Subsidies

Reguliere opleidingssubsidie VS

In het kader van het stimuleren van taakherschikking wordt het opleiden van een verpleegkundig specialist door de overheid gesubsidieerd: de praktijkinstelling ontvangt subsidie voor loonderving en begeleidingstijd (deel van de kosten). De regeling is geldig tot juli 2022.

Subsidie voor opleiding VS en PA in de huissartsenzorg

Huisartsen en –organisaties die vanaf september 2019 een verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA) willen opleiden kunnen tot 10 december 2018 een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten. 
 

Het aanvraagformulier en de criteria waaraan uw aanvraag moet voldoen vind je op deze website.

  • Regeling

    Het budget dat door het ministerie van VWS is vrijgemaakt ter vergoeding van buitenschoolse kosten dient aangewend te worden om de kosten te dekken die door de werkgever in het kader van de HBO Masteropleiding gemaakt worden. Deze vergoeding zegge €1.875, - zal maandelijks vanaf december na aanvang van de studie worden uitgekeerd via Fontys Hogeschool aan de instelling met een maximum van 24 maanden (nominale duur opleiding; de hogeschool heeft alleen een doorgeeffunctie).

    Het budget dat door het ministerie van OCW aan de hogeschool wordt uitgekeerd, zegge €3.250, - per student per jaar, is bedoeld voor vergoeding van de begeleidingskosten door de praktijkopleider. Deze vergoeding zal in maandelijkse termijnen, zegge €270,83, vanaf december na aanvang van de studie uitgekeerd worden aan de instelling van de praktijkopleider met een maximum van 24 maanden.

    Indien Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid van mening is dat de begeleiding niet of niet in voldoende mate plaatsvindt, heeft Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid het recht ofwel de vergoeding niet meer te verlenen ofwel een korting toe te passen op de vergoeding, Dit nadat zij de instelling in de gelegenheid heeft gesteld binnen één (1) maand aan te tonen de verplichtingen uit deze overeenkomst te zullen nakomen.

    Deze bekostiging en subsidieregeling is niet geldig als de kandidaat al een eerdere bekostigde master in het zorgdomein heeft doorlopen in Nederland.