Veiligheid en besmetting

Wat gebeurt er wanneer er in een regio/plaats waar Fontys is gevestigd strengere maatregelen worden afgekondigd b.v. bij een grote besmettingshaard? Of bij een gedeeltelijke lockdown?
Fontys houdt zich dan aan de regionale/plaatselijke afgekondigde maatregelen en richtlijnen. Overleg in dat geval met je leidinggevende of SLB-er als je hierdoor werk of studie niet volledig kunt uitoefenen of volgen. Als het onderwijs door de overheid wordt stilgelegd of als Fontys daartoe zelf besluit, worden er binnen de getroffen instituten teams gevormd die de gevolgen in kaart brengen en waar mogelijk een herplanning maken.  

Brengt Fontys de directeur op de hoogte wanneer er een besmettingsgeval binnen een Fontys instituut of dienst is geconstateerd?
Dat doen we alleen na een positieve coronatest (niet bij een vermoeden) en alleen als deze persoon in nauw contact is geweest met personen op een van de Fontyslocaties. Voor een geconstateerde besmetting binnen Fontys is een handelingsprotocol besmettingen opgesteld. In het geval van een vermoeden van besmetting verwijzen we de student of medewerker door naar de landelijke testlijn en verzoeken we de betrokkene de uitslag thuis af te wachten. Bij een bevestigde besmetting zullen we direct betrokkenen vast informeren (geanonimiseerd) in overleg met de GGD. De GGD start zo nodig een bron- en contactonderzoek op. Voor internationale studenten geldt hetzelfde protocol. Fontys conformeert zich aan de maatregelen die door GGD en/of veiligheidsregio worden opgelegd.

Moet ik melden dat ik besmet ben met het Coronavirus?
Fontys wil graag inzicht in de impact die het Coronavirus (direct en indirect) heeft bij Fontys. Wanneer je besmet bent, dan meld je je volgens de gebruikelijke procedure ziek. Op basis van de privacywet hoef je niet te melden wat er met je aan de hand is. In deze casus willen we je vragen dat wel te doen. Inzicht in het aantal besmette personen is voor Fontys belangrijk.
Ook voor de overige zaken (samenleven met besmet persoon, in quarantaine zijn of betrokkenheid van een contactonderzoek) geldt dat inzicht daarover waardevol is. We willen je vragen ook dat te melden bij je leidinggevende of studieloopbaanbegeleider.

Hoe weet ik of ik in quarantaine moet gaan?
De regels verschillen per situatie, volg daarom altijd de richtlijnen van het RIVM : https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantaine-door-corona

Is bij Fontys het dragen van mondkapjes verplicht?
Fontys volgt en hanteert de landelijke richtlijnen van de overheid. Dit betekent dat het dragen van mondkapjes niet verplicht is in de Fontysgebouwen en op de campus. Het staat je natuurlijk vrij om ervoor te kiezen om wel een mondkapje te dragen.

Er wordt veel gesproken over ventilatie en binnenklimaat in gebouwen? Hoe is dat bij Fontys geregeld?
Alle locaties zijn getoetst op een goede werking van de mechanische ventilatiesystemen. Het RIVM eist dat (het ventilatiesysteem van) gebouwen voldoen aan het Bouwbesluit van de Rijksoverheid. De toets van ventilatiesystemen bij Fontys laat zien dat we voldoen aan dit landelijke bouwbesluit. Fontys voldoet daarmee aan de gestelde eisen. Bovendien hebben we afspraken gemaakt over extra controles van onze ventilatiesystemen die continu in bedrijf zullen zijn voor optimale luchtverversing.

Is Fontys voorbereid op een mogelijke ‘tweede golf’?
De crisis is nog niet voorbij en zal ook de aankomende tijd invloed hebben op de samenleving en op Fontys. Zo bestaat de mogelijkheid dat er een tweede golf komt van corona besmettingen, met alle gevolgen van dien. Fontys is hierop voorbereid en heeft daarvoor een draaiboek klaar liggen.

