Advanced Nursing Practice (master)

 • 2 jaar
 • Nederlands
 • Master
 • Duaal
Tilburg

Kom kennismaken

Ja, dat wil ik
 • Online voorlichting
 • En meer...

Wil jij hoogwaardige, geïntegreerde medische én verpleegkundige zorg leveren waarin direct patiëntencontact belangrijk is? Werk je minimaal 2 jaar als hbo-verpleegkundige en zoek je een nieuwe uitdaging, inspelend op de taakherschikking binnen de zorg? Ga dan voor de master Advanced Nursing Practice. Je combineert als vakinhoudelijk leider patiëntenzorg met kwaliteits- en deskundigheidsbevordering.

Over de opleiding

Er komt een grote zorgvraag op ons af, er moet meer zorg worden geleverd met minder mensen. Taakherschikking kan een antwoord geven op deze complexe vraag, door zorgtaken goed te verdelen en de juiste zorgverlener op de juiste plaats te zetten. Een verpleegkundig specialist kan hierin veel betekenen voor een zorginstelling. Deze tweejarige duale opleiding, waarin je leren en werken combineert, leidt op tot de graad Master of Science. Van de afgestudeerden werkt 90% in de sector waarin ze opgeleid zijn als verpleegkundig specialist:

 • in het ziekenhuis
 • bij een huisartsenpraktijk
 • in de ouderenzorg
 • in de GGZ
 • bij een ambulancedienst

Waarom de opleiding Advanced Nursing Practice?

 • Een brede kennisbasis aangeboden in een diversiteit aan didactische werkvormen
 • Kennisonderwijs en begeleiding praktijkleren door ervaren beroepsprofessionals
 • Onderwijs in blokken van 2 lesdagen achtereen met een interval van 2 tot 3 weken
 • Een aparte opleidingsvariant voor studenten uit huisartsenpraktijken en -posten
 

Wat ga je leren?

De opleiding kent 4 onderwijslijnen: klinisch handelen, kennisontwikkeling en onderzoek, vakinhoudelijk leiderschap en het praktijkleren. Als verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios) werk je in de beroepspraktijk en volg je 2 dagen onderwijs op school. Daar oefen je vaardigheden en ontvang je feedback op je handelen. Je slaat de brug tussen care en cure, tussen het verpleegkundige- en het medische zorgdomein en je kruipt in een ‘nieuwe jas’.

 • Theorie direct toepassen in de beroepspraktijk
 • Ontwikkelen van je praktijkvoering, onderzoeksvaardigheden en leiderschapskills
 • Feedback krijgen, verwerken en verzamelen in je portfolio
 

De opleiding, kort in beeld

 

Hoe ziet je week eruit?

Je hebt een arbeidscontract voor minimaal 32 uur per week als verpleegkundige in opleiding tot specialist. Hierin vallen ook de contacturen voor het onderwijs. Iedere 2 à 3 weken ga je op dinsdag en woensdag naar school. Verspreid over 2 jaar zijn er 30 blokken met onderwijs. Voor zelfstudie moet je zo’n 15 uur per week rekenen. 
Het is een pittige opleiding waarin je grote persoonlijke groei doormaakt. Hierin word je uiteraard goed ondersteund. In de praktijk word je begeleid door praktijkopleiders (een verpleegkundig specialist en een medisch specialist). Vanuit school krijg je een docent als studiecoach toegewezen. Tijdens coachingsbijeenkomsten is er ruimte voor intervisie aan de hand van persoonlijke casuïstiek.

Sfeerafbeelding Fontys
 
 

