De maatschappelijke zorg voor human capital

The right (wo)man for the job?!

Looptijd: voorjaar 2017 – voorjaar 2019

De re-integratiewereld is de laatste jaren opgeschud door ingrijpende veranderingen (o.a. de invoering van de Particpatiewet). Nu de gevolgen van deze veranderingen steeds duidelijker worden, geven re-integratieprofessionals aan dat de geijkte werkwijzen van kandidaten koppelen aan door de werkgever opgestelde functie-eisen in de huidige werkklimaat niet meer toereikend zijn om mensen met een arbeidsbeperking te plaatsen bij reguliere werkgevers. Recente inzichten in de wetenschappelijke literatuur kunnen hier inzicht in bieden (bijvoorbeeld het theoretische raamwerk, de person-environment fit theorie), maar momenteel ontbreekt het bij re-integratieprofessionals aan dergelijke kennis en een werkwijze/methodiek om deze kennis op een efficiënte wijze in te passen in het werkproces. Meer kennis en inzicht in belangrijke kenmerken van een duurzame plaatsing en instrumenten om deze in kaart te brengen - een (digitale) toolkit -  zijn wenselijk.

Doelstelling van dit project is het ontwikkelen van handvatten voor en met re-integratieprofessionals om hen te ondersteunen bij het bewerkstelligen van een duurzame plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking bij een reguliere werkgever.

De beoogde output van dit project biedt onder meer inzicht in bepalende kenmerken van een duurzame plaatsing, onderverdeeld in persoons-, werkomgeving-, en functiekenmerken, alsook inzicht in de inpasbaarheid en hanteerbaarheid van een te ontwikkelen (digitale) toolkit. Teven wordt een een digitale toolkit ontwikkeld voor re-integratieprofessionals.

Namen Fontys HRM en TP werken aan het project: Chris Smerecnik (projectleider), Kazimier Helfenrath (hoofdonderzoeker), en Manon Krabbenborg . Binnen dit project wordt samengewerkt met: Ergon, WSD, Gemeente Eindhoven, UWV, PGE, Stap Eindhoven, Tranzo, Universiteit Utrecht, Hanze Hogeschool, SBCM, Divosa.


De vitale en gezonde stad, een talent magneet?

Tegenwoordig hoor je veel over smart society of de vitale en gezonde stad. Bij beide komt het erop neer dat een stad of een regio een aantrekkelijke plek moet zijn om te werken en te wonen. Het dient een broedplaats te zijn voor nieuwe ideeën en innovatie. Dat maakt een vitale stad of regio niet alleen een fijne woon- en werkomgeving, maar ook een economische gezonde stad of regio. Immers, innovatie is essentieel bij ondernemerschap en maakt dat je concurrenten de baas blijft.

Wat maakt een stad of regio aantrekkelijk om te wonen, te recreëren, te leren, te werken en te ondernemen? Ofwel: wat maakt een stad of een regio een ‘talentmagneet’ is? Om je burgers een aantrekkelijke werkomgeving te bieden heb je immers aantrekkelijke werkgevers nodig. En andersom geldt natuurlijk ook: om aantrekkelijk te zijn voor de ondernemingen in je stad is het aanbod van het juiste talent cruciaal. Ofwel: de organisaties en de werknemers zijn beide einden van de talentmagneet.

Vanuit het wetenschappelijke veld van talentmanagement is het relatief nieuw om op macro niveau – het niveau van een land of een regio – naar talentmanagement te kijken. Doel van dit project is allereerst om de kennis over dit thema te ontwikkelen. Dit heeft inmiddels geleid tot een boekhoofdstuk (nog te verschijnen) of macro talent management in Nederland, geschreven door Marian Thunnissen, Joop Schippers en Paul Boselie. Daarnaast heeft het lectoraat de wens om in een meetinstrument te ontwikkelen waarmee de aantrekkingskracht van een regio meetbaar wordt gemaakt, onder meer op basis van bestaande data in gemeentelijke en regionale databases.

Aan dit project werkt Marian Thunnissen.