De talentorganisatie

Talentontwikkeling en organisatiecultuur

Looptijd: september 2016 – september 2018

Talentmanagement / talentontwikkeling is een onderwerp dat sinds begin 2000 hoog op de strategische agenda staat binnen HRM / A&O psychologie (Thunnissen, 2016; Michaels, Handfield-Jones & Axelrod, 2001). Hoewel de afgelopen decennia het aantal onderzoeken naar talentmanagement exponentieel gestegen is, blijft het talentmanagement een onderzoeksterrein dat nog volop in ontwikkeling is en waarbij belangrijke inzichten ontbreken om talent beter te benutten in organisaties (Thunnissen, 2016). Een onderbelicht thema binnen dit domein is de invloed van organisatiecultuur en organisatieklimaat op talentmanagement (zie onder andere Nijs, Gallardo-Gallardo, Dries, & Sels, 2014; Gallardo – Gallardo & Thunnissen, 2016). Meer onderzoek naar de rol van organisatiecultuur en organisatieklimaat is dan ook nodig. Gezien het bovenstaande is de volgende centrale onderzoeksvraag opgesteld: Wat is de invloed van organisatiecultuur op talentontwikkeling?

In het onderzoek wordt specifiek gekeken naar ‘high performance culture’ (HPC) en strength based climate (SBC).  Het doel is tweeledig: allereerst zijn organisaties op basis van dit onderzoek beter in staat om in kaart te brengen in hoeverre hun cultuur en klimaat bijdraagt aan de talentontwikkeling van de medewerkers. Daarnaast levert het onderzoek een indirecte bijdrage aan talentontwikkeling van de medewerkers: op basis van de inzichten zijn organisaties beter in staat om gerichte interventies te creëren die ingrijpen op die organisatiecultuur en het organisatieklimaat. Het onderzoek vormt een belangrijk instrument voor organisaties om te komen tot een organisatie waarbij de organisatiecultuur en het organisatieklimaat sterk stimulerend zijn voor de ontwikkeling van medewerkers.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Kazimier Helfenrath. Na een uitgebreid literatuuronderzoek en de ontwikkeling van een vragenlijst staan we op het punt om bij een aantal geïnteresseerde organisaties het daadwerkelijke empirische onderzoek te starten. Deze onderzoeken zijn de opmaat naar het ontwikkelen van interventies om talentcultuur ten positieve te beïnvloeden. Mocht u geïnteresseerd zijn in dit onderzoek dan kunt u contact opnemen met Kazimier Helfenrath: k.helfenrath@fontys.nl


Dilemma’s en spanningen in talentmanagement

Looptijd: continue

In de literatuur over talentmanagement wordt talentmanagement gepresenteerd als een geïsoleerd en rechtlijnig transformatieproces, waarbij talenten dienen als input, die ‘bewerkt’ en ontwikkeld worden met behulp van maatregelen en instrumenten om vervolgens tot de gewenste output te komen. Alleen bij de conceptualisering van talent en bij het definiëren van de opbrengsten van talentmanagement is er enige aandacht voor de invloed van de context (Thunnissen et al., 2013a). Zolang het talentmanagementsysteem aansluiting vindt bij de eisen vanuit de omgeving is er geen probleem, zo lijkt het. Echter, de praktijk is weerbarstiger. Krachten in en om de organisatie verstoren het talentmanagementproces, zorgen ervoor dat beleid niet zo wordt uitgevoerd als verwacht en dat er onverwachtse (neven)effecten kunnen optreden. In plaats van een statisch proces is talentmanagement bij uitstek een dynamisch proces. Dit wordt ook bevestigd in onderzoek, zij het dat er nog maar mondjesmaat onderzoek naar die dynamiek is gedaan. In dit project onderzoeken het lectoraat op verschillende manieren hoe organisaties hun talentbeleid vormgeven, welke keuzes zij maken en waarom, en met welke dilemma’s en spanningen zij te maken krijgen. Ook wordt bekeken hoe het talentbeleid wordt beleefd door de medewerkers.

Coördinator van dit project is Marian Thunnissen