Toelatingsvoorwaarden

 • Je hebt een bachelor Verpleegkunde*, bent BIG-geregistreerd en hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring als verpleegkundige. Relevant wil o.a. zeggen in het expertisegebied waarin je wordt opgeleid. Start je in een nieuw expertisegebied, dan geven we je het dringende advies om enkele maanden eerder te starten om in te werken. 
 • Je hebt een dienstverband van minimaal 32 uur per week voor de duur van de opleiding bij een instelling voor individuele gezondheidszorg. Binnen dit dienstverband valt zowel het binnenschools leren als het praktijkleren. Een kleiner dienstverband is bespreekbaar, maar zorgt er wel voor dat je langer over de totale opleiding doet. 
 • Je praktijkinstelling staat garant voor een passende praktijkleerplaats. Denk aan: (1) beschreven visie op de inzet van een verpleegkundig specialist binnen het expertisegebied; blijkt bijvoorbeeld uit het (voorlopig) functieprofiel VS voor het betreffende expertisegebied; (2) het patiëntaanbod is passend voor het beoogde expertisegebied. Het kan zijn dat je hiervoor externe stages moet lopen (ter beoordeling aan de opleiding); (3) de fysieke ruimte en omgeving zijn geschikt om op te leiden. 
 • Een verpleegkundig specialist en arts zijn als praktijkopleiders beschikbaar, bereid en in staat om taken van het profiel praktijkopleider** te vervullen. Wanneer een verpleegkundig specialist niet beschikbaar is als praktijkopleider op dezelfde afdeling/praktijk, dan streven we naar begeleiding door een VS op afstand. Hierover maken de praktijkinstelling en de opleiding afspraken. Tijd voor begeleiden is niet direct in harde cijfers uit te drukken. Het gaat om directe supervisie en begeleiding bij consulten  en  ook om wekelijkse leergesprekken en beoordelingen kort na observatie.
 • Jij als verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios), de praktijkinstelling en de opleiding sluiten een driepartijenovereenkomst af. 
 • Een vierpartijenovereenkomst wordt afgesloten wanneer een substantieel deel van het praktijkleren plaatsvindt in een andere praktijkinstelling (in ieder geval geldt dit voor vios opgeleid voor huisartsenposten, ambulance en jeugdgezondheidszorg). 

* BIG-geregistreerde verpleegkundigen met een opleiding tot inservice-verpleegkundige in combinatie met een bachelor in een andere studierichting dan verpleegkunde zijn toelaatbaar. 

* BIG-geregistreerde verpleegkundigen met een opleiding tot inservice-verpleegkundige zijn toelaatbaar na een positief beoordeeld instroomassessment. 

* BIG-geregistreerde verpleegkundigen met een opleiding mbo-Verpleegkunde in combinatie met een bachelor in een andere studierichting dan verpleegkunde zijn toelaatbaar. 

* BIG-geregistreerde verpleegkundigen met uitsluitend een opleiding mbo-Verpleegkunde zijn niet toelaatbaar. Dit geldt ook voor mbo-opgeleide verpleegkundigen die een verpleegkundige vervolgopleiding hebben gevolgd (zoals CZO-opleidingen). Deze opleidingen dragen bij aan verdieping van vakinhoudelijke expertise maar leiden niet tot wijziging van het opleidingsniveau van de initieel gevolgde beroepsopleiding. 

** College Specialismen Verpleegkunde, Profiel Praktijkopleider 2014 

Aantal opleidingsplaatsen

Jaarlijks stelt het ministerie een maximaal aantal plaatsen beschikbaar. Voor september 2021 zijn dat er 46.


Aanbevelingen ten aanzien van startbekwaamheid 

De opleiding kent een hoge studiebelasting. Voor de start van de opleiding adviseren wij expliciet aandacht te besteden aan: 

 • beheersing van de Nederlandse taal in spraak en geschrift 
 • beheersing van de Engelse taal, met name lezen en bestuderen van (vak)literatuur 
 • gedegen kennis van anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam 
 • basiskennis verpleegkundige diagnostiek 
 • basiskennis evidence based practice
 

Mijn tip: zorg voor een goede planning en voldoende tijd voor ontspanning!’

Charlotte koos voor de huisartsenvariant van de masteropleiding omdat zij meer medische verdieping in de volledige breedte zocht. Als verpleegkundig specialist in opleiding werkt ze in een huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost Oost-Brabant.

 

Opbouw

Je wordt in twee jaar opgeleid tot een kritisch en veerkrachtig verpleegkundig specialist mét een onderzoekende houding die als verpleegkundig leider in de zorg kan uitblinken. Onze docenten zijn minimaal master opgeleid en hebben ervaring in het zorg- en wetenschappelijk domein.
Praktijkleren is een belangrijk onderdeel, waarin je begeleid wordt door professionele praktijkopleider(s) op de werkvloer en een docent van de opleiding als studiecoach.

Er zijn twee verpleegkundig specialismen: VS algemene gezondheidszorg (AGZ) en VS geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Fontys leidt vanaf 2021 uitsluitend op voor het specialisme AGZ. VS AGZ vind je vooral in de huisartsenzorg, ziekenhuiszorg en ouderenzorg.


