Organisatiestructuur en sturing

Fontys is een stichting die haar organisatiestructuur heeft opgebouwd rond drie processen:

  • Bestuurlijk:
    Het toezicht berust bij de Raad van Toezicht, het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag en fungeert als resultaatverantwoordelijke eenheid onder de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur wordt ondersteund door een secretaris en een adjunct-secretaris, een communicatieadviseur/speechschrijver, de afdeling Control en het Bestuurssecretariaat.
  • Primair:
    de instituten voeren, ieder in hun eigen marktsegment, de kernactiviteiten (onderwijs, onderzoek en contractactiviteiten) van Fontys uit.
  • Ondersteunend:
    Het College van Bestuur en de instituten maken gebruik van zeven diensten die ondersteunende werkzaamheden verrichten ten behoeve van onderwijs, onderzoek en contractactiviteiten.
Organogram

Sturingsfilosofie

De Fontysorganisatie kent twee sturingslagen: het College van Bestuur en de directies van de instituten en diensten. De directies zijn integraal verantwoordelijk voor het aansturen van de instituten, het primaire proces en voor de behaalde resultaten. De dienstenorganisatie rapporteert rechtstreeks aan het College van Bestuur.

Instituten

De onderwijsinstituten zijn in grote mate vrij in de manier waarop zij invulling geven aan de primaire- en ondersteunende processen binnen het onderwijs, praktijkgericht onderzoek en contractactiviteiten. Voorwaarde is dat praktijkgericht onderzoek en contractactiviteiten een aantoonbare en directe meerwaarde voor het onderwijs hebben. Vanwege de diversiteit van de omgeving waarin zij opereren, hebben instituten meer ruimte voor eigen aanpak, vormgeving en cultuur. Zij werken binnen afgesproken kaders, die zorgen voor 'vrijheid in gebondenheid'; een balans tussen de individuele slagkracht van instituten en de gemeenschappelijke kracht van Fontys als geheel. We betrekken onze studenten bij positioneringsvraagstukken, de onderwijsinhoud en onderwijsvernieuwing, en bij de organisatie van activiteiten.

Governance

Het College van Bestuur van Fontys is ingericht conform de uitgangspunten van de Branchecode Governance en conformeert zich aan deze code. Ook wat betreft beoldiging baseert Fontys zich op de geldende regelgeving en branchecode.

Wij vinden het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om in een open dialoog met onze stakeholders inhoud te geven aan onderwijs en onderzoek. De dynamiek in de omgeving van het hbo is groot en vraagt om flexibiliteit. De instituten zullen daarom elke vier jaar de governance-praktijk van de hogescholen door laten lichten om te bezien of de Branchecode Governance moet worden aangepast.

Wij streven naar transparantie in toezicht en bestuur. Zo geven we inzicht in de organisatiestructuur en de samenstelling van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht, in de profielschets van de Raad van Toezicht en het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht.

Accreditatie NVAO

Alle Associate degrees, bachelor- en masteropleidingen van Fontys zijn geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands-Vlaams Accreditatieorganisatie).