Medezeggenschap

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) is de gesprekspartner van het College van Bestuur. Aan ieder Fontysinstituut is een instituuts- medezeggenschapsraad (IMR) verbonden. IMR-leden hebben de directeur van het eigen instituut als gesprekspartner. Elke ondersteunende dienst kent een eigen Dienst Medezeggenschapsraad (DMR) en heeft de eigen directeur als gesprekspartner.

De CMR van Fontys bestaat uit elf studenten en elf personeelsleden die via rechtstreekse verkiezingen worden gekozen. De CMR kan gevraagd en ongevraagd advies geven over onderwerpen die voor heel Fontys van belang zijn of consequenties hebben. Daarnaast heeft de CMR op basis van de wet en het medezeggenschapsreglement instemmingsrecht op een aantal onderwerpen.

Binnen Fontys worden de leden van de medezeggenschapsraden en opleidingscommissies ondersteund door het Centrum voor Bestuurlijke Activiteiten. Medewerkers van het CBA ondersteunen, adviseren en trainen student- en personeelsleden op het gebied van onder andere de rechten/plichten en vergadertechniek.

mm/5/a/d/95464_fullimage_medezeggenschap.jpg