Vier leerlijnen 

Het onderwijsprogramma heeft 4 leerlijnen: 

 • Klinisch handelen: gericht op diagnostiek en behandeling van medische en verpleegkundige problematiek. Klinisch redeneren en juiste gegevensverzameling zijn belangrijk. Farmacotherapie komt uitgebreid aan bod. De opleiding van Fontys kent een instroomvariant voor verpleegkundigen die opgeleid worden in de huisartsenzorg. Hiervoor zijn specifieke onderdelen ontwikkeld binnen de leerlijn ‘klinisch handelen’.
 • Kennisontwikkeling en onderzoek: opdoen en toepassen van wetenschappelijke kennis, evidence based practice en het ontwerpen en uitvoeren van een eigen onderzoek.
 • Vakinhoudelijk leiderschap: je ontwikkelt professionele effectiviteit en niet-hiërarchisch, klinisch leiderschap als verpleegkundig specialist.
 • Praktijkleren: in de praktijk op de werkvloer komt het diagnostisch en therapeutisch handelen, persoonsgericht en onderbouwd, tot bloei. Er is voldoende tijd om mee te kijken, vaardigheden te oefenen, feedback te krijgen en bewijsmateriaal te verzamelen voor je praktijkportfolio.

Portfolio opbouwen 

Om jouw ontwikkeling binnen het praktijkleren te volgen, gebruik je een elektronisch portfolio. Hierin verzamel je feedback over je handelen in de praktijk. Denk hierbij aan praktijkbeoordelingen, feedback op de uitwerking van casussen, verslaglegging, diagnostiek en opgestelde behandelplannen en een verbeterproject.  

Binnenschools zijn er diverse toetsvormen zoals kennistoetsen, performancetoetsen (simulaties in consultvoering, gespreksvoering en presentaties), casestudies, een portfoliotoets evidence based practice en een afstudeerartikel. Je wordt binnenschools generiek opgeleid in de breedte en die kennis integreer je in de eigen praktijk, specifiek naar jouw patiënten.


Verplichte stages tijdens de opleiding 

Werk je in een werkveld waarbinnen niet het hele scala van het medisch handelen aan bod komt, dus anamnese, diagnostiek, beleid, behandeling, opvolging en evaluatie van het beleid? Dan zijn stages verplicht in andere sectoren, bijvoorbeeld in een huisartsenpraktijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor viossen die opgeleid worden bij een ambulancedienst, GGD, ARBO etc. 

Met je afstudeerproject in het tweede jaar laat je zien dat je een praktijkgericht onderzoek in het eigen praktijkveld kunt ontwerpen en uitvoeren, en de resultaten en aanbevelingen mondeling en schriftelijk kunt presenteren. Je krijgt begeleiding van een (minimaal) masteropgeleide docent die ervaring heeft met het begeleiden van onderzoeksprojecten.
Het afstudeerproject mondt uit in het schrijven van een wetenschappelijk artikel. Hiermee ben je toegerust om nieuwe kennis te delen via publicaties in (wetenschappelijke) tijdschriften.

Na afstuderen registreer je je als verpleegkundig specialist in het BIG-register.

In het tweede studiejaar ga je een week op studiereis naar het buitenland. Daardoor plaats je de ontwikkelingen van het (nog jonge) beroep in een internationaal perspectief. Denk aan taakherschikking in relatie tot gezondheidszorgbeleid en -systemen, wetgeving en professionele en maatschappelijke profilering. Een hele ervaring is ook het meelopen met de verpleegkundig specialisten daar. De afgelopen jaren zijn bezoeken gebracht aan San Francisco, Toronto, Chicago en Iowa. Ook praktijkopleiders zijn welkom om mee te gaan. 
 
 

Praktijkopleider

De praktijkopleider van de vios speelt een belangrijke rol in de begeleiding. De vios bepaalt samen met de praktijkopleider de invulling en uitvoering van het praktijkleren binnen de eigen context. Van de praktijkopleider wordt onder andere gevraagd een veilige leeromgeving te creëren waarbinnen de student kan rekenen op coaching en feedback, korte onderwijsmomenten en het beoordelen van het praktijkleren.

