Inhoud opleiding

Inhoud

Het programma kent 4 leerlijnen:
Klinisch handelen: gericht op diagnostiek en behandeling van medische en verpleegkundige problematiek. Klinisch redeneren en juiste gegevens-verzameling zijn belangrijk.. Farmacotherapie komt uitgebreid aan bod.
Kennisontwikkeling en onderzoek: opdoen en toepassen van wetenschappelijk kennis waaronder het ontwerpen en implementeren van een eigen onderzoek.
Vakinhoudelijk leiderschap: Je ontwikkelt professionele effectiviteit en klinisch leiderschap als verpleegkundig specialist.
Praktijkleren: het diagnostisch en therapeutisch handelen, persoonsgericht en onderbouwd, komt in het praktijkleren tot bloei. Er is voldoende tijd om mee te kijken, vaardigheden te oefenen en feedback te krijgen.

Het praktijkleren vindt in de beroepspraktijk plaats. In de praktijk ontwikkel je praktijkvoering, onderzoeksvaardigheden en leiderschap gekoppeld aan het gekozen specialisme. Er moet voldoende tijd zijn om als verpleegkundig specialist in opleiding mee te kijken, vaardigheden te oefenen, feedback te krijgen, enzovoort.

Op expertniveau wordt gebruik gemaakt van verpleegkundig specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, een ziekenhuisapotheker en gepromoveerde onderzoekers. We werken nauw samen met het werkveld en het lectoraat ‘persoonsgerichte praktijkvoering’.

Instroom vanuit de huisartsenzorg

De opleiding kent een instroomvariant gericht op verpleegkundigen die werken in een huisartsenpraktijk. Hiervoor zijn specifieke onderwijsonderdelen ontwikkeld binnen de leerlijn ‘klinisch handelen’. Het programma is afgestemd op gezondheidsproblemen die verpleegkundig specialisten zelfstandig kunnen diagnosticeren en behandelen. Het onderwijs is ook gericht op behandeling en zorg voor kwetsbare ouderen. De lessen worden voornamelijk verzorgd door professionals uit de eerste lijn (huisarts en verpleegkundig specialist).

Toetsing

Om jouw ontwikkeling binnen het praktijkleren te volgen, gebruik je een elektronisch portfolio. Hierin verzamel je feedback over je handelen in de praktijk. Denk hierbij aan praktijkbeoordelingen, feedback op de uitwerking van casussen, verslaglegging, de diagnostiek en opgestelde behandelplannen. De opdrachten die je krijgt vanuit de theorie worden zoveel mogelijk geïntegreerd in het praktijkleren. Binnenschools zijn er diverse toetsvormen zoals kennistoetsen, perfomancetoetsen (simulaties in consultvoering en gespreksvoering), casestudies en portfoliotoets (evidence based practice). Het afstudeerproduct bestaat uit een onderzoeksartikel voor een peer reviewed tijdschrift.

Studiereis

In het 2de jaar ga je een week op studiereis naar het buitenland. Je kunt dan de ontwikkelingen van het beroep in een internationaal perspectief gaan plaatsen. Denk aan taakherschikking in relatie tot gezondheidszorgbeleid en -systemen, wetgeving en professionele- en maatschappelijke profilering. Een hele ervaring is ook het meelopen met de verpleegkundig specialisten daar. We zijn de afgelopen jaren in San Francisco, Toronto, Chicago en Iowa geweest. We nodigen de verpleegkundig specialist- praktijkopleiders ook uit om mee te gaan.

 • Specialisaties

  Aan het begin van de opleiding bepaal je de uitstroomrichting. Momenteel worden er nog 5 specialisaties gehanteerd voor VS:

  • Preventieve somatische zorg, met name in centra voor jeugd en gezin, thuiszorg, huisartsenzorg en gemeentelijke/gemeenschappelijke gezondheidsdiensten (GGD’s).
  • Acute somatische zorg, bijvoorbeeld op een intensive care of een ambulance.
  • Intensieve somatische zorg, in ziekenhuizen en huisartsenpraktijken.
  • Chronische somatische zorg, in verpleeghuizen.
  • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ), bijvoorbeeld in de verslavingszorg en (forensische) psychiatrie.

  In de loop van 2020 verwachten we een vertaalslag van het beroepsprofiel (2019) naar 2 specialisaties: VS AGZ en VS GGZ.

  Sfeerafbeelding Fontys

 • Afstuderen
  Met het afstudeerproject laat je zien dat je een praktijkgericht onderzoek in het eigen praktijkveld kunt ontwerpen, uit kunt voeren, de resultaten en aanbevelingen mondeling en schriftelijk kunt presenteren en dat je een implementatieplan kunt opstellen. Je kiest een thema voor een specifieke patiëntencategorie en voor een specifiek probleemgebied.
  Je krijgt begeleiding van een (minimaal) masteropgeleide docent die ervaring heeft met het begeleiden van onderzoeksprojecten. 

  Het afstudeerproject bestaat uit het maken van een wetenschappelijk artikel. Hiermee ben je nog beter toegerust om nieuwe kennis te delen via publicatie in (wetenschappelijke) tijdschriften.
  Sfeerafbeelding Fontys

 • Begeleiding en Tijdsinvestering

  Je werkt minimaal 32 uur per week als verpleegkundig specialist in opleiding. Hierin vallen ook de contacturen voor het onderwijs. Iedere 2 à 3 weken ga je 2 dagen (dinsdag en woensdag) naar school. In totaal zijn er in 2 jaar 30 blokken met onderwijs. Voor zelfstudie moet je circa 15 uur per week rekenen.

  Vanuit de praktijk word je begeleid door een praktijkopleider. Vanuit school krijg je een studiecoach toegewezen. In de coaching-bijeenkomsten is ruimte voor intervisie en het bespreken van casuïstiek.

  Sfeerafbeelding Fontys

 • Lesdata 2020 - 2021

  Blok 1:

  Dinsdag 1 en woensdag 2 september 2020


  Blok 2:

  Dinsdag 15 en woensdag 16 september 2020


  Blok 3:

  Dinsdag 6 en woensdag 7 oktober 2020


  Blok 4:

  Dinsdag 27 en woensdag 28 oktober 2020


  Blok 5:

  Dinsdag 17 en woensdag 18 november 2020


  Blok 6:

  Dinsdag 1 en woensdag 2 december 2020


  Blok 7:

  Dinsdag 15 en woensdag 16 december 2020


  Blok 8:

  Dinsdag 12 en woensdag 13 januari 2021


  Blok 9:

  Dinsdag 2 en woensdag 3 februari 2021

  Blok 10:

  Dinsdag 2 en woensdag 3 maart 2021


  Blok 11:

  Dinsdag 16 en woensdag 17 maart 2021


  Blok 12:

  Dinsdag 6 en woensdag 7 april 2021


  Blok 13:

  Dinsdag 20 en woensdag 21 april 2021


  Blok 14:

  Dinsdag 11 en woensdag 12 mei 2021


  Blok 15:

  Dinsdag 1 en woensdag 2 juni 2021


  Blok 16:

  Dinsdag 22 en woensdag 23 juni 2021


  Blok 17:

  Dinsdag 13 en woensdag 14 juli 2021