Cijfers

In het jaarverslag zijn gedetailleerde cijferoverzichten opgenomen. Hier wordt volstaan met enkele totalen.

Kengetallen Fontys

2012201320142015
Baten (€ x 1.000)335.068354.554371.773379.651
Resultaat (€ x 1.000)18.63925.04213.5941.632
Solvabiliteit47,6%52,5%53,1%53,2%
Liquiditeit0,81,21,41,6
Rentabiliteit5,6%7,1%3,7%0,4%
Studentenvolume40.74742.70544.48644.416
Studenttevredenheid (NSE, vijfpuntsschaal)3,673,703,743,83
Studenttevredenheid (Fontys studenttevredenheidsonderzoek)6,756,786,826,92
Medewerkertevredenheid (Fontys Medewerkertevredenheidsonderzoek)7,27,37,27,2
Fte's3.1373.2613.4293.615
Aantal medewerkers4.0154.1284.3434.563
Aantal lectoraten34383840
OP:OOP ratio (op basis van fte's)64%:36%64%:36%66% : 34%66% : 34%
Ziekteverzuim3,8%3,2%3,2%3,2%
Opleidingsniveau (% tenminste masterniveau) onderwijzend personeel69%70%74%79%

De kengetallen en de resultaten uit de diverse metingen laten op veel terreinen positieve ontwikkelingen zien. In financieel opzicht sluit Fontys 2015 af met een bescheiden positief exploitatiesaldo van € 1,6 miljoen. De positieve afwijking van € 2,6 miljoen ten opzichte van de begroting wordt grotendeels veroorzaakt door niet-beïnvloedbare of incidentele resultaten, waarvan de tussentijdse bijstelling van de rijksbijdrage een belangrijke factor is.