Ons onderzoek

Onderzoek staat bij Fontys hoog op de agenda. Dit praktijkgericht onderzoek, dat heel vaak multidisciplinair van aard is, brengt oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken dichterbij. We voeren dit onderzoek uit in nauwe samenwerking met én voor het werkveld; we sluiten zoveel mogelijk aan bij de innovatiebehoefte van bedrijven en instellingen. Ons onderzoek staat niet los van het onderwijs. Integendeel: de kennis die we via onderzoek ontwikkelen, komt terug in de opleidingen. En onze studenten leren en onderzoeken samen met docenten en professionals uit het werkveld in authentieke en hybride leer- en onderzoekomgevingen.   

In 2020 hebben we de volgende vier uitgangspunten van onderzoek bepaald:

  1. Onderzoek en onderwijs zijn gelijkwaardige activiteiten. Ze versterken en verrijken elkaar, en zijn nauw met elkaar verbonden. Iedere student en docent komt in aanraking met onderzoek.
  2. Met de kennis, inzichten en producten die ons onderzoek voortbrengt, hebben we impact op de buitenwereld. Ons praktijkgerichte onderzoek draagt op die manier aantoonbaar bij aan innovaties in werkveld en de samenleving, én aan de wetenschap.
  3. Ons onderzoek is verbonden met maatschappelijke vraagstukken en met ontwikkelingen in het werkveld. Dat onderzoek voeren we niet alléén uit; dat doen we samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en collega-instellingen.
  4. Ons onderzoek voldoet aan methodologische standaarden en aan de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit en gecommitteerd aan de uitgangspunten van open acces en open science.
Sfeerafbeelding Fontys

Onderzoek: feiten & cijfers

Fontys telt 41 lectoraten. Een lectoraat is een netwerk van onderzoekers onder aanvoering van een lector. Deze lector en zijn kenniskring zijn gespecialiseerd op een bepaald thema. Bij Fontys zijn de lectoraten en de onderzoekers allemaal verbonden aan een instituut. Wel vindt er natuurlijk multidisciplinair onderzoek plaats, waaraan meerdere lectoraten en hun onderzoekers bijdragen. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld in zogenoemde centers of expertise (coe’s) en kenniscentra. Ambitie is dat Fontys op elk van de zes kennisthema’s minimaal een center of expertise of kenniscentrum telt.

Onderzoekend Fontys

Behalve talent ontwikkelen we ook kennis. Kennis die voortkomt uit praktijkgericht onderzoek. Fontys wil een onderzoekende organisatie zijn. We vragen studenten om op een onderzoekende manier te studeren en kennis te vergaren en doen dat zelf ook. Lectoren, docenten en studenten onderzoeken samen met partners uit het werkveld hoe ze de beroepspraktijk kunnen innoveren. Door vanuit verschillende disciplines - zowel binnen als buiten Fontys - samen te werken, samen te leren en samen te onderzoeken, leveren we een bijdrage aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken.

Meer weten over het onderzoekende Fontys? Lees Fontys for Society, onze strategie voor de periode 2021-2025.

Onderzoek & onderwijs verbonden

Onderwijs en onderzoek zijn gelijkwaardige activiteiten; ze zijn binnen iedere opleiding nauw verbonden. Sterker: onderwijs en onderzoek lopen regelmatig bijna naadloos in elkaar over, bijvoorbeeld in onze authentieke en hybride leer- en onderzoekomgevingen op onze campussen of dicht bij (of zelfs op) de toekomstige werkplek. Hier komen studenten, docenten, onderzoekers en professionals letterlijk samen om te leren en onderzoek te doen.

Multidisciplinaire samenwerking

Fontys is een zeer brede hogeschool. Een groot pluspunt, want de maatschappelijk vraagstukken waar we een oplossing voor zoeken, spelen zich steeds vaker af op het snijvlak van disciplines. Deze zogenoemde wicked problems vragen dus om een multidisciplinaire aanpak. Daarom maken we zoveel mogelijk koppelingen tussen de vele inhoudelijke specialismes die we in huis hebben. In learning communities – de genoemde authentieke en hybride leer- en onderzoekomgevingen, maar zeker ook in onze centres of expertise (coe’s) of kenniscentra - komen onderwijs, onderzoek en werkveld fysiek of online samen om multidisciplinair onderzoek te doen naar complexe maatschappelijke thema’s.

Kennisthema’s

Fontys focust in het multidisciplinair onderzoek op zes thema’s die spelen in de regionale, nationale én mondiale samenleving:

  1. Enabling technologies / Ondersteunende technologieën – hieronder vallen bijvoorbeeld High tech (systems) en Artificial intelligence (kunstmatige intelligentie).

  2. Smart mobility / Slimme mobiliteit - hieronder vallen bijvoorbeeld de vakgebieden Automotive en Logistiek.

  3. Healthy & inclusive society / Gezonde & inclusieve samenleving.

  4. Creative economy / Creatieve economie.

  5. Future (of) learning / Toekomst van leren.

  6. Sustainablility & circularity / Duurzaamheid & circulariteit.