Talentgericht onderwijs

Een goede student-docent werkrelatie, een voorspeller voor studiesucces? 

April 2018 – zomer 2020

Zowel Fontys Hogeschool als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het studiesucces van studenten en de talentontwikkeling medewerkers en studenten hoog op de agenda staan. Iedere student moet ruimte krijgen om zijn/haar eigen uniekheid te ontdekken. Een dialoog tussen student en docent is hierin een essentieel onderdeel. Het is belangrijk dat er een goede werkrelatie ontstaat tussen student en docent. Hoewel het belang van een goede werkrelatie in de hulpverleningscontext is aangetoond, is binnen de context van het Nederlandse hbo onderwijs nauwelijks iets bekend over de invloed van de docent-student werkrelatie op studiesucces. Gedurende het project zal er kennis worden opgedaan over het opbouwen van een student-docent werkrelatie en een tool worden ontwikkeld. Het doel van deze tool is de docent een handreiking te bieden om de werkrelatie – samen met de studenten – inzichtelijk te maken, te duiden en te optimaliseren om op deze manier bij te dragen aan het studiesucces van studenten. Het project zal bestaan uit onderzoek wat zal leiden tot de ontwikkeling en evaluatie van de tool. Het onderzoek start direct bij aanvang van het project. Dit bestaat uit literatuuronderzoek en zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Wanneer de eerste onderzoeksresultaten er zijn zal worden gestart met de ontwikkeling van de tool, input hiervoor komt onder andere van een klankbordgroep bestaande uit toekomstige gebruikers van de tool.

Dit project wordt uitgevoerd door Manon Krabbenborg.


Social Labs: dé hybride leeromgeving?

September 2017 – september 2019

Het onderwijs voor reguliere voltijdstudenten is aan vernieuwing toe omdat de traditionele en schoolse benadering voor deze groep te beperkt is. Binnen Fontys Hogescholen is men daarom aan de slag gegaan met het ontwikkelen en aanbieden van leeromgevingen, social labs, waarin het leerproces van de lerende centraal en niet de output en waarin de aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk centraal staat.

De traditionele en schoolse benadering van het onderwijs voor de groep reguliere voltijdstudenten is te beperkt. Het past niet bij de huidige tijdgeest, sluit niet aan op de wensen van de studenten en botst met wat het werkveld verlangt (Zitter, Hoeve & De Bruijn, 2016). Daarom zijn binnen Fontys Hogescholen diverse pioniers aan de slag gegaan met het ontwikkelen en aanbieden van andere vormen van onderwijs en nieuwe leeromgevingen voor deze doelgroep. De nieuwsgierigheid naar deze nieuwe leeromgevingen − die wij binnen Fontys social labs noemen − is ongekend. Vanuit verschillende partijen is behoefte aan meer kennis over wat er in de social labs gebeurt en hoe die activiteiten bijdragen aan een leven lang leren van (toekomstige) professionals. Fontys is daarom een actieonderzoek gestart waarmee inzicht wordt gekregen in de factoren die van belang zijn voor het succesvol ontwerpen, implementeren en duurzaam borgen van social labs. Het doel is deze kennis om te zetten naar interventies die door onderwijsprofessionals gebruikt kunnen worden in het (door)ontwikkelen van een lab.

Dit project wordt gefinancierd door het innovatiebudget van het CvB van Fontys. Projectleider is Maria Custers. Marian Thunnissen is als adviserend lector betrokken bij het project.