Train de trainercursus voor de praktijkopleider

Met deze 2-daagse cursus willen wij praktijkopleiders ondersteunen en trainen in didactische basisvaardigheden. Per student bieden wij aan één opleider de cursus aan, op onze kosten. Voor de tweede praktijkopleider van een vios zijn de kosten € 800,-

Cursusprogramma

In het programma wisselen theorie en praktijk elkaar voortdurend af en staan individuele leerwensen centraal! Aan bod komen:

 • Het competentieprofiel van de verpleegkundig specialist
 • Formuleren van leerdoelen
 • Praktijkbegeleiding
 • Vaardigheidsleren en demonstratie
 • Feedback en reflecteren
 • Achtergrondtheorieën
 • Toetsen en praktijkbeoordeling

Cursusdata

 • Donderdag en vrijdag 22 en 23 april 2021
 • Donderdag en vrijdag 20 en 21 mei 2021
 • Donderdag en vrijdag 17 en 18 juni 2021
 • Donderdag en vrijdag 16 en 17 september 2021
 • Donderdag en vrijdag 7 en 8 oktober 2021

Aanmelden kan via dit formulier

Meer informatie

 

Mijn motto: volg de ontwikkelingen EN ontwikkel jezelf'

Mijn praktijkopleider zei: 'Het worden twee zware jaren, dus het moet wel een beetje leuk blijven'. En dat klopte. Met een nieuwe werkplek als verpleegkundig specialist ouderenzorg in de wijkverpleging kwam er in het begin veel op me af en moest ik een nieuw ritme vinden. Ik maakte een hele groei door, niet alleen professioneel maar ook persoonlijk. Het allerbelangrijkste is dat je er zin in hebt, het leuk vindt en gemotiveerd bent.

 

Meer weten over de opleiding Advanced Nursing Practice (master)

Kom kennismaken

 • kom praten met studenten
 • bekijk een filmpje
 • stel je vragen
 • meld je aan voor events

Wil je graag een gesprek met iemand van de opleiding? Dat kan! Je kunt een e-mail sturen naar het studentinformatiepunt fhmg-stip@fontys.nl. Zij nemen dan contact met je op. 

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze (duale) opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Op die pagina vind je ook alle informatie over:

 • Belastingvoordeel
 • Betaling collegegeld door je werkgever of een ander
 • Levenlangleren krediet
 • Beurzen voor leraren
 • Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

Bij de duale masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) ben je in dienst bij de praktijkinstelling. We verwachten dat de praktijkinstelling de volledige studiekosten op zich neemt. Hieronder een overzicht van de verschillende studiekosten en van de subsidies die de praktijkinstelling ontvangt.

Collegegeld

In het hoger onderwijs moet jaarlijks collegegeld betaald worden voor het volgen van een opleiding. De collegegeldtarieven kunnen variëren afhankelijk van factoren als nationaliteit, woonplaats, eventueel eerder behaalde graad en opleiding die je wilt gaan volgen of al volgt.

Registratiekosten opleidingsregister

De ANP leidt op tot de graad Master of Science. Het getuigschrift geeft na registratie in het BIG-register (artikel 14 specialisten) recht op de wettelijke beschermde titel verpleegkundig specialist. Tijdens de opleiding is registratie in het opleidingsregister verpleegkundige in opleiding tot specialist verplicht. De Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) beheert het register. Aan registratie zijn kosten verbonden voor:

 • De registratie en erkenning van praktijkinstelling en praktijkopleider.
 • De inschrijving van de verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios) in het opleidingsregister.
 • De praktijkvisitaties die steekproefsgewijs worden uitgevoerd in praktijkinstellingen in het licht van bewaking van de kwaliteit van het praktijkopleiden.

Boeken en reiskosten

Aanvullende kosten zijn: verplichte en aanbevolen literatuur en de reiskosten van en naar de lesplaats (Tilburg-Stappengoor). 

Subsidie

De opleiding is een bekostigde master (OCW) en de opleidingsplaatsen worden door het ministerie van VWS gesubsidieerd om implementatie van de beroepsgroep te versterken en het opleiden te ondersteunen.

Deze bekostiging en subsidieregeling is niet geldig als je al een eerdere bekostigde master in het zorgdomein hebt doorlopen in Nederland.

Aanvullende subsidie voor huisartsen

In het kader van stimuleren van taakherschikking binnen de huisartsenzorg stelt de overheid al enkele jaren aanvullend subsidie beschikbaar voor het opleiden in de huisartsenzorg. Aanvragen voor het schooljaar 2021 was mogelijk tot 1 februari.

