnaast zijn er toetsen die moeten worden uitgesteld; denk aan toetsen die betrekking hebben op practica, bewegingsonderwijs, etc. En er is een groep toetsen waarbij onder normale omstandigheden de kennis getoetst wordt op papier, in een klaslokaal.
Van deze laatste groep zullen de opleidingen afwegen of er een vervangende vorm voor gekozen kan worden. Is er geen vervangende vorm dan is uitstel een mogelijkheid of digitaal kennis toetsen op afstand.
Digitaal kennistoetsen is op dit moment nog niet voldoende veilig en betrouwbaar uitvoerbaar. Daarom worden dit studiejaar in periode 3 nog geen digitale kennistoetsen afgenomen. Op 1 mei wordt een nieuw besluit over deze vorm van toetsen genomen.
Heb je nog vragen over jouw toetsen in periode 3, neem dan contact op met jouw opleiding.

Ontvang ik dit jaar een Bindend Studieadvies?
Het bindend studieadvies (BSA) wordt voor alle studenten, zowel eerstejaars als tweedejaars, met een jaar uitgesteld tot het einde van het tweede studiejaar (studiejaar 2020-2021). Dat betekent dat er dit studiejaar geen studenten worden uitgeschreven op basis van een bindend negatief studieadvies. Opleidingen hebben echter wel de mogelijkheid om op basis van de persoonlijke situatie van de student een niet-bindend studieadvies te verstrekken over het wel of niet doorgaan met de studie.

Ik zou dit jaar afstuderen en heb me al ingeschreven voor een andere opleiding (master, universiteit of elders), wat moet ik doen als afstuderen door het coronavirus niet lukt?
Neem voor het antwoord op deze vraag contact op met de opleiding waarvoor je je hebt ingeschreven.

Moet ik melden dat ik besmet ben met het Coronavirus?
We willen je dringend vragen om je telefonisch te melden bij het bedrijfsbureau van je instituut. Vermeld daarbij of je met medestudenten in aanraking geweest bent of dat je bijvoorbeeld woont in huisvesting van Fontys, Deze melding is ook van belang wanneer je door het Coronavirus onverhoopt studievertraging op mocht lopen. Verder volg je natuurlijk de regels van de GGD.

Kan ik nog steeds contact opnemen met een studentendecaan, psycholoog of studiekeuzeadviseur?
Jazeker kan dat! Via www.fontys.nl/fontyshelpt vinden de afspraken voorlopig telefonisch of via Skype plaats. Je kunt dus gewoon online een afspraak maken.Wij zorgen dan dat we je op dat tijdstip bellen of skypen.

Ik ben een internationale student, waar kan ik terecht met vragen die niet direct mijn studie raken maar mijn welzijn?
We willen dat ondanks de situatie je verblijf in NL prettig verloopt en dat je je goed voelt.
De dienstverlening van Fontys gaat gewoon door, het is nu ook mogelijk om een afspraak te maken met een studentcoach, decaan of psycholoog via Skype.
Andere info vind je hier: fontys.nl/fontyshelpt.

Wat moet je weten als je terug komt naar Nederland?
Houd er rekening mee dat het mogelijk is dat de situatie die wordt veroorzaakt door het Corona Covid-19 virus langer dan een paar weken, mogelijk maanden duurt en houd rekening met de gevolgen die dit voor jou kan hebben; voor je visum, je studie- of stagevoortgang, je financiële, sociale en persoonlijke situatie. Het is mogelijk dat het niet mogelijk of gemakkelijk is om terug te keren naar Nederland, vanwege mogelijke reisbeperkingen of andere situaties. Dit zal voor elke student anders zijn. Fontys wil je graag zoveel mogelijk ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen.

Wat wij doen:

 • De Coördinatoren Internationalisering zijn goed op de hoogte. Neem contact met hen op voor hulp of verdere informatie.
 • Fontys zorgt ervoor dat deze Coördinatoren Internationalisering goed geïnformeerd zijn over het beleid en de acties van de Nederlandse overheid.

Wat wij jou vragen te doen:

 • Schrijf je in bij de lokale ambassade (de ambassade van je eigen nationaliteit)
 • Controleer of het mogelijk is een retourtje te boeken. Neem contact op met reisbureau, luchtvaartmaatschappij en verzekeringsmaatschappij.
 • Neem contact op met je coördinator Internationalisering voor een update over je situatie.

Mijn internationale studie/stage/studiereis start binnenkort, hoe weet ik dat het veilig is naar het buitenland te gaan?
Fontys hanteert momenteel een uitreisverbod voor uitgaande mobiliteit. Dit betekent dat studenten tot nader order niet naar het buitenland mogen voor studie of stage. We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en delen updates via de Q&A. Hou deze dus in de gaten. Neem contact op met je coördinator Internationalisering om de consequenties voor je studie te bespreken.

Ik volg momenteel een minor of stage in het buitenland. Wat moet ik doen?
Fontys adviseert dringend om terug te keren naar Nederland als je momenteel in het buiteland verblijft. Realiseer je dat het mogelijk is dat deze situatie langer gaat duren dan enkele weken, mogelijk maanden en welke consequenties dit voor je kan hebben; voor je visum, voor je studie of stage voortgang, je financiën en je sociale en persoonlijke situatie. Het zal eventueel niet gemakkelijk zijn om terug te keren, vanwege mogelijke reisbelemmeringen of een andere situatie. De situatie zal voor elke student anders zijn. Vanuit Fontys willen we je zo goed mogelijk faciliteren bij het zoeken naar oplossingen. Neem contact op met je coördinator Internationalisering.

Wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor mijn Erasmusbeurs?
Neem contact op met studyabroad@fontys.nl en bekijk de Erasmus+ beurzenpagina.

Ik loop stage in een ziekenhuis/zorgcentrum. Vraagt dit extra aandacht?
We verzoeken studenten om de aanwijzingen aldaar goed op te volgen. Mocht dit leiden tot vragen in verband met de studievoortgang (bijvoorbeeld het ziekenhuis gaat op slot), dan is hier maatwerk geboden,

Waar kan ik terecht met mijn vragen over het Coronavirus in relatie tot mijn studie?
Er is een website www.fontys.nl/corona en www.fontys.edu/corona voor internationale studenten. Daarop vind je Q&A met veel gestelde vragen en antwoorden. Wanneer je vraag en het antwoord daar niet tussen staat dan is er een centraal punt: info@fontys.nl waar je je vraag kunt stellen.