Hoe zorgt Fontys voor de hygiëne in de gebouwen?
Er zullen op voldoende plaatsen, waar geen mogelijkheid is om handen te wassen, desinfectiemiddelen beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld bij de entrees, bepaalde onderwijsruimtes en de vending machines. Daarnaast zorgen we voor voldoende papieren handdoekjes en zeep op de toiletten en zijn er extra schoonmaakwerkzaamheden. Ook worden onderwijsmedewerkers voorzien van schoonmaakmiddelen om tussen iedere toets bijvoorbeeld extra schoon te maken en worden contactoppervlakken meerdere keren per dag gereinigd. Contactmomenten proberen we te beperken en als dat niet mogelijk is, wordt er met een scherm gewerkt. Daarnaast zijn er plastic schermen aanwezig bij iedere (receptie)balie.
Niet-onderwijsruimten zullen na de zomer weer beschikbaar zijn voor gebruik. De werkplekken worden door de dienst H&F Corona-proof ingericht en extra schoongemaakt, maar niet na elk gebruik. Met placemats kun je aangeven of een werkplek gebruikt is en schoonmaak gewenst of noodzakelijk is. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het kiezen van en werken op een Corona- proof werkplek. Voor het tussentijds schoonmaken van de bureaus worden verschillende schoonmaak-en desinfectiemiddelen ter beschikking gesteld.

Wordt er extra schoongemaakt nu de gebouwen weer gedeeltelijk in gebruik zijn?
Vanaf 15 juni wordt er weer schoongemaakt zoals we dat eerder gewend waren met extra aandacht voor ruimtes waar toetsen plaatsvinden, contactoppervlaktes (bv trapleuningen) en sanitaire punten (bv kranen).

Is er extra aandacht voor de schoonmaak van koffie- en vendingmachines?
De toetsen van koffie- en vendingmachines worden tweemaal per dag schoongemaakt. Daarnaast worden bij de apparaten reinigingsmiddel en handdoekjes beschikbaar gesteld zodat je ook zelf de toetsen voor gebruik extra kunt reinigen.

Om te monitoren hoeveel mensen er in een pand zijn, moet ik bij binnenkomst inloggen op Fontys wifi of Eduroam. Hoe zit dat met mijn privacy?
Voor monitoring van totale aantallen personen wordt gebruikt gemaakt van ‘2count dashboard’. Daarvoor moet je wel ingelogd zijn op Fontys wifi of Eduroam. Bij verbinding met een access point  wordt er melding van gemaakt in dat centrale systeem. Deze datastroom uit het afgeschermde centrale netwerk gaat via een beveiligde verbinding naar de leverancier van het 2Count dashboard.
Daar worden de gegevens geanonimiseerd en worden op de server alleen aantallen weggeschreven. Dat betekent dat bij inloggen enkel weggeschreven wordt op de server: 1 persoon in gebouw X. Dat is dus niet te herleiden naar de naam van de persoon. Deze procedure is afgestemd met KPN, die samenwerkt met de leverancier en onze privacy officer. Er is dus geen sprake van het opslaan van mac adressen of wifi-tracking. Zorg dat je ook je Fontyspas bij je hebt zodat je je kunt legitimeren.

Hoe weet ik met hoeveel personen ik in een ruimte mag verblijven?
Hiervoor zijn berekeningen gemaakt op basis van het aantal vierkante meters en de RIVM richtlijnen. Op de deuren van de lokalen zijn bordjes van beschrijfbare folie opgehangen die het maximum aantal personen aangeven. Wij rekenen er op dat je je daar ook aan gaat houden.

Worden de parkeervakken en fietsenstallingen ook ingedeeld op 1,5 meter?
Nee, die worden niet apart ingedeeld. We gaan ervan uit dat je hier zelf met gezond verstand mee omgaat, rekening houdt met anderen en elkaar aanspreekt op mogelijk ongewenst gedrag.

Krijgen de lokalen ook een 1,5 meter inrichting?
Nee, we laten het meubilair in alle lokalen staan. Gemarkeerd wordt waar je mag gaan zitten.

Kan ik voor of na een praktijkles of toets nog even in een Fontysgebouw blijven?
Nee, dat is niet toegestaan. Verblijf is ook niet toegestaan bij parkeerplaatsen, fietsenstallingen, entrees, gangen, voorportalen van toiletten.

Houdt Fontys bij het roosteren rekening met de tijd die nodig is om groepen in en uit de gebouwen te laten gaan?
Jazeker, het rooster voorziet er in dat niet meer dan het maximum aantal personen in een gebouw aanwezig is.

Is er in de Fontys gebouwen voldoende ruimte om binnen de noodzakelijke 1,5 meter afstand de noodzakelijke onderwijsactiviteiten uit te voeren?
Er is vanwege de anderhalve-meter-regel heel beperkt ruimte in de panden. Dat betekent dat er ruimte is voor ongeveer 20 -25 % van alle mensen. We willen zo veel mogelijk gebruik maken van Fontysgebouwen en locaties, dit betekent dat je misschien soms in een ander gebouw moet zijn voor onderwijs, toets of werk dan je gewend bent.

Stelt Fontys beschermingsmiddelen beschikbaar wanneer de gebouwen gedeeltelijk open gaan?
Voor de opleidingen voor contactberoepen zoals fysiotherapie en verpleegkunde is het hanteren van anderhalve meter lastig. Voor deze opleidingen hanteren we de landelijke of branche richtlijnen. Wanneer test- en beschermingsmiddelen vereist en/of aanbevolen zijn, dan stelt Fontys deze beschikbaar aan studenten en medewerkers.

Hoe waarborgt Fontys dat praktijkonderwijs verantwoord kan plaatsvinden?
Voor laboratoria, werkplaatsen en praktijklokalen geldt dat er door ieder instituut een ‘Corona verantwoordelijke’ wordt aangesteld. Deze persoon vertaalt de Corona- en veiligheidsrichtlijnen in de betreffende ruimte en ziet toe op de naleving van hygiëne, waarborgen van voldoende afstand en gebruik van eventuele aanvullende beschermingsmiddelen.

Kunnen er ook weer onderzoeksactiviteiten in de Fontys gebouwen plaatsvinden?
Alle onderzoeksactiviteiten die niet gerelateerd zijn aan mogelijke studievertraging vinden online plaats. Onderzoeksactiviteiten waarbij practica, praktijkruimtes e.d. ingezet moeten worden in het kader van de beperking van mogelijke studievertraging mogen op een Fontyslocatie plaatsvinden, mits passend binnen de algemene instructies van RIVM en GGD.

Is het veilig om weer in een Fontysgebouw te zijn?
Fontys treft alle maatregelen die nodig zijn voor een veilig verblijf in de gebouwen met inachtneming van de richtlijnen van de Rijksoverheid. We voeren onder andere een verplichte registratie in zodat er nooit meer dan het toegestane maximum aantal personen in het gebouw aanwezig is en de toegang tot de gebouwen wordt - tenminste tot de zomervakantie - gecontroleerd door middel van de Fontys-pas.

Zijn er nieuwe gedragsregels?
Alle gebouwen zijn zo ingericht dat deze coronaproof te gebruiken zijn voor werken en onderwijs. Via verschillende middelen en kanalen worden de richtlijnen en regels gedeeld met de bezoekers. Verder is er passende bewegwijzering om de aanwezigen veilig door het pand te begeleiden.

Worden de gedragsregels gehandhaafd?
Ja, handhaving gebeurt net als regulier. We zijn samen verantwoordelijk om de opstart zo veilig mogelijk vorm te geven. Het is dus ook noodzakelijk dat we elkaar vooral aanspreken en erop wijzen als iemand zich niet aan de regels houdt.

Wie bepaalt wat wel en niet kan doorgaan op locatie?
De gebouwenbeheerders bepalen hoeveel medewerkers per dag toegang krijgen tot de gebouwen (in verhouding tot het aantal studenten) en bepalen de prioriteit die gegeven wordt aan bepaalde groepen (medewerkers, docenten, eerstejaarsstudenten etc). De maximale aantallen per pand en per ruimte mogen niet worden overschreden en het devies vanuit de overheid is nog steeds: werk zoveel mogelijk thuis!

Ik heb het idee dat er ongevraagd opnames (audio en video) gemaakt worden van online lessen. Waar kan ik dit melden?
Binnen Fontys hanteren we de Interne Gedragscode waar ook de IT-Gedragscode onderdeel van uitmaakt. https://fontys.nl/Over-Fontys/Organisatiestructuur-en-sturing/Regelingen-statuten-en-reglementen.htm

Waar moet ik op letten bij het maken van foto’s en video’s bij samenkomsten in en rond Fontysgebouwen?
Voor samenkomsten geldt dat anderhalve meter-afstand gehouden moet worden. Dat valt niet altijd mee. We vragen je daarom geen foto’s en video’s te delen waar mensen onbedoeld (te) dicht bij elkaar staan. Dat geeft een ongewenst beeld van de manier waarop binnen Fontys de regels worden nageleefd en gehandhaafd.