Kosten totale opleiding in overzicht - tarieven 2021

Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Kosten voor opleidingsperiode van 2 jaar:

 • Wettelijk Collegegeld tarief studiejaar 2021-2022: €2.168,- voor 1 jaar
 • of Instellingscollegegeld studiejaar 2021-2022 voor kandidaten met eerdere master in zorgdomein: €6.080,- voor 1 jaar
 • Praktijkopleidingsplaats: 3 x €275 (2021-2022-2023)
 • Verplichte literatuur: circa €1.400
 • Studiereis tijdens tweede opleidingsjaar: circa €2.500

Tegemoetkoming in kosten vanuit overheid

 • OCW-opleidingsgelden (praktijkopleidersuren) = € 6.500 (uitkering in termijnen gedurende 24 maanden)
 • VWS-subsidie (tegemoetkoming loonderving) = € 45.000 (uitkering in termijnen gedurende 24 maanden)

Reservering

 • Uitsluitend praktijkinstellingen kunnen vanaf 1 september voorafgaand aan het jaar van starten een opleidingsplaats reserveren via een e-mail naar fhmg-studentenadministratie@fontys.nl.
 • Iedere reservering wordt geadministreerd op datum van het reserveringsverzoek. De praktijkinstelling ontvangt een bevestiging van reservering per e-mail met toelatingsvoorwaarden en procedure rondom de definitieve plaatsing. Geadviseerd wordt tijdig met werving van een kandidaat te starten. Let op: een reservering garandeert nog geen opleidingsplaats.
 • In januari wordt gestart met toekennen van opleidingsplaatsen. Hierbij wordt gewerkt op volgorde van reserveringen. Aan de eerste 46 reserveringen wordt tot 1 april gelegenheid geboden om de naam van de kandidaat aan te leveren. Zodra de praktijkinstelling een kandidaat heeft geselecteerd kan de verdere procedure voor aanmelding worden gevolgd (zie Aanmelding).
 • Wanneer de praktijkinstelling niet voor 1 april een kandidaat weet aan te leveren die voldoet aan de voorwaarden én zich heeft aangemeld in Studielink, wordt de opleidingsplaats aangeboden aan een volgende praktijkinstelling op de reserveringslijst.

Aanmelding

 • De kandidaat die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden én die een arbeidsovereenkomst aangaat met de beoogde praktijkinstelling, meldt zich aan via Studielink. Fontys vraagt alle noodzakelijke gegevens en bewijzen op bij de kandidaat en checkt de toelatingsvoorwaarden. Let op: voor kandidaten is aanmelden zónder praktijkopleidingsplaats mogelijk, maar de aanvraag wordt pas in behandeling genomen wanneer de kandidaat een opleidingsplaats gevonden heeft en de betreffende praktijkinstelling een reservering heeft gedaan.
 • Vanuit het grote belang en de maatschappelijke verantwoordelijkheid om alle beschikbare opleidingsplaatsen te benutten, is landelijk met alle ANP-opleidingen afgesproken dat kandidaten zich bij slechts één hogeschool inschrijven.

Definitieve plaatsing

 • De opleiding voert een intakegesprek met de kandidaat, beoogd praktijkopleider(s) en de manager. Als deze laatste niet aanwezig kan zijn, volgt telefonisch contact om het intakegesprek af te ronden. We bespreken de individuele startsituatie en de toelatingsvoorwaarden binnen de praktijkinstelling en geven adviezen voor voorbereiding op een goede start voor de vios.
 • De opleidingsplaats geldt als bezet wanneer kandidaat en praktijkinstelling voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Dit horen zij na een volledig afgerond intakegesprek. Daarmee is plaatsing definitief. Aan de toelatingsvoorwaarden is bijvoorbeeld nog niet voldaan wanneer praktijkopleiders of het beleid op opleiden van de vios nog niet bekend zijn.
 • Fontys stuurt digitaal een drie- of vierpartijenovereenkomst naar de kandidaat. Deze draagt zorg voor ondertekening (kandidaat zelf, werkgever en eventueel stageverlenende instelling) en stuurt de ondertekende overeenkomst retour naar de studentadministratie.
 • Hoofdopleider Fontys plaatst een handtekening namens het opleidingsinstituut en de kandidaat ontvangt per e-mail de volledig ondertekende overeenkomst. Deze versie wordt alleen naar de kandidaat gestuurd. De kandidaat stuurt deze zelf door naar de werkgever.

Beroepsprocedure bij bezwaren*

Wanneer een kandidaat het niet eens is met een besluit over toelating tot de opleiding op grond van artikel 7.30b dan kan deze zich binnen 6 weken na datum van het besluit met een beroepschrift wenden tot het College van beroep (zie artikel 7.61, lid 1 onder g).